HC119

Liosta um Pleanáil Tráchtála agus an Comhshaol

TREOIR CHLEACHTAIS

AC 119

Liosta um Pleanáil Tráchtála agus an Comhshaol

Eisím, David Barniville, Uachtarán na hArd-Cúirte, leis seo an treoir chleachtais seo a leanas i gcomhréir le halt 11(12) agus (13) den Acht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.

Déantar Treoracha Cleachtais HC107 agus HC114 a chúlghairm agus cuirtear an Treoir Chleachtais seo ina n-ionad le héifeacht ó Dé Luain an 17 Aibreán, 2023.

 

CUID I – FORÁLACHA GINEARÁLTA

(1) Raon feidhme an Liosta

 1. (1) Cuimsítear na catagóirí cásanna seo a leanas sa Liosta um Pleanáil Tráchtála agus an Comhshaol (“an Liosta”):
 1. na cásanna seo a leanas a thaifeadtar ar an Liosta ar mhodh riaracháin gan gá le hiarratas ó aon pháirtí chun an cás a ghlacadh ar an Liosta:
  1. athbhreithnithe breithiúnacha a bhaineann le cinntí a rinne an Bord Pleanála mar an cinnteoir céadchéime (ach amháin fáil éigeantach (gan dochar do mhír (b)(iii)), lena n-áirítear an Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh, an Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta, an Fhorbairt Chónaithe ar Scála Mór nó forbairtí na n-údarás áitiúil a bhfuil gá acu le measúnacht tionchair timpeallachta (MTT)/measúnacht chuí (MC);
  2. athbhreithnithe breithiúnacha a bhaineann le cinntí maidir le bonneagar náisiúnta nó poiblí a sholáthar;
  3. imeachtaí a bhaineann le hiarratais ar rochtain ar fhaisnéis comhshaoil faoi Rialachán 6 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol), 2007 (I.R. Uimh. 133 de 2007) agus/nó treoir 2003/4/CE;
 2. na cásanna seo a leanas a admhaítear ar an Liosta le hordú ón gcúirt, más deimhin leis an gcúirt gur cás de chineál tráchtála é nó go bhfuil gnéithe tráchtála nó gnéithe eile aige a d'fhágfadh go bhfuil sé oiriúnach don Liosta Tráchtála (ag tabhairt faoi deara go mbainfidh measúnú an cháis chun críocha cead isteach le hábhar na díospóide agus ní na saincheisteanna áirithe a ardaíodh):
  1. cásanna pleanála (lena n-áirítear cásanna a bhaineann le haon fhoráil den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (“an tAcht, 2000”), lena n-áirítear urghairí pleanála); agus
  2. cásanna comhshaoil lena n-áirítear, go neamh-uileghabhálach, cásanna a bhaineann leis an aeráid, cead forbartha d'aon chineál lena n-áirítear iad siúd faoin Acht um Pleanáil Limistéir Mhuirí, 2021, ceadúnú na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC), smacht agus feabhsú dramhaíola, aer, uisce/fuíolluisce, mianraí nó cosaint acmhainní nádúrtha eile, flóra nó fána, foraoiseacht, iascach/dobharshaothrú, an réimse muirí, nó cásanna a bhfuil treoracha an AE á n-úsáid acu ar ábhair lena mbaineann, go neamhuileghabhálach, MTT, gnáthóga, Measúnú Straitéiseach Comhshaoil (MSC), éin, uisce/fuíolluisce nó astaíochtaí tionsclaíochta;
  3. aon díospóid a bhaineann le gné de thionscadal a bhfuil baint aige le nó atá mar thoradh ar chinneadh lena mbaineann imeachtaí ar an liosta, ar nós orduithe um thógáil éigeantach nó fógraí cead slí a bhaineann le toiliú forbartha atá ionsaithe sna himeachtaí; agus
 3. na hábhair seo a leanas a ligfear isteach go huathoibríoch nuair a chuirfear in iúl don chúirt iad gan gá le hiarratas ó aon pháirtí chun an cás a ligean isteach ar an Liosta:
  1. dlíthíocht satailíte mar a mhínítear é thíos; agus
  2. cinneadh na gceisteanna i dtaobh cibé acu an ionann imeachtaí ar leith agus dlíthíocht satailíte.

(2) D'ainneoin raon feidhme an liosta mar atá leagtha amach i bhfomhír (1), déanfar leibhéil éagsúla tosaíochta a shannadh do chásanna agus beidh sé mar aidhm go ndéanfar gnó a bhainistiú ionas go gcoinneofar acmhainn sa Liosta chun déileáil go tapa le cásanna práinneacha ar nós imeachtaí a bhaineann le dúshláin i dtionscadail ar scála mór a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo, ionas gur féidir leanúint ar aghaidh le tosaíocht agus dáta éisteachta luath a thabhairt dóibh.

 

(2) Dlíthíocht satailíte

 1. Chun críocha raon feidhme an Liosta–
 1. folaíonn “páirtí” aon chomhalta, stiúrthóir, oifigeach, seirbhíseach nó gníomhaire de chuid páirtí nó daoine eile ar féidir a fheiceáil le réasún go bhfuil siad ag gníomhú i gcomhar le haon pháirtithe den sórt sin, agus chun na críche sin;
 2.  ciallaíonn “dlíthíocht shubstainteach” aon imeachtaí ar an Liosta;
 3. ciallaíonn “dlíthíocht satailíte” imeachtaí d'aon chineál a eascraíonn idir pháirtithe (mar a shainmhínítear thuas) i ndlíthíocht shubstainteach (is cuma má ainmnítear na dlíthithe pearsanta nó corparáideacha céanna sa dlíthíocht satailíte) a bhaineann nó a eascraíonn as na hábhair dhlíthiúla nó fhíorasacha lena mbaineann an dlíthíocht shubstainteach amhail (ach gan a bheith teoranta dóibh) gníomhartha páirtí sa dlíthíocht shubstainteach chun aon fhorbairt nó forbairt, plean nó tionscadal atá beartaithe le cur i gcrích ag páirtí eile den sórt sin a chur chun cinn nó cur ina gcoinne lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, ghníomhartha maidir le clúmhilleadh, urghairí i gcoinne agra nó urghairí comhchosúla, líomhaintí maidir le claonchothú agus campháirtíocht, nó gníomhartha chun faisnéis a fháil.
 1. Ní fhéadfaidh páirtí ar bith aon iarratas a dhéanamh in aon dlíthíocht satailíte chuig aon bhreitheamh den Ard-Chúirt seachas chuig an mBreitheamh atá i bhfeighil an Liosta nó, a mhéid a ordóidh an breitheamh sin, chuig breitheamh eile atá sannta don Liosta. I gcás nach bhfuil aon bhreitheamh atá sannta don Liosta ina s(h)uí ag an am a bheartaítear iarratas a dhéanamh, ní mór don pháirtí tionscanta dul i dteagmháil le Cláraitheoir an Liosta chun treoracha a fháil ón mBreitheamh i bhfeighil an Liosta nó thar ceann an Bhreithimh i bhfeighil an Liosta maidir le conas agus cathain go bhféadfar an t-iarratas a dhéanamh.
 2. I gcás ina gcuirtear tús le dlíthíocht satailíte ar bith ar dháta tosaithe na Treorach Cleachtais seo nó dá éis, nó i gcás, ag am ar bith tar éis dháta na Treorach Cleachtais seo, nach aontaíonn na páirtithe sna himeachtaí cibé acu an dlíthíocht satailíte iad na himeachtaí, cuirfidh na páirtithe Cláraitheoir an Liosta ar an eolas láithreach ionas go bhféadfar an dlíthíocht a liostú lena lua ar an Liosta ar an gcéad Luan áisiúil eile ar a mbeidh suí ar siúl.
 3. I gcás ina mbeidh dlíthíocht satailíte a tosaíodh roimh dháta tosaithe na Treorach Cleachtais seo fós ar marthain, cuirfidh na páirtithe é sin in iúl láithreach do Chláraitheoir an Liosta ionas go bhféadfar an dlíthíocht satailíte a liostú lena lua sa Liosta ar an gcéad Luan eile ar a mbeidh suí ar siúl tar éis thosach na Treorach Cleachtais seo nó chomh luath agus is féidir dá éis sin chun a chinntiú go gcinnteofar an dlíthíocht sin go cothrom, go héifeachtúil agus go tapa.

 

(3) Cuspóir agus Spriocanna an Liosta

 1. Is é aidhm an Liosta ná chun próiseáil atá chomh héifeachtach agus atá seasmhach le ceartas na gcásanna pleanála agus comhshaoil sin, agus cásanna gaolmhara mar atá sonraithe thuas, mar a shanntar nó a ligtear isteach ar an Liosta a sholáthar.
 2. Áirítear an méid seo a leanas le spriocanna sonracha an Liosta:
 1. rochtain éifeachtach agus gan pháipéar ar cheartas a sholáthar le haghaidh cásanna laistigh den Liosta agus chun a ndiúscairt éifeachtach a sholáthar;
 2. a mhéid a iarrfaidh aon pháirtí, cibé cinnteacht is féidir a bhaint amach maidir le rialacha costas a sholáthar sula dtabhófar costais inter partes sna himeachtaí;
 3. úsáid na n-acmhainní atá ann cheana a uasmhéadú agus costais a íoslaghdú trí chásbhainistiú, chun an gá atá le nó líon na n-iarratas iolrach idirbhreitheach nó eatramhach agus éisteachtaí substainteacha a cuireadh ar atráth a íoslaghdú, agus chun aon chéimeanna eile a thógáil ionas go bhféadfaidh ábhair dul ar aghaidh go tapa chuig éisteacht agus, nuair a n-éistear leo, go ndéantar cinneadh ina leith go tapa;
 4. a mhéid atá na hacmhainní ann chuige sin, dátaí éisteachta a sholáthar do gach cás a dheimhnítear a bheith réidh i liosta chun dátaí a shocrú (“LDS”) le haghaidh téarma ar leith, laistigh den téarma lena mbaineann an LDS;
 5. aidhm ghinearálta a chur chun cinn, trí mhodúlú nó ar bhealach eile, go ndéileálfar le saincheisteanna maidir le bailíocht dlíthe nó bearta a bhfuil feidhm ghinearálta leo ach amháin mura bhfuil pointí dlí intíre nó an AE cinntitheach;
 6. na héilimh ar na breithiúna atá sannta don Liosta a chothromú ionas go mbeadh an chúirt in ann breithiúnais a sheachadadh go tráthúil, agus, a mhéid is féidir, laistigh de thréimhse 2 mhí le linn an téarma ón dáta a choimeádtar breithiúnas.
 1. Is é an méid seo a leanas a iarrtar agus a bhfuiltear ag súil leis ó pháirtithe agus ó chleachtóirí, inter alia:
 1. cur chuige réasúnta agus proifisiúnta maidir leis an bpróiseáil ábhar laistigh den Liosta;
 2. iarrachtaí marthanacha réalaíocha chun teacht ar chomhaontú maidir leis an oiread saincheisteanna, go háirithe saincheisteanna nós imeachta agus is féidir;
 3. díospóidí idirbhreitheacha neamhriachtanacha a sheachaint, go háirithe nuair is féidir easaontas a shábháil go réasúnach le haghaidh éisteacht shubstainteach amháin;
 4. comhlíonadh na dteorainneacha ama mar a ordaítear, lena n-áirítear aighneachtaí ó bhéal, agus, chun na críche sin, aird a tharraingt ag na páirtithe ar a bpríomhaighneachtaí ar bhealach atá beacht,
 5. comhfhreagras agus cumarsáid inter partes a dhéanamh ar bhealach atá proifisiúnta, comhoibritheach agus neamhchonspóideach de réir mar a ligtear leis na himthosca; agus
 6. comhoibriú go ginearálta leis an gcúirt agus lena chéile maidir le gnó a sheoladh go héifeachtach agus éisteachtaí a bhainistiú go héifeachtach
 1. Tá sé mar aidhm leis na forálacha roimhe seo spriocanna agus iarratais na cúirte a leagan amach agus gan dualgais infheidhmithe a chruthú nó cur leo faoin Acht um Chomhairle Bhreithiúnach, 2019, nó faoi chóid phroifisiúnta atá i bhfeidhm maidir le cleachtóirí.

 

(4) Feidhmiú an Liosta

 1. Is é an modh mainneachtana éisteachta (faoi réir aon iarratas dá mhalairt a bhreithniú) le haghaidh luaite ar liostaí an Luain, treoracha, cásbhainistiú nó cúrsaí nós imeachta ná go n-éistear leo ó chian, agus is i bpearsa a n-éistear le croscheistiú nó le fianaise ó bhéal eile. Éistfear le haon ábhar eile de réir mar a ordaítear faoi rogha an bhreithimh a dhéileálann le cás ar leith ar bith, ag féachaint inter alia d'aon iarratais ó na páirtithe.  Ba cheart do dhuine ar bith a bhfuil rochtain á iarradh aige/aici ar chianéisteacht seachas via nasc a sholáthraítear do pháirtithe agus d'ionadaithe dlí, dul i dteagmháil le Cláraitheoir an Liosta agus aon ghealltanas riachtanach a sholáthar.
 2. (1) Déanfar gnó a phróiseáil trí shuíonna cúirte fisiciúla nó cianda mar atá leagtha amach thuas, ar choinníoll go bhféadfaidh an chúirt cinneadh a dhéanamh ar na páipéir i gcásanna mar shampla:
  1. má bhaineann an t-ábhar le heagrúchán an liosta amháin agus ní hionann é agus riarachán an cheartais mar sin, mar shampla trí dháta tuairisceán a shocrú chun fógra foriarratais a eisiúint, nó dáta le hábhar a liostú;
  2. más ábhar neamhchonspóideach é, mar shampla ordú toilithe/atráth;
  3. má baineann an t-ordú le ceartúchán ar ordú faoin riail faoi bhotún; nó
  4. más iarratas práinneach ar bhac nó ordú comhchosúil é.

(2) Chun críocha na Treorach Cleachtais seo, folaíonn tagairt do “toiliú” na bpáirtithe cás nach ndéanann páirtithe agóid i gcoinne an atrátha/ordaithe atá i gceist, agus chun na críche sin, ní fholaíonn “páirtithe” páirtithe nach bhfuil páirt ghníomhach acu sna himeachtaí ina n-iomláine nó i gcuid de na himeachtaí a bhfuil an chúirt ag déileáil leo ag an am áirithe sin.

 1. I gcás, ar chúis ar bith, nach bhfuil breitheamh an Liosta ar bith ag déileáil go breithiúnach le cás ar leith nó le catagóir de chásanna, féadfaidh an breitheamh sin, ach amháin má chuireann páirtí ina choinne roimhe sin, déileáil leis an gcás ar mhodh riaracháin, mar shampla trí chead a thabhairt an cás a lua chun críocha é a bhogadh go foirmiúil nó trí dháta a shocrú; nó féadfaidh sé/sí ordú toilithe a dhéanamh.
 2. Féadfaidh an Breitheamh i bhfeighil an Liosta treoir (“nótaí treorach”) a sholáthar maidir le cur i bhfeidhm praiticiúil na Treorach Cleachtais seo, mar shampla trí fhoirm na seicliostaí atá le comhlánú le haghaidh céimeanna éagsúla a shonrú (ar nós deonú ar chead tar éis ligean isteach ar an liosta nó deimhniú ullmhachta), sonraí a shonrú maidir le nósanna imeachta maidir le huaslódáil ábhar nó ionas gur féidir ábhair a liostú lena lua nó lena n-éisteacht, faisnéis a sholáthar maidir le hamanna suí nó amanna réamhshocraithe, páirtithe a chur ar an eolas faoi nósanna imeachta maidir le páipéir le haghaidh tagairtí CBAE, nó amlínte a leagan amach chun páipéir nó faisnéis a chur faoi bhráid Chláraitheoir an Liosta le haghaidh liostaí, agus faoi réir threoracha an Uachtaráin, féadfaidh sé/sí socruithe nós imeachta ar an Liosta a athrú más gá agus más fóirsteanach é sin a dhéanamh. Tá nótaí treorach faoi réir rialacha na cúirte agus Treoracha Cleachtais agus foilseofar iad ar courts.ie.

 

(5) Liostaí an Luain

 1. I gcás ina bhfuil, tar éis liosta an Luain a fhoilsiú sa Dialann Dlí, ordú toilithe/ atráth le déanamh (lena n-áirítear ordú críochnaitheach) agus cuireadh Cláraitheoir an Liosta ar an eolas faoin méid sin go cuí, fógróidh Cláraitheoir an Liosta an t-ordú toilithe/ an t-atráth sa chúirt nuair a ghlaofar ar an ábhar, agus níl ar an bpáirtí a bheith i láthair le haghaidh an mhéid sin.
 2. Moltar do pháirtithe an oiread saincheisteanna agus is féidir a chomhaontú ionas nach mbeadh gá leis an ábhar a phlé go substaintiúil ar liosta an Luain. Ba cheart aon chomhaontú den sórt sin a chur in iúl do Chláraitheoir an Liosta fiú tar éis na spriocanna a leagtar amach sna nótaí treorach. I gcás ina gcuireann páirtithe Cláraitheoir an Liosta ar an eolas faoi thoiliú le hatráth tar éis an spriocdháta iomchuí, féadfaidh Cláraitheoir an Liosta iarracht a dhéanamh déileáil leis an atráth sin agus, ach amháin má chuirtear a mhalairt in iúl do na páirtithe, déanfaidh an chúirt an t-ordú sin ar an Luan lena mbaineann maidir le toiliú gan gá le láithreacht na bpáirtithe. 
 3. Foilseofar an dréacht-liosta le haghaidh aon Luan ar leith ar courts.ie.  Is é an cuspóir a bhaineann le dréachtliosta a eisiúint, inter alia, ná chun cuidiú le páirtithe an chúirt a chur ar an eolas sula ndéantar na horduithe toilithe/ an t-atráth seo de réir mar is iomchuí.
 4. Ach amháin má liostaítear le haghaidh treoracha amháin é, áireofar leis an liosta nuair is infheidhme, nóta tar éis ainm an cháis lena sonraítear an chúis ar leith a bhfuil sé á liostú (e.g., “[Ex parte]”).
 5. I gcás ina bhfuil ábhar liostaithe ar liosta an Luain, ba cheart do pháirtithe iarracht a dhéanamh teacht ar chomhaontú ar an ord cuí sula nglaofar ar an ábhar.
 6. Ba cheart liosta an Luain a fhoilsiú sa Dialann Dlí agus é a phostáil ar Shuíomh Gréasáin na gCúirteanna ar an Aoine roimh liosta an Luain, ar an mbealach céanna leis na liostaí eile.  Anuas air sin, ba cheart gach fógra nós imeachta agus faisnéis eile a bhaineann le feidhmiú ginearálta a phostáil ar courts.ie agus/nó a chur san áireamh sa Dialann Dlí. Chun meabhrúcháin maidir le faisnéis den sórt sin a éascú, arna iarraidh sin, coinneoidh Cláraitheoir an Liosta liosta de sheoltaí ríomhphoist ionadaithe dlíthiúla nó dlíthithe pearsanta ar an Liosta. Féadfar aon chleachtóir nó dlíthí leasmhara a chur ar an liosta, má chuireann sé/sí seoladh ríomhphoist ar fáil do Chláraitheoir an Liosta, ar bhonn cuimsitheach agus comhionann.

 

(6) Teagmháil leis an gcúirt

 1. Go ginearálta, seachas i leith iarratais ex parte, ba cheart do pháirtithe atá i dteagmháil le Cláraitheoir an Liosta nó leis an gcúirt cóip den chumarsáid a sheoladh chuig gach aon pháirtí eile a bhfuil páirt acu sna himeachtaí.
 2. Ba cheart cumarsáid atá dírithe go sonrach ar aird na cúirte seachas ar aird Chláraitheoir an Liosta a sheoladh chuig cpsid@courts.ie agus cóip de a sheoladh chuig an gcúntóir breithiúnach lena mbaineann.
 3. Ba cheart aon chomhfhreagras inter partes a bhaineann leis na hábhair a ndlitear a ardú ag liostú den ábhar ar an Luan a chóipeáil chuig cpsid@courts.ie agus don chúntóir breithiúnach lena mbaineann agus é a uaslódáil chuig ShareFile.

 

(7) Páipéir le taisceadh 

 1. I gcás ina n-éilíonn an Phríomh-Oifig cóip chrua de pháipéir ar leith a chomhdú, ní mór do na páirtithe cloí leis na ceanglais sin.
 2. Ar leithligh ó sin, ba cheart do pháirtithe na páipéir go léir atá le cur faoi bhráid na cúirte a uaslódáil (de réir mar a ghintear iad) chuig an bhfillteán ShareFile don chás.  Nuair is féidir, ba cheart go mbeadh siad i bhformáid PDF inchuardaithe a mhéid is féidir, ach amháin nuair atá formáid MS Word ag teastáil.  Áirítear an méid seo a leanas le doiciméid den sórt sin:
 1. Duillín Ex parte
 2. ráiteas i dtaobh na bhforas (RF) / ráiteas freasúra agus Mionnscríbhinní forais [Formáid MS Word le haghaidh RF/ráitis freasúra]
 3. Mionnscríbhinní Seirbheála 
 4. Fógra Foriarratais Tionscnaimh agus Mionnscríbhinní lena mbaineann 
 5. Foriarratais agus mionnscríbhinní a fhéadfaidh an Chúirt cead a thabhairt do na páirtithe a eisiúint
 6. Gach doiciméad cuí eile 
 7. Innéacsanna do gach imleabhar [formáid MS word].
 1. Maidir le foilseáin, ba cheart páipéir den sórt sin a uaslódáil chuig ShareFile san fhormáid seo a leanas:
 1. ba cheart go mbeadh gach páipéar a ghineann an t-iarratasóir a bheith i bhformáid inchuardaithe, a mhéid is atá indéanta;
 2. gach páipéar eile i bhformáid inchuardaithe agus é ar fáil go poiblí ar líne (nó ar fáil go héasca don iarratasóir i gcás ar leith) i bhformáid inchuardaithe;
 3. i gcás nach bhfuil páipéir ar fáil i bhformáid inchuardaithe mar atá thuas, na páipéir sin le bheith i bhformáid pdf, chomh fada is go bhfuil ar an iarratasóir, sula gcomhdaítear leabhair don éisteacht shubstainteach, idirchaidreamh a dhéanamh leis na páirtithe eile chun a chinntiú go bhfuil a oiread agus is féidir den pháipéir atá le taisceadh i bhformáid inchuardaithe.
 1. Chomh maith leis an méid sin roimhe seo, ní mór d'iarratasóir ar chead seicliosta comhlánaithe a uaslódáil chuig ShareFile san fhoirm a ordaítear i nótaí treorach sínithe ag aturnae an iarratasóra (nó an t-iarratasóir féin) lena ndeimhnítear comhlíonadh cheanglais an Liosta nó lena sainaithnítear aon neamhchomhlíonadh.  
 2. Mura n-ordaítear a mhalairt i gcás aonair ar bhealach ar leith, ní gá cóipeanna crua de na páipéir a sholáthar don chúirt.  Ní bheidh gá ann eochair USB a sholáthar ach an oiread. Tá na doiciméid ábhartha go léir le huaslódáil chuig fillteán ShareFile an cháis san fhormáid shonraithe. 
 3. Ní mór do na páirtithe comhoibriú le Cláraitheoir an Liosta chun:
 1. liosta de na haturnaetha agus de na habhcóidí (agus, nuair is infheidhme, dlíthithe i bpearsa) a bhfuil rochtain acu ar an nasc ShareFile le haghaidh na n-imeachtaí a choimeád, trína n-ainmneacha agus a seoltaí ríomhphoist a thaifeadadh; agus
 2. na páipéir nua go léir a uaslódáil ar bhealach eagraithe, le hainmneacha ar na comhaid a dhéanann cur síos ar na hábhair (agus i gcomhréir leis na gnásanna um chomhaid a ainmniú mar atá leagtha amach sna nótaí treorach) agus a uaslódáiltear iad ar bhealach a sheachnaíonn iomadú iomarcach comhad.
 1. Ní chuirfear na páipéir i bpríomhchomhadlann fhillteán an cháis, ach cuirfear i bhfo-fhillteán iad (más infheidhme, san fho-fhillteán le haghaidh páipéir éagsúla).  Níor cheart do pháirtithe fillteáin nua a chruthú más féidir na páipéir a chur i bhfillteáin atá ann cheana ar bhealach atá réasúnta.
 2. Agus páipéir á n-ullmhú/ á n-uaslódáil i bhformáid doiciméad Word, ba cheart do chleachtóirí an formáidiú a ghlanadh a oiread agus is féidir.  Ba cheart “ceannteidil” Word a sheachaint oiread agus is féidir.  Ba cheart doiciméid Word a bheith i gcineál pointe 12 ar a laghad.   
 3. Níor cheart do pháirtí páipéir ar bith a sheoladh chuig Cláraitheoir an Liosta (nó chuig an gcúirt) ná a chur in iúl do Chláraitheoir an Liosta nó don chúirt gur comhdaíodh na páipéir sin, gan na páipéir sin a uaslódáil chuig ShareFile roimhe sin.  Go háirithe, níor cheart do pháirtí RF nó RF leasaithe beartaithe a sheoladh chuig páirtithe eile, chuig Cláraitheoir an Liosta nó chuig an gcúirt gan chóip den doiciméad sin agus seicliosta ceada críochnaithe, nó seicliosta ceada leasaithe i gcás RF leasaithe a uaslódáil (ach amháin má tugadh cead cheana féin).   Ní mór do pháirtithe a chinntiú go bhfuil na páipéir ábhartha go léir san fhillteán ShareFile sula ndéantar aon ábhar a liostú ar liosta an Luain.
 4. Ba cheart do dhoiciméid a uaslódáiltear chuig an ardán ShareFile atá cosanta le pasfhocal a bheith i bhformáid atá éasca le hoscailt (PDF nó DOCX) agus níor cheart teorainn ama a chur air nó aon rud a chuireann isteach ar rochtain a fháil air.
 5. Déanfaidh innéacsanna do leabhair pléadálacha cur síos gearr ar gach foilseán seachas díreach an uimhir thagartha a thabhairt.
 6. A mhéid a dhéantar tagairt do sholáthar leictreonach doiciméad, ní hionann sin agus "comhdú leictreonach" a bhaineann le pléadálacha, agus nach féidir foráil a dhéanamh dó ach amháin i rialacha cúirte (féach alt 20 den Acht um an Dlí Sibhialta agus um an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020). 
 7. Féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuici, agus faoi réir dhearcadh na bpáirtithe a bhreithniú chomh maith le toradh na gcoinníollacha sin agus an ceanglas a fhorchur ar na gealltanais sin, de réir mar a mheasann sí a bheith cuí, le hordú rochtain ar an ShareFile nó ar chuid ábhartha den ShareFile a thabhairt do dhaoine (lena n-áirítear ENRanna comhshaoil) nach páirtithe sna himeachtaí iad, ar choinníoll go léiríonn na daoine sin cúis dhóthanach leis an rochtain sin.

 

 

(8) Leasú na bpléadálacha

 1. I gcomhthéacs iarratais ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a lorg, féadfaidh iarratasóir cead a lorg chun na pléadálacha a leasú i gcomhréir le hOrdú 84, r. 20(4) Rialacha na nUaschúirteanna.
 2. Tar éis an cead a dheonú, féadfaidh páirtí iarratas a chur isteach chun a phléadálacha a leasú i gcomhréir le hO. 84 r. 23(2) Rialacha na nUaschúirteanna ar fhógra cuí a thabhairt do na páirtithe eile. Má iarrann páirtí eile é, ba cheart an t-iarratas sin a dhéanamh le foriarratas bunaithe ar mhionnscríbhinn ina leagfar amach an chúis nár rinneadh an phointe sna pléadálacha roimhe sin, mar aon leis na fíricí is gá a dheimhneasc ionas gur féidir forais inargóinte nó substaintiúla a bhunú (de réir mar a bheidh) le haghaidh an cháis leasaithe.
 3. Ag aon chéim de na himeachtaí, féadfaidh an chúirt na leasuithe sin ar phléadálacha aon pháirtí a ordú de réir mar is cuí i dtuairim na cúirte chun a chinntiú go gcomhlíontar rialacha na cúirte, Treoracha Cleachtais nó nótaí treorach, le gur féidir an cás atá á dhéanamh a shonrú nó chun aon bhotún nó débhríocht a réiteach/a shoiléiriú. Ní bheidh páirtí i dteideal de bhua treorach den sórt sin de chuid na cúirte amháin chun leasuithe substainteacha breise a dhéanamh ar a phléadálacha gan chead a fháil ón gcúirt.
 4. Nuair a ghlactar le cás ar an liosta, ach nach bhfuil na pléadálacha san fhormáid a ordaítear le haon fhoráil shubstainteach reachtúil ábhartha, lena n-áirítear riail na cúirte nó treoir chleachtais reachtúil, nó nótaí treorach a bhaineann leis an liosta, is é an t-ordú mainneachtana ná go mbeidh cead ag na páirtithe a bpléadálacha a leasú a mhéid (más ann) is gá chun ceanglais den sórt sin a chomhlíonadh. Roimh an gcéad dáta liostaithe eile, ní mór don pháirtí ar a mbeidh cúram na n-imeachtaí seicliosta a sholáthar don chúirt san fhoirm atá leagtha amach sna nótaí treorach lena ndeimhnítear gur tugadh aon neamhchomhlíonadh faoi deara.  Ní bheidh páirtí i dteideal de bhua threorú na cúirte amháin, mar atá leagtha amach thuas, chun leasuithe substainteacha breise a dhéanamh ar a phléadálacha gan chead a fháil ón gcúirt.
 5. I gcás ina líomhnaíonn RF (nó ráiteas freasúra) leasaithe fíorais nua, nó i gcás ina bhfuil pléadálacha nua san RF (nó sa ráiteas freasúra) leasaithe ar gá míniú a thabhairt orthu, beidh mionnscríbhinn arna mhionnú ina thacaíocht leis lena ndeimhneofar an ráiteas leasaithe beartaithe, ina míneofar substaint agus riachtanas an leasaithe agus (seachas i leith leasuithe a d'ordaigh an chúirt a shoiléiriú nó a fhormáidiú) ag míniú an mhainneachtain an t-ábhar ábhartha a chur san RF nó sa ráiteas freasúra bunaidh.
 6. Má ordaítear iarratasóir nó má thugtar cead dó/di RF leasaithe a chomhdú, cuirfidh an t-iarratasóir RF leasaithe nár comhdaíodh ar fáil do Chláraitheoir an Liosta i bhformáid leictreonach doiciméid Word. I gcás nach bhfuil aon mhionnscríbhinn tacaíochta riachtanach ar fáil ag an am sin, féadfaidh an t-ordú cead a thabhairt an RF leasaithe a chomhdú ar bhonn gealltanais mionnscríbhinn fíoraithe a chomhdú laistigh den am a shonrófar (14 lá de ghnáth).
 7. Cuirfear in iúl aon ordú lena gceadaítear RF leasaithe a chomhdú a bheith gan dochar d'aon phointe a d'fhéadfadh a bheith glactha ag na freagróirí/fógra-pháirtithe (má tá siad ar fhógra) nó a d'fhéadfaí a ghlacadh i dtráth cuí (i gcás ex parte), agus i gcás leasú a dheonaítear roimh iarratas ar chead a bhreithniú, beidh sé gan dochar don cheist maidir le leasú a bheith á athbhreithniú ag an gcúirt roimh chead a dheonú más dealraitheach gur gá é sin a dhéanamh.
 8. Tá gá le seicliosta comhlánaithe eile tar éis aon leasú a dhéanamh ar an RF.
 9. Déanfar aon phléadáil leasaithe, i gcomhréir le hOrdú 28 riail 9, Rialacha na nUaschúirteanna, a mharcáil le dáta an ordaithe faoina leasaítear é, agus an lá a dhéanfar an leasú sin, mar seo a leanas:

“Arna leasú an …… lá de …… de bhun ordú an Bhreithimh Uasal …… dar dáta an lá …… de ….…” 

 1. Ba cheart an fhoirmle seo a chur isteach díreach faoi theideal na pléadála, mar shampla “Ráiteas Leasaithe i dtaobh na bhForas” agus “Arna leasú ar an ... lá de ... etc.” ina dhiaidh sin.

 

(9) Atráth

 1. Beidh feidhm ag an méid seo a leanas maidir le hiarratas ex parte a chur ar atráth:
  1. i gcás nach bhfuil páipéir iarratasóra in ord ar chúis ar bith nach féidir leis an gcúirt a réiteach ag an liostú lena mbaineann, mar shampla, de bharr mainneachtain na páipéir riachtanacha a uaslódáil chuig ShareFile le go mbeadh an chúirt in ann an t-ábhar a mheas i gceart, glacfar leis gur ar mhaithe leis an gceartas é go dtabharfar atráth aonair don iarratasóir le go ndéanfaidh sé/sí na hábhair a cheartú, agus mairfidh sé seo seachtain suí amháin de ghnáth.
  2. i gcás nach bhfuil páipéir iarratasóra in ord tar éis an atrátha roimhe seo ar bhealach a ligfidh don chúirt déileáil go héasca leis an iarratas (mar shampla de bharr mainneachtain páipéir a uaslódáil), féadfaidh an chúirt ceann amháin nó níos mó de na hiarmhairtí seo a leanas a ghearradh má dheonófar aon atráth eile.
 2. Beidh feidhm ag an méid seo a leanas maidir le hiarratas ar fhógra a chur ar atráth:
  1. i gcás ábhair ar tugadh fógra ina leith, glacfar leis, i gcás ina dtoilíonn na páirtithe le hatráth nó le hordú eile, gur ar mhaithe leis an gceartas é an toradh sin. Mar sin, i gcás ina dtoilíonn gach páirtí a bhfuil páirt ghníomhach acu san iarratas lena mbaineann, aontóidh an chúirt leis an iarratas de ghnáth.  
  2. i gcás ina lorgaíonn páirtí atráth agus nach dtoilíonn na páirtithe uile a bhfuil páirt ghníomhach acu san iarratas lena mbaineann, cinnfidh an chúirt an t-ábhar agus má dheonófar an t-atráth sin in imthosca ina raibh aon mhainneachtain nó moill ag páirtí ar bith, féadfaidh an chúirt, má tá claonadh inti chun an t-atráth a cheadú, ceann amháin nó níos mó de na hiarmhairtí ábhartha atá leagtha amach thíos a fhorchur. 
 3. Is iad seo a leanas na hiarmhairtí dá dtagraítear thuas:
  1. ordú go mbeidh aon atráth eile breise dofhreagartha;
  2. i gcás iarratas ex parte, ordú le go dtabharfar fógra faoi aon phróiseáil bhreise ar an iarratas;
  3. ordú lena modhnaítear cur i bhfeidhm na dtreoruithe mainneachtana sa chás áirithe ionas go mbeifear in ann aon am a bheidh glactha gan chúis ag an bpáirtí mainneachtana a asbhaint go hiomlán nó go páirteach ó am an pháirtí sin le haghaidh céim ina dhiaidh sin.
  4. ordú lena ndícheadófar costais shonraithe an pháirtí mainneachtana nó an pháirtí a bhfuil moill air amhail idir páirtí agus páirtí nó aturnae agus cliant nó an dá cheann;
  5. iarmhairtí eile de réir mar a mheasann an chúirt a bheith cuí agus a bhfuil dlínse aici a dheonú (agus chuige sin tá na hiarmhairtí sonracha thuas gan dochar do chumhachtaí na cúirte maidir le costais nó maidir le rud ar bith eile).

 

CUID II – PRÓISEÁIL CÁSANNA CÉIM AR CHÉIM

 

(10) Iarratais seachas iad siúd a dhéantar le hathbhreithniú breithiúnach

 1. Tá forálacha nós imeachta na Treorach Cleachtais seo leagtha amach go príomha i dtéarmaí a n-iarratas ar athbhreithniú breithiúnach mar phríomhfhoirm dlíthíochta sa Liosta. I gcás imeachtaí seachas trí athbhreithniú breithiúnach, ar nós imeachtaí iomlánacha nó iarratais faoi O. 84C RU, nuair nach cuí foráil den Treoir Chleachtais seo a chur i bhfeidhm go díreach, iarrtar ar pháirtithe, a mhéid is réasúnach agus indéanta, agus faoi réir aon treorú ón gcúirt, foráil den sórt sin a chur i bhfeidhm leis na modhnuithe is gá nó is cuí ag féachaint do na cineálacha éagsúla dlíthíochta a fhéadfaidh teacht chun cinn. I gcásanna amhrais, ba cheart toiliú na bpáirtithe eile nó treoracha na cúirte a lorg. Féadfar prótacail níos mionsonraithe maidir le hiarratas/ mionathrú den sórt sin a eisiúint le nóta treorach in am is i dtráth maidir le cineálacha áirithe dlíthíochta.

 

(11) Iarratais bheartaithe ex parte

 

 1. I gcas ina bhfuil sé beartaithe ag iarratasóir iarratas ex parte a lua den chéad uair, ba cheart don iarratasóir, ar an gcéad dul síos, dul i dteagmháil le Cláraitheoir an Liosta (nó le cláraitheoir ainmnithe eile mura bhfuil Cláraitheoir an Liosta i láthair) chun a chur in iúl dó/di go bhfuil sé ar intinn aige/aici an méid sin a dhéanamh. Ansin déanfaidh Cláraitheoir an Liosta an méid seo a leanas:
 1. comhairle a thabhairt don iarratasóir maidir leis an mbreitheamh (má tá sé/sí sannta don Liosta nó mura bhfuil) atá ar fáil chun féachaint leis an iarratas a bhogadh go foirmiúil go tráthúil;
 2. an chéad dáta liostála don ábhar a chur in iúl don iarratasóir, ar cheart é a chur ar atráth tar éis an chéad lua; agus
 3. fillteán ShareFile a chruthú agus sonraí a thabhairt tar éis don ábhar sin a bheith luaite den chéad uair.
 1. Moltar do pháirtithe an seicliosta Cead a chomhlánú chomh luath agus is féidir sa phróiseas ionas gur féidir leis an gcúirt an cheist maidir leis an RF a leasú a bhreithniú chomh luath agus is féidir i gcás go mbeidh gá le haon leasuithe formáide dá bharr.

 

(12) Iarratais Bheartaithe le cur isteach ar an Liosta

 1. D'fhonn amhras a sheachaint, ní bhaineann forálacha na Treorach Cleachtais seo a bhaineann le hiarratais chun cás a ligean isteach ar an liosta le hábhair atá le liostú go huathoibríoch sa Liosta.
 2. Déanfaidh páirtí a bhfuil sé ar intinn aige iarratas a dhéanamh ar imeachtaí a ghlacadh ar an Liosta é sin trí theagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir an Liosta ar an gcéad ásc.  
 3. I gcás inar mian le páirtí iarratas ar chead a lua roimh agus in oirchill iarratas ar ligean isteach ar an Liosta a dhéanamh, féadfaidh sé é sin a dhéanamh agus soláthróidh an chúirt dáta tuairisceáin le haghaidh foriarratais maidir le ligean isteach.
 4. Moltar d'iarratasóir ar athbhreithniú breithiúnach a bhfuil sé ar intinn aige iarratas den sórt sin a dhéanamh chuig an gcúirt an t-iarratas sin a dhéanamh le Cláraitheoir an Liosta chomh luath agus is féidir, roimh nó ag an gcéad lua den iarratas ar athbhreithniú breithiúnach.
 5. I gcás ina dtugtar dáta tuairisceáin le haghaidh aon fhógra foriarratais mar a thugtar thuas, faoi réir aon ordú malartach a dhéanann an chúirt, déanfar dátaí tagartha le haghaidh na himeachtaí i liosta ar bith eile a chur ar neamhní mar bheart eatramhach go dtí go gcinnfear an foriarratas agus déanfar é a chur ar ais ar an gcéad dáta oiriúnach eile i gcás go ndiúltaítear don iarratas ar iontráil ar an Liosta. Ní dhéanann scaradh na ndátaí tagartha i liostaí eile dochar ar bith don cheart atá ag aon pháirtí eile cur i gcoinne an iarratais ar ligean isteach ar an liosta, ach cinntíonn sé go ndéileálfar leis an scéal i seicheamh loighciúil.

 

(13) Ráitis i dtaobh na bhForas agus Mionnscríbhinní Forais

Formáid

 1. Ní mór don RF na ceannteidil / an t-uimhriú a úsáidtear i Rialacha na Cúirte, Foscríbhinn T, foirm Uimh. 13 a leanúint mar seo a leanas:
 1. Ainm an iarratasóra: [Tabhair faoi deara nach mór (a) seachas (1), (i) etc., agus mar sin de, a bheith mar cheannteideal ar an alt seo]
 2. Seoladh an iarratasóra:
 3. Tuairisc an iarratasóra:
 4. An faoiseamh atá á lorg:
 5. Na forais ar a lorgaítear an faoiseamh sin:
 6. Ainm agus áit chláraithe ghnó na n-aturnaetha thar ceann an Iarratasóra.

Páirtithe

 1. Má phléadáiltear neamh-thrasuí nó trasuí easnamhach ar aon oibleagáid de chuid dhlí an AE, ní mór Éire agus an tArd-Aighne a ainmniú mar fhreagróirí.
 2. Má ionsaítear bailíocht nó comhoiriúnacht CECD aon reachtaíochta príomha nó tánaistí, nó beart le feidhm ghinearálta (ar nós treoirlínte), ba cheart Éire agus an tArd-Aighne a ainmniú mar fhreagróirí.
 3. Sa chás go bhfuil agóid á déanamh in aghaidh cinnidh nó in aghaidh údarás nó comhlacht áitiúil nó údarás eile nó má chaitear amhras ar cheann dá ngníomhartha (mar shampla, cinneadh chun cead a shíneadh, nó chun plean limistéir áitiúil a shíneadh), ba chóir go n-ainmnítear an t-údarás mar fhreagróir seachas mar fhógra-pháirtí.
 4. I gcás ina lorgaítear leis na himeachtaí ordú a dhéanann difríocht do leas i dtailte (mar shampla, trí agóid a dhéanamh i gcoinne bailíocht ceada nó forála i bplean forbartha maidir le tailte den sórt sin), agus nach é an fógra-pháirtí úinéir iomlán an talaimh lena mbaineann nó úinéir an talaimh ar fad, ba cheart aon úinéirí inaitheanta eile an talaimh (go háirithe iad siúd a thug cead ar an iarratas ar chead mar chuid den phróiseas iarratais) a ainmniú mar fhógra-páirtí, ach amháin má ordaíonn an chúirt a mhalairt nó má tá sé neamhphraiticiúil mar gheall ar líon na n-úinéirí.

Faoisimh go ginearálta

 1. I gcásanna amhrais, ba cheart do pháirtithe, a bhfuil sé ar intinn acu aon réamhchinneadh a cheistiú sula ndéantar cinneadh substainteach críochnaitheach, toiliú a lorg ó na freagróirí beartaithe agus na fógra-páirtithe a mhéid nach nglacfar le haon phointe i gcoinne na n-iarratasóirí má chuirtear an argóint ar athlá go dtí an cinneadh deireanach agus a mhéid go dtoilítear le haon síneadh ama chun na críche sin, más gá. Mura dtugtar an toiliú sin agus má dhéantar iarratas, féadfaidh an chúirt costais na hagóide sin a bhronnadh, beag beann ar an toradh a bheadh air, ar aon pháirtí a chuir costais neamhriachtanacha orthu toisc gur dhiúltaigh sé an toiliú sin a thabhairt.
 2. Tá pléadálacha a éilíonn líon iomarcach faoisimh agus/nó lena mbaineann líon iomarcach forais míchuí.  Dá réir sin, níor cheart go n-éileodh RFanna de ghnáth faoiseamh nach bhfuil ann ach athchleachtadh go substaintiúil ar an bhfaoiseamh príomhúil atá á lorg, agus níor cheart go bpléadálfaí forais mar athfhoirmiúcháin atriallacha. 
 3. Ba cheart faoisimh maidir le doiciméid nó ionstraimí a bheith dírithe ar na doiciméid nó na hionstraimí féin sin seachas ar aon chinneadh teibí nó réamhchinneadh chun an ionstraim a dhéanamh, a ghlacadh, a fhoilsiú nó a chur i bhfeidhm (mar shampla - certiorari den (nó cinneadh maidir le) doiciméad, ní certiorari an chinnidh chun an doiciméad a ghlacadh, nó a fhoilsiú).  Más rud é, go heisceachtúil, go bhfuil cinneadh déanta ag an bhfreagróir doiciméad nó ionstraim a dhéanamh roimh dháta eisiúna na n-imeachtaí ach nach bhfuil an méid sin déanta i ndáiríre faoin dáta sin, ba cheart an faoiseamh cuí a bheith ina certiorari ar an doiciméad nó ar an ionstraim nuair a dhéanfar é (agus más gá, ordú á cheangal ar an bhfreagróir taifead a dhéanamh den chinneadh chun é a chur ar neamhní).
 4. Ní gá don alt maidir le faoisimh ach faoisimh chríochnaitheacha shubstainteacha a éileamh.  Ní gá faoisimh eatramhacha nó idirbhreitheacha a éileamh i RF (ach níl cosc ar iarratasóir é sin a dhéanamh).  Ní chuireann faoiseamh den sórt sin aon dochar ar theidlíocht iarratasóra faoiseamh a lorg ag céim níos déanaí le foriarratas nó ar bhealach eile mar a cheadaíonn an chúirt.
 5. Is faoiseamh substainteach é síneadh ama agus ba cheart é a éileamh go sainráite i gcásanna ina n-eascraíonn sé.

Faoiseamh dearbhaithe

 1. Ba cheart faoiseamh dearbhaithe ar leith a lorg sna cásanna seo a leanas:
  1. i gcás ina líomhnaítear go bhfuil aon fhoráil den reachtaíocht phríomha nó den reachtaíocht thánaisteach nó de dhoiciméad a bhfuil feidhm ghinearálta aige (ar nós treoirlíne) neamhbhailí, más faoi threoir vires, an dlí náisiúnta, an Bhunreachta, dhlí an AE nó eile é;
  2. i gcás ina líomhnaítear nach dtagann aon fhoráil den reachtaíocht phríomha nó den reachtaíocht thánaisteach nó de dhoiciméad a bhfuil feidhm ghinearálta aige (ar nós treoirlíne) le forálacha an CECD chun críocha an Achta fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003;
  3. i gcás ina líomhnaítear gur mhainnigh an Stát aon eilimint de dhlí an AE a thrasuí ar chor ar bith;
  4. i gcás ina líomhnaítear go bhfuil an trasuí arna mhaíomh an Stát nó aon eilimint de dhlí an AE easnamhach, neamhchríochnaithe nó lochtach;
  5. ina lorgaíonn iarratasóir dearbhú maidir le cearta nós imeachta ar leith, a d'fhéadfadh dearbhú go mbeadh rialacha costas ar leith i bhfeidhm a bheith san áireamh ann, más faoi alt 50B den Acht 2000, alt 3 den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011, oibleagáid forléiriúcháin Choinbhinsiún Aarhus i ndlí an AE, nó ar shlí eile iad (mar sin féin má bhaineann an tsaincheist le faoiseamh idirbhreitheach nach gá ordú deiridh i bhfoirm dearbhaithe dó, ní gá faoiseamh a bheith á lorg san RF agus féadfar é a lorg trí fhoriarratas idirbhreitheach nó ar cibé modh a ordóidh an chúirt);
  6. i gcás ina bpléadálann iarratasóir sárú ar aon cheanglas dlíthiúil nár chuir isteach ann féin ar rannpháirtíocht an iarratasóra sa phróiseas, mar shampla sárú ar nósanna imeachta rannpháirtíochta poiblí lena n-áirítear ceanglais maidir le fógra a thabhairt (ar nós mainneachtain ag an gcinnteoir rannpháirtíocht phoiblí a éascú nó chun faisnéis leordhóthanach a chur ar fáil) in imthosca nár chuir isteach ann féin ar rannpháirtíocht an iarratasóra sa phróiseas go sonrach (agus dá bhrí sin b'fhéidir nach gá gur forais le haghaidh certiorari iad) ach a d'fhéadfadh go mbeadh údar le faoiseamh dearbhaithe a mharcáil mar sin féin (is féidir faoiseamh den sórt sin a phléadáil gan dochar d'éileamh an iarratasóra ar certiorari más mian leis an iarratasóir an tsaincheist a argóint faoin gceannteideal sin freisin).
 2. I gcás ina ndéantar agóid i gcoinne bhailíocht nó chomhoiriúnacht CECD na reachtaíochta nó na hionstraime nó an doiciméid a bhfuil feidhm ghinearálta aige, ba cheart gurb é faoiseamh dearbhaithe an príomhfhaoiseamh a lorgaítear ina leith sin.  De ghnáth, is féidir le hiarratasóirí faoiseamh den sórt sin a phléadáil mar an t-aon fhaoiseamh amháin i leith na bhforas sin (ar an mbonn gur féidir faoiseamh dearbhaithe a lorg i leith ionstraimí ginearálta nuair a chuirtear bearta den sórt sin i bhfeidhm i gcásanna áirithe). 
 3. Go ginearálta, níl faoiseamh dearbhaithe ar leith oiriúnach sna cásanna seo a leanas:
  1. I gcás gur athfhoirmliú ar an éileamh ar certiorari é an dearbhú go substaintiúil nó gurb ionann é agus éileamh go bhfuil bunús maith le ceann amháin nó níos mó de na forais le haghaidh certiorari.  Mar shampla, más é an príomhéileamh ná certiorari ar fhorais easpa vires, ní chuireann éileamh breise ar dhearbhú gur cinneadh ultra vires é leis in aon chor.  Ba cheart do chleachtóirí aird a thabhairt ar an bprionsabal nach ndeonaítear faoiseamh dúblach de ghnáth, agus dá bhrí sin, leis na heisceachtaí teoranta mar atá leagtha amach thuas, go bhfuil dearbhuithe iomarcach go ginearálta má dheonaítear faoiseamh substainteach le certiorari nó le mandamus, agus go bhfuil siad míchuí má dhiúltaítear an faoiseamh substainteach sin. 
  2. I gcás nach leagann na dearbhuithe amach ach na forais leis na faoisimh eile a éilítear. Go ginearálta, níor cheart go ndéanfadh aon éileamh ar fhaoiseamh dearbhaithe miondealú ar na hearráidí sonracha lena mbaineann.  Ba cheart é sin a dhéanamh ar na forais. 
  3. I gcás ina bhfuil soiléiriú nó deimhniú á lorg ag iarratasóir maidir leis an gciall atá le foráil dhlíthiúil nó le teagasc dlíthiúil éigin.  Go ginearálta, déanfar, má mheasann an chúirt go bhfuil sé cuí é a sholáthar, an soiléiriú sin a sholáthar faoi bhreithiúnas na cúirte gan an gá le dearbhú sonrach.
 4. Más mian le hiarratasóir nó a mhéid is mian leis an iarratasóir faoiseamh dearbhaithe a éileamh ar bhealach éigin nach bhfuil clúdaithe ag an méid roimhe seo, féadfaidh iarratasóir faoiseamh cúltaca a phléadáil mar seo a leanas: “An dearbhú/na dearbhaithe sin maidir le cearta dlíthiúla agus/nó seasamh dlíthiúil an iarratasóra agus daoine atá sa staid chéanna agus/nó dualgais dhlíthiúla agus/nó seasamh dlíthiúil an fhreagróra de réir mar a mheasann an chúirt a bheith cuí", nó faoiseamh den éifeacht chéanna. 

Forais

 1. Ba cheart go ndéanfar alt (e) den RF a roinnt sna codanna seo a leanas (tá tuilleadh sonraí leagtha amach thíos):
  1. Príomhfhorais;
  2. Sonraí na bhForas;
  3. Critéir dhlínsiúla; agus
  4. Forais Fhíorasacha.

Príomhfhorais

 1. Má tá níos mó ná dhá leathanach d'fhorais dhlíthiúla ann, ba cheart "Príomhfhorais" a bheith mar cheannteideal ar an gcéad chuid agus ba cheart go leagfaí amach forais achoimre na hagóide i míreanna uimhrithe, ag tosú le 1 agus san fhormáid a shonraítear san Fhoscríbhinn thíos. Níor cheart go mbeadh sé níos faide ná 2 leathanach.  Tá foirm teimpléid de phríomhfhorais leagtha amach sna Nótaí Treorach atá le heisiúint ag an mBreitheamh i bhfeighil an Liosta, ar cheart é a úsáid le haon mhodhnuithe is gá. Ba cheart go mbeadh na Príomhfhorais roinnte i dtrí fho-pháirt (a mhéid is infheidhme) mar seo a leanas (tabhair faoi deara gur cheart go mbeadh an t-uimhriú leanúnach tríd síos an ailt seo ag tosú le 1, agus gur cheart go leanfaí leis an uimhriú tríd síos an ailt seachas é a thosú arís i ngach fo-alt thíos):
  1. Forais dhlíthiúla intíre (ba cheart go bhfágfar forais bailíochta ar lár anseo ach go n-áireofar aon agóid i gcoinne cinneadh aonair faoi threoir an CECD mar atá corpraithe ag an dlí intíre);
  2. Forais dhlí an AE, gan forais bhailíochta a chur san áireamh ach le forais neamh-thrasuí san áireamh;
  3. Forais bhailíochta, seo forais lena mbaineann bailíocht (faoi threoir an Bhunreachta nó faoi threoir dlí intíre nó dhlí an AE) nó comhoiriúnacht CECD d'aon reachtaíocht phríomha nó reachtaíocht thánaisteach nó d'aon bheart a bhfuil feidhm ghinearálta aige amhail treoirlíne.
 2. I gcás ina mbítear ag brath ar phríomhfhorais nó ar shonraí na bhforas ar aon fhoráil de dhlí an AE, ba cheart an fhoráil trasuite iomchuí de dhlí na hÉireann a lua ach amháin mura bhfuil sé ábhartha ó thaobh an dlí de.
 3. I gcás ina mbítear ag brath ar phríomhfhorais nó ar shonraí na bhforas ar aon fhoráil de dhlí intíre lena trasuítear dlí an AE, ba cheart an fhoráil ábhartha de dhlí an AE a lua freisin ach amháin mura bhfuil sé ábhartha ó thaobh an dlí de.
 4. I gcás ina mbítear ag brath ar fhoráil dlí intíre lena dtrasuitear oibleagáid dhlí an AE, ba cheart aghaidh a thabhairt ar an bpointe lena mbaineann san fho-chuid d'fhorais dhlí an AE.  Ba cheart fo-chuid an dlí intíre a choimeád le haghaidh pointí intíre amháin gan aon ghné AE a chur san áireamh.
 5. I gcásanna ina lorgaítear dearbhuithe maidir le neamh-thrasuí nó trasuí easnamhach, nó maidir le bailíocht reachtaíochta, ionstraimí nó doiciméid beartas, ní mór forais iomchuí a chur san áireamh i leith aon dearbhuithe a thagraíonn go sainráite d'fhorálacha ábhartha de chuid dhlí an AE, an Bhunreachta, etc. a líomhnaítear gur sáraíodh iad. Ar an tslí chéanna, i gcásanna ina n-áirítear aon fhorais a bhaineann le faoisimh a éilíonn cur in iúl sainráite mar atá leagtha amach thuas (ar nós easpa trasuí), ní mór faoisimh mar sin a chur san áireamh, ionas go mbeadh comhfhreagras idir na faoisimh agus na forais i ngach cás.
 6. Ní mór go mbeadh difríocht shoiléir i gceist in aon éileamh maidir le trasuí idir na héilimh ar easpa trasuí (nár trasuíodh foráil dhlí an AE ar leith), trasuí easnamhach (gur glacadh le beart trasuite airbheartaithe agus nach beartas neamhbhailí é féin é ach go bhfuil sé easnamhach ar bhealach sainaitheanta éigin), agus neamhbhailíocht (go bhfuil an beartas glactha neamhbhailí ó thaobh dhlí an AE de agus atá ag cur isteach ar oibleagáid dhlíthiúil éigin an AE).
 7. I gcás ina ndéantar pointe a théann thar fho-chuid amháin (mar shampla go bhfuil an cinneadh contrártha le dlí riaracháin agus le treoir/ reachtaíocht trasuite, ba cheart an gearán a roinnt ina dhá fhoras, arb é foras amháin, a mhéid a bhaineann sé leis an dlí intíre, go bhfuil an cinneadh easlán faoi threoir tagairt don tsaincheist a bhfuiltear ag brath air, agus arb é an foras eile foras a bhaineann le dlí an AE lena n-áirítear reachtaíocht a thrasuí. Ba cheart go ndéileálfar le gach foras ina n-aonar san fho-chuid ábhartha. Déanfar pointí dlí intíre a mheas ar an mbonn tuisceana nach gcuireann dlí an AE leis an seasamh a bheadh ann murach an dlí intíre, agus déanfar an méid seo a athbhreithniú sa chás go measann an chúirt go bhfuil gá leis an tsaincheist a mheas ó thaobh dhlí an AE de.

Sonraí na bhForas

 1. Ba cheart go mbeadh “Sonraí na bhForas” mar cheannteideal ar an gcéad chuid eile agus ba cheart go leagfaí sonraí fhorais dhlíthiúla na hagóide amach ansin i míreanna uimhrithe. I gcás ina ndéantar cur síos ar na forais chun tagairt a dhéanamh go sonrach do certiorari, ach go bhfuil faoiseamh dearbhaithe á lorg freisin, ba cheart foras ginearálta a chuireann in iúl go bhfuiltear ag brath ar fhorais certiorari freisin le haghaidh faoiseamh dearbhaithe a áireamh ag deireadh an ailt seo.
 2. Tá aon fhoclaíocht ghinearálta amhail an fhoclaíocht a bhíonn an t-iarratasóir ag brath uirthi sa mhionnscríbhinn forais nó sna páipéir go ginearálta iomarcach ach más mian le hiarratasóir é a chur san áireamh ba cheart go mbeadh sé ag deireadh shonraí na bhforas seachas sa chuid ar na príomhfhorais.

Critéir dhlínsiúla

 1. Ba cheart go mbeadh "Critéir Dhlínsiúla" mar cheannteideal ar an gcéad chuid eile, lena mínítear conas a chomhlíonann an t-iarratas aon chritéir dhlínsiúla ábhartha a d'fhéadfadh a bheith faoi dhíospóid le réasún, faoi threoir fhorálacha reachtúla sainaitheanta nó teoiricí dlíthiúla ar leith (e.g., seasamh, inniúlacht dhlíthiúil i leith comhlacht nach bhfuil corpraithe, ídiú leigheasanna má tá sásra achomhairc nó athbhreithnithe ann).

Forais Fhíorasacha

 1. Ba cheart go mbeadh "Forais Fhíorasacha" mar cheannteideal ar an gcuid dheireanach agus beidh na fíorais agus na hábhair ábhartha a mbeifear ag brath orthu leagtha amach i míreanna uimhrithe, a chaithfidh a bheith in ord croineolaíoch. Leis seo, ba cheart go mbeadh catalóg chroineolaíoch chuimsitheach ann lena léireofar dátaí a tharla gach eachtra fíorasach ábhartha nó gach céim nós imeachta lena mbaineann. Sa chuid "Forais fhíorasacha" den RF, ba cheart go mbeadh, nuair is infheidhme, dátaí na gcomhairliúchán réamhiarratais, an t-iarratas ar chead, aon tuairisc/athbhreithnithe ábhartha, aon aighneachtaí a bhfuil baint ábhartha ar leith acu leis na himeachtaí, tuarascáil aon chigire, agus an cinneadh. 
 2. Níor cheart forais atá de chineál forais dlí nó atá níos cuí lena gcur isteach i sonraí na bhforas dlí a áireamh sa chuid den RF dar teideal “Forais Fhíorasacha”.

Formáid

 1. Ní mór dáta a bheith ag na RFanna go léir agus ba cheart go luafar ag an deireadh ainmneacha aon abhcóidí a shocraigh iad.

Mionnscríbhinní forais

 1. Ní mór na fíorais a líomhnaítear san RF a bheith fíoraithe le mionnscríbhinn.
 2. Ba cheart gach doiciméad atá, i dtuairim an iarratasóra, ábhartha do na saincheisteanna a eisíodh san RF a fhoilsiú do mhionnscríbhinn forais an iarratasóra, a mhéid is atá i seilbh an iarratasóra. 
 3. I gcás nach bhfuil na doiciméid sin i seilbh an iarratasóra faoi dháta an mhionnaithe, ba cheart bearta réasúnacha a ghlacadh chun na doiciméid sin a fháil (a mhéid is atá indéanta, ba cheart bearta den sórt sin a ghlacadh sula gcuirfear tús leis na himeachtaí); agus má fhaightear na doiciméid seo, ba cheart iad a fhoilsiú in am trátha, ach amháin má fhoilsigh páirtí eile sna himeachtaí iad. 
 4. Níl sé d'oibleagáid ar an iarratasóir an t-ábhar a scagadh os comhair an chinnteora chun an méid nach meastar a bheith ábhartha a bhaint go dearfach den ábhar atá le foilsiú, agus i gcás amhrais, moltar d'iarratasóirí an t-ábhar ar fad atá ar fáil dó agus atá os comhair an chinnteora a fhoilsiú.
 5. I gcás ina bhfuil níos mó ná iarratasóir amháin, is leor é má dhéanann iarratasóir amháin ar a laghad mionnscríbhinn forais thar ceann na n-iarratasóirí go léir, ar choinníoll go ndeimhneascann an t-iarratasóir atá ag teistiú i dtaobh na n-iarratasóirí eile tar éis an mhionnscríbhinn fíoraithe sin agus an RF a fhormheas.  I gcás gur comhlacht corpraithe nó comhlachas neamhchorpraithe é an t-iarratasóir, is féidir le haon duine atá in údarás an mhionnscríbhinn forais a mhionnú/a dheimhniú thar ceann agus le húdarás an chomhlachta/ an chomhlachais. I gcás nach bhfuil iarratasóir ar bith nó (sa chás deiridh) duine ar bith a bhfuil údarás aige/aici i gcomhlacht/comhlachas is iarratasóir in ann an mhionnscríbhinn forais a mhionnú/a dheimhniú, ba cheart treoracha na cúirte a lorg in am trátha sula n-iarrtar ar na páipéir a chomhdú.
 6. Ní bheidh gá ag aon pháirtí cóipeanna de dhoiciméid arna bhfoilsiú go hoifigiúil atá ar fáil ar líne, ar nós pleananna forbartha, treoirlínte alt 28, nó treoirlínte de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, a fhoilsiú trí mhionnscríbhinn. Féadfar tagairt a dhéanamh do na doiciméid seo i mionnscríbhinní trí nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin oifigiúil a úsáid. Moltar do pháirtithe a dteideal iomlán, leagan, agus dáta foilsithe a chur san áireamh freisin.  

 

(14) Fógra foriarratais chun cás a ligean isteach ar an liosta

 1. Féadfaidh aon pháirtí sna himeachtaí atá nó a d'fhéadfadh a bheith, i dtuairim an pháirtí sin, ina n-imeachtaí is féidir a ligean isteach ar an liosta iarratas a dhéanamh chun an cás a ghlacadh ar an Liosta. 
 2. Féadfaidh freagróir/fógra-pháirtí (“páirtí freasúrach”) in athbhreithniú breithiúnach iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt leis an ábhar a bheith ar an Liosta chomh luath is a bhíonn páirtí ar an eolas faoi na himeachtaí agus sula seirbheálann an t-iarratasóir aon pháipéir.
 3. Is trí fhógra foriarratais a dhéanfar an t-iarratas.  I gceangal leis an bhfógra foriarratais beidh deimhniú aturnae an pháirtí tionscanta lena rá gurbh iomchuí na himeachtaí a láimhseáil mar “imeachtaí tráchtála” de réir bhrí O. 63A r. 1 RU, agus lena leagfar amach go hachomair na fíorais a bhaineann leis na himeachtaí a léireoidh an méid sin, is cuma más faoi threoir luach airgeadaíochta na forbartha nó faoi theoir an ábhair atá i gceist i dtuairim an pháirtí a bhfuil iarratas á dhéanamh aige, nó faoi ghné eile a fhágfaidh gur cuí na himeachtaí a ligean isteach. Beidh feidhm ag míreanna 1 go 4 de Threoir Chleachtais na hArd-Chúirte AC93 le haon mhodhnuithe is gá ar iarratas den sórt sin. Ach amháin in imthosca eisceachtúla, nach mór a dheimhneasc thar ceann an pháirtí tionscanta, féadfar iarratas a dhéanamh faoi fho-mhír i gcás ina mbeidh malartú mionnscríbhinní (nó pléadálacha i gcás imeachtaí iomlánacha) críochnaithe. Féadfaidh an chúirt iarratas den sórt sin a dheonú más gá ar mhaithe leis an gceartas.
 4. Ní mór na páipéir don fhoriarratas chun an cás a chur ar an Liosta a thaisceadh i bhfoirm leictreonach i gcomhréir leis na hamlínte atá leagtha amach sna nótaí treorach.
 5. Ní fhéadfar aon iarratas chun cásanna a chur isteach ar an Liosta Tráchtála a thagann faoi raon feidhme na Treorach Chleachtais seo a dhéanamh sa liosta sin, agus ina ionad sin, ba cheart aon iarratas mar sin a dhéanamh ar an Liosta. 
 6. Ar fhoriarratas a eisíodh faoin mír seo a éisteacht, féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh chun an cás a ligean isteach ar an Liosta.

 

(15) Éisteacht iarratais ex parte

 1. I gcás aon iarratais ar chead ex parte, cuirfidh iarratasóirí, sula gcomhlíonann siad an Seicliosta le haghaidh Ceada don iarratas, na páirtithe eile a chur ar an eolas maidir leis na himeachtaí trí ríomhphost nó trí phost cláraithe maidir le fíoras na n-imeachtaí, agus dáta an chéad lua eile nó an chéad liostála eile agus a chur in iúl dóibh go bhféadfaidh siad páipéir a fháil le haghaidh faisnéise trí theagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir an Liosta chun rochtain a fháil ar ShareFile. D'fhonn amhras a sheachaint, ní cead ar fhógra ar bheidh anseo. Ní bheidh oibleagáid ar pháirtí freasúra ar bith chun a bheith i láthair ag na himeachtaí go dtí go seirbheálfar bunfhógra foriarratais orthu (a fhéadfaidh a bheith go leictreonach, mar atá leagtha amach thíos), agus ní dhéanfar dochar ar dhóigh ar bith dó mura bhfuil sé i láthair agus ní mheasfar gur thoiligh sé in aon chéim nó gur mhainnigh sé aon agóid nó ábhar eile a ardú go tráthúil de bhua na neamhláithreachta sin. Má fhreastalaíonn páirtí den sórt sin, de ghnáth, ceadófar aighneachtaí gearra de chineál nós imeachta a dhéanamh ach gan a mhaíomh gur cheart diúltú don iarratas ar chead nó d'aon chuid de (ach amháin má ordaíonn an chúirt cead ar fhógra). Ní bheidh sé d'oibleagáid ar pháirtí den sórt sin cur leis an éisteacht ar chead ach amháin más mian leis.
 2. I ngach iarratas ar chead, faoin am a shonraítear sna nótaí treorach, cuirfidh an t-iarratasóir na páipéir uile is gá don chúirt ar fáil do Chláraitheoir an Liosta trí iad a uaslódáil chuig an ardán ShareFile, lena n-áirítear an seicliosta ar chead.
 3. I gcás ina gcuirtear iarratas ar chead ar atráth mar gheall ar mhainneachtain ag nó thar ceann iarratasóir aon pháipéir a uaslódáil chuig ShareFile, nó mar gheall ar neamhchomhlíonadh le formáid riachtanach an RF nó páipéir eile, measfar nach mbeidh san áireamh in aon ordú a dhéanfar in am trátha a fhorchoimeádann costais an iarratais ar chead ach na costais a bhaineann le dáta aonair agus le leagan aonair den RF, mura ndéanfaidh an chúirt foráil shainráite dá mhalairt in ordú deiridh na cúirte le costais a bhronnadh.
 4. I gcás inar féidir aghaidh a thabhairt go héasca ar aon neamhchomhlíonadh le formáid an RF nó páipéir eile i bhfoirm ordaithe lena ndeonaítear cead páipéir leasaithe nó páipéir bhreise a chur faoi bhráid na cúirte i bhfoirm a n-ordaítear, féadfaidh an chúirt dul ar aghaidh chun deonú cead a mheas ar an mbonn sin, ach ní dhéanfar aon ordú a chur i gcrích go dtí go gcuirfidh an t-iarratasóir isteach aon pháipéir leasaithe/bhreise de réir mar a ordaítear.

 

(16) Cead a dheonú

 1. Má dheonaítear cead athbhreithniú breithiúnach a lorg, is iad seo a leanas na téarmaí caighdeánacha a bheidh i bhfeidhm mura ndéantar aon ordú dá mhalairt:
 1.  i gcás ina lorgaítear síneadh ama go sainráite mar fhaoiseamh san RF agus chomh maith leis sin go n-iarrann an t-iarratasóir síneadh ama ó bhéal agus ina theannta sin gur deimhin leis an gcúirt an caighdeán caoi ag an gcéim ex parte trí fhianaise agus/nó aighneachtaí de réir mar is cuí go gcomhlíontar na critéir reachtúla le haghaidh ordú den sórt sin, lena n-áirítear O. 84, r. 21(3) Rialacha na nUaschúirteanna agus alt 50(8) den Acht 2000, go ndéanfar an t-am a shíneadh (más deimhin leis an gcúirt) gan dochar go pointe ar bith a d'fhéadfadh an freagróir/fógraí-pháirtí a ardú;
 2. i gcás ina measann an chúirt gur cheart cead ar RF leasaithe a chomhdú a dheonú, agus le comhlíonadh an nós imeachta mar atá leagtha amach sa Treoir Chleachtais seo, agus faoi réir an mhéid is deimhin leis an gcúirt ó thaobh chomhlíonadh na gceanglas reachtúla de, go ndeonófar cead chun RF leasaithe mar sin a chomhdú, gan dochar do phointe ar bith a d'fhéadfadh a bheith ardaithe ag na freagróirí/ na fógra-páirtithe;
 3. faoi réir gur deimhin leis an gcúirt go gcomhlíontar na ceanglais reachtúla lena n-áirítear iad siúd faoi alt 50A den Acht 2000 más infheidhme, agus i gcásanna lena mbaineann sé faoi réir an chúirt a bheith sásta maidir le gach foras a chomhlíonann an tairseach chun cead a dheonú faoi O. 84 (mar a léirítear é in G v. DPP [1994] 1 I.R. 374), agus faoi réir an chúirt a bheith sásta maidir le hoiriúnacht aon fhaoisimh nó forais ar leith (agus faoi réir ordaithe in aon chás ar leith nach gcomhlíonann na pléadálacha ach go páirteach na ceanglais sin agus mar sin le hordú lena n-eisiatar faoiseamh nó foras sonrach amháin nó níos mó ó dheonú an cheada), go ndeonófar an cead sin le haghaidh na bhfaoiseamh atá á lorg ag alt (d) den RF (leasaithe) ar na forais atá leagtha amach ag alt (e), gan dochar d'aon phointe a d'fhéadfadh a bheith déanta ag na freagróirí/fógra-pháirtithe;
 4. go mbeidh an Fógra Foriarratais tionscnaimh le haghaidh athbhreithniú breithiúnach le cur ar ais faoi 09:30. ar an Luan ar a mbeidh suí ar siúl atá coicís tar éis dháta deonaithe an cheada;
 5. go mbeidh éifeacht ag seirbheáil an Fhógra Foriarratais laistigh de 7 lá tar éis an t-ordú a chur i gcrích;
 6. go mbeidh seirbheáil páipéir eile curtha i gcrích laistigh de 7 lá ó dheonú an cheada (seachas páipéir a tugadh cheana sular deonaíodh cead, a tharscaoilfear seirbheáil fhoirmiúil ina leith nó a ndéanfar an tseirbheáil iarbhír ina leith, measfar gur maith an rud é mura ndéanfaidh aon pháirtí iarratas go ndéanfar an tseirbheáil a dhéanamh arís agus go n-ordaíonn an chúirt amhlaidh);
 7. i gcás aon fhreagróra nó fógra-pháirtí a ndéanann Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit (CSSO) ionadaíocht air de ghnáth (go háirithe Éire, an tArd-Aighne nó Aire an Rialtais), déanfar seirbheáil ar an CSSO thar ceann na bpáirtithe sin;
 8. má dhéantar an tseirbheáil de réir an ordaithe, cuirfear costais in áirithe; agus mura ndéantar an tseirbheáil amhlaidh, ní bheifear in ann na costais ar iarratas ar chead a fháil ar ais ach amháin má ordaíonn an chúirt é sin go sainráite;
 9. beidh sceideal treoracha mainneachtana na cúirte i bhfeidhm ach amháin má aontaíonn na páirtithe ar a mhalairt agus má chuireann siad Cláraitheoir an Liosta ar an eolas, nó mura n-ordaíonn an chúirt a mhalairt (sonraítear na treoracha mainneachtana sin thíos);
 10. i gcomhréir le hO. 63A r. 31 RU agus/nó le dlínse dúchasach na cúirte, is mar a leanas a dhéanfar páipéir a sheirbheáil (faoi réir aon iarratais ag páirtí ar bith ag céim ar bith agus faoi réir chumhacht na cúirte chun an ceartas a chinntiú i gcás nach raibh an tseirbheáil sin éifeachtach):
 1. ní mór d'iarratasóirí seoltaí ríomhphoist le haghaidh seirbheála a roinnt leis na freagróirí agus na fógra-pháirtithe go léir a sholáthraíonn seoltaí ríomhphoist chun na críche sin;
 2. ba cheart do fhreagróirí agus do fhógra-pháirtithe seoltaí ríomhphoist a sholáthar chun críocha seirbheála;
 3. i gcás nach soláthraíonn freagróir nó fógra-pháirtí seoladh ríomhphoist dá leithéid, déanfar an tseirbheáil sa chaoi go seolfar an bunfhógra foriarratais nó bunphléadáil eile le post cláraithe agus ag an am céanna nó dá éis tríd an bpáirtí lena mbaineann a chur ar an eolas le post cláraithe go bhfuil na doiciméid go léir le haghaidh seirbheála le huaslódáil ar ShareFile, agus ní mór an teagmháil sin a dhéanamh le Cláraitheoir an Liosta chun rochtain a fháil ar chomhad ShareFile den sórt sin;
 4. i gcás ina bhfuil ceanglas ar pháirtí doiciméad ar bith a sheirbheáil, nó má tá sé i gceist ag aon pháirtí brath ar dhoiciméad, ní mór don pháirtí sin cóip de a sheoladh le ríomhphost chuig na páirtithe a chuir seoltaí ríomhphoist ar fáil, agus cóip a uaslódáil chuig ShareFile. 
 1. cuirfidh  na páirtithe freasúracha  in iúl i scríbhinn roimh an dáta tuairisceáin a seasamh maidir le cibé acu an mbeidh feidhm agus a mhéid a bheidh feidhm ag rialacha costas speisialta maidir leis na himeachtaí agus, i gcás comhaontaithe, go gcuirfear dréacht-ordú ón gcúirt lena dtugtar faoi deara téarmaí an chomhaontaithe sin ar aghaidh chuig Cláraitheoir an Liosta lena chur i gcrích thar ceann na cúirte;
 2.  má tá bac bunaithe i gceart ar fhianaise a tugadh ar aird ar mhionnscríbhinn agus atá á lorg ag an Iarratasóir (a d'fhéadfadh a bheith ó bhéal le linn éisteacht an iarratais ar chead, toisc nach gá faoiseamh eatramhach ná idirbhreitheach a éileamh go sainráite mar fhaoiseamh san RF, cé nach mór díriú go sainráite uirthi le mionnscríbhinn), agus más deimhin leis an gcúirt i gcomhréir leis na prionsabail is infheidhme agus ar bhonn na fianaise a thug an t-iarratasóir ar aird gur iomchuí bac a dheonú, agus an prionsabal á chur san áireamh, más infheidhme, nach bhfuil na himeachtaí le bheith róchostasach, cuirfear bac ar chur chun feidhme aon chinnidh aonair  a bheidh ionsaithe sna himeachtaí nó, más infheidhme, ar phróiseáil aon iarratais nó achomhairc shonraithe le héifeacht ó fhógra faoin mbac a thabhairt don pháirtí ábhartha, le cead fógra den sórt sin a chur i gcrích trí ríomhphost nó ar an teileafón, go dtí go ndéanfar cinneadh ar an iarratas ar athbhreithniú breithiúnach nó go dtí go dtabharfar ordú eile nó go dtí go mbeidh an bac imithe in éag mar gheall ar mhainneachtain an iarratasóra Fógra Foriarratais tionscnaimh ar Athbhreithniú Breithiúnach a sheirbheáil, gan dochar do cheart aon pháirtí lena mbaineann iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt ar fhógra maidir leis an mbac (ag tabhairt faoi deara chun na críche sin, cé go bhféadfaidh an chúirt, más cuí, bac a chur ar chinneadh aonair nó ar phróiseas ar leith, nach gcuirfidh sí bac ar bheart d'fheidhm ghinearálta amhail plean forbartha a sholáthar, mar dá ndéanfaí amhlaidh, d'fhéadfaí toradh pleanála a chruthú, a sháródh scaradh na gcumhachtaí, ar bhealach atá contrártha don mhéid atá socraithe ag an gcinnteoir iomchuí, i gcás go leantar leis na hiarratais a phróiseáil faoi chodanna nár bacadh de bheart na feidhme ginearálta lena mbaineann); agus
 3. cead chun iarratas a chur isteach.
 1. Má lorgaíonn iarratasóir treoracha eile, ba cheart dó/di iarratas a dhéanamh ina leith sin agus cead á lorg aige/aici. Ar an tslí chéanna, má lorgaíonn páirtí eile treoracha eile, ba cheart iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt.
 2. Is mar seo a leanas a bheidh sceideal mainneachtana na dtreoracha:
 1. seirbheáil an Fhógra Foriarratais bunaidh le haghaidh Athbhreithniú Breithiúnach laistigh de 7 lá tar éis an t-ordú a chur i gcrích;
 2. seachtain amháin ó dheonú ceada don iarratasóir chun na páipéir eile go léir a sheirbheáil ar na páirtithe eile go léir i gcás nach bhfuil an tseirbheáil sin déanta cheana;
 3. 6  seachtaine eile le haghaidh aon ráiteas freasúra agus mionnscríbhinní ó na freagróirí;
 4. má tá freagróirí an Stáit ann, 2 sheachtain eile d'aon ráiteas freasúra agus mionnscríbhinní ó fhreagróirí an Stáit ach amháin má rinneadh cás i gcoinne na bhfreagróirí sin a mhodúlú;
 5. seachtain amháin bhreise le haghaidh aon ráiteas freasúra agus mionnscríbhinní ó aon fhógra-pháirtí;
 6. 3 seachtaine eile le haghaidh aon mhionnscríbhinní freagartha ón iarratasóir;
 7. 2 sheachtain eile le haghaidh aon mhionnscríbhinní freagartha deireanacha ó pháirtí ar bith eile;
 8. díreach ina dhiaidh sin, féadfaidh páirtí ar bith a dheimhniú go bhfuil an cás réidh ag leagan amach dátaí éisteachta beartaithe (má thaisctear deimhniú den sórt sin le Cláraitheoir an Liosta féadfar dáta éisteachta iarbhír a shannadh don ábhar ó thaobh riaracháin de nó féadfar liosta nua an Luain a thabhairt chun na críche sin, nó mar mhalairt air sin, é a liostú sa chéad LDS eile, ag brath ar an méid a bheidh na dátaí ar fáil ag an am sin);
 9. ach amháin más féidir dáta a shocrú roimhe sin, déanfar an t-ábhar a liostú ar dháta an chéad LDS eile a bheidh ar siúl tar éis an malartán páipéir roimhe sin a thabhairt chun críche;
 10. is é an spriocdháta éisteachta is déanaí ná an lá suí deiridh den téarma ar a mbeidh dátaí le socrú ina leith san LDS a bheidh ar siúl tar éis na malartuithe a leagtar amach sa sceideal treoracha a thabhairt chun críche.  Ba cheart, mar sin, dáta iarbhír na héisteachta, a shocrófar i gcomhréir leis an méid sin thuas, a bheith ann roimh an spriocdháta éisteachta is déanaí, ag glacadh leis go gcomhlíontar na treoracha;
 11. tar éis dáta éisteachta iarbhír a shocrú (ach ní roimhe sin), coicís le bheith ag an iarratasóir le haghaidh aighneachtaí dlíthiúla scríofa;
 12. coicís eile ag freagróirí neamh-Stáit chun aighneachtaí dlíthiúla scríofa a sheachadadh;
 13. má tá freagróirí Stáit ann, coicís eile do fhreagróirí dá leithéid chun aighneachtaí dlíthiúla scríofa a sheachadadh;
 14. seachtain amháin eile do fhógra-pháirtithe chun aighneachtaí dlíthiúla scríofa a sheachadadh;
 15. déanfar cóipeanna de na foilseáin a sheachadadh leis na mionnscríbhinní go léir faoi na spriocdhátaí is infheidhme maidir leis na mionnscríbhinní sin.
 1. Sna treoracha mainneachtana thuas, ciallaíonn “seachtainí” seachtainí i mí Mheán Fómhair ach ní áirítear saoire.

 

(17) An chéad dáta tuairisceáin le haghaidh fógra foriarratais substainteach

 1. Ar an gcéad dáta tuairisceán den fhógra foriarratais substainteach, nó chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin, i gcás más deimhin leis an gcúirt, agus murab é bailíocht an bhirt lena mbaineann an príomhfhaoiseamh atá á lorg ag an iarratasóir, nó má thugann práinn nó nádúr an ábhair eolas malartach, is é an t-ordú mainneachtana ná aon fhaoiseamh i gcoinne fhreagróirí an Stáit maidir le bailíocht nó comhoiriúnacht CECD na reachtaíochta príomha nó na reachtaíochta tánaistí; nó aon ionstraim ghinearálta (ar nós treoirlíne) a chur ar atráth go modúl ina dhiaidh sin, le cead chun é a thaifeadadh arís go dtí go gcinnfear na saincheisteanna eile, faoi réir cheart aon pháirtí iarratas a dhéanamh ina leith sin. Ní bheidh sé seo i bhfeidhm ar shaincheisteanna maidir le trasuí ach amháin más féidir modúlú a dhéanamh ar na saincheisteanna sin gan cur isteach ar aon saincheisteanna a bhaineann le léiriú comhréireach a d'fhéadfadh teacht chun cinn sna forais atá fágtha. Féadfaidh aon fhreagróirí Stáit nó aon pháirtí eile a chur in iúl nach bhfuil modúlú oiriúnach ar fhíorais cáis ar leith ar an gcéad dáta tuairisceáin, má thagann sé sin chun cinn, agus/nó gur féidir argóintí trasuí a mhodúlú i gceart i gcás ar leith agus/nó nach gcuirfidh sé isteach ar cheist an léirmhínithe chomhréirigh.

 

(18) Ráitis freasúra

 1. Ní mór dáta a bheith ag na ráitis freasúra agus ní mór ainmneacha na n-abhcóidí a shocraigh iad a bheith luaite orthu.

 

(19) Saincheisteanna a eascraíonn tar éis an chéad dáta tagartha

 1. Go ginearálta, ba cheart do pháirtithe a bheith i dteagmháil lena chéile maidir le haon saincheist agus gan iad a ardú sa chúirt le linn an liosta sheachtainiúil ach amháin má rinneadh iarracht teacht ar réiteach agus má diúltaíodh dó.
 2. Féadfaidh páirtithe aon ordú toilithe a chomhaontú lena ndéantar foráil maidir le hathrú ar an sceideal treoracha atá faoi réir gach páipéar a sholáthar don chúirt lena n-áirítear aighneachtaí faoin spriocdháta dá dtagraítear sna nótaí treorach.  Ba cheart orduithe toilithe lena n-áirítear athruithe toilithe ar scálaí ama comhaontaithe a chur in iúl do Chláraitheoir an Liosta. I gcás ábhar nach bhfuil liostaithe sa Dialann Dlí, níl gá de ghnáth nithe den sórt sin a liostú chun na críche sin amháin.  
 3. Faoi réir aighneachtaí malartacha agus ar mhaithe leis an gceartas, is é an suíomh réamhshocraithe ná:
  1. gur cheart déileáil le haon iarratas ar chosaint costas mar an gcéad mhír ghnó sula dtabhaítear costais;
  2. nach mór déileáil le haon shaincheisteanna maidir le baic, follasú/nochtadh, croscheistiú nó modúlú roimh an éisteacht;
  3. féadfar déileáil le haon saincheisteanna maidir le pléadálacha a leasú, maidir le cead, seasamh, inniúlacht, nó síneadh ama a chur ar leataobh, ar bhonn a éascaíonn dul chun cinn an cháis gan dochar d'aon argóint a fhéadfaidh na páirtithe freasúracha a dhéanamh agus a chuirtear ar atráth go dtí go n-éistfear go substainteach le haon argóint ar aon saincheist atá faoi chonspóid dá bharr, faoi réir cheart aon pháirtí iarratas a dhéanamh go dtabharfar aghaidh ar an tsaincheist/na saincheisteanna sin roimh an éisteacht.

 

(20) Páipéir le taisceadh sula ndeimhnítear iad le haghaidh éisteachta

 1. Ní mór d'aon pháirtí ar mian leis dáta a fháil d'aon fhoriarratas, ábhar idirbhreitheach nó aon éisteacht shubstainteach na céimeanna seo a leanas a ghlacadh, mura ordaíonn an chúirt a mhalairt, faoin spriocdháta atá leagtha amach sna nótaí treorach:
 1. Cinntigh go bhfuil na .pdfanna comhaontaithe (atá inchuardaithe a oiread agus is féidir) de na pléadálacha ullmhaithe agus uaslódáilte chuig an nasc ShareFile don chás, agus á roinnt mar sin leis an páirtithe go léir, go bhfuil rochtain ag na cleachtóirí dlíthiúla a bhfuil páirteach in ullmhúchán na n-aighneachtaí ar na leabhair leictreonacha arna n-aontaíodh agus gur ordaíodh do na cleachtóirí sin go léir tagairtí sainráite a chur leis an suíomh beacht sna .pdfanna comhaontaithe sin de na doiciméid a bhfuil aird á dtarraingt orthu sna haighneachtaí scríofa. Chun neamhréir leanúnach idir uimhriú leathanaigh leictreonaigh agus uimhriú leathanaigh fhisiciúil a sheachaint, ní mór na leabhair a chuirtear ar fáil do chleachtóirí dlíthiúla atá freagrach as aighneachtaí ag an éisteacht a bheith díreach mar an gcéanna leis na cóipeanna uaslódáilte nó a bheith ina n-asphriontaí (agus mar sin ní mór na leathanaigh uathoibrithe céanna a áireamh).
 2. Seicliosta maidir le deimhniú a chomhlánú, nach mór go n-áirítear na dátaí éisteachta molta a comhaontaíodh a mhéid agus is féidir, an seicliosta sin a uaslódáil chuig ShareFile agus cóip den seicliosta a sheoladh chuig Cláraitheoir an Liosta.  Má chomhlánaítear an deimhniú ar shlí seachas díreach roimh LDS ar leith, ní gá na dátaí molta a chur san áireamh sa dheimhniú ach ba cheart iad a chur in iúl don chúirt go gairid roimh an LDS.
 3. I gcás ina lorgaítear dáta ar nó tar éis thús an téarma lena mbaineann an chéad LDS eile agus mar sin i gcás ina mbeidh gá leis an ábhar a liostú san LDS, agus i gcás ina bhfuil tosaíocht á lorg an aon pháirtí, aighneacht nó litir a thaisceadh le Cláraitheoir an Liosta, cóipeáilte do na páirtithe eile, lena léirítear bunús an iarratais roimh an LDS.
 1. I gcás nach féidir le páirtí a dheimhniú go bhfuil na hábhair go léir sa seicliosta in ord, rachaidh sé i dteagmháil le Cláraitheoir an Liosta chun an t-ábhar a liostú le haghaidh treoracha chomh luath agus is féidir, a bhféadfaidh, nuair is gá, ordú a dhéanamh le haghaidh athbhreithniú ar phléadálacha chun comhlíonadh na gceanglas a bhaineann leis an Treoir Chleachtais seo a chinntiú a bheith san áireamh leis.
 2. Ba cheart an "Príomhleabhar" atá le cur isteach go leictreonach le haghaidh na héisteachta a bheith teoranta do na doiciméid riachtanacha agus a mhéid is go bhfuil ábhair seachas pléadálacha ann, ba cheart go mbeadh sé teoranta do dhoiciméid atá foilsithe go foirmiúil sna himeachtaí cheana féin. I gcás inar léir ag céim ullmhúcháin an phríomhleabhair nach ndearnadh doiciméad ar cheart a chur os comhair na cúirte a fhoilsiú, féachfaidh na páirtithe le réiteach réasúnta agus trédhearcach a chomhaontú agus, mura dtagtar ar chomhaontú, déanfaidh siad iarratas chuig an gcúirt a luaithe is atá indéanta. Sa phríomhleabhar, beidh an méid seo a leanas:
 1. an RF (leis na leasuithe is déanaí);
 2. aon tuarascáil cigire;
 3. aon chinneadh ionsaithe;
 4. An t-ordú lena ndeonaítear cead;
 5. aon doiciméad suntasach eile ar mian leis na páirtithe a áireamh sa phríomhleabhar.
 1. Mura bhfuil na páipéir atá leagtha amach thuas uaslódáilte faoin spriocdháta a thug an chúirt, féadfaidh an chúirt aon dáta éisteachta atá sannta cheana féin a chur ar ceal nó é a athrú go dtí dáta sealadach amháin atá faoi réir treoracha eile, agus féadfaidh an chúirt chéanna ordú cuí maidir le himpleachtaí costas a mheas.

 

(21) Dáta éisteachta a shocrú

 1. Nuair is féidir, sannfar dátaí ar an gcéad Luan eile tar éis an cás a bheith deimhnithe le bheith réidh le héisteacht seachas ag an gcéad LDS eile. Tá an méid seo faoi réir na dátaí oiriúnacha a bheith ar fáil agus faoi réir an páirtí atá ag lorg dáta a bheith ullmhaithe chun dáta atá ar fáil a ghlacadh roimh thús an téarma lena mbaineann an chéad LDS eile a leanas.  Mura bhfuil an páirtí sin ullmhaithe, nó mura bhfuil na dátaí sin ar fáil, déanfar an t-ábhar a liostú sa chéad LDS eile.
 2. Ach amháin i gcás ina n-ordaíonn an chúirt in imthosca eisceachtúla, ní thabharfar dátaí ar bhonn sealadach roimh an deimhniú.
 3. I gcás ina bhfuil aon iarratas ar dháta le cur isteach os comhair breithimh den liosta le lua don chúirt seachas do Chláraitheoir an Liosta, ba cheart é sin a lua don Bhreitheamh i bhfeighil an Liosta ach amháin má ordaítear a mhalairt.
 4. Is é aidhm an LDS ná chun a chinntiú go bhfuil cothromaíocht idir an gá atá le héisteachtaí tapa do chásanna go ginearálta agus an gá a chinntiú go bhfuil dóthain dátaí ar fáil chun solúbthacht a chruthú chun freastal ar chásanna sonracha a dteastaíonn éisteacht láithreach nó práinneach uathu.  Sna cásanna deireanacha, déanfaidh an chúirt measúnú maidir le ceist na tosaíochta agus na dátaí á socrú, agus chuige sin, tabharfaidh an chúirt aird ar an méid seo a leanas:
 1. inmhianaitheacht éisteacht tosaíochta an dara modúl nó modúl ina dhiaidh sin sna himeachtaí atá tar éis a bheith modúlaithe agus inar déileáladh le modúl roimhe sin cheana féin;
 2. an gá atá le tosaíocht ar leith maidir le cásanna a éisteacht a bhaineann le cinntí atá suntasach ó thaobh an gheilleagair de nó a líomhnaítear go bhfuil tionchar ar leith acu ar an gcomhshaol (ag tabhairt faoi deara (i) nach dócha go dtabharfar tosaíocht faoi leith d'fhorbairtí atá cosúil le forbairtí iolracha eile a ndéantar dúshláin ina gcoinne agus (ii) de ghnáth ní thabharfar aon tosaíocht bhreise do chinneadh toisc go bhfuil cinneadh roimhe seo faoin bhforbairt nó faoin tsaincheist chéanna curtha ar neamhní ag certiorari in imeachtaí roimhe seo);
 3. leas an phobail go háirithe maidir le cásanna a réiteach go tapa maidir le forbairtí ag údaráis phoiblí, díospóidí idir údaráis phoiblí, nó bailíocht ionstraimí a bhfuil feidhm ghinearálta leo i gcás nach féidir an cás a réiteach ar bhonn saincheisteanna a bhaineann leis an dlí riaracháin;
 4. mura bhfuil aon chúis tosaíochta eile ann, tabharfar tús áite do chásanna de réir uimhir thaifid.
 1. Is é an t-am a thabharfar d'éisteacht shubstainteach iomlán de ghnáth ná 3 lá ar a mhéad (is faoi rogha na cúirte é an t-am deireanach a thabharfar). Go ginearálta, má éistear le dhá chás nó níos mó le chéile, ní thabharfar níos mó ná 4 lá. Is leis an gcúirt a bheidh an cinneadh deiridh maidir le fad ama. Ní bheidh gá leis na páipéir a oscailt go foirmiúil, agus is féidir le páirtithe tabhairt faoi éisteachtaí ar an mbonn go nglacfar le páipéir a bheith léite.
 2. I gcás ina n-ardaíonn imeachtaí pointe atá nó a thiocfaidh chun bheith ar feitheamh in imeachtaí eile ar achomharc nó os comhair an CBAE, tabharfaidh na páirtithe fógra don chúirt chomh luath agus is féidir maidir leis an tsaincheist (is cuma má socraíodh dáta le haghaidh éisteachta nó mura socraíodh) agus faoina moltaí, le haghaidh modúlú nó eile, ionas nach ngearrfaí isteach ar an bpróiseas achomhairc nó ar an bpróiseas Eorpach. I gcás nach ndearnadh moltaí den sórt sin roimh an dáta a shocrófar, cuirfidh aon pháirtí atá ar an eolas faoin bhforluí féideartha sin an chúirt a chur ar an eolas faoin ábhar agus déanfaidh sé moltaí le haghaidh modúlaithe chomh luath agus is féidir tar éis dó teacht ar an eolas faoin bhforluí féideartha, agus in aon chás tráth nach déanaí ná ag an éisteacht.
 3. Ba cheart do pháirtithe dátaí éisteachta a mholadh ar an mbonn go dtosóidh dátaí éisteachta (lena n-áirítear le haghaidh cúrsaí gearra) maidin Dé Máirt, go ginearálta.
 4. Tar éis dáta éisteachta a shocrú, sannfar an t-ábhar do bhreitheamh ar leith in am is i dtráth. Nuair a bheidh siad sannta, de ghnáth beidh dátaí tagartha eile (lena n-áirítear glaoch) os comhair an bhreithimh sin.

 

(22) Aighneachtaí Scríofa

 1. Ach amháin má ordaítear a mhalairt, ní gá aighneachtaí a ullmhú go dtí go socraítear dáta le haghaidh na héisteachta. 
 2. Beidh dáta ag deireadh na n-aighneachtaí scríofa agus beidh ainmneacha na n-abhcóidí a shocróidh iad ag an deireadh.
 3. Ní mór go leanfadh gach aighneacht scríofa agus ó bhéal an t-ord ina ndéantar saincheisteanna dlí intíre, saincheisteanna dhlí an AE agus saincheisteanna bailíochta a roinnt go soiléir mar atá leagtha amach i ndáil le príomhfhorais sa Treoir Chleachtais seo, agus tabharfar aghaidh ar na saincheisteanna sin san ord sin mura n-ordaítear a mhalairt.
 4. Má tá páirtí ann a bhfuil tagairt á lorg aige faoi Airteagal 267 CFAE, moltar dó é sin a chur in iúl ina gcuid aighneachtaí agus iarrtar air foclaíocht na ceiste/na gceisteanna lena mbaineann a lua.
 5. Ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas de Treoir Chleachtais AC97 ar an Liosta:
 1. mír 3(c)(v) (teorainn focal), agus ina ionad sin, is féidir le haighneachtaí scríofa a bheith suas le 10,000 focal ar fad gan fonótaí ná iarscríbhinní a chur san áireamh agus níl gá le páipéir eisiúna. 
 2. mír 5(g) (teorainn ar líon na n-údarás a fhéadfar a chur i leabhar na n-údarás);
 3. mír 6 (páipéir eisiúna).
 1. I gcás ina mbeidh páirtí ag brath ar aighneachtaí scríofa a d'ullmhaigh cleachtóirí dlí ("aighneachtaí substainteacha scríofa"), tabharfaidh páirtí den sórt sin aird ar Threoir Chleachtais AC101 arna leasú chun, más féidir, an gá le leagan ar leith de na aighneachtaí scríofa a ullmhú lena n-eisiúint go poiblí a sheachaint.
 2. Beidh an méid seo a leanas mar théarma caighdeánach d'aon ordú deiridh sa Liosta in iarratas a rabhthas ag brath ar aighneachtaí substainteacha scríofa, i gcomhréir le agus/nó ag teacht le Treoir Chleachtais AC101:
 1. cóip d'aighneachtaí scríofa ar bith a mbítear ag brath orthu le comhdú ag an bPríomh-Oifig laistigh de 14 lá ón Ordú;
 2. comhlíonfaidh an chóip sin ceanglais na Treorach Cleachtais thuasluaite agus tabharfar "Aighneachtaí Poiblí le Scaoileadh go Poiblí" mar theideal air;
 3. cuirfear na hAighneachtaí Scríofa le Scaoileadh go Poiblí ar fáil do dhaoine den phobal má iarrtar iad i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Treoir Chleachtais.
 1. I gcás ina mbeidh folú nó leasú eile ar na haighneachtaí substainteacha i scríbhinn i gceist leis na haighneachtaí scríofa atá le scaoileadh go poiblí, deimhneoidh an páirtí a sheachadann an leagan folaithe nó leasaithe sin don chúirt go gcomhfhreagraíonn na haighneachtaí leis an haighneachtaí scríofa substainteacha a bhfuiltear ag brath orthu ag an éisteacht.

 

(23) Údaráis leis an éisteacht

 1. Tráth nach déanaí ná an spriocdháta atá leagtha amach sna nótaí treorach, cuirfidh na páirtithe go léir comhliosta údarás ar fáil mar dhoiciméad Word via ShareFile le hipearnaisc go leagan inrochtana de gach údarás. Ba cheart cóip scanta údaráis ar bith nach bhfuil ar fáil ar an idirlíon a uaslódáil. Níl gá le leabhar fisiciúil na n-údarás.
 2. Déanfar údaráis a lua/ a nascadh de réir tagartha dá bhfoirm tuairiscithe, má thuairiscítear iad.
 3. Ní gá údarás a chur ar liosta na n-údarás díreach toisc go bhfuil sé luaite in aighneachtaí (mura bhfuil an téacs ar fáil ar an idirlíon). Gan aon teorainn dhocht a fhorchur, moltar gur leor thart ar 10 bpríomhúdarás nó níos lú in aghaidh an pháirtí i ngnáthchás leordhóthanach chun críocha liosta na n-údarás a chur le chéile.

 

(24) Seoladh na héisteachta

 1. Roimh an triail, déanfaidh na páirtithe iarracht roinnt an ama éisteachta a bheidh ar fáil eatarthu a chomhaontú. Ach is cinneadh don chúirt é sa deireadh, agus chuige sin cuirfidh an chúirt comhaontú nó tuairimí na bpáirtithe sin san áireamh ach ní bheidh ceangal uirthi ina leith sin agus an cinneadh á dhéanamh. Is é an gnáthchur chuige ná go mbeadh an t-am céanna ag na hiarratasóirí le chéile leis na páirtithe freasúracha le chéile, agus go ndéanfar an t-am sin a roinnt go cothrom laistigh den leithdháileadh sin, mar a bheadh idir páirtithe ar leith ar an taobh céanna den chás.
 2. Faoi réir leasanna an cheartais agus aighneachtaí in aon chás ar leith, is é cur chuige ginearálta na cúirte éisteacht leis na saincheisteanna intíre agus saincheisteanna dhlí an AE ag glacadh leis go bhfuil gach reachtaíocht ábhartha agus doiciméid beartais bailí. Má dhéantar aon agóid i leith beart a bhfuil feidhm ghinearálta leis, cibé acu an doiciméad reachtaíochta nó beartais é, ní mór dul i ngleic le haon fhorais a bhaineann le dúshlán den sórt sin ar dtús sa phríomh-mhodúl/sna príomh-mhodúil trí léirmhíniú comhréireach a lorg ar dtús.  
 3. Meabhraítear do pháirtithe nach féidir glacadh leis go bhfuil an leithdháilte ama le haghaidh aighneachtaí ó bhéal ag aon éisteacht shubstainteach lán-ráthaithe agus féadfar iad a laghdú chun freastal, mar shampla, ar chur isteach gan choinne, ionas go gcríochnófar iad faoin spriocdháta a shonraítear roimh ré.  Ní mór do pháirtithe mar sin pleanáil a dhéanamh le spás éigin a fhágáil le haghaidh nithe den sórt sin agus a n-aighneachtaí ó bhéal á n-ullmhú acu.

 

(25) Breithiúnais agus Ordaithe 

 1. Ach amháin má ordaítear a mhalairt, tabharfar breithiúnais le foilseachán leictreonach ar courts.ie.  Níl aon áis ann chun freastal ar an gcúirt go fisiciúil nó go cianda chun críche dá leithéid.   
 2. I gcás ina dtabharfaidh an chúirt breithiúnas ar ábhar a mbeadh, i dtuairim na cúirte, ordú costais le breithniú ag an bpointe sin, féadfaidh an chúirt sa bhreithiúnas nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin an méid seo a leanas a dhéanamh:
  1. i gcás nach bhfuil iarratas dá mhalairt laistigh de thréimhse shonraithe, a chur in iúl go ndéanfar an t-ordú de bhun an bhreithiúnais a fhorghníomhú ar bhonn costais áirithe (amhail costais a fhorchoimeád);
  2. ordú sealadach a chur in iúl maidir le costais (mar shampla, gan aon ordú maidir le costais mura n-éiríonn le páirtí ata cosanta ó thaobh costais); nó
  3. ceist na gcostas a fhágáil d'iarratas na bpáirtithe.
 3. Ní áireofar in aon ordú ar chostais costais aon chéime a rinneadh lasmuigh de thréimhse ama a d'ordaigh an chúirt (arna leathnú ag an gcúirt nó le toiliú) ach amháin má ordaíonn an chúirt go sonrach amhlaidh san ordú deiridh.
 4. I gcás ina chuireann an chúirt ordú sealadach in iúl maidir le costais, ba cheart d'aon pháirtí a bhfuil aon ordú seachas an t-ordú sealadach á lorg acu, aighneacht chuige sin a sholáthar laistigh de 7 lá mura n-ordaíonn an chúirt a mhalairt. 
 5. I gcás ina seachadtar aon bhreithiúnas i scríbhinn, déanfar na himeachtaí a liostú lena lua ar cibé dáta a shonróidh an chúirt nó, in éagmais dáta den sórt sin, ar dhara suí an Luain tar éis dháta seachadta an bhreithiúnais, nó cibé am eile de réir mar a ordófar, chun a dheimhniú nach n-eascraíonn aon saincheisteanna a dteastaíonn cinneadh uathu nó chun saincheisteanna den sórt sin a bhainistiú, agus más é an cás deireanach é, féachfaidh na páirtithe le hamscála a chomhaontú roimh ré chun aighneachtaí scríofa a sheachadadh ar na saincheisteanna lena mbaineann.
 6. Ní dhéanfar orduithe deireanacha in imeachtaí a chur i gcrích go dtí cibé tráth a shonróidh an chúirt, nó má mhainnítear an t-ordú sin, 28 lá tar éis breithiúnas forchoimeádta (más infheidhme) a fhoilsiú. Más rud é le linn na tréimhse sin go n-ardaítear aon cheisteanna leis an gcúirt, trí Chláraitheoir an Liosta, maidir le, inter alia, foirm an ordaithe, costais, cead achomhairc nó bac, ní dhéanfar an t-ordú a chomhlánú (mura n-ordaítear a mhalairt) go dtí go ndéantar cinneadh i leith na saincheisteanna sin.  Ní dhéanfar aon ordú lena ndiúscraítear modúl áirithe a chomhlánú go dtí go ndéanfar an t-ord sa mhodúl deiridh agus go gcríochnófar é ionas go ndéileálfar le gach gné shubstainteach in aon ord amháin.
 7. Ba cheart aon cheisteanna maidir le hearráidí a d'fhéadfadh a bheith riachtanach a cheartú nó saincheisteanna ar gá soiléiriú a dhéanamh orthu in orduithe nó i mbreithiúnais a chur in iúl do Chláraitheoir an Liosta chomh luath agus is féidir tar éis don pháirtí teacht ar an eolas faoi na saincheisteanna sin.

 

Sínithe: _____________
David Barniville
Uachtarán na hArd-Chúirte
29 Márta, 2023

 

NÓTAÍ TREORACH

Eisithe ag an mBreitheamh i bhfeighil an Liosta um Pleanáil Tráchtála agus an Comhshaol
Eisithe Aibreán, 2023

 

An Liosta le Dátaí a Shocrú

Beidh liosta le dáta a shocrú (LDS) ar siúl thart ar 8 seachtaine téarma roimh thús an téarma le haghaidh na dátaí atá le socrú.  Is iad seo a leanas na dátaí do 2023:

12 Meitheamh, 2023 – LDS le haghaidh Lá Fhéile Michíl 2023 (2 Deireadh Fómhair 2023 – 21 Nollaig, 2023)
23 Deireadh Fómhair, 2023 – LDS le haghaidh na Féile Bríde 2024

 

Nóta míniúcháin maidir le dleacht stampála

D'fhonn amhras a sheachaint, ní foriarratas foirmeálta sa Liosta Tráchtála é foriarratas chun ligean isteach ar an Liosta, is é an táille is iníoctha faoi I.R. Uimh. 492 de 2014 ná an táille do ghnáthfhogra foriarratais agus ní le haghaidh foriarratais don Chúirt Tráchtála. 

 

Tagairtí an CBAE – treoracha maidir leis an nós imeachta

I gcás ina gcinnfidh an chúirt i bprionsabal ábhar a tharchur chuig an CBAE, féadfaidh an chúirt nós imeachta mainneachtana a chur i bhfeidhm mar a leanas:

 1. Féadfaidh an chúirt ordú foirmeálta tagartha a dhéanamh tar éis na céimeanna breise seo a leanas;
 2. tá na páirtithe le haighneachtaí scríofa gearra a sholáthar lena n-áirítear:
 1. liosta d'fhorálacha an dlí Eorpaigh a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt le lua iomlán agus tagairtí foilseacháin ón Iris Oifigiúil (IO);
 2. liosta d'fhorálacha chás-dhlí na hEorpa a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt chomh maith le tagairtí ECLI agus seoladh gréasáin inrochtana le haghaidh gach cás;
 3. liosta d'aon dlí idirnáisiúnta (más ann dóibh) a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt, chomh maith le seoladh gréasáin inrochtana le haghaidh gach ceann díobh;
 4. liosta d'fhorálacha na reachtaíochta intíre a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt, chomh maith le seoladh gréasáin inrochtana le haghaidh gach píosa reachtaíochta;
 5. liosta d'fhorálacha an dlí intíre de réir mar a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt agus seoladh gréasáin inrochtana le haghaidh gach cás;
 6. achoimre aon abairte ar fhreagra beartaithe an pháirtí ar gach ceist (100 focal ar a mhéid in aghaidh na ceiste);
 7. ar leithligh agus go roghnach, cúiseanna níos mionsonraithe leis an méid sin roimhe seo más mian leo; agus faoi dheireadh
 8. dearcadh an pháirtí maidir lenar cheart aon amici curiae a chur leis na himeachtaí sula ndéantar an tagairt. 
 1. ba cheart do na páirtithe na haighneachtaí seo go léir a sholáthar laistigh de choicís;
 2. má tá amici curiae amháin nó níos mó le cur isteach, d'íocfadh na heintitis sin a gcostas féin i rith an phróisis ar fad, i gcúirteanna na hÉireann agus i Lucsamburg, agus ní bheadh aon dliteanas orthu i leith costais aon rannpháirtí eile sna himeachtaí, agus go mbeadh baint ag eintitis den sórt sin ar bhonn aighneachtaí scríofa amháin mura n-ordaítear a mhalairt;
 3. beidh cead ag na páirtithe aon fhiosrúchán a dhéanamh le haon eintitis oiriúnacha intíre, Eorpacha nó idirnáisiúnta más cuí leo agus a mhéid is cuí leo, agus d'fhonn amhras a sheachaint, beidh cead acu aon breithiúnas a chur in iúl i bhfoirm neamhcheadaithe agus aon cheann de na páipéir a ghabhann le haon amicus curiae beartaithe;
 4. ba cheart don iarratasóir, áfach, an tArd-Aighne a chur ar an eolas go bhfuil sé ar intinn aige an t-ábhar a tharchur, mura páirtí cheana féin é, dá mba mhian leis aighneacht a dhéanamh ag an gcéim seo ar an mbonn atá leagtha amach thuas;
 5. a luaithe a tharchuirtear an t-ábhar, ba cheart do na páirtithe dul i dteagmháil lena chéile lena chinntiú go ndéantar an chúirt a chóipeáil le gach aighneacht lena n-áirítear aighneachtaí na mBallstát agus institiúidí an AE, agus i dtuairim an Abhcóide Ghinearálta, de réir mar a scaipeann an chúirt na doiciméid sin, agus chun teagmháil a dhéanamh leis an gCúirt chomh luaith agus a dtugtar breithiúnas an CBAE; agus
 6. déanfar an t-ábhar a liostú ar Liosta an Luan ina dhiaidh sin tar éis don tréimhse coicíse dul in éag chun an t-ordú tagartha a thabhairt chun críche.

Is é seo a leanas an nós imeachta tar éis ordú foirmeálta na cúirte le haghaidh tagartha:

Tá sé de fhreagracht ar an gcláraitheoir a chinntiú go bhfuil an méid seo a leanas go léir aige sula seolann sé chuig Oifig an Phríomh-Chláraitheora iad lena dtarchur ar aghaidh chuig an CBAE:

 1. breithiúnas na cúirte a tharchuireann an cheist/na ceisteanna chuig an CBAE;
 2. ordú na cúirte a tharchuireann an cheist/na ceisteanna;
 3. Aon doiciméadacht tacaíochta a comhaontaíodh a bheith in éineacht leis an tarchur chuig an CBAE.

Tá ceanglas ar na páirtithe sceideal de na doiciméid chomhaontaithe a chur ar fáil leis an tarchur.

Chun an gá le hábhair i gcrua-chóip a sheoladh a sheachaint, tá cuntas leis an CBAE eagraithe ag Oifig an Phríomh-Chláraitheora (e-Curia) chun glacadh le doiciméid i bhformáid leictreonach.

Agus leaganacha leictreonacha/PDFanna á n-ullmhú acu, ba cheart do pháirtithe scanadh a dhéanamh ar na leaganacha sínithe den bhreithiúnas/de na breithiúnais, ach amháin sa chás ina bhfuil cuid de thagairtí hipearnasctha d'ábhair sa bhreithiúnas. Ba cheart rannán hipearnasc den sórt sin a sheoladh i bhfoirm leictreonach a chaomhnaíonn na hipearnaisc (e.g., Word).

Ní mór na doiciméid a theastaíonn a sheoladh ag an gcéad ásc chuig Cláraitheoir an Liosta (nó chuig an gcláraitheoir atá ag déileáil leis an ordú le haghaidh tagartha, más difriúil). Nuair a bhíonn na doiciméid thuas go léir ag an gcláraitheoir i bhformáid leictreonach, is féidir leis/léi ansin iad a chur ar aghaidh chuig Oifig an Phríomh-Chláraitheora.

Malartóidh Oifig an Phríomh-Chláraitheora (trí e-Curia) gach ceann díobh thuas mar aon leis an litir chlúdaigh riachtanach. Nuair a fhaigheann an CBAE é, eiseoidh siad cás-uimhir thagartha ar leith.

 

Socruithe suí

Mura n-ordaítear a mhalairt, tosóidh Liosta an Luain ag 09:30. Más gá le héisteacht faoi chonspóid i gcás ar bith, is cuma cé chomh gearr, a d'fhéadfadh go mbeadh gá le breithiúnas a thabhairt uirthi, ba cheart liostú Dé Máirt a lorg de ghnáth. Mura n-ordaítear a mhalairt, is iad na hamanna réamhshocraithe suí don Bhreitheamh Liosta le linn na seachtaine ná 09:30. Mura n-ordaítear a mhalairt, is iad na hamanna réamhshocraithe suí do bhreitheamh eile den liosta ná 11:00.  Is féidir le páirtí iarratas a dhéanamh le haghaidh am difriúil i gcás ar bith.

 

Línte ama le páipéir a chur isteach/ Cláraitheoir an Liosta a chur ar an eolas

Ba cheart gach páipéar (lena n-áirítear aighneachtaí scríofa dlíthiúla agus naisc chuig /cóipeanna d'údaráis) le haghaidh éisteacht ar bith a uaslódáil faoi 11:00 ar an Aoine coicís roimh sheachtain na héisteachta lena mbaineann.

Ba cheart foriarratais (mar shampla chun cás nua a ligean isteach ar an Liosta) a bheith seirbheáilte faoi dheireadh gnó ar an Luan roimh liosta an Luain ina bhfuil sé beartaithe an foriarratas a bheith ann.

Ba cheart gach ábhar nua molta d'aon Luan áirithe a chur in iúl do Chláraitheoir an Liosta faoi 11:00 ar an Aoine roimhe.

Ba cheart gach páipéar (nó páipéar leasaithe) le haghaidh aon liostú le lua ar an Luan (lena n-áirítear aon seicliosta ar chead, seicliosta ar chead leasaithe, seicliosta iar-iontrála tar éis cead a fháil nó seicliosta um ullmhacht a dheimhniú) a bheith curtha isteach faoi 11:00 ar an Aoine roimh an Luan lena mbaineann.

Ba cheart go gcuirfear aon ordú maidir le cead, lena n-áirítear cead certiorari nó scrios; treoracha le haghaidh cead leasaithe nó atráth le haghaidh cead faoi bhráid Chláraitheoir an Liosta faoi 11:00 ar an Aoine roimhe sin

 

Na gnásanna maidir le hainmneacha ShareFile

Ní mór go mbeadh uimhir 6-dhigit ag tús an chomhaid lena léirítear dáta an doiciméid (seachas an dáta ar a uaslódáladh), san fhormáid BBMMLL.

Ní mór go mbeadh cur síos tuairisciúil in ainm gach comhaid.  E.g., ní “Foilseáin Imleabhar 8” ach “230401 Imleabhar. 8 – EIAR” etc.

Ní mór aon RF leasaithe a uaslódáil le hainm comhaid cosúil le:

 • RF
 • RF leasaithe
 • An dara RF leasaithe etc.

 

Foirmeacha

Ach amháin má ordaíonn an chúirt a mhalairt, úsáidfidh páirtithe na foirmeacha a ghabhann leis seo nó foirmeacha a bhfuil an éifeacht chéanna acu, le haon mhodhnuithe riachtanacha in aon chás ar leith.

FOIRMEACHA

Foirm Uimh. 1 – Teimpléad na bPríomhfhoras

Foirm Uimh. 2 - Seicliosta le haghaidh Iarratais ar Chead

Foirm Uimh. 3 – Seicliosta Iar-Iontrála tar éis Cead a Fháil

Foirm Uimh. 4 - Seicliosta um Ullmhacht a Dheimhniú

 

High court