HC92

Treoir Chleachtais Ghinearálta le haghaidh caingne Díobhála Pearsanta

Treoir Chleachtais Ghinearálta le haghaidh caingne Díobhála Pearsanta.

Chun go mbeidh gníomhartha díobhála pearsanta in ann dul ar aghaidh a dhéanamh ar shlí a chomhlíonann treoir sláinte poiblí agus chun sábháilteacht úsáideoirí cúirte a chosaint le linn shrianta Covid-19, beidh éifeacht ag an treoir chleachtais seo ón 13 Iúil 2020.

 1. Ní mór do gach duine a fhreastalaíonn ar aon ionad cúirte ina n-éistfear caingne díobhálacha pearsanta cloí leis an gcomhairle sláinte poiblí reatha. Go háirithe, ba cheart do gach duine den sórt sin a lámha a ní go minic agus cloí le béasa riospráide.
   
 2. Agus iad ar áitreabh na cúirte, fanfaidh daoine amach óna chéile i gcomhréir le comhairle reatha na Roinne Sláinte, atá ag 2 mhéadar ag an am seo.
   
 3. Níor cheart do dhuine ar bith a bhfuil siomptóim Covid-19 orthu i.e. fiabhras, gearranáil, deacrachtaí análaithe nó casacht, nó duine ar bith a airíonn tinn ar aon slí, freastal ar theach cúirte agus ba cheart dóibh comhairle cúraim sláinte a lorg.
   
 4. Cé nach bhfuil cumhdaigh aghaidhe éigeantach faoi láthair, moltar do gach duine, seachas iad siúd nach féidir leo ar chúinsí leighis nó ar chúinsí leasa eile, cumhdach aghaidhe a chaitheamh i gcónaí ach amháin má tá fianaise á tabhairt acu, má tá finné á cheistiú acu, nó má tá an Chúirt á aitheasc acu.
   
 5. Fiú agus clúdaigh aghaidhe á gcaitheamh, tá sé fós d'oibleagáid ar dhaoine cloí leis na ceanglais a bhaineann leis an scaradh sóisialta mar is féidir na ceanglais seo a chomhlíonadh, cé go gcuireann siad isteach ar chúrsaí in amanna.
   
 6. Rinneadh measúnú ar thoilleadh gach seomra cúirte ag féachaint do shrianta Covid-19. Léireofar líon na ndaoine ar féidir leo a bheith in aon seomra cúirte ar an doras agus ní fhéadfar dul thar an líon sin choíche. Ní mór d'aon duine breise a bhaineann leis an gcás fanacht níos faide ná maighne an tí cúirte go dtí go bhfuil gá leo. Chun an líon daoine a fhreastalaíonn ar ghníomhartha cúirte a laghdú, ba cheart d'aturnaetha a chinntiú nach gcuireann siad toghairm ar fhinné ar bith ach amháin na finnéithe ar dócha go n-éistfear leo ar aon lá ar leith.
   
 7. Nuair a ghlaoitear ar chás lena éisteacht ní mór do na páirtithe dul ar aghaidh go díreach chuig an seomra cúirte agus ba cheart go mbeadh an cás réidh le tosú.
   
 8. Ní mór dóibh siúd a fhreastalaíonn ar chás ar bith, agus iad ag dul isteach i dteach cúirte ar bith, dul díreach go seomra na cúirte agus fanacht ansin go dtí go dtagann deireadh leis an suí pleanáilte, ach amháin má tá finné, tar éis dó/di a f(h)ianaise a chríochnú, ag iarraidh imeacht, agus sa chás sin ba cheart dó/di teach na cúirte a fhágáil go díreach.
   
 9. Ní cheadaítear aon idirbheartaíocht nó comhairliúcháin a dhéanamh ag nó i dteach na cúirte. Ní mór iad a dhéanamh ag ionad eile, sna seachtainí nó sna laethanta roimh an éisteacht más féidir. Ní mór aon idirbheartaíocht a bhféadfadh a bheith ag teastáil ar lá na héisteachta a chur ar siúl thar mhaighne theach na cúirte.
   
 10. Chun fad na n-éileamh a laghdú, ba cheart do na páirtithe a ndícheall a dhéanamh tuarascálacha leighis agus tuarascálacha eile ó shaineolaithe a chomhaontú. Mura féidir comhaontú a dhéanamh ar thuarascálacha, ní mór do na páirtithe a bheith in ann comhairle a thabhairt do na cúirteanna maidir leis na saincheisteanna ar thángthas ar chomhaontú ina leith agus na saincheisteanna atá fós le réiteach.
   
 11. Chun críocha lorg agus rianaigh, ullmhóidh an t-aturnae roimh ré doiciméad ar a mbeidh ainm agus uimhir theileafóin gach duine (abhcóide, aturnae, páirtí, finné/eile) a bhí i dteach na cúirte i gcomhar lena gcás do gach páirtí agus fágfaidh siad leis an gcláraitheoir é ag deireadh na n-imeachtaí. Ba cheart ainmneacha daoine nár fhreastail i ndáiríre a bhaint. Chun críocha RGSC, ní mór cead a fháil ó na daoine atá liostaithe. Scriosfar taifid den sórt sin 14 lá tar éis na himeachtaí a thabhairt chun críche.
   
 12. Nuair a bhíonn cás thart, ní mór gach duine lena mbaineann an foirgneamh a fhágáil go pras.
   
 13. Ní bheidh cead ag na daoine a bheidh baint acu leis an gcéad chás eile dul isteach san fhoirgneamh go dtí go mbeidh gach duine a raibh baint acu leis an gcás roimhe sin imithe.


Uachtarán na hArd-Chúirte
Mary Irvine
7 Iúil 2020

 

High court