CC04

Liosta chun dátaí a shocrú

Caithfidh litir lena ndeimhnítear an méid seo a leanas a bheith le gach iarratas ar chúrsaí a bheidh le cur i liosta chun dátaí a shocrú, más infheidhme:

  • Go bhfuil luachálacha faighte agus malartaithe nó, mar mhalairt air sin, go bhfuil ceantálaí neamhspleách ainmnithe ag na páirtithe agus go bhfuil tuarascáil faighte.
  • Go bhfuil mionnscríbhinní acmhainne atá go hiomlán dearbhaithe agus cothrom le dáta malartaithe. Maidir leis sin, meabhraítear do chleachtóirí gur chóir go leagfaí amach sa sceideal a ghabhann leis an mionnscríbhinn acmhainne sonraí faoi gach ioncam, sócmhainní, fiacha agus dliteanais eile. De bhrí gur dliteanas iad costais dlí, tá sonraí faoi na costais dlí sin a tabhaíodh cheana féin agus meastachán réasúnach ar chostais is dóigh a thabhófar amach anseo le leagan amach i litir arna síniú ag an iarratasóir/freagróir agus arna cur ar fáil don bhreitheamh ag tús na héisteachta.
  • Tá fógra(í) d'iontaobhaithe seirbheáilte agus tá ráitis sochar faighte agus curtha ar fáil.
  • Tá gach tuarascáil de chuid cuntasóirí agus gach tuarascáil riachtanach eile de chuid saineolaithe faighte.
  • Comhlíonadh go hiomlán leis an bhfollasú.

I ngach cás ba chóir go dtabharfadh an teastas meastachán réadúil ar fad na héisteachta.

I gcás nach bhfuil páirtí in ann deimhniú san fhoirm riachtanach mar gheall ar mhainneachtain ar bith ag an bpáirtí eile, féadfar foriarratas ar threoracha a eisiúint ar fhógra don pháirtí mainneachtana.

Ba chóir do chleachtóirí a thabhairt faoi deara freisin go ndéanfar foriarratais i gcomhair treoruithe a liostú leis an liosta chun dátaí a shocrú chun cur ar chumas na cúirte cabhrú le bainistíocht cásanna agus chun dul i ngleic le haon saincheisteanna a eascraíonn as feidhmiú an treoraithe.

I gcás ina socrófar cás tar éis dáta a bheith socraithe le haghaidh éisteachta ba chóir an chúirt a chur ar an eolas ag an gcéad liosta eile chun dátaí a shocrú gur féidir an dáta atá socraithe a dhíchur. Chun bainistíocht liosta a éascú, ba chóir duillín ex parte a chur ar fáil don chúirt lena leagfar amach ainmneacha na bpáirtithe, uimhir an taifid agus an dáta atá le díchur.

I gcás imeachtaí neamhnithe, meabhraítear do chleachtóirí nach mór don chúirt an cigire leighis a cheapadh.

Arna dhátú an 15ú lá seo d'Eanáir 2004.

Uachtarán na Cúirte Cuarda

Circuit Court