Iarratais a Bhfuil Uacht Ceangailte Leo

Iarratais a Bhfuil Uacht Ceangailte Leo

CLICEÁIL AR CHLÉ AGUS AR DHEIS LE DOICIMÉID A TEASTAÍONN IN IARRATAS A BHFUIL UACHT CEANGAILTE LEIS A BHREATHNÚ

Iarratas a Bhfuil Uacht Ceangailte Leis – Doiciméid a Theastaíonn

Na doiciméid a chaithfear a thaisceadh i nGACH cás Cén uair a bheidh ag teastáil? Eisceachtaí (i gcás go bhféadfadh sé go mbeadh rogha eile ann seachas an doiciméad a thaisceadh) Cén fáth a bhfuil sé seo riachtanach?
Fógra an Iarratais I ngach cás Gan aon eisceacht Le gur féidir sonraí an iarratais a thaifeadadh láithreach
Mionn I ngach cás Gan aon eisceacht Fianaise ar a n-eisítear deonú
Uacht Bhunaidh (agus codaisíleacha bunaidh más infheidhme) I ngach cás

Mura bhfuil an bunleagan ar fáil ansin taisc (i) cóip atá séalaithe agus deimhnithe ag Cúirt d’uacht a cruthaíodh roimhe seo

NÓ (ii) cóip den uacht a chruthóidh an Ard-Chúirt. 

Ní mór Ordú Ard-Chúirte a thaisceadh in éineacht le cóip CEART agus IARMHÍR dá dtagraítear in ordú Ard-Chúirte

Fianaise Riachtanach 
Banna I ngach cás Gan aon eisceacht Riachtanach faoin Acht Comharbais 1965
Dhá Léirscríbhinn Uachta (cóipeanna d’Uacht arna ndeimhniú ag dlíodóir mar chóipeanna dílse den bhunchóip) I ngach cás Gan aon eisceacht Tá cóip amháin le tarchur chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus ionchorprófar ceann amháin sa Deonú Probháide
Teastas Báis Bunaidh I ngach cás Mura bhfuil deimhniú báis eisithe fós tá Teastas Báis eatramhach ó Chróinéir inghlactha Cruthúnas riachtanach go bhfuil an duine a fuair bás marbh i ndáiríre
Foirm um Fhógra Admhála (Probháid) a fuarthas ó Choimisinéirí Ioncaim - tuilleadh faisnéise ar fáil ag Revenue.ie I ngach cás maidir le dátaí báis an 5 Nollaig 2001 agus ar aghaidh Gan aon eisceacht Le hAlt 48A den  Acht Comhdhlúite Cánacha (CAT) 2003 a chomhlíonadh
 

Mionnscríbhinn Ioncaim Intíre - CA24 - iomchuí go dtí dáta an bháis roimh an 5 Nollaig 2001 - an chóip arna deimhniú ag na Coimisinéirí Ioncaim le Teastas don Ard-Chúirt - tuilleadh faisnéise ar fáil ag Revenue.ie

I ngach cás maidir le dátaí báis roimh an 5 Nollaig 2001 Gan aon eisceacht Le hAlt 48(2) den  Acht Comhdhlúite Cánacha (CAT) 2003 a chomhlíonadh 
Táille Phrobháide  I ngach cás Gan aon eisceacht Riachtanach faoi S.I. Uimh. 492 de 2014

 

 

Doiciméid Bhreise a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil Cén uair a bheidh siad ag teastáil? Eisceachtaí Cén fáth a bhfuil sé seo riachtanach?
Mionnscríbhinn maidir le Cumas Tiomnach ó dhochtúir  Tá sé seo riachtanach má iarrann an Oifig Phrobháide í. I measc na gcásanna ina bhféadfadh sé a bheith ag teastáil tá: Má léiríonn an deimhniú báis Néaltrú, Lagú Cognaíoch nó Galar Alzheimer timpeall an ama a rinneadh an uacht. Mura bhfuil dochtúir ar fáil d’fhéadfadh sé go mbeadh fianaise ó fhoinse eile inghlactha. De rogha air sin, féadfaidh an Ard-Chúirt a ordú go gcruthófar an uacht. Caithfear ordú na hArd-Chúirte a thaisceadh sa chás seo. Caithfidh tiomnóir a bheith ar a chiall le huacht bhailí a dhéanamh
Mionnscríbhinn an Fhinné atá Ag Fianú  Má tá Foráil Fhianaithe lochtach nó más cosúil go dtagann sé salach ar líon na leathanach san uacht nó má tá athruithe agus/nó Leasuithe ar Uacht ann nó mura bhfuil foráil fhianaithe ann Má ordaíonn an Ard-Chúirt go gcruthófar an uacht in ainneoin an lochta Le ceanglais an Achta Comharbais maidir le huacht bhailí a chomhlíonadh
Mionnscríbhinn Maidir le Droch-Chor agus Bail Má mheasann an Oifig Phrobháide go bhfuil aon fhadhb ann le bail na huachta Má ordaíonn an Ard-Chúirt go gcruthófar an uacht in ainneoin an choir agus na baile Lena chinntiú nár leasaíodh an uacht NÓ NÁR CÚLGHAIREADH í nó a ceangaltán tar éis don tiomnóir í a shíniú
Tréigean Má thréigeann duine a bhfuil teidlíocht roimh ré aige ar an iarratasóir Gan aon eisceacht más gá leis do theideal Le teideal a léiriú
Foirm Thiomnachta Charthanachta Má tá tiomnacht charthanachta san uacht  Gan aon eisceacht Le ligean don rialálaí Carthanachtaí a chinntiú go ndéantar tiomnachtaí carthanachtaí a chur i bhfeidhm
Ordú Cúirte/Oifigigh Phrobháide Cineálacha áirithe iarratais speisialaithe. Ní ghlacfar ach le cóip bhunaidh arna fianú ag an Oifig Phrobháide. Féach an liosta ag Ordú 79 de na Rialacha Cúirte. Má tá ordú Cúirte/Oifigeach Probháide déanta caithfear tagairt a dhéanamh dó sa mhionn Gan aon eisceacht má tá ordú riachtanach Fianaise riachtanach
Litir maidir le luacháil reatha Má tá maoin dhobhogtha san eastát AGUS tá páipéir á dtaisceadh san Oifig Phrobháide níos mó ná 2 bhliain ó dháta an bháis Gan aon eisceacht Ní mór don Mhionn agus don Bhanna an luach reatha a léiriú. Mar sin ní mór don Oifig Phrobháide an luach reatha a fháil amach.

 

Mionn Riarthóra

Baintear úsáid as an Mionn Fasasch ceart. 
Ceanglófar Mionn Riarthóra, lena n-áirítear Banna (iarratasóir amháin); Ceanglófar Mionn Riarthóirí, lena n-áirítear Banna (níos mó ná iarratasóir amháin)

 

Bunchóipeanna amháin, Níl gá le cóipeanna. 
Bí cinnte go bhfuil ainmneacha agus seoltaí na bpáirtithe uile comhsheasmhach ar fud na ndoiciméad go léir
Deimhnigh nach ndeachaigh tiomnóir i bpáirtnéireacht shibhialta tar éis an uacht a dhéanamh
Cinntigh gur ionann an duine nach maireann agus an Seiceadóir/na Seiceadóirí/an t-iarratasóir/na hiarratasóirí faoi mhionn, agus na daoine dá dtagraítear san uacht agus sa deimhniú báis.
Ní mór gach difríocht in ainmneacha agus seoltaí a thabhairt sa mhionn
Cinntigh go n-úsáidtear an Teideal ceart (féach an chéad chlib eile ar an leathanach seo le tuilleadh eolais a fháil)
Luaigh gaol an iarratasóra leis an duine a fuair bás
Ní mór dáta agus áit an bháis a bheith de réir an deimhnithe báis

Oll-Eastát Iomlán in Éirinn de réir na Foirme Fógra Admhála (Probháid)

Má tá dáta an bháis níos mó ná 2 bhliain sula ndearnadh na páipéir a thaisceadh, bain úsáid as luach margaidh reatha na maoine. Beidh gá le Ráiteas faoi Luach Reatha an Mhargaidh freisin.

Ní mór go gcloínn Jurat le SI Uimh. 95, 2009 agus ní féidir é a fhorghníomhú sula ndéanann an dlíodóir é a thaisceadh
Comhlánaigh an fhoráil chomhdaithe
Caithfidh gach foilseán a bheith sínithe ag teisteoir agus ag an duine a thug an mionn. Caithfear dáta an fhoilseáin a lua sa mhionn. N.B. ní mór an foilseán iarbhír a shíniú. Ní ghlactar le leathanaigh foilseán.

 

Teidil a bhfuil Uacht Ceangailte leo

Ní mór gach seiceadóir a ghlanadh as i ngach cás – murach sin, cuir isteach ar Dheonú Probháide

Is é an duine atá i dteideal, a luaithe agus a ghlanfar na seiceadóirí go léir, an leagáidí nó an réadtiomnaí iarmharach/An leagáidí agus réadtiomnaí uilíoch

Conas is féidir seiceadóir a ghlanadh as? Teidil shamplacha nuair atá 1 leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach ag cur iarratas isteach Teidil shamplacha nuair atá níos mó ná 1 leagáidí nó réadtiomnaí iarmharacha ag cur iarratas isteach
Níor ainmníodh aon seiceadóir air Níor ainmníodh aon seiceadóir air agus is mise an leagáidí agus an réadtiomnaithe iarmharach a ainmníodh san uacht réamhluaite Níor ainmníodh aon seiceadóir air agus is sinne na leagáidithe agus na réadtiomnaithe iarmharach a ainmníodh san uacht réamhluaite
Níor ainmníodh X mar sheiceadóir air a thréig go cuí a c(h)earta faoi ghníomhas tréigthe dar dáta an…. Lá… ............ agus marcáilte agamsa sular glacadh an mionn seo Ainmníodh X mar sheiceadóir air a thréig go cuí a c(h)earta faoi ghníomhas tréigthe dar dáta an…. Lá… ............ agus marcáilte agamsa sular glacadh an mionn seo agus is mise an réadtiomnaí iarmharach a ainmníodh san uacht réamhráite Ainmníodh X mar sheiceadóir air a thréig go cuí a c(h)earta faoi ghníomhas tréigthe dar dáta an…. Lá… ............ agus marcáilte agamsa sular glacadh an mionn seo agus is sinne na leagáidithe agus na réadtiomnaithe iarmharacha a ainmníodh san uacht réamhráite 
Ainmníodh X, a fuair bás roimh an duine a fuair bás, mar sheiceadóir air Ainmníodh X, a fuair bás roimh an duine a fuair bás, mar sheiceadóir air agus is mise an réadtiomnaí iarmharach a ainmníodh san uacht réamhráite Ainmníodh X, a fuair bás roimh an duine a fuair bás, mar sheiceadóir air agus is sinne na leagáidithe agus na réadtiomnaithe iarmharacha a ainmníodh san uacht réamhráite
Ainmníodh X, a mhair i ndiaidh an duine a fuair bás, agus a fuair bás ina dhiaidh sin, mar sheiceadóir air Ainmníodh X, a mhair i ndiaidh an duine a fuair bás, agus a fuair bás ina dhiaidh sin, mar sheiceadóir agus is mise an réadtiomnaí iarmharach a ainmníodh san uacht réamhráite Ainmníodh X, a mhair i ndiaidh an duine a fuair bás, agus a fuair bás ina dhiaidh sin, mar sheiceadóir air agus is sinne na leagáidithe agus na réadtiomnaithe iarmharacha a ainmníodh san uacht réamhráite

Má ainmnítear níos mó ná seiceadóir amháin air, féadfar meascán den mhéid thuas a úsáid

N.B. Ní mór gach seiceadóir a ghlanadh as

Banna

Baintear úsáid as an mBanna Fasach ceart

Dáta an Bháis  
Básanna tar éis 01/01/1967 Banna a bhfuil Uacht Ceangailte Leis 
Básanna idir 01/06/1959 agus 31/12/1966 Banna a bhfuil Uacht Ceangailte Leis 
Básanna roimh 01/06/1959 Banna a bhfuil Uacht Ceangailte Leis 

 

Riachtanais
Bunchóipeanna amháin, Níl gá le cóipeanna. 
Bí cinnte go bhfuil ainmneacha agus seoltaí na bpáirtithe uile comhsheasmhach ar fud na ndoiciméad go léir
Cinntigh gurb ionann an duine sa Bhanna agus an duine dá dtagraítear sa deimhniú báis agus sa Mhionn.
Ní mór gach difríocht in ainmneacha agus seoltaí a thabhairt sa Bhanna
Ní mór don tsuim phionósach a bheith dhá oiread Luach Comhlán Reatha an eastáit
Caithfear an Banna a shíniú, a shéalú agus a sheachadadh – ní ghlactar leis faoi mhionn
Caithfear séala a bheith ceangailte leis an mBanna
Caithfear banna a fhorghníomhú os comhair an Choimisinéara/Dlíodóra atá ag Cleachtadh a Ghairme céanna ar cuireadh an mionn faoi mhionn os a chomhair
Más iarratas é a bhfuil uacht ceangailte leis, scrios an tagairt d'abairt leathdheireanach maidir le: cruthú na huachta a cheadú

Cumhacht Aturnae

I gcúinsí áirithe, féadfaidh Aturnae iarratas a dhéanamh thar ceann duine eile. Is féidir é seo a dhéanamh bíodh Uacht ann nó má fuair an duine atá marbh bás gan tiomna. Cumhacht Aturnae (Uacht Ceangailte).

Cásanna inár féidir go dtarlódh sé seo  Riachtanais
Tá an duine atá i dteideal ina chónaí thar lear 

Cumhacht Aturnae arna forghníomhú mar is ceart a chaithfear a léiriú mar is ceart sa Mhionn. Mionn Riarthóra a bhfuil Uacht Ceangailte Leis (iarratasóir amháin) nó Mionn Riarthóirí a bhfuil Uacht Ceangailte Leis (níos mó ná iarratasóir amháin)

 

Ní mór gach duine a bhfuil teidlíocht roimh ré acu agus gach duine a bhfuil teidlíocht chomhionann acu agus atá ina gcónaí sa dlínse seo a ghlanadh as

 

Tá an teideal díreach mar is gnách agus an iarratasóir a thuairiscítear mar “an Coiste arna cheapadh go dleathach ar son … ............ an t-aon seiceadóir/leagáidí agus réadtiomnaí iarmharach/deartháir dleathach etc., etc. ar ordú na hOifige Probháide dar dáta an… .. Lá de… ...... " Tabhair faoi deara, má tá Cumhacht Aturnae os cionn 1 bhliain d’aois, caithfear litir a sholáthar ag deimhniú go bhfuil an Deontóir fós beo agus go bhfuil an Chumhacht Aturnae fós i bhfeidhm

Tá an duine atá i dteideal iarratas a dhéanamh ina c(h)ónaí in Éirinn ach faoi mhíchumas fisiciúil a fhágann nach féidir leis/léi an t-eastát a riar

Cumhacht Aturnae arna fhorghníomhú mar is ceart a chaithfear a léiriú mar is ceart sa Mhionn. Mionn Riarthóra a bhfuil Uacht Ceangailte Leis (iarratasóir amháin) nó Mionn Riarthóirí a bhfuil Uacht Ceangailte Leis (níos mó ná iarratasóir amháin)

Ní mór gach duine a bhfuil teidlíocht roimh ré aige agus gach duine a bhfuil teidlíocht chomhionann acu agus atá ina gcónaí sa dlínse seo a ghlanadh as

Tá an teideal díreach mar is gnách agus an t-iarratasóir a thuairiscítear mar “an Coiste arna cheapadh go dleathach ar son … ............ an t-aon seiceadóir/leagáidí agus réadtiomnaí iarmharach/deartháir dleathach etc., etc. ar ordú na hOifige Probháide dar dáta an… .. Lá de… ...... " Tabhair faoi deara, má tá Cumhacht Aturnae os cionn 1 bhliain d’aois, caithfear litir a sholáthar ag deimhniú go bhfuil an Deontóir fós beo agus go bhfuil an Chumhacht Aturnae fós i bhfeidhm

 

 

 

 

Coiste

Nuair nach bhfuil an duine atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar Dheontas ar a chiall, is féidir le duine iarratas a dhéanamh thar a cheann. Is féidir é seo a dhéanamh bíodh bhfuil uacht ann nó má fuair an duine atá marbh bás gan tiomna

Riachtanais      
Mura bhfuil an duine atá i dteideal ina Choimircí Cúirte Ordú Oifigigh Probháide (cliceáil anseo chun an  nós imeachta a aimsiú) Ní mór gach duine a raibh teideal acu roimhe seo a ghlanadh as Tá an teideal díreach mar is gnách agus an t-iarratasóir a thuairiscítear mar “an Coiste arna cheapadh go dleathach ar son … ............ an t-aon seiceadóir/leagáidí agus réadtiomnaí iarmharach/deartháir dleathach etc., etc. ar ordú na hOifige Probháide dar dáta an… .. Lá de… ...... "
Má tá an duine atá i dteideal ina Choimircí Cúirte Teastaíonn Ordú Cúirte.  Déan teagmháil le Office of Wards of Court le mionsonraí a fháil   Ní mór gach duine a raibh teideal acu roimhe seo a ghlanadh as Tá an teideal díreach mar is gnách agus an t-iarratasóir a thuairiscítear mar “an Coiste arna cheapadh go dleathach ar son … ............ an t-aon seiceadóir/leagáidí agus réadtiomnaí iarmharach/deartháir dleathach etc., etc. ar ordú na hOifige Probháide dar dáta an… .. Lá de… ...... "

Caomhnóir

Nuair atá an duine atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar Dheontas faoi 18 mbliana, is féidir le duine iarratas a dhéanamh thar a cheann (Caomhnóir). Is féidir é seo a dhéanamh bíodh uacht ann nó fuair an duine atá marbh bás gan tiomna

Riachtanais    
Ordú Oifigeach Probháide (cliceáil anseo don nós imeachta a aimsiú) Ní mór gach duine a raibh teideal acu roimhe seo a ghlanadh as Tá an teideal díreach mar is gnách agus an t-iarratasóir a thuairiscítear mar “an Coiste arna cheapadh go dleathach ar son … ............ an t-aon seiceadóir/leagáidí agus réadtiomnaí iarmharach/deartháir dleathach etc., etc. ar ordú na hOifige Probháide dar dáta an… .. Lá de… ...... "