CC07

Alt 99, An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006, arna leasú ag alt 60, An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007

 1. Déantar foráil le hAlt 99(1) den Acht um Cheartas Coiriúil, 2006 (“an tAcht 2006”), i gcás ina gcuireann cúirt téarma príosúnachta (seachas téarma sainordaitheach príosúnachta) ar dhuine i leith ciona, féadfaidh an chúirt sin (“an chéad chúirt”) ordú a dhéanamh lena gcuirtear forghníomhú na pianbhreithe ar fionraí go hiomlán nó go páirteach, faoi réir an duine do dhul isteach i gcúirtbhanna chun coinníollacha an ordaithe, nó na coinníollacha a fhorchuirtear i ndáil leis an ordú, a chomhlíonadh.
   
 2. Déantar foráil le hAlt 99(9) den Acht 2006, arna leasú le halt 60 den Acht um Cheartas Coiriúil, 2007 (“an tAcht 2007”), i gcás ina gciontaítear duine i leith ciona, lena bhfuil ordú faoi fho-alt (1) den alt sin i bhfeidhm, le linn tréimhse fionraí na pianbhreithe lena mbaineann, déanfaidh an chúirt a dtabharfar imeachtaí don chion sin os a comhair (“an dara chúirt”), sula bhforchuirfidh sí pianbhreith, an duine sin a athchur faoi choimeád nó ar bhannaí chuig an gcéad suí eile den chéad chúirt.
   
 3. Déantar foráil le hAlt 99(10) d'Acht 2006 go ndéanfaidh an chéad chúirt an t-ordú lena gcuirtear forghníomhú na pianbhreithe ar fionraí a chúlghairm ach amháin má mheasann sí go mbeadh cúlghairm den sórt sin míchóir sna himthosca go léir. Ceanglaítear ar an gcéad chúirt ansin an duine ciontaithe a athchur faoi choimeád nó faoi bhannaí go dtí an chéad suí eile den dara chúirt le go mbeadh an dara chúirt in ann pianbhreith a fhorchur: alt 99(10A) d'Acht 2006, arna chur isteach le halt 60 d'Acht 2007.
 1. I gcás ina gciontaíonn an Chúirt Chuarda duine lena mbaineann alt 99(1) le linn na tréimhse fionraí ar fhorghníomhú pianbhreithe ag an gcéad chúirt, tabharfaidh an t-ionchúiseamh mionsonraí scríofa don Chúirt Chuarda faoin méid seo a leanas
 1. dáta an ordú ciontaithe a rinne an chéad chúirt chomh maith leis an ionad, an Chuaird nó an dúiche a bhí i gceist,
 2. an Bille nó uimhir an cháis do na himeachtaí os comhair na chéad cúirte, agus
 3. dáta an chéad suí eile den chéad chúirt (nuair is Cúirt Dúiche í an chéad chúirt, sonraigh uimhir na cúirte má tá sí i Limistéar Chathair Bhaile Átha Cliath, agus an Dúiche agus an Ceantair má tá sí taobh amuigh de Limistéar Chathair Bhaile Átha Cliath).
 1. Úsáidfear an t-ordú i bhFoirm 1 atá iarcheangailte leis seo i gcás ina gciontaíonn an Chúirt Chuarda duine agus ina n-athchuireann an Chúirt an duine sin faoi choimeád nó faoi bhannaí faoi alt 99(9) d'Acht 2006. Ar an ordú sin a dhéanamh, cuirfidh cláraitheoir na cúirte athchuir, tríd an bpost nó ar shlí eile, cóip dheimhnithe den ordú ar fáil do chláraitheoir, do chláraitheoir contae nó do chléireach (de réir mar a bheidh) na cúirte a ndearnadh an t-athchur chuici.
 1. I gcás ina n-athchuireann an Chúirt Chuarda duine ciontaithe faoi choimeád faoi alt 99(9) d'Acht 2006, úsáidfear an barántas i gCuid A d'Fhoirm 2 atá iarcheangailte leis seo.
 1. I gcás ina n-athchuireann an Chúirt Chuarda duine ciontaithe faoi bhannaí faoi alt 99(9) d'Acht 2006 agus nach féidir dul i mbun cúirtbhanna (má theastaíonn sé sin ón gCúirt) láithreach, úsáidfear an barántas i gCuid A d'Fhoirm 2 agus an toiliú leis an scaoileadh saor agus coinníollacha a ghabhann leis an scaoileadh saor i gCuid B d'Fhoirm 2.
 1. I gcás ina n-athchuireadh duine faoi alt 99(9) d'Acht 2006, tabharfaidh an t-ionchúiseamh mionsonraí scríofa don chúirt a ndearnadh an t-athchur chuici faoi dháta an chéad suí eile den dara chúirt (nuair is Cúirt Dúiche í an dara chúirt , ag tabhairt sonraí faoi uimhir na cúirte má tá sí i Limistéar Chathair Bhaile Átha Cliath, agus an Dúiche agus an Ceantair má tá sí taobh amuigh de Limistéar Chathair Bhaile Átha Cliath).
 1. Úsáidfear an t-ordú i bhFoirm 3 atá iarcheangailte leis seo nuair a dhéanann an Chúirt Chuarda ordú lena dtugtar cinneadh maidir le cé acu a bhfuil nó nach bhfuil aisghairm le déanamh ar phianbhreith faoi alt 99(10) d'Acht 2006 maidir le duine ciontaithe agus lena n-athchuirtear an duine sin faoi choimeád nó faoi bhannaí faoi alt 99(10A) d'Acht 2006. Ar an ordú sin a dhéanamh ag an gCúirt Chuarda, cuirfidh cláraitheoir na cúirte athchuir, tríd an bpost nó ar shlí eile, cóip dheimhnithe den ordú ar fáil do chláraitheoir, do chláraitheoir contae nó do chléireach (de réir mar a bheidh) na cúirte a ndearnadh an t-athchur chuici.
 1. I gcás ina n-athchuireann an Chúirt Chuarda duine ciontaithe faoi choimeád faoi alt 99(10A) d'Acht 2006, úsáidfear an barántas i gCuid A d'Fhoirm 4 atá iarcheangailte leis seo chun críocha an athchuir. I gcás ina bhfuil aisghairm déanta ag an gCúirt Chuarda ar phianbhreith ar fionraí go hiomlán nó go páirteach faoi alt 99(10) d'Acht 2006, eiseofar barántas cimithe sa ghnáthfhoirm chun na críche sin ar leithligh.
 1. I gcás ina n-athchuireann an Chúirt Chuarda duine ciontaithe faoi bhannaí faoi alt 99(10A) d'Acht 2006 agus nach féidir dul i mbun cúirtbhanna (má theastaíonn sé sin ón gCúirt) láithreach, úsáidfear an barántas i gCuid A d'Fhoirm 4 agus an toiliú leis an scaoileadh saor agus coinníollacha a ghabhann leis an scaoileadh saor i gCuid B d'Fhoirm 4.

 2. Is i bhFoirm 5 atá iarcheangailte leis seo a bheidh cúirtbhanna a taifeadadh faoi fho-alt (9) nó faoi fho-alt (10A) d'alt 99 d'Acht 2006.


Arna dhátú an 14ú lá seo d'Eanáir 2008
Matthew Deery
(Sínithe) Matthew Deery
Uachtarán na Cúirte Cuarda

 

Foirm 1
Foirm 2 Cuid A & B 
Foirm 3
Foirm 4 Cuid A & B 
Foirm 5

Circuit Court