Síníodh an tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015 ina dhlí an 30 Nollaig 2015. Baineann an tAcht le tacú le cinnteoireacht agus uasmhéadú a dhéanamh ar chumas duine cinntí a dhéanamh. 

An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015

An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015

Uasdátú: An tAcht um Chinnteoireacht Cuidithe (Cumas) agus Iarratais Ionadaí Cúraim

Cuirfear tús leis an Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2015 ar an 26 Aibreán 2023.  Leanann an tSeirbhís Chúirteanna ag obair leis an tSeirbhís Tacaíochta Cinntí (STC) agus gníomhaireachtaí eile.

Leasófar alt 21 den Acht um Scéim Tacaíochta Altranais, 2009 (Ionadaithe Cúraim a Cheapadh i gcás nach bhfuil duine lánacmhainneacht) nuair a chuirfear tús leis an Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2015 (ACCC).

Tabhair faoi deara: Is é an 25 Aibreán 2023 an dáta deiridh chun iarratais Ionadaí Cúraim a fháil i ngach Oifig Cúirte.   
Ón 26 Aibreán 2023, ní mór gach iarratas den sórt sin a dhéanamh de bhun Alt 5 den Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2015.


An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2015
An tAcht um Chinnteoireacht Cuidithe (Cumas), 2015 - Dáta tosaithe 26 Aibreán 2023

Fáiltíonn an tSeirbhís Chúirteanna roimh an bhfógra le déanaí ón Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, Roderic O’Gorman, agus ón Aire Stáit do Mhíchumas, Anne Rabbitte, ag socrú an 26 Aibreán 2023 mar an dáta tosaithe don Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ACCC) 2015 .

Foráiltear leis an Acht ACCC do chreat dlíthiúil nua chun tacú le daoine a bhféadfadh deacrachtaí a bheith acu lena gcumas cinntí áirithe a dhéanamh.

Tá an tSeirbhís Chúirteanna ag obair le dhá bhliain anuas le comhaltaí na breithiúna, an tSeirbhís Tacaíochta Cinntí, an FSS, an Dlí-Chumann agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha, chun pleanáil a dhéanamh do chur i bhfeidhm rathúil an Achta agus an chreata nua seo. Áiríodh leis an obair seo córais agus próisis a chomhordú, chomh maith le faisnéis fhairsing a sholáthar do na húsáideoirí ábhartha agus dá dteaghlaigh. Tá infheistíocht déanta ag an tSeirbhís Chúirteanna i gcóras nua TFC chomh maith le hoiliúint a chur ar bhaill foirne maidir le conas na feidhmchláir nua a láimhseáil. Ina theannta sin, forbrófar rialacha cúirte nua sna seachtainí atá romhainn chun na nósanna imeachta maidir le hiarratais a leagan amach.

Is féidir iarratais a thabhairt chuig an gCúirt Chuarda sa chás go bhfuil an Duine Ábhartha:

(a) ina c(h)ónaí ann ag an tráth a dhéantar an t-iarratas

(b) ag leanúint ar aghaidh le gnó ag an tráth a dhéantar an t-iarratas, nó

(c) ina c(h)ónaí tráth ar bith laistigh den tréimhse trí bliana díreach roimh an iarratas a dhéanamh.

Tá liosta de na Cúirteanna Cuarda ar fad ar fáil ar shuíomh Gréasáin na gcúirteanna.

 

Cúlra:

Síníodh an tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015 ina dhlí an 30 Nollaig 2015. Baineann an tAcht le tacú le cinnteoireacht agus le hacmhainneacht duine chun cinntí a dhéanamh a uasmhéadú.

Shínigh an tUachtarán an tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (Leasú), 2022 ina dhlí an 17 Nollaig 2022. Bhí gá leis an reachtaíocht leasaitheach seo, i bhfoirm an Bhille um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (Leasú) 2022 (an Bille um Leasú) le haghaidh thosach feidhme iomlán Acht 2015. Bhí gá leis an mBille Leasaithe chun próisis atá leagtha amach in Acht 2015 a chuíchóiriú agus chun cosaintí a fheabhsú.

 

Creat dlíthiúil nua:

Tugann an tAcht creat dlíthiúil nua isteach le haghaidh cinnteoireachta tacaithe in Éirinn. Áiríonn sé prionsabail reachtúla nua agus tacaíochtaí praiticiúla do dhaoine a bhféadfadh deacrachtaí a bheith acu lena gcumas cinnteoireachta, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do dhaoine faoi mhíchumas intleachta, tinneas síciatrach, gortú inchinne faighte, nó riocht a bhaineann le haois, mar néaltrú.

Cinntíonn an tAcht cosaint níos fearr do bhaill leochaileacha na sochaí maidir lena gcumas cinnteoireachta agus cuirtear fáilte roimhe mar ionadú an Chórais Coimircíochta atá ag dul in éag. Ceann de phrionsabail threoracha an Achta is ea toimhde acmhainne. Toimhdítear go bhfuil cumas ag gach duine fásta mura léirítear a mhalairt de réir an Achta. Cinntíonn sé seo go gcaitear le gach cás ina n-aonar agus nach meastar go huathoibríoch go bhfuil easpa cumais ag cohóirt áirithe daoine.

 

Cén tionchar atá aige seo ar an tSeirbhís Chúirteanna?

Déanfar iarratais ACCC chuig an gCúirt Chuarda. Is bealach iomlán difriúil é an próiseas cinnteoireachta cuidithe chun tacú le daoine agus le teaghlaigh a bhféadfadh deacrachtaí a bheith acu cinntí a dhéanamh. Bunaíonn an tAcht Seirbhís Tacaíochta Cinntí (STC) laistigh den Choimisiún Meabhair-Shláinte chun feidhmiú Acht 2015 a mhaoirsiú agus chun na feidhmeanna a chomhlíonann Oifig na gCoimircithe Cúirte faoi láthair a chomhlíonadh.

Cén áit ar féidir liom iarratas a dhéanamh faoi Reachtaíocht an Achta ACCC?

Glacfar le hiarratais in oifigí inar féidir éisteacht le cúrsaí cúirte cuarda.

 

Tuilleadh eolais?

Cuirfimid nuashonruithe breise ar fáil agus muid ag druidim i dtreo tosaithe..

An Chúirt Chuarda - An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) - Faisnéis Ghinearálta

An Chúirt Chuarda - An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) - Faisnéis Ghinearálta

Chun Eolas Ginearálta a fháil ar ACCC lean an nasc le do thoil.

nasc go - An Chúirt Chuarda - An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) - Faisnéis Ghinearálta

Iarratais Acmhainne agus Orduithe Ionadaíochta Cinnteoireachta (OICanna)

Iarratais Acmhainne agus Orduithe Ionadaíochta Cinnteoireachta (OICanna)

Lean an nasc chun tuilleadh eolais a fháil ar Iarratais Acmhainne agus OIC.

Nasc go - Iarratais Acmhainne agus Orduithe Ionadaíochta Cinnteoireachta (OICanna)

Seirbheáladh Iarratas Cumais orm

Seirbheáladh Iarratas Cumais orm

Faigh amach cad ba cheart a dhéanamh má seirbheáladh Iarratas Cumais ort

Nasc go Seirbheáladh Iarratas Cumais orm

Foirmeacha Iarratais Cúirte ACCC

Foirmeacha Iarratais Cúirte ACCC

Faigh na foirmeacha le húsáid le haghaidh iarratas Cúirte Cuarda faoin Acht ACCC.

Nasc go Foirmeacha Iarratais Cúirte ACCC

Táillí Iarratas Cúirte ACCC

Táillí Iarratas Cúirte ACCC

Faigh amach na táillí a bhaineann le gach ceann de na hiarratais faoi Chuid 5 den Acht ACCC.

Nasc go Táillí Iarratas Cúirte ACCC

An Chúirt Chuarda - An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) - Faisnéis Teagmhála

An Chúirt Chuarda - An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) - Faisnéis Teagmhála

Má tá ceisteanna agat ar ACCC, lean an nasc seo le haghaidh tuilleadh eolais

Nasc go An Chúirt Chuarda - An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) - Faisnéis TeagmhálaMá tá ceisteanna agat ar ADMC, lean an nasc seo le haghaidh tuilleadh eolais

Reachtaíocht ACCC agus Gluais Téarmaí

Reachtaíocht ACCC agus Gluais Téarmaí

Gheobhaidh tú naisc chuig an Acht ACCC 2015 agus chuig an Acht Leasaithe 2022. Is féidir leat liosta téarmaí dá dtagraítear sa reachtaíocht ACCC a fháil freisin.

Nasc go Reachtaíocht ACCC agus Gluais Téarmaí

Cúnamh Dlíthiúil agus ACCC

Cúnamh Dlíthiúil agus ACCC

Lean an nasc le haghaidh faisnéise ar Chúnamh Dlíthiúil agus ADMC

Nasc go Cúnamh Dlíthiúil agus ACCC