Suíonn cúirteanna san iomad láithreán ar fud na tíre. Áirítear leis seo ionaid ar leis an tSeirbhís Cúirteanna agus Oifig na nOibreacha Poiblí iad. Tá suntas ailtireachta ag baint le go leor de na foirgnimh seo.

Tithe Cúirte na hÉireann

Tithe Cúirte na hÉireann

Is faoi Oifig na nOibreacha Poiblí agus Údaráis Áitiúla a bhí freagracht as soláthar foirgnimh chúirte agus as a gcothabháil go dtí mí na Samhna 1999 nuair a bunaíodh an tSeirbhís Cúirteanna.

Thapaigh an tSeirbhís an deis foirgnimh chúirte a sholáthar, a bhainistiú agus a chothabháil chun gur féidir an ceartas a riar i gcomhair gach úsáideoir cúirte i bhfoirgnimh ina bhfuil dínit, oiriúnacht agus iad lánfheistithe.

Tá go leor de na foirgnimh seo sainithe as a dtábhacht áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta. Glactar leo mar chuid d'oidhreacht ailtireachta cathrach nó baile mór agus, mar sin de, is struchtúir chosanta iad. Is iondúil iad a bheith suite go suaithinseach agus cuireann siad go mór le dreach amhairc na mbailte, rud is oiriúnach d'institiúid chomh tábhachtach agus ó thaobh na staire agus an leanúnachais de.

Teach Cúirte Baile Átha Fhirdhia

Teach Cúirte Baile Átha Fhirdhia

Teach Cúirte Bhaile Átha Í

Teach Cúirte Bhaile Átha Í

Teach Cúirte Bhéal Átha Seanaidh

Teach Cúirte Bhéal Átha Seanaidh

Teach Cúirte Bhaile Bhlainséir

Teach Cúirte Bhaile Bhlainséir

Teach Cúirte Bhré

Teach Cúirte Bhré

Teach Cúirte Cheatharlach

Teach Cúirte Cheatharlach

Teach Cúirte Chaisleán an Bharraigh

Teach Cúirte Chaisleán an Bharraigh

Teach Cúirte Charraig Mhachaire Rois

Teach Cúirte Charraig Mhachaire Rois

Teach Cúirte Chluain Meala

Teach Cúirte Chluain Meala

Teach Cúirte Chorcaí, Sráid Anglesea

Teach Cúirte Chorcaí, Sráid Anglesea

Teach Cúirte Chorcaí, Sráid Washington

Teach Cúirte Chorcaí, Sráid Washington

Na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla

Na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla

Teach an Charnáin

Teach an Charnáin

Teach Cúirte Dhroichead Átha

Teach Cúirte Dhroichead Átha

Teach Cúirte Dhún Dealgan

Teach Cúirte Dhún Dealgan

Teach Cúirte na hInse

Teach Cúirte na hInse

Teach Cúirte Mhainistir Fhear Maí

Teach Cúirte Mhainistir Fhear Maí

Teach Cúirte na Gaillimhe

Teach Cúirte na Gaillimhe

Teach Cúirte Chill Chainnigh

Teach Cúirte Chill Chainnigh

Teach Cúirte Chill Mocheallóg

Teach Cúirte Chill Mocheallóg

Teach Cúirte Chill Rois

Teach Cúirte Chill Rois

Teach Cúirte Leitir Ceanainn

Teach Cúirte Leitir Ceanainn

Teach Cúirte Ché an Cheannaí, Luimneach

Teach Cúirte Ché an Cheannaí, Luimneach

Teach Cúirte Shráid Mulgrave, Luimneach

Teach Cúirte Shráid Mulgrave, Luimneach

Teach Cúirte an Leasa Mhóir

Teach Cúirte an Leasa Mhóir

Teach Cúirte an Longfoirt

Teach Cúirte an Longfoirt

Teach Cúirte Mhuineacháin

Teach Cúirte Mhuineacháin

Teach Cúirte an Náis

Teach Cúirte an Náis

Teach Cúirte an Aonaigh

Teach Cúirte an Aonaigh

Teach Cúirte Phort Laoise

Teach Cúirte Phort Laoise

Teach Cúirte Shligigh

Teach Cúirte Shligigh

Teach Cúirte Dhurlais

Teach Cúirte Dhurlais

Teach Cúirte Bhaile Átha Troim

Teach Cúirte Bhaile Átha Troim

Teach Cúirte Thulach Mhór

Teach Cúirte Thulach Mhór

Teach Chúirte Phort Láirge

Teach Chúirte Phort Láirge

Teach Cúirte Loch Garman

Teach Cúirte Loch Garman