An Breitheamh David Barniville a ceapadh ina bhreitheamh de chuid Ard-Chúirt na hÉireann i mí na Nollag 2017. Faoi láthair tá sé ina bhreitheamh i gceannas ar Rannóg Thráchtála na Cúirte sin. Roimh dhul i mbun an phoist seo ba é an breitheamh é a bhí i mbun an liosta Forbairtí Bonneagair Straitéiseacha san Ard-Chúirt. Tá sé ainmnithe freisin mar Bhreitheamh Eadrána chun gach gnó ábhartha a éisteacht san Ard-Chúirt. I mí Iúil 2018, ceapadh é mar bhall de Ghrúpa Náisiúnta na hÉireann ar Chúirt Bhuan na hEadrána sa Háig. I mí na Nollag 2019, ceapadh é ina chomhalta de Bhord Iontaobhaithe Acadamh an Dlí Eorpaigh (ERA). Tá sé ina bhinseoir de chuid Óstaí an Rí i mBaile Átha Cliath agus de chuid Middle Temple i Londain agus ina Ghobharnóir agus ina bhall de Bhord an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais. Sular ceapadh san Ard-Chúirt é, bhí David i gcleachtas ag Barra na hÉireann agus ina Chathaoirleach ar Chomhairle Ghinearálta Bharra na hÉireann (2014-2016). 

An Breitheamh Michael Twomey a ceapadh ina bhreitheamh de chuid Ard-Chúirt na hÉireann i mí Eanáir 2016 agus a bhfuil formhór a chuid ama caite aige ag suí sa Rannóg Thráchtála. Rinne sé staidéar ar an dlí i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, Ph.D sa dlí age ó Choláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, ina Thaighdeoir ar Cuairt ar Scoil Dlí Harvard agus ina léachtóir le dlí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Toghadh é ina bhinseoir de chuid Óstaí an Rí in 2016 agus is eadránaí creidiúnaithe é le CEDR. Sular ceapadh san Ard-Chúirt é, chleacht sé an dlí tráchtála agus speisialtacht aige sa dlí comhpháirtíochta agus é ina chomhairleoir ag Law Commission of England & Wales agus an Scottish Law Commission maidir lena gcomh-Thuarascáil ar an Dlí Comhpháirtíochta. Is é údar Twomey on Partnership (2ú eag, 2020) é, príomhthéacs dlí comhpháirtíochta na hÉireann.

An Breitheamh Michael Quinn a ceapadh ina bhreitheamh de chuid Ard-Chúirt na hÉireann in 2018. Tá sé sannta don Rannóg Thráchtála agus chun gnóthaí scrúdaitheoireachta agus dócmhainneachta a éisteacht faoi Acht na gCuideachtaí 2014. Tá sé ina bhinseoir de chuid Óstaí an Rí i mBaile Átha Cliath. Sular ceapadh é, chleacht sé mar aturnae a raibh speisialtacht aige in athstruchtúrú agus dócmhainneacht chorparáideach agus é ina eadránaí creidiúnaithe CEDR. Tá sé ina iar-Uachtarán ar INSOL (Cumann Cleachtóirí Dócmhainneachta na hEorpa) agus ina Chomh-Chathaoirleach ar Rannóg Bhreithiúnach INSOL na hEorpa. Tá sé ina chomhalta de Bhord Comhairleach Thionscadal AE ar Chomhoibriú Breithiúnach i gcomhair Téarnamh Eacnamaíochta san Eoraip. Bhí sé ina bhall bunaidh agus ina Chathaoirleach ar Chumann Cleachtóirí Dócmhainneachta na hÉireann.

An Breitheamh Denis McDonald  a rinne staidéar ar an dlí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath mar ar bhain sé céim amach in 1984. Bhain sé céim Abhcóide-sa-Dlí amach ó Óstaí an Rí in 1986 agus chuaigh i mbun cleachtais an bhliain chéanna. Glaodh é chun an Bharra Laistigh é i nDeireadh Fómhair 2000. Is i réimsí na seansaireachta agus sa dlí tráchtála is mó a chleacht sé. I nDeireadh Fómhair 2010, cheap Gobharnóir an Bhainc Ceannais é ina chathaoirleach ar Phainéal Táthcheangail, ról a bhí aige go dtí Aibreán 2018. Toghadh é ina bhinseoir de chuid Óstaí an Rí i nDeireadh Fómhair 2017. Ceapadh é san Ard-Chúirt in Aibreán 2018. Tá sé ina bhreitheamh de chuid na Cúirte Tráchtála ó bhí Deireadh Fómhair 2018 ann.

An Breitheamh Brian O’Moore ar céimí de chuid i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é, mar a raibh sé ina Scoláire Fondúireachta san Eolaíocht Dlí. Bhain sé a chéim amach in 1982, Céim Abhcóide-sa-Dlí ó Óstaí an Rí in 1984 agus chuaigh i mbun cleachtais i nDeireadh Fómhair 1984. Rinneadh abhcóide sinsearach de i nDeireadh Fómhair 1999. Mar abhcóide sinsearach, is i réimse an dlí tráchtála is mó a bhí a chleachtas agus béim ar leith ar mhaoin intleachtúil, conarthaí agus dlíthíocht faillí gairmiúil. Bhí sé páirteach freisin i gcásanna tábhachtacha fostaíochta, inimirce agus clúmhillte agus an-chuid taithí aige ar aighnis tógála. Bhí sé ina phríomh-abhcóide, ní hé amháin ar éisteachtaí intíre ach, lena chois sin, os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine. Tráth a cheaptha san Ard-Chúirt, bhí an Breitheamh O'Moore ina phríomh-abhcóide ar Fhiosrúchán an Bhainc Ceannais ar Irish Nationwide Building Society, an chéad fhiosrúchán reachtúil den saghas in Éirinn. Bhí sé ina eadránaí i roinnt aighnis shuntasacha, lena n-áirítear an iomad gníomh tráchtála. Ceapadh san Ard-Chúirt é i mí na Nollag 2019 agus tá sé ina bhreitheamh de chuid na Cúirte Tráchtála ó shin. Tá sé ina bhinseoir de chuid Óstaí an Rí.

Ms. Niamh Dermody  Cláraitheoir na Cúirte Tráchtála í. Tá sí ina ball d'fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna atá sannta don Ard-Chúirt.