Ár nGealltanais i dtaca le Seirbhís do Chustaiméirí

Má bhaineann dfhiosrúchán le cás cúirte ábhartha, ba cheart dul i dteagmháil leis an oifig cúirte ábhartha.  Is féidir liosta cuimsitheach d’Oifigí Cúirte ar fud na tíre a fháil anseo be found here

Cosaint Sonraí

Tá muidne (an tSeirbhís Cúirteanna) ag bailiú do shonraí pearsanta chun déileáil le do ghearán i gcomhréir le Cairteacha na Seirbhíse do Chustaiméirí agus an Polasaí ar Bhainistíocht ar Ghníomhartha Do-Ghlactha.

Láimhseálfaidh do shonraí pearsanta i gcomhréir lenár n-oibleagáidí atá leagtha amach inár Ráiteas Polasaí.

Moltaí, Tráchtanna agus Gearáin

Táimid ag iarraidh d’aiseolas a chloisteáil- maith nó olc- chun cuidiú linn bheith cinnte go bhfuilimid ag cuir seirbhís d’ardchaighdeán ar fáil d’ár úsáideoirí.

Moltaí

Tá eolas thíos chun moladh a thabhairt dúinn más rud é gur éirigh go maith linn:

 

Gearáin

Déanann an tSeirbhís Cúirteanna gach iarracht le bheith cinnte go bhfuil gach custaiméir sásta amach is amach leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil dóibh agus go raibh sé ar an chaighdeán a raibh siad ag súil le, agus go ndearna é ar bhealach cairdiúil, cúirtéiseach agus éifeachtúil.

Mar sin féin, ó am go chéile, teipeann orainn agus b’fhéidir ní raibh an tseirbhís a churtha ar fáil chomh maith is a shíl sibh a bheadh.

Mura bhfuil tú iomlán sásta leis an seirbhís a fhuair tú ón tSeirbhís Cúirteanna, ba cheart duit do ghearán a dhéanamh chomh luath agus is féidir trí theagmháil a dhéanamh leis an bhainisteoir oifige den Oifig Seirbhíse Cúirteanna ábhartha. Nuair is féidir, cuirfidh an fear nó bean an scéal ina cheart gan a thuilleadh moille.

Mura fhaigheann tú toradh sásúil, nó má tharlaíonn sé nach bhfuil tú ag iarraidh gearán a dhéanamh ag an am, líon an fhoirm ar líne isteach le do thoil.

Dhéileáil leis na gearáin go léir go gasta agus ar bhealach oibiachtúil agus cúirtéiseach

De rogha air sin, is fédir scríobh chuig: 

 

An Oifig Comhordaithe Tráchtanna na gCustaméirí 

An tSeirbhís Cuirteanna

An 6ú hUrlár

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh

Margadh na Feirme

Baile Átha Cliath 7

 

Ceangaltas na Seirbhíse Cúirteanna nuair atá duine ag déileáil le gearáin fhoirmiúla

Réiteoimid na gearáin go léir ar an chéad ásc, nuair is féidir.

Aithneoimid na gearáin go léir taobh istigh de 3 lá oibreacha agus cuirfimid ainm agus sonraí teaghmhála na n-oifigeach atá ag fiosrú ar do ghearán.

Déanaimid fiosrú ar na gearáin agus tabharfaimid freagair ar do chuid gearán taobh istigh de 15 lá oibreacha nó, nuair a theipeann orainn seo a dhéanamh tabharfaidh freagair eatramhach duit ag míniú an cás agus cén uair a cheaptar go mbeidh freagair substainteach acu.

Déanfaidh an tSeirbhís Cúirteanna athbhreithniú ar na gearáin chun réimse ar bith sa tseirbhís ghinearálta atá ag lorg feabhsuithe a aithint.

Caitheadh go gasta, go réasúnta, go neamhchlaonta agus le lánmhuinín leis na gearáin ar fad.

Má tá tú míshásta le toradh an ghearáin

Má cheapann tu nar réitíodh do ghearán go hardchaighdeán, tar éis an cinnte a fháil, is féidir leat achainí a dhéanamh chuig Oifig an Ombudsman ag;

 

Oifig an Ombudsman

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliatha 2 

D02 W773

Fón (01) 6395600

Ríomhphost na nGearáin  https://www.ombudsman.ie/making-a-complaint/make-a-complaint/                  Suíomh gréasáin: https://www.ombudsman.ie/

 

Cad é nach bhfuil san áireamh i ngás an ghearáin

Faoi Bhunreacht na hÉireann, tá na breithiúna go hiomlán neamhspleách lena bhfeidhmeanna breithiúnacha.

Is é an breitheamh amháin atá freagrach as stiúradh agus cinneadh an cháis chúirte agus níl cead ag an tSeirbhís Cúirteanna idirghabháil a dhéanamh ar aon bhealach.

Is trí na cúirte amháin is féidir aon chinneadh, breithiúnas nó rialú a dhéanamh.

Is tríd na cúirte amháin is féidir achainí a dhéanamh ar chinntí Gar-Bhreithiúnacha atá déanta ag oifigigh.  Beadh idir cinntí na Cláraitheoirí Contaetha agus a gcuid róil mar Fo- Sirriamaí san áireamh, Máistir na hArd-Chúirte, Breithneoirí Costas Dlíhiúil agus oifigigh na Ard Chúirte eile atá ag cur feidhmeanna gar- bhreithiunacha i bhfeidhm. Faoi Bhunreacht na hÉireann, tá na breithiúna go hiomlán neamhspleách lena bhfeidhmeanna gar- breithiúnacha.

Caithfear dul i ngleic le heagraíocht ábhartha leis na gearáin ar gharimithe dlí.