Ordú 54

Riarachán, iontaobhais agus morgáistí

1. Féadfaidh seiceadóirí nó riarthóirí duine éagtha, nó aon duine díobh, agus na hiontaobhaithe faoi aon ghníomhas nó ionstraim, nó aon duine díobh, agus aon duine a bheidh ag éileamh leas a bheith aige san fhaoiseamh a bheidh á lorg mar chreidiúnaí, réadtiomnaí, leagáidí, neasghaol nó oidhre ginearálta duine éagtha, nó mar cestui que trust faoi iontaobhas aon ghníomhais nó ionstraime, nó a bheidh ag éileamh trí shannadh nó eile faoi aon chreidiúnaí nó duine eile den chineál a dúradh, toghairm speisialta a thógáil amach le haghaidh faoisimh den chineál nó den sórt a shonraítear in Ordú 3 (1) go (7) go huile.


2. Is iad seo a leanas, ar an gcéad ásc, na daoine a bheidh le hainmniú mar chosantóirí in aon toghairm faoi riail 1:—

(i) I gcás an toghairm a bheith á tógáil amach ag seiceadóirí, riarthóirí nó iontaobhaithe, nó ag aon duine díobh:—

(a) chun aon cheist a dhéanfaidh difear do chearta nó do leasanna aon duine a bheidh ag éileamh gur creidiúnaí, réadtiomnaí, leagáidí, neasghaol nó oidhre ginearálta, nó cestui que trust, é, nó aon cheist a bheidh ag teacht chun cinn i riaradh an eastáit nó an iontaobhais, a chinneadh, nó le haghaidh ordacháin do na seiceadóirí, do na riarthóirí nó do na hiontaobhaithe chun aon ghníomh áirithe a dhéanamh, nó gan é a dhéanamh, ina gcáil mar sheiceadóirí, riarthóirí nó iontaobhaithe, nó chun aon díol, ceannach, comhréiteach nó idirbheart eile a fhormheas: na daoine, nó duine de na daoine, a mbeifear ag iarraidh difear a dhéanamh dá gcearta nó dá chearta, nó dá leasanna;
(b) chun aon aicme creidiúnaithe, leagáidithe, réadtiomnaithe, neasghaolta, nó eile a fhionnadh: aon chomhalta nó comhalta líomhnaithe den aicme;

(c) chun go ndéanfaidh na seiceadóirí, na riarthóirí nó na hiontaobhaithe cuntais a thabhairt agus a dheimhniú: aon duine a mbeidh leas aige i dtógáil na gcuntas sin;

(d) chun aon airgead a bheidh ar láimh ag na seiceadóirí, na riarthóirí nó na hiontaobhaithe a íoc isteach sa Chúirt: aon duine a mbeidh leas aige san airgead sin;

(e) chun eastát pearsanta nó talamh ruílse cláraithe a bheidh ag cineachadh mar phearsantas an éagaigh a riaradh: na leagáidithe nó neasghaolta iarmharacha, nó daoine díobh;

(f) chun eastát réadach an éagaigh a riaradh: na réadtiomnaithe nó oidhrí iarmharacha, nó daoine díobh;

(g) chun an t-iontaobhas a riaradh: na cestuis que trustent, nó daoine díobh;

(h) má tá níos mó ná seiceadóir, riarthóir nó iontaobhaí amháin ann agus nach mbeidh siad go léir ag uamadh mar ghearánaithe: na seiceadóirí, riarthóirí nó iontaobhaithe sin nach n-uamfaidh.


(ii) I gcás an toghairm a bheith á tógáil amach ag aon duine seachas na seiceadóirí, na riarthóirí nó na hiontaobhaithe: na seiceadóirí, na riarthóirí nó na hiontaobhaithe sin.

3. Aon mhorgáistí nó aon mhorgáisteoir, cibé acu is morgáistí dlí nó cothromais nó morgáisteoir dlí nó cothromais é, nó aon duine a bheidh i dteideal maoine, nó ag a mbeidh maoin, a bheidh faoi réir muirir dhlí nó chothromais, nó aon duine a mbeidh ceart aige aon mhorgáiste, cibé acu is morgáiste dlí nó cothromais é, a fhoriamh nó a fhuascailt, féadfaidh sé toghairm speisialta a thó gá il amach le haghaidh faoisimh den chineá l nó den só rt a shonraítear in Ordú 3 (15).


4. Is é teideal a chuirfear ar thoghairm speisialta faoi Ordú 3 (8) ná maidir le heastát an duine a mbeidh an dleacht eastáit íoctha nó éilithe ar é d’fháil bháis, agus maidir leis an Finance Act, 1894, agus thairis sin is san fhoirm a fhorordaítear le hOrdú 1, riail 4, a bheidh sí.


5. Ní bheidh d’oibleagáid ar an gCúirt breithiúnas a fhógairt nó ordú a dhéanamh chun aon iontaobhas nó eastát aon daoine éagtha a riaradh más féidir na ceisteanna idir na páirtithe a chinneadh go cuí gan breithiúnas nó ordú den sórt sin.


6. Ar iarratas ar riaradh nó forghníomhú iontaobhas ó chreidiúnaí nó tairbhí faoi uacht, díthiomnacht nó gníomhas iontaobhais, i gcás nach mbeidh aon chuntais tugtha nó go mbeidh cuntais neamhdhóthanacha tugtha, féadfaidh an Chúirt, i dteannta na gcumhachtaí atá ann cheana féin—

(a) a ordú go gcuirfear an t-iarratas ar gcúl ar feadh tréimhse áirithe ama, agus go dtabharfaidh na seiceadóirí, na riarthóirí nó na hiontaobhaithe, idir an dá linn, ráiteas cuí ar a gcuntais don iarratasóir, agus cuirfear in iúl go bhféadfar, mura ndéanfar sin, tabhairt orthu costas na n-imeachtaí a íoc;
(b) nuair is gá sin chun imeachtaí ag creidiúnaithe eile nó ag daoine a mbeidh leas tairbhiúil acu a chosc, an gnáthbhreithiúnas a thabhairt nó an gnáthordú a dhéanamh le haghaidh riaracháin, le coinníoll nach mbeidh aon imeachtaí le tionscnamh faoin mbreithiúnas sin nó faoin ordú sin gan cead ón gCúirt.