Doiciméid eile a iarraidh agus a chur isteach a d'fhéadfadh a bheith de dhíth in Achomharc.

Leabhar Údarás

Leabhar Údarás

Ba chóir ceithre chóip de Leabhar Údarás an pháirtí tionscanta a thaisceadh tráth nach déanaí ná 2 sheachtain roimh an dáta éisteachta agus cóip den innéacs a chur ar fáil d'aturnae an fhreagróra.Tá 4 chóip de Leabhar aon údarás, nach bhfuil cuimsithe i Leabhar an pháirtí tionscanta agus a bhfuil an freagróir ag beartú brath air le taisceadh tráth nach déanaí ná seachtain roimh an dáta éisteachta agus cóip den innéacs le cur ar fáil d'aturnae an fhreagróra. Ba chóir do na páirtithe teacht ar chomhaontú maidir le húdaráis.

Meabhraítear do chleachtóirí go bhfuil an-chur amach ag an gCúirt ar phríomhchásanna phrionsabail na pianbhreithe agus nach gá a leithéid de chásanna a chuimsiú sna Leabhair Údarás - is leor, den chuid is mó, tagairt sna haighneachtaí dá leithéid de chás agus, más dóigh le habhcóide gur gá, sliocht gairid ina leagtar amach na prionsabail atá i gceist.

Ní mór Leabhair Údarás:

  1. A bheith Ceangailte,
  2. A bheith Roinnte ina leathanaigh
  3. Clár Ábhar a bheith iontu agus
  4. Teideal cáis agus tagairt cúirt achomhairc a aithris mar is ceart.

Foilseáin, Tuairiscí agus Teistiméireachtaí

Foilseáin, Tuairiscí agus Teistiméireachtaí

Foilseáin dhoiciméadacha :

Tá foilseáin dhoiciméadacha ábhartha le taisceadh ag aturnaetha an pháirtí tionscanta tráth nach déanaí ná seachtain roimh éisteacht an achomhairc.

Tuairiscí agus Teistiméireachtaí don dáta éisteachta:

Beidh cleachtóirí ar an eolas faoina bhfuil i dTreoir Chleachtais CA02  ina bpléitear le tuairiscí agus teistiméireachtaí in achomhairc phianbhreithe agus iarratais ar bhoige gan ghá. Tabhair aird ar leith ar an difear idir nósanna imeachta in ábhair réamhthrialach agus iarthrialach, lenar gá iad a chur isteach i leabhráin ar leithligh.

Tuairiscí Gobharnóra i gcomhair dáta éisteachta:

Nuair a bhíonn tuairiscí á n-iarraidh, is fearr é a dhéanamh roimh dhátaí éisteachta ionas gur féidir iad a ullmhú.

Is féidir iarratas ar Thuairiscí Gobharnóra agus Tuairiscí Oideachais a chur de r-phost chuig:
courtofappealcriminal@courts.ie.. Ansin, déanfaidh an chúirt iad a fhoréileamh ón bPríosún.

Is féidir iarratas ar Úranalaís agus tuairiscí eile a chur de r-phost chuig:
courtofappealcriminal@courts.ie. Ansin, measfaidh an Chúirt iarratais ar liostú bainistíocht cásanna. Má dheonaítear iarratas, déanfar é a fhoréileamh ón bPríosún.