W przypadku aresztowania i oskarżenia o popełnienie wykroczenia, zostaniesz postawiony przed Sądem Rejonowym w najszybszym możliwym terminie. Możesz złożyć wniosek do sądu o zwolnienie z aresztu za poręczeniem.

Zwolnienie za poręczeniem następuje wtedy, kiedy zostaniesz zwolniony z aresztu na podstawie zobowiązania zapłaty bądź obietnicy złożonej tylko przez Ciebie albo przez Ciebie i przez inną osobę (poręczyciela), gwarantującej, że stawisz się na rozprawie/posiedzeniu w przedmiocie aresztu tymczasowego. Poręczenie opiera się na zasadzie domniemania niewinności oskarżonego do czasu udowodnienia mu winy.

Jeżeli podpisujesz poręczenie, zobowiązujesz się do stawienia się w sądzie w celu odpowiedzi na wysuwane przeciwko Tobie zarzuty. Jeżeli zostaniesz zwolniony za poręczeniem, sąd może postawić określone warunki, włącznie z zapłatą przez Ciebie (lub Twojego poręczyciela) określonej kwoty pieniężnej. Przynajmniej jedna trzecia tej kwoty musi zostać wpłacona do sądu przed Twoim zwolnieniem za poręczeniem. Pieniądze te zostaną Ci zwrócone, jeżeli stawisz się w sądzie zgodnie z obietnicą.

Zamiast zapłaty kwoty pieniężnej na rzecz sądu, sąd może przyjąć również jako poręczenie księgę depozytową banku, towarzystwa budowlanego, towarzystwa kredytowego lub urzędu pocztowego. Jeżeli sąd przyjmie takie poręczenie, wyda nakaz, że zdeponowane środki pieniężne nie mogą zostać zmniejszone poniżej kwoty należnej do zapłaty na rzecz sądu, w przypadku niestawienia się w sądzie, lub też poniżej zdeponowanej kwoty, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa.

Jeżeli Twój proces ma odbyć się w Specjalnym Sądzie Karnym, nie możesz zostać zwolniony za poręczeniem, o ile prokurator generalny nie nakaże inaczej.

Gwarancja poręczyciela

Gwarancja poręczyciela

Sądowi może nie wystarczyć Twoja obietnica, że stawisz się w sądzie w celu odpowiedzi na wysuwane przeciwko Tobie roszczenia. Sąd może postanowić, że w celu zagwarantowania Twojej obecności w sądzie, konieczny jest „niezależny poręczyciel". Niezależny poręczyciel to osoba, która przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Twoje stawienie się w sądzie. Osoba ta zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz sądu, jeżeli nie stawisz się w sądzie zgodnie z ustaleniami.

Jeżeli w Twojej sprawie ustanowiona zostanie kaucja poręczyciela, musisz stawić się w sądzie, w którym odbywa się Twój proces, razem z osobą, która zgodziła się wystąpić jako poręczyciel. Poręczyciel musi posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz przedstawić aktualne zaświadczenie z banku poświadczające, że na jego rachunku znajduje się suma środków pieniężnych wystarczająca do pokrycia określonej kwoty kaucji. Rachunek ten nie może być rachunkiem wspólnym.

Rodzaje poręczeń

Rodzaje poręczeń

Poręczenie na posterunku policji

Jeżeli policja (Garda) zatrzyma Cię na swoim posterunku, możesz zostać zwolniony za poręczeniem majątkowym lub bez niego. Kwota pieniężna określona w poręczeniu ustalana jest przez komendanta posterunku policji. Musisz zobowiązać się do stawiennictwa w sądzie rejonowym w określonym terminie.

Poręczenie w sądzie rejonowym

Jeżeli zostaniesz doprowadzony do sądu rejonowego, sędzia może zastosować w stosunku do Ciebie areszt tymczasowy lub też warunkowo zwolnić Cię w przypadku podpisania przez Ciebie poręczenia z udziałem poręczycieli lub bez nich. Kwota pieniężna (jeżeli występuje) określona w poręczeniu wyznaczana jest przez sędziego.

Szef prokuratury może odwołać się od decyzji o zwolnieniu za poręczeniem lub o warunkach Twojego zwolnienia za poręczeniem do sądu wyższej instancji. Jeżeli sąd rejonowy odmówi zwolnienia Cię za poręczeniem, pozostaniesz w areszcie. Możesz odwołać się od tej decyzji do sądu wyższej instancji.

Poręczenie w postępowaniu odwoławczym

Zwolnienie za poręczeniem w postępowaniu odwoławczym stosowane jest przez sędziego sądu rejonowego, w przypadku kiedy oskarżony złożył odwołanie do sądu okręgowego. Po podpisaniu przez oskarżonego poręczenia zostaje on zwolniony z aresztu do czasu rozpatrzenia odwołania przez sąd okręgowy.

Jeżeli zostaniesz zwolniony za poręczeniem w postępowaniu odwoławczym w ciągu 14 dni od daty początkowej rozprawy w sądzie rejonowym, postanowienie wydane przez sąd rejonowy zostanie wstrzymane do czasu zakończenia postępowania odwoławczego. Wyjątkiem od tej reguły jest nakaz alimentacji, który pozostaje w mocy do czasu wyniku postępowania odwoławczego prowadzonego przez sąd okręgowy.

Poręczenie w sprawie przekazanej do innego sądu

Jeżeli Twoja sprawa zostanie przekazana do okręgowego sądu karnego lub do centralnego sądu karnego, sędzia sądu rejonowego może określić nowe poręczenie. Po podpisaniu poręczenia przez oskarżonego zostaje on zwolniony z aresztu do dnia pierwszej rozprawy (w sądzie okręgowym/centralnym). Wszelkie kaucje pieniężne zatrzymywane są do czasu zakończenia sprawy.

Poręczenie w Sądzie Najwyższym

Jeżeli zostałeś oskarżony o zdradę, przestępstwa wojenne, zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, spisek w celu popełnienia zabójstwa, piractwo lub ludobójstwo, sąd okręgowy nie posiada odpowiednich kompetencji do zwolnienia Cię za poręczeniem. Pewne przestępstwa określone w ustawie o przestępstwach przeciwko państwu z 1939 roku i w ustawie o tajemnicy urzędowej z 1963 roku również wykluczają możliwość zwolnienia za poręczeniem przez sąd rejonowy. W takich przypadkach Ty lub Twój przedstawiciel prawny musicie złożyć wniosek o zwolnienie za poręczeniem do Sądu Najwyższego.

Jeżeli sąd rejonowy odmówi zwolnienia Cię za poręczeniem (przyczyny takiej odmowy określone są w rozdziale 2 ustawy o zwolnieniach za poręczeniem z 1997 roku), możesz złożyć odwołanie do sądu najwyższego. Również w przypadku, gdy chcesz zmniejszyć kwotę poręczenia określonego przez sąd rejonowy lub zakwestionować warunki zwolnienia za poręczeniem, możesz złożyć odwołanie do Sądu Najwyższego.
Poręczenie, na które wyraził zgodę Sąd Najwyższy, wchodzi w życie w sądzie rejonowym. Wszelkie kaucje pieniężne zatrzymywane są do czasu zakończenia sprawy.

Określanie rodzaju poręczenia

Określanie rodzaju poręczenia

Poręczenie własne bez kaucji pieniężnej

W takim przypadku musisz podpisać poręczenie przed zwolnieniem Cię z aresztu.

Poręczenie własne z kaucją/zabezpieczeniem pieniężnym

W takim przypadku należy podpisać poręczenie i wpłacić wymaganą sumę/zabezpieczenie pieniężne przed zwolnieniem Cię z aresztu.

Poręczenie własne i przez co najmniej jednego niezależnego poręczyciela

W takim przypadku po zatwierdzeniu poręczyciela przez sąd, Ty i poręczyciel(e) musicie podpisać poręczenie i wpłacić wymaganą sumę/zabezpieczenie pieniężne przed zwolnieniem Cię z aresztu.

Poręczenie własne i kaucja pieniężna zamiast niezależnego poręczyciela

W takim przypadku musisz podpisać poręczenie i możesz dokonać wpłaty kaucji pieniężnej, zamiast korzystać z pomocy niezależnego poręczyciela zatwierdzonego przez sąd.

Zwrot poręczenia

Zwrot poręczenia

Masz prawo do zwrotu poręczenia po wydaniu ostatecznego postanowienia przez sąd w każdej sprawie związanej z poręczeniem, pod warunkiem że stawiłeś się na wszystkie rozprawy sądowe i spełniłeś wszystkie inne warunki zwolnienia za poręczeniem.

Również poręczyciel ma prawo do zwrotu poręczenia po wydaniu ostatecznych postanowień przez sąd oraz pod warunkiem że oskarżony stawił się na wszystkie rozprawy sądowe i spełnił wszystkie inne warunki zwolnienia za poręczeniem.

Wszelkie środki pieniężne wpłacone do sądu jako kaucja lub wpłacone przez gwaranta zostaną automatycznie zwrócone osobie, która je wpłaciła. Sąd prowadzący sprawę poleci działowi księgowości sądu – z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w poręczeniu – dokonanie zwrotu kaucji/poręczenia. Płatność dokonywana jest za pomocą czeku wysyłanego bezpośrednio do oskarżonego lub poręczyciela określonego w poręczeniu, na adres wskazany w poręczeniu. W sądzie należy wspomnieć o zmianie adresu lub też przekazać sądowi nowe dane adresowe. Czeki nie są wystawiane w okienku biura sądu.

Jeżeli masz jakiekolwiek problemy związane ze zwrotem poręczenia, skontaktuj się z biurem sądu, który zajmował się Twoją sprawą.

Naruszenie warunków zwolnienia za poręczeniem

Naruszenie warunków zwolnienia za poręczeniem

Jeżeli nie dotrzymasz któregokolwiek z warunków zwolnienia za poręczeniem, sędzia wyda nakaz doprowadzenia do sądu. Nakaz ten uprawnia policję (An Garda Síochána) do aresztowania Cię i doprowadzenia do sądu w celu udzielenia wyjaśnień związanych ze wszystkimi zarzutami związanymi z poręczeniem. Naruszenie zwolnienia za poręczeniem może również skutkować wniesieniem przeciwko Tobie dodatkowego oskarżenia.

Sędzia może również wydać przeciwko Tobie lub Twojemu poręczycielowi nakaz konfiskaty i przepadku kaucji pieniężnej. Oznacza to, że wszelkie środki pieniężne wpłacone w ramach poręczenia zostaną zatrzymane przez państwo (konfiskata). Wszelkie obiecane środki pieniężne stają się kwotą należną państwu (przepadek kaucji).

Ty lub Twój poręczyciel możecie złożyć wniosek do sądu rejonowego o zmianę lub anulowanie nakazu przepadku kaucji. Ty lub Twój poręczyciel możecie złożyć odwołanie od decyzji sądu rejonowego do sądu okręgowego.

Jeżeli Ty lub Twój poręczyciel nie dokonacie zapłaty kwoty należnej państwu na mocy nakazu przepadku kaucji, wydany zostanie nakaz wykonania wyroku więzienia, który zostanie przekazany policji An Garda Síochána. Uprawnia on policję do umieszczenia Ciebie lub Twojego poręczyciela w więzieniu na okres określony przez sąd.