DC18

Suíonna na Cúirte Dúiche - An Cabhán agus Muineachán – Meán Fómhair 2020

 1. Tiocfaidh an Treoir Chleachtais seo a leanas maidir le suíonna na Cúirte Dúiche i gContaetha an Chabháin agus Mhuineacháin, Dúiche Uimh. 5, i ngníomh ón 1 Meán Fómhair 2020.
   
 2. Sa chás go bhfuil Cosantóir faoi bhannaí nó ar thoghairm agus go ndéanann Aturnae ionadaíocht dó, níl aon cheanglas ar an gCosantóir freastal ar an gCúirt. Is féidir leis an Aturnae déileáil leis an ábhar ina iomláine. Más gá freastal ar an toghchán, filleadh ar thriail srl., ba chóir a rá leis an gCosantóir a bheith i láthair ina aonar agus fanacht taobh amuigh den fhoirgneamh go dtí go nglaofar air/uirthi. Cuirfear nochtadh ar fáil ar iarratas chuig Oifig na Láithreoirí Cúirte agus ní gá Ordú Cúirte dó.
   
 3. Beidh comhalta den Gharda Síochána i láthair gach lá Cúirte chun a sheiceáil cé atá i láthair lasmuigh agus chun Cosantóirí a ghlaoch isteach sa Chúirt de réir mar is gá. Cuirfidh an Cláraitheoir Cúirte liostaí ar fáil don Gharda ar 10.00 a.m. gach lá Cúirte.
   
 4. Ní mór cloí le gach beart um fhadú sóisialta, prótacail sláinteachais láimhe agus béasaíocht casachta sa Teach Cúirte. Ní ceadmhach d’uaslíon na ndaoine sa Seomra Cúirte a bheith níos mó ná an líon incheadaithe mar a léirítear ag am ar bith; áirítear leis seo an Cláraitheoir Cúirte agus an Breitheamh. Glaofar liostaí coiriúla san fhormáid seo a leanas;

Cúrsaí a bhaineann le hiarratas agus coimeád ar 10.30 a.m.;
Cúrsaí a bhaineann le duilleog na gcúiseamh ag 11.00 a.m.;
Toghairmeacha ag 12.00 meán lae.

 1. Níor cheart d'aturnaetha agus páirtithe freastal ach cúig nóiméad roimh a n-am sceidealta agus imeacht láithreach nuair a thugtar an cás chun críche.
   
 2. Cuirfear gach ábhar Sibhialta, gan éilimh bheaga agus forghníomhú san áireamh, ar atráth go ginearálta le cead athiontrála. Beidh an modh athiontrála mar atá leagtha amach thíos don Dlí Teaghlaigh.
   
 3. Cuirfear gach ábhar a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh, seachas cúrsaí a bhaineann le foréigean teaghlaigh agus an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, ar atráth go ginearálta le cead athiontrála. Cuirfear ceisteanna isteach arís ar iarratas scríofa, seirbheálfar ar an taobh eile iad, agus an phráinn a bhaineann leis an éisteacht á sonrú. Tá an fhoirm athiontrála ceangailte leis an treoir seo. Déanfar na hábhair a liostú uair amháin le haghaidh Ordú deiridh. Scaipfear na liostaí don Chúirt Dlí Teaghlaigh i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair leis an treoir seo. Déanfar Orduithe Toilithe a éascú trí Théarmaí Toilithe a chur ar aghaidh chuig monaghancourtoffice@courts.ie nó cavancourtoffice@courts.ie. Ní bheidh aon cheanglas ar chliant ná ar Aturnae freastal ar an gCúirt. Déanfaidh an Bainisteoir Oifige an comhad mar aon leis na Téarmaí Toilithe a thíolacadh don Bhreitheamh chun an tOrdú a dhéanamh.

Tabhair faoi deara, le do thoil, má tá nithe á n-iontráil arís, tabharfar dáta éisteachta dóibh a d’fhéadfadh, faoi réir uimhreacha, a bheith míonna roimh ré. Is fearr, dá bhrí sin, más féidir teacht ar thoiliú idir pháirtithe.

 1. Beidh na liostaí Dlí Teaghlaigh ar fad céimnithe agus beidh ar na páirtithe fanacht lasmuigh den fhoirgneamh go dtí go nglaofar orthu. Níor cheart d'aturnaetha agus páirtithe freastal ach cúig nóiméad roimh a n-am sceidealta agus imeacht láithreach nuair a thugtar an cás chun críche.
   
 2. Ag teacht le treoir Uachtarán na Cúirte Dúiche, níor cheart aon toghairmeacha Rochtana nó Cothabhála nua a eisiúint ag an am seo. Má thagann cás fíorphráinneach chun cinn, ba cheart sonraí a leagan amach i ríomhphost chuig Oifig na Cúirte agus cinnfidh an Breitheamh dáta éisteachta.

 

Sínithe: Denis McLoughlin
 Denis McLoughlin
Breitheamh den Chúirt Dúiche.

 

 

Iarratas ar Athiontráil Covid 19

Ceantar Cúirte Dúiche de___________________________________ Uimhir Dhúiche:_________

Cúrsaí an Dlí Teaghlaigh Covid 19 – Fógra maidir le hábhar a liostaítear idir 16 Márta 2020 agus 31 Iúil 2020 i gCúirt Dúiche _______________ a athiontráil.

 

Uimhir an Cháis:

Teideal an Cháis:

Fad measta an cháis:

 

Tabhair faoi deara gur mian liom an t-ábhar atá i dteideal thuas a athiontráil os comhair na Cúirte Dúiche I                              .  Is é seo a leanas an chúis atá leis an iarratas ar athiontráil;

 

Deimhním go raibh cainteanna agam leis an taobh eile chun iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach agus nár éirigh leis.

 

Deimhním go bhfuil cóip den fhógra seo seirbheáilte agam ar an *bhFreagróir agus/nó ar *Aturnae an Fhreagróra (*scrios nuair is cuí) freisin.

__________________________________

Síniú *Iarratasóra/*Aturnae thar ceann an Iarratasóra (*scrios nuair is cuí):

 

Nóta (1)            Cinntigh le do thoil go seirbheálfar cóip den fhógra comhlánaithe ar an bhFreagróir agus/nó ar Aturnae an Fhreagróra.

Nóta (2)            Seol ar ais le do thoil an fógra comhlánaithe agus cruthúnas seirbheála ar an taobh eile chuig: Rannóg an Dlí Teaghlaigh sa Chúirt Dúiche, Teach na Cúirte, __________________, Co.________

District Court