CC12

Nós Imeachta Réamhthrialach - Baile Átha Cliath

An Chúirt Chuarda Choiriúil
Cuaird Bhaile Átha Cliath - Contae Chathair Bhaile Átha Cliath

 1. D'fhonn moilleanna neamhriachtanacha in imeachtaí coiriúla a sheachaint, d'fhonn cásanna ina bhféadfar pléadálacha a thaifeadadh roimh dháta na trialach a shainaithint agus d'fhonn tús a chur le trialacha in imeachtaí coiriúla sa Chúirt Chuarda ag an am agus ar an dáta a cheapfar, tabharfar an cleachtas dá dtagraítear sa Treoir seo isteach ar bhonn píolótach i leith na gcásanna go léir atá liostaithe i gcomhair trialach sa chuaird seo ón gcéad lá de Nollaig 2012 agus na cásanna nua go léir a cuireadh ar ais chun na Cúirte i gcomhair trialach ón gcéad lá d'Eanáir 2013.
 1. Cuirfear éisteacht réamhthrialach ar siúl ar Aoine ceithre seachtaine ar a laghad sula socrófar dáta na trialach. Freastalóidh an cúisí agus ionadaí dlí an ionchúisimh agus na cosanta araon (más infheidhme).
 1. Ag an éisteacht seo, beidh ceangal ar an gcúisí pléadáil fhoirmiúil a thaifeadadh os comhair na Cúirte. Má tá sé beartaithe dul ar aghaidh chun trialach ag an gcéim sin, is leor pléadáil i leith scór amháin gan dochar.
 1. Beidh ceangal ar an ionchúiseamh a bheith in ann na saincheisteanna seo a leanas a shonrú don Chúirt:-
 1. Cruthúnas trí ráiteas scríofa (alt 21, An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1984)
 1. Má sheirbheáil an tIonchúiseamh aon ráiteas/ráitis scríofa sínithe a bheartaíonn an ráiteas a fhorthairiscint i bhfianaise cóip de chun críocha alt 21 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984. Más amhlaidh atá, ba cheart liosta a sholáthar faoi threoir an duine a dhéanfaidh gach ráiteas agus dáta an ráitis, mar aon le haon fhógra agóide a seirbheáladh ar an Ionchúiseamh le linn na tréimhse forordaithe.
 2. Má tá sé comhaontaithe ag na páirtithe nó aturnaetha na bpáirtithe go ndéanfaí aon ráiteas/ráitis scríofa a thairiscint mar fhianaise faoi alt 21, agus/nó má tá iarratas á dhéanamh chun ceangal a chur ar dhuine/ar dhaoine a bhfuil ráiteas a dhéanamh aige/aici chun críocha alt 21 a bheith i láthair chun fianaise a thabhairt sa chúirt. Más amhlaidh atá, ba cheart sonraí an ráitis nó na ráiteas/an fhinné nó na bhfinnéithe a sholáthar;
 1. Cruthúnas trí admháil fhoirmiúil (alt 22, An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1984)
  Má rinne an tIonchúiseamh aon admháil nó admhálacha maidir le fíorais chun críocha alt 22 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984. Más amhlaidh atá, ba cheart liosta admhálacha agus an dáta ar a rinneadh an admháil sin a sholáthar;
   
 2. Nasc físe, fístaifeadadh agus fianaise TCI
 1. Má tá sé beartaithe iarratas a dhéanamh ar chead le go dtabharfadh finné fianaise trí nasc teilifíse beo i gcomhréir le halt 39 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1999.
 2. Má tá sé beartaithe go dtabharfadh aon duine fianaise trí nasc teilifíse beo faoi Chuid III den Acht um Fhianaise Choiriúil, 1992.
 3. Má tá sé beartaithe a lorg ón Chúirt idirghabhálaí a cheapadh trína gcuirfí ceisteanna ar fhinné faoi Chuid den Acht um Fhianaise Choiriúil, 1992.
 4. Má tá sé beartaithe fístaifeadadh d'aon fhianaise a ghlacadh mar fhianaise.
 5. Má dhéanfar iarratas chun cead a fháil chun trealamh athsheanma téipe nó diosca a úsáid le linn na trialach, nó má tá sé beartaithe a fhéachaint le haon teicneolaíocht seomra cúirte eile a úsáid ag an triail;

Má bhaineann aon cheann díobh thuas, ní mór sonraí a sholáthar, agus ní mór a dheimhniú go ndéanfar tástáil ar na crua-earraí agus ar na bogearraí lena mbaineann roimh ré;

 1. Ionadaíocht dhlíthiúil don ghearánaí (alt 4A, An tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean), 1981)

Má táthar ag súil go mbeidh gá le hionadaíocht dhlíthiúil don ghearánaí;

 1. Finnéithe
 1. Ba cheart liosta finnéithe agus seoltaí a bheartaítear a ghlaoch ag an ionchúiseamh ag an triail (chun críocha fhaisnéis an phainéil giúiré) a sholáthar.
 2. Ba cheart deimhniú a sholáthar go ndeachthas i dteagmháil leis na finnéithe go léir agus gur chuir siad in iúl go bhfuil siad ar fáil do dháta na trialach. Mura ndéantar an deimhniú sin a sholáthar, ní mór aon sonraí atá ar eolas maidir le haon deacracht a bhféadfar a bheith ann le finné a thabhairt don Chúirt ag an gcéim seo.
 3. Ba cheart aon cheanglas nó sonraí ar leith a bhaineann leis an ord fianaise féideartha ag an triail a shainaithint;
 1. Ateangairí

Má éilíonn an tIonchúiseamh go n-úsáidfear ateangaire/ateangairí, agus má éilíonn, an finné/na finnéithe a dteastaíonn ateangaire uathu chomh maith leis an teanga atá ag teastáil a thaifeadadh;

 1. Nochtadh an Ionchúisimh

Ar bhonn na faisnéise atá ar fáil ar dháta na héisteachta, ba cheart deimhniú a sholáthar lena gcuirtear in iúl go bhfuil na hoibleagáidí nochtaithe á gcomhlíonadh ag an Ionchúiseamh, agus nach bhfuil aon iarratas ar chosaint gan réiteach ag an am sin;

 1. Agallaimh (Tabhair faoi deara: tá an ní seo teoranta d'ábhair shonracha an agallaimh, agus ní bhaineann sé le fadhbanna ginearálta maidir le hinghlacthacht);

I gcás ina n-áirítear leis na páipéir a sheirbheáil an t-ionchúiseamh meabhrán/meabhráin ar agallamh/agallaimh leis an gcúisí agus/nó ráiteas deonach/ráitis dheonacha nó ráiteas/ráitis faoi rabhadh an chúisí, ba cheart deimhniú a sholáthar lena gcuirtear in iúl go ndearna an t-ionchúiseamh athbhreithniú ar an meabhrán/na meabhráin agus/nó ar an ráiteas/na ráitis d'fhonn leagan comhaontaithe den méid sin a chur in eagar agus a sholáthar agus/nó saincheisteanna a aithint a bhféadfadh gá a bheith le cinneadh ón gCúirt ina dhiaidh sin dóibh.

Mura bhfuil athbhreithniú déanta, beidh gá le sainmhíniú air sin.

Tabhair faoi deara: Ceanglaíonn an Chúirt

 1. go mbeadh aon phlé idir an chosaint agus an t-ionchúiseamh ar aon saincheist den sórt sin tugtha chun críche roimh an dáta atá socraithe don triail agus
 2. go mbeadh meabhráin agus/nó ráitis chomhaontaithe ar fáil lena n-úsáid gan mhoill, nó go mbeadh saincheisteanna a eascraíonn as sainaitheanta agus réidh lena gcinneadh láithreach.
 1. Beidh ar an gcosaint a bheith in ann an Chúirt a chur ar an eolas maidir leis an méid seo a leanas:
  1. má tá aon tosca ann a chuireann isteach ar chumas na trialach dul ar aghaidh ar an dáta atá socraithe
  2. má tá aon nochtadh nó saincheisteanna réamhthrialacha gan réiteach;
  3. Má éilíonn an chosaint go n-úsáidfear ateangaire/ateangairí, agus má éilíonn, an finné/na finnéithe a theastaíonn ateangaire uathu chomh maith leis an teanga atá ag teastáil a thaifeadadh, agus
  4. má tá aon cheanglas maidir le reáchtáil agus cur i láthair chás na cosanta ar gá don Chúirt nó don tSeirbhís Chúirteanna aghaidh a thabhairt orthu roimh ré.

Mura soláthraítear an fhaisnéis seo, glacfar leis go bhfuil an t-ullmhúchán ar fad déanta ag an gcosaint le haghaidh na trialach faoin am sin. Tá an chosaint faoin oibleagáid chéanna leis an ionchúiseamh mar atá leagtha amach thuas chun a chinntiú go mbeidh aon teicneolaíocht atá le húsáid réidh le húsáid ar dháta na trialach.

 1. Beidh oibleagáid faoi aturnae agus abhcóide an ionchúisimh agus na cosanta dul i gcomhairle lena gcliaint faoi seach agus na treoracha riachtanacha a fháil uathu chun mír 3, 4 agus 5 den treoir seo a chomhlíonadh (de réir mar is infheidhme).
 1. I gcás ina bhfuil dáta socraithe i gcomhair trialach, chun cur ar chumas na cosanta ullmhú don triail, cuirfidh an t-ionchúiseamh, ach amháin ar chúis mhaith agus leordhóthanach, díotáil ar fáil don chosaint laistigh de 4 seachtaine ó dháta na trialach a shocrú.

Cásanna a cuireadh ar ais chun na Cúirte Cuarda agus a liostaíodh iad i gcomhair trialach den chéad uair tar éis an 1 Eanáir 2013

 1. Chomh maith leis na forálacha roimhe seo, déanfar na cásanna seo a phróiseáil ar an mbealach seo a leanas:-
 1. Ar an lá a chuirfear an triail ar ais le haghaidh trialach ón gCúirt Dúiche, sannfar dáta céadluaite ar leith do chásanna ar Aoine tráth nach lú ná 3 seachtaine ina dhiaidh sin, agus déanfar an cúisí a athchur ón gCúirt Dúiche.
 1. Glacfar le pléadálacha ciontacha ar an gcéad luaite. Ar an dáta sin, déanfaidh an Chúirt dáta a shocrú le haghaidh díotchúisimh tráth nach lú ná ocht seachtaine ina dhiaidh sin, agus faoin am sin ní mór go mbeadh na hábhair sin go léir réitithe agus pléadáil taifeadta nó dáta trialach iarrtha.
 1. Ní shannfar tréimhse níos faide roimh dhíotchúiseamh ach amháin má tá gá leis mar gheall ar imthosca ar leith, ar nós chastacht an cháis, i gcás ina gceadófar tréimhse bhreise iomchuí. Ní cheadófar aon dátaí luaite ná atrátha breise, ach amháin in imthosca eisceachtúla.
 1. Déanfar éifeachtacht na gcleachtas thuasluaite a athbhreithniú tar éis an chéad lá d'Eanáir 2014, i gcomhairle le hionadaithe cleachtóirí, an Príomh-Aturnae Ionchúisimh, Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus an tSeirbhís Chúirteanna.

 

Arna dhátú an 17ú lá seo de Dheireadh Fómhair 2012
Raymond Groarke
Uachtarán na Cúirte Cuarda

Circuit Court