Ordú 125

Léiriú agus foirmeacha

1. Sna Rialacha seo, mura bhfuil aon ní san ábhar nó sa chomhthéacs atá aimhréireach leis sin, beidh leis na focail agus leis na habairtí uile agus faoi seach a luaitear anseo ina dhiaidh seo, nó folóidh siad, na bríonna seo a leanas:
folóidh ‘‘ábhar’’ gach imeacht sa Chúirt nach imeacht i gcúis;

folaíonn ‘‘achainíoch’’ aon duine a mbeidh iarratas á dhéanamh aige chun na Cúirte, le hachainí nó foriarratas, ar shlí seachas amhail i gcoinne cosantóra;

ciallaíonn ‘‘na hAchtanna’’ Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961, agus Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 go 1981;

folaíonn ‘‘agra’’ caingean;

ciallaíonn ‘‘áit chláraithe ghnó’’ áit ghnó arna clárú go cuí faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 agus 1960;

ciallaíonn ‘‘an Banc’’ Gobharnóir agus Cuideachta Bhanc na hÉireann nó banc an Ghobharnóra agus na Cuideachta sin, de réir mar a éilíonn an comhthéacs;

ciallaíonn ‘‘an Bunreacht’’ Bunreacht na hÉ ireann a d’achtaigh an pobal ar an 1ú lá d’Iúil, 1937;

ciallaíonn ‘‘caingean’’ imeacht sibhialta arna thionscnamh le toghairm thionscnaimh nó i cibé slí eile a údarófar leis na Rialacha seo, ach ní fholaíonn sé imeacht coiriúil ar agra an Ard-Aighne;

tá le ‘‘caingean aimiréalachta’’ an bhrí a thugtar dó le hOrdú 64, riail 1;

ciallaíonn ‘‘caingean phrobháide’’ aon imeacht arna thionscnamh le toghairm thionscnaimh agus ina mbeifear ag iarraidh go ndeonófar nó go n-aisghairfear probháid, nó litreacha riaracháin, nó faoiseamh dá samhail;

ciallaíonn ‘‘cóip fhianaithe’’ cóip arna fianú ag Maoirseoir na gClóscríobhaithe, nó ag cibé oifigeach nó oifigigh a ainmneoidh Uachtarán na hArd-Chúirte;

tá le ‘‘corparáid iontaobhais’’ an bhrí a thugtar dó le fo-alt (4) d’alt 30 den Acht Comharbais, 1965;

folaíonn ‘‘cosantóir’’ gach duine ar a seirbheálfar toghairm thionscnaimh, nó ar a seirbheálfar fógra faoi aon imeachtaí, nó a bheidh i dteideal freastal ar aon imeachtaí;

ciallaíonn ‘‘an Chúirt’’ an Ard-Chúirt nó Breitheamh nó Breithiúna den Chúirt sin, de réir mar a éilíonn an comhthéacs, agus folaíonn sé an Máistir, an Scrúdaitheoir agus an tOifigeach Probháide, i gcás ina mbeidh dlínse acu faoi seach;

folaíonn ‘‘cúis’’ aon chaingean, agra nó imeacht bunaidh eile idir gearánaí agus cosantóir, agus aon imeacht coiriúil;

ciallaíonn ‘‘an Cuntasóir’’ an Cuntasóir a bheidh ag gabháil leis an Ard-Chúirt nó ionadaí dó arna cheapadh ag an Aire Dlí agus Cirt;

folaíonn ‘‘duine’’ comhlacht corpraithe (cibé acu is ilchorparáid nó corparáid aonair é) agus comhlacht neamhchorpraithe daoine;

folaíonn ‘‘gearánaí’’ aon duine a mbeidh aon fhaoiseamh á lorg aige (ar shlí seachas mar fhrithéileamh mar chosantóir) i gcoinne aon duine eile le haon chineál imeachta shibhialta;

ciallaíonn ‘‘an Máistir’’ Máistir na hArd-Chúirte;

i gcás duine a gceadófar dó de réir dlí dearbhascadh in ionad mionnú, folaíonn ‘‘mionn’’ dearbhascadh;

i gcás duine a gceadófar dó de réir dlí dearbhú in ionad mionnú, folaíonn ‘‘mionnscríbhinn’’ dearbhú;

folaíonn ‘‘páirtí’’ gach duine ar a seirbheálfar fógra faoi aon imeachtaí nó a bheidh ag freastal ar aon imeachtaí, bíodh nach mbeidh sé ainmnithe ar an taifead;

folaíonn ‘‘pléadáil’’ toghairm thionscnaimh, ráiteas éilimh, cosaint, frithéileamh, freagra ar fhreagra, achainí nó freagra;

ciallaíonn ‘‘an Phríomh-Oifig’’ an Phríomh-Oifig arna bunú le hAcht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961;

folaíonn ‘‘scríbhneoireacht’’ clódóireacht, clóscríbhneoireacht, liteagrafaíocht, fótagrafaíocht agus modhanna eile chun focail a léiriú nó a atáirgeadh i bhfoirm infheicthe agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

folaíonn ‘‘sirriam’’ Cláraitheoir Contae le linn dó bheith ag feidhmiú cumhachtaí agus feidhmeanna sirriam;

folaíonn ‘‘talamh’’ measáistí, tionóntáin, oidhreachtáin, tithe agus foirgnimh faoi aon tionacht;

ciallaíonn ‘‘na hUaschúirteanna’’ an Chúirt Uachtarach, an Ard-Chúirt, an Chúirt Achomhairc Choiriúil agus an Phríomh-Chúirt Choiriúil;

ciallaíonn ‘‘urrúis údaraithe’’ aon infheistíocht ina bhféadfar airgead a bheidh faoi rialú aon chúirte, nó faoi réir ordú aon chúirte, a infheistiú de bhun fhorálacha an Achta Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe), 1958, alt 3;

forléireofar focail lena ngabhann brí an uatha mar fhocail lena ngabhann brí an iolra agus vice versa;

forléireofar focail lena ngabhann brí na firinscne mar fhocail lena ngabhann brí na baininscne.

2. Measfar gur cuid de na Rialacha seo na Foscríbhinní uile agus faoi seach a ghabhann leis na hOrduithe seo.

3. Úsáidfear na foirmeacha faoi seach sna Foscríbhinní sin, i gcás inarb infheidhme nó inar cuí iad, fara cibé athruithe nó modhnuithe is gá sna himthosca. I gcás ina mbeidh na foirmeacha sin infheidhme nó cuí, titfidh aon chostais a thiocfaidh d’aon fhoirmeacha eile, nó foirmeacha níos fadálaí, a úsáid ar an bpáirtí a bheidh á n-úsáid, nó dícheadófar na costais sin dó, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.