Caith súil thar liosta na n-ábhar ar fad atá ar an suíomh gréasáin seo.

Cuirimid liosta de na naisc leis na hábhair inmheánacha ar an leathanach seo. Is féidir cur síos a fháil anseo ar conas a úsáidtear an suíomh gréasáin.

Má tá deacracht ar bith agat ag teacht ar ábhar éigin ar an suíomh seo, déan teagmháil linn ag webmaster@courts.ie

Ní féidir linn eolas a chur ar fáil faoi do chás féin - beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig cúirte ábhartha faoi choinne eolas den chineál seo.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Is féidir leat súil a chaitheamh thar liosta Oifigí na gCúirteanna de réir dlínse ag bun an leathanaigh seo.

A

Rochtain Is ionann Cead Cúirte agus ceart an pháiste teagmháil dhíreach a bheith aige nó aici le cibé tuismitheoir atá ina chónaí (ina cónaí) in áit eile 
Cuntasóir na Cúirte Breithiúnais An oifig atá ag déileáil le hairgead a lóisteáiltear sa chúirt.
Tuarascáil Bhliantúil Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna
Achainí (na Cúirte Cuarda chuig an Ard-Chúirt) Déantar achainí ón Chúirt Chuarda faoi Ordú 61 de Rialacha na nUaschúirteanna Cuid de Ghnásanna na hArd-Chúirte
Iarratas ar Chead Achomhairc (An Chúirt Uachtarach) Cuid de Ghnásanna na nUaschúirteanna

 

B

Bannaí Tugann duine banna i scríbhinn ag gealladh go mbeidh sé nó sí os comhair na cúirte chun na cúisimh a dhéantar ina choinne (ina coinne) a fhreagairt
Féimheacht Mura mbíonn tú ábalta íoc as do chuid fiacha, is féidir leat achainí a dhéanamh chuig an chúirt chun breith a thabhairt do bhfuil tú i d’Fhéimheach

 

C

Gairmeacha sa tSeirbhís Cúirteann Eolas faoi ghairmeacha sa tSeirbhís Cúirteanna
Clár no nIdirghabhálaithe Cláraithe Is í an tSeirbhís Chúirteanna a riarann Clár na nIdirghabhálaithe Cláraithe
Ionadaí Cúraim Ba cheart iarratas ar Ionadaí Cúraim a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda 
Gnáthbhille Sibhialta Déantar iarratas ar imeachtaí sibhialta na Cúirte Cuarda i bhfoirm Gnáthbhille Sibhialta. Cuid d’Imeachtaí na Cúirte Cuarda. 
An Chúirt Chuarda (Faisnéis fúithi) Foghlaim faoin Chúirt Chuarda inár gcuid maidir le hoideachas
Gnásanna na Cúirte Cuarda (Sibhialta) Faisnéis faoi ghnásanna na Cúirte Cuarda maidir leis an dlínse shibhialta
Gnásanna na Cúirte Cuarda (Coiriúil) Faisnéis faoi ghnásanna na Cúirte Cuarda maidir leis an dlínse choiriúil
Suíonna na Cúirte Cuarda Ónár gcuid ‘Téarmaí & Suíonna’
An Chúirt Tráchtála Cuid den Ard-Chúirt í an Chúirt Tráchtála atá freagrach as cásanna tráchtála tábhachtacha

Coimisinéir mionnaí ( Nótaire Poiblí)

Ceapann an Príomh-Bhreitheamh a bhíonn ina shuí i gcúirt oscailte na coimisinéirí mionnaí. Déanann na hiarrthóirí achainí ina léiríonn siad a n-áiteanna cónaithe agus a slite beatha, agus na fáthanna a bhfuil siad oiriúnach lena gceapadh mar choimisinéirí mionnaí. 
Ordú Ceannaigh Éigeantach Féach An Coiste Réitigh um Luach Talún
Cúirt Achomhairc (Faisnéis fúithi) Foghlaim faoin Chúirt Achomhairc inár gcuid maidir le hoideachas
Gnásanna na Cúirte Achomhairc (Faisnéis fúithi) Eolas faoi ghnásanna na Cúirte Achomhairc maidir leis an dlínse shibhialta
Gnásanna na Cúirte Achomhairc (Coiriúil) Eolas faoi ghnásanna na Cúirte Achomhairc maidir leis an dlínse choiriúil 
Suíonna na Cúirte Achomhairc Ónár gCuid ‘Téarmaí & Suíonna’
Oifigí na Cúirte de réir dlínse Liosta de na hOifigí Cúirteanna de réir dlínse mar aon le naisc le sonraí teagmhála agus léarscáileanna.
Coimeád Tagraíonn coimeád do chúram ó lá go lá, ceart cónaithe agus tógáil leanaí a mheastar a bheith ina leanaí spleácha
Seirbhís do Chustaiméirí, Moltaí & Gearáin Déileálfar le gach gearán ar bhealach oibiachtúil, cúirtéiseach

 

D

Cosaint Sonraí Ciallaíonn Cosaint Sonraí an chaoi a ndéantar cearta príobháideachta daoine a chosaint i dtaca an bailiú agus an phróiseáil a gcuid sonraí pearsanta 
Gníomhas Aonpháirtí  Baintear úsáid as gníomhas aonpháirtí den chuid is mó lena thabhairt le fios go bhfuiltear chun ainm duine a athrú. 
Cinntí Cinntí na Cúirte Uachtaraí
An Chúirt Dúiche (Faisnéis fúithi) Foghlaim faoin Chúirt Dúiche inár gcuid maidir le hoideachas 
Léarscáil de Limistéir na Cúirte Dúiche Léarscáil a léiríonn teorainneacha limistéar na Cúirte Dúiche.
Gnásanna na Cúirte Dúiche (Sibhialta) Faisnéis faoi ghnásanna na Cúirte Dúiche maidir leis an dlínse shibhialta 
Gnásanna na Cúirte Dúiche (Coiriúil) Faisnéis faoi ghnásanna na Cúirte Dúiche maidir leis an dlínse choiriúil 
Suíonna na Cúirte Dúiche  Ónár gCuid ‘Téarmaí & Suíonna’
Clárlanna Probháide Ceantair Liosta de na Clárlanna Probháide de réir Ceantair 
Colscaradh Cuireann foraithne colscartha deireadh le pósadh agus tugann cead don dá pháirtí pósadh arís 
Drochíde/foréigean sa teaghlach Is ionann drochíde sa teaghlach agus foréigean, nó cineálacha éagsúla drochíde a imríonn duine amháin ar dhuine eile lena bhfuil sé nó sí, nó a raibh sé nó sí i ndlúthchaidreamh leis nó léi 
Ceadúnas Tiomána Eolas ar conas a fhaightear ceadúnas tiomána ar ais tar éis a bheith toirmiscthe 
Cúirt Cóireála Drugaí Is éard atá sa Chúirt Chóireála Drugaí (CCD) ná Cúirt Dúiche a chuireann cóireáil, oideachas agus athshlánú faoi mhaoirseacht ar fáil do chiontóirí a bhfuil fadhb mhí-úsáide drugaí acu 

 

E

eCeadúnú (féach Ceadúnú) Éascaíonn r-Cheadúnú próiseáil iarratas ar cheadúnú do chomhlachtaí dlíthiúla a chuirtear isteach ar líne
Buanchumhacht Aturnae Duine (Aturnae) a cheapadh chun súil a choinneáil ar do ghnóthaí airgeadais/ pearsanta, má tharlaíonn sé nach bhfuil cumas intinne agat a thuilleadh é sin a dhéanamh tú féin.

 

F

Dlí Teaghlaigh Eolas ar dhrochíde/ foréigean teaghlaigh, colscaradh, scaradh, cothabháil, idirghabháil, caomhnóireacht, cead cuairte agus níos mó.
Fíneálacha Tá eolas faoi conas Fíneálacha Cúirte a íoc ar fáil anseo
Foirmeacha Foirmeacha Cúirteanna
Na Ceithre Cúirteanna, Léarscáileanna Léarscáileanna do chuairteoirí chuig na Ceithre Cúirteanna
Saoráil Faisnéise Tugann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 cead do dhaoine den phobal rochtain a fháil ar eolas atá ag an tSeirbhís Cúirteanna nach bhfuil ar fáil sa ghnáthchúrsa ó fhoinsí eile

 

G

Caomhnóireacht Tá cur síos i gcaomhnóireacht ar fhreagracht dlí tuismitheoirí maidir le cinntí a dhéanamh  agus dualgais a chomhlíonadh i dtaca le tógáil a bpáistí 

 

H

An Ard-Chúirt

Faisnéis faoi ghnásanna san Ard- Chúirt 
An Ard-Chúirt (Faisnéis fúithi)

Foghlaim faoi na cúirteanna inár gcuid maidir le hoideachas

Liostaí na hArd-Chúirte Foghlaim faoin chóras liosta a bhaintear úsáid as chun ord a choinneáil ar obair na hArd-Chúirte
Cuardach na hArd-Chúirte  Cuardach ar líne
Suíonna na hArd-Chúirte Foghlaim faoi Shuíonna na hArd-Chúirte inár gcuid faoi ‘Théarmaí & Suíonna’
Toghairm na hArd-Chúirte  Eolas ar sheisiúin iomlánacha, achoimre, toghairmeacha speisialta agus gortú pearsanta a thionscnamh. Cuid de Ghnás na hArd-Chúirte
Stair an Dlí in Éirinn Ag cuimhneamh ar ár scéalta

 

J

Breithiúna

Breithiúna na Cúirte

Breithiúnais 

Breithiúnais na Cúirte

Bord Comhairleach um Cheapacháin Bhreithiúnacha  Is é cuspóir an Bhoird daoine a aithint agus oiriúnacht na ndaoine sin maidir lena gceapadh go hoifig bhreithiúnach a chur in iúl don Rialtas 
Athbhreithniú Breithiúnach Bealach is ea Athbhreithniú Breithiúnach trínar féidir iarratas a dhéanamh ar an Ard-Chúirt agóid a dhéanamh in aghaidh breithe phróiseas cinnteoireachta comhlachtaí riaracháin agus cúirteanna níos ísle 
Idirscaradh Breithiúnach Nuair a theipeann ar lánúin teacht ar chomhaontú faoi na téarmaí ina gcónóidh siad scartha ó chéile, is féidir le haon pháirtí acu iarratas a chur faoi bhráid na cúirte chun foraithne idirscartha breithiúnach a fháil
Aonad Tacaíochta Breithiúnaí Bunaigh an tSeirbhís Cúirteanna an tAonad Tacaíochta Breithiúnaí ag deireadh na bliana 1999 chun seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil do bhreithiúna
Seirbhís Ghiúiré Tá an tseirbhís ghiúiré ar cheann de na dualgais is tábhachtaí ar féidir a iarradh ort a dhéanamh mar shaoránach

 

L

Breithniú ar Chostais Dhlíthiúla  Tugann Oifig na mBreithneoirí Costas Dlí tacaíocht do rochtain ar mheasúnú agus cinneadh costas dlí ar bhealach neamhspleách, neamhchlaonta agus oibiachtúil a eascraíonn ó imeachtaí cúirte dlíthiúla nó costais a mbíonn easaontas fúthu idir cleachtóirí dlí agus a gcuid cliaint. 
Dialann Dlíthiúla Faigh liosta de chásanna atá le héisteacht sna hUaschúirteanna agus sna Cúirteanna Cuarda 
Ceadúnú Éascaíonn ceadúnú an próiseas maidir le hiarratais ceadúnúcháin do chomhlachtaí dlíthiúla

 

M

Cothabháil Is ionann cothabháil agus tacaíocht airgeadais a íocann duine ar mhaithe le chéile spleách/ páirtí sibhialta agus/ nó pháistí spleácha
Díolúine Pósta Is féidir iarratas a chur faoi bhráid na cúirte chun an tréimhse fógra a laghdú i dtaca le pósadh
Idirghabháil Cuidíonn idirghabháil le lánúineacha a bhfuil sé beartaithe acu scaradh ó chéile chun aon aighneas atá acu i dtaca le ceisteanna lárnacha maidir le caomhnóireacht agus rochtain ar leanaí a réiteach 

 

N

Nótairí Poiblí Ceapann an Príomh-Bhreitheamh a bhíonn ina shuí i gcúirt oscailte na nótairí poiblí. Déanann na hiarrthóirí achainí ina léiríonn siad a n-áiteanna cónaithe agus a slite beatha, agus na fáthanna a bhfuil siad oiriúnach lena gceapadh mar nótairí poiblí.
Neamhniú Sa Dlí Teaghlaigh, baineann neamhniú le neamhniú pósta agus neamhniú páirtnéireachta sibhialta

 

O

Oifigí  Sonraí Teagmhála agus Uaireanta Oscailte
Oifigí de réir Dlínse Liosta de na hOifigí Cúirteanna de réir dlínse, mar aon le naisc le sonraí teagmhála agus léarscáileanna.

 

P

Ceisteanna Pasanna (Dlí Teaghlaigh) Is féidir iarratas a chur faoi bhráid na cúirte nuair nach sínfidh nó nach féidir le tuismitheoir/caomhnóir amháin iarratas ar phas a shíniú ar son páiste 
Atharthacht Caithfidh aithreacha, nach bhfuil pósta le máithreacha a bpáistí agus nach bhfuil ainmnithe ar na teastais bhreithe, atharthacht a chruthú chun cur isteach ar chaomhnóireacht, cúram nó cead rochtana ar a bpáistí
Toghairm Dhíobhála Pearsanta Déantar iarratas ar ghnásanna sibhialta na Cúirte Cuarda trí Ghnáthbhille Sibhialta. Cuid de Nósanna Imeachta na Cúirte Cuarda 
Imeachtaí chun Seilbh a Fháil Nuair a thionscnaíonn institiúid airgeadais imeachtaí chun seilbh a fháil ar réadmhaoin
Treoracha Cleachtas Leagtar amach sna Treoracha Cleachtas na gnásanna atá le leanúint nuair a thugtar imeacht os comhair na cúirte 
Probháid An próiseas le húdarás dleathach a sholáthar chun déileáil le heastát duine atá básaithe
Eadránaí Réadmhaoine Ceapann an tEadránaí Réadmhaoine Coiste Réitigh um Luach Talún nuair a tharlaíonn aighneas faoi chúiteamh do thalamh faighte faoi Ordú Ceannaigh 
Foilseacháin Foilseacháin na Seirbhíse Cúirteanna

 

R

An Coiste Tagartha Bíonn an coiste seo ag déileáil le haighnis in aghaidh an stáit maidir le cúiteamh i leith talún faoi Ordú Ceannaigh Éigeantach
Athshealbhú (féach imeachtaí Athshealbhaithe) Nuair a thionscnaíonn institiúid airgeadais imeachtaí chun réadmhaoin a fháil
Tú féin i d’ionadaí san Ard-Chúirt Treoirlínte do dhaoine ar mian leo labhairt thar a gceann féin san Ard-Chúirt
Rialacha Rialacha na Cúirte

 

S

Scaradh Idirscaradh Breithiúnach
Mionéileamh Faisnéis ar conas rud a éileamh trí nós imeachta Mionéileamh
An Chúirt Uachtarach (Faisnéis fúithi) Foghlaim faoin Chúirt Uachtarach inár gcuid maidir le hoideachas
Nósanna Imeachta na Cúirteanna Uachtaracha Eolas ar nósanna imeachta sna Cúirteanna Uachtaracha
Suíonna na Cúirteanna Uachtaracha Ónár gcuid faoi ‘Théarmaí & Suíonna’

 

T

Rialú an Mháistir Fómhais Oifig Bhreithneoirí Chostas Dlíthiúil na hArd-Chúirte a thugtar ar Oifig an Mháistir Fómhais anois
Téarmaí & Suíonna Téarmaí agus dátaí suíonna cúirte

 

W

Coimircíocht Eolas ar choimircíocht i gcás daoine fásta agus mionaoisigh 
Ag obair sa tSeirbhís Cúirteanna (féach Gairm sa tSeirbhís Cúirteanna) Eolas ar ghairm sa tSeirbhís Cúirteanna