Faigh tuilleadh eolais faoi ghairm leis an tSeirbhís Chúirteanna.  Scrollaigh síos le teacht ar fholúntais reatha agus físeáin faoi roinnt dár róil.

Ag obair leis an tSeirbhís Chúirteanna

Tugann mo ról sa tSeirbhís Chúirteanna léargas fíorluachmhar dom ar fheidhmiú inmheánach chóras dlí na hÉireann.
Ciaran Cavanagh, Cúntóir Breithiúnach, An Ard-Chúirt – Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Céimí Dlí
Tugann mo ról sa tSeirbhís Chúirteanna léargas fíorluachmhar dom ar fheidhmiú inmheánach chóras dlí na hÉireann.
Ciaran Cavanagh, Cúntóir Breithiúnach, An Ard-Chúirt – Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Céimí Dlí

Cuirimid an iliomad post ar fáil a bhfuil deiseanna gairme den scoth ag gabháil leo. Fostaítear ár bhfoireann ag gráid státseirbhíse den chuid is mó, áit a bhfuil go leor deiseanna ann maidir le hardú céime agus forbairt gairme, ach fostaímid freisin líon mór ball foirne i sainphoist i réimsí an Dlí, TF, Acmhainní Daonna, Bainistíochta Tionscadail, Cuntasaíochta agus go leor réimsí eile saineolais. 

Tá an obair a dhéanaimid ar bhonn laethúil tráthúil agus reatha, is minic a bhíonn na cásanna a thugtar chun na cúirte le feiceáil sa nuacht agus sna nuachtáin. Tá réimse leathan d’obair shuimiúil ar bun sa tSeirbhís Chúirteanna.

I measc na ról atá ag an tSeirbhís Chúirteanna ó thaobh an dlí de tá:

 • Cúntóir Breithiúnach - oibríonn an Cúntóir Breithiúnach leis an mbreitheamh. I measc na ndualgas atá acu tá taighde dlí a dhéanamh don bhreitheamh agus teacht agus imeacht an bhreithimh a fhógairt sa chúirt.
 • Taighdeoir - taighde a dhéanamh ar reachtaíocht agus ar bhreithiúnais roimhe ar iarratas na mbreithiúna. Tugann siad faoi thionscadail taighde, déanann siad athbhreithniú ar chásdlí agus reachtaíocht nua. Ullmhaíonn siad lámhleabhair dhlíthiúla, páipéir chomhdhála agus ailt do na breithiúna.
 • Cláraitheoir/Cléireach Cúirte - Suíonn an Cláraitheoir/Cléireach Cúirte os comhair an bhreithimh agus déanann siad taifid ar na horduithe a dhéanann an breitheamh. Tá siad freagrach as cúrsaí riaracháin agus tá siad i gceannas ar dhoiciméid agus ar fhoilseáin chúirte. Déanann siad ainmneacha finnéithe a thaifeadadh freisin, mionnaíonn siad an giúiré agus déanann siad taifead ar chinneadh an cháis.
 • Oifigeach Dlí Feidhmiúcháin - Tacaíocht riaracháin a sholáthar, taighde dlí a dhéanamh, ábhar a ullmhú d’óráidí, léachtaí agus réamhfhocail, socruithe lóistíochta a dhéanamh do chomhdhálacha etc.
 • Rúnaí Breithiúnach - cuireann siad seirbhís chlóscríofa rúnaíochta ar fáil do bhreithiúna, agus déanann sé dialann an bhreithimh a bhainistiú agus a eagrú.
 • Aturnae - glacann an tArd-Aturnae le haitheantas dlíthiúil an Bharda/Mionaoisigh agus déanann siad gach obair riachtanach dlí agus bainistíochta maoine ar a son. Forbraíonn siad beartais agus straitéisí laistigh den oifig freisin.
 • Teachtaire Cúirte - tugann siad tacaíocht don Chláraitheoir Contae ina cháil mar shirriaim agus faoi théarmaí an Achta um Fheidhmiú Orduithe Cúirte.

Ní gá do gach ról sa tSeirbhís Chúirteanna cúlra a bheith agat sa dlí nó céim sa dlí. B’fhéidir gur mhaith leat a bheith ag obair i ról ginearálta mar státseirbhíseach áit ar féidir leat oibriú go díreach leis an bpobal nó obair a dhéanamh i roinn a thacaíonn le hobair na gcúirteanna.

Más mac léinn, céimí, díreach tosaithe le do ghairm bheatha, ag athrú do ghairm bheatha nó gairmí le taithí i do réimse saineolais, tá ról againn duit sa tSeirbhís Chúirteanna.

Folúntais Reatha:

Fáthanna le muidnea roghnú

I measc na mbuntáistí a bhaineann le bheith ag obair sa tSeirbhís Chúirteanna tá:

 • Obair Sholúbtha
 • Saoire Bhliantúil Fhlaithiúil
 • Forbairt Gairme
 • Soghluaisteacht Inmheánach
 • Oiliúint
 • Forbairt Ghairmiúil
 • Freagracht
 • Saoránacht Chorparáideach
 • Dul chun cinn struchtúrtha tuarastail
 • Scéim Aoisliúntais den Chéad Scoth
 • Is Fostóir Comhdheiseanna muid

Tosaíonn do thuras foghlama nuair a chuirimid fáilte romhat ar bord lenár gclár ionduchtaithe agus leanann sé ar aghaidh le deiseanna breise forbartha pearsanta agus gairmiúla. Tá deiseanna breisoideachais ar fáil le scéim aisíocaíochta táillí chomh maith le saoire staidéir agus scrúdaithe. Táimid ag iarraidh ort an leas is fearr is féidir a bhaint as do chumas agus tabharfaimid tacaíocht duit chun é sin a bhaint amach.

Más mac léinn, céimí, díreach tosaithe le do ghairm bheatha, ag athrú do ghairm bheatha nó gairmí le taithí i do réimse saineolais, tá ról againn duit sa tSeirbhís Chúirteanna.