Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : KK

Idirghabháil : I.R. Uimh. 13 de 2018
Uimh. 1

Ordú 70A, riail

AN ARD-CHÚIRT

AN DLÍ TEAGHLAIGH

MAIDIR LEIS *AN ACHT UM CHAOMHNÓIREACHT NAÍON, 1964

*MAIDIR LEIS AN ACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989

*MAIDIR LEIS AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1995


IDIR/

A.B.

An tIarratasóir agus

C.D.

An Freagróir


DEARBHÚ REACHTÚIL

Dearbhaímse, ........., aturnae .........., as ............ atá ocht mbliana déag d'aois agus os a chionn, go sollúnta agus go macánta:

1. Is mise an t-aturnae don *Iarratasóir/*don Fhreagróir sna himeachtaí (beartaithe) dar teideal * thuas.

2. Tá ceanglais *alt 20 *alt 21 den Acht um Chaomhnóireacht Naíon, 1964 *alt 5 *alt 6 den Acht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989, *alt 6(2) *(agus 6(3)) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996, *alt 7(2) *(agus 7(3)) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996 comhlíonta agam.

Déanaim an dearbhú sollúnta seo á chreidiúint go coinsiasach é a bheith fíor agus de bhua an Achta i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938.

Arna shíniú: ............

Arna dhearbhú os mo chomhairse ......... [ainm i gceannlitreacha] * (Breitheamh den Chúirt Dúiche) * (coimisinéir mionnaí/aturnae cleachtach) * (feidhmeannach síochána) * (nótaire poiblí) ag ...... sin

*[a bhfuil aithne phearsanta agam air/uirthi],

*[a chuir ......... a bhfuil aithne phearsanta agam air/uirthi, in aithne dom]

*[ar suíodh a chéannacht nó a céannacht dom roimh an Dearbhú seo a thógáil, trí na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird dom:

†pas uimh. ........ arna eisiúint an .... lá de ..... ag údaráis ......., is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann,

†cárta aitheantais náisiúnta uimh..........arna eisiúint an......lá de........ag údaráis......., ar Ballstát de chuid AE, Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach i gComhaontú LEE é,

†Pas Eachtrannach uimh ...... arna eisiúint an .... lá de ...... ag údaráis ..., is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann,

†doiciméad taistil dídeanaí uimh. ...... arna eisiúint an ..... lá de ...... ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais,

† doiciméad taistil (seachas doiciméad taistil dídeanaí) ....... arna eisiúint an .... lá de ..... ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais,]

ag ......... an ...... lá seo de .... 20......

Arna shíniú: ............

*Breitheamh den Chúirt Dúiche *Coimisinéir Mionnaí / *Aturnae Cleachtach /*Feidhmeannach Síochána /* Nótaire Poiblí

*Scrios i gcás nach n-oireann.

†I gcás inarb iomchuí, tabhair mionsonraí maidir leis an doiciméad lenar suíodh céannacht, agus scrios na roghanna atá fágtha.


______________

Uimh. 5

AN ARD-CHÚIRT AN DLÍ TEAGHLAIGH

[Cuir isteach de réir mar is cuí]

MAIDIR LEIS AN ACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989

MAIDIR LE hACHT AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1995

MAIDIR LEIS AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COLSCARADH), 1996


IDIR/ A.B.

An tIarratasóir agus C.D.

An Freagróir

MIONNSCRÍBHINN ACMHAINNE

MIONNAÍMSE, ......., ........ [cuir isteach slí bheatha], as ........., atá 18 mbliana d'aois agus os a chionn agus deirim mar a leanas:—

1. Deirim gur mise an tIarratasóir/an Freagróir [scrios de réir mar is cuí] sna himeachtaí a bhfuil an teideal thuas orthu agus déanaim an Mhionnscríbhinn seo de bhun fíorais is feasach dom féin ach amháin nuair is léir a mhalairt agus nuair is léir amhlaidh creidim an céanna a bheith fíor.

2. Deirim go bhfuil na sócmhainní go léir a bhfuil teideal dlí nó tairbhiúil agam chucu agus an modh ar a sealbhaítear an mhaoin sin leagtha amach agam sa Chéad Sceideal a ghabhann leis seo.

3. Deirim go bhfuil an t-ioncam go léir a fhaighim agus foinse nó foinsí an ioncaim sin leagtha amach agam sa Dara Sceideal a ghabhann leis seo.

4. Deirim go bhfuil mo chuid fiach agus/nó mo chuid dliteanas go léir agus na daoine a bhfuil na fiacha agus na dliteanais sin dlite dóibh leagtha amach agam sa Tríú Sceideal a ghabhann leis seo.

5. Deirim go bhfuil suim €..... d'eisíocaíochtaí seachtainiúla agam agus deirim go bhfuil mionsonraí na n-eisíocaíochtaí sin leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis seo.

6. Deirim, de réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim, go bhfuil an fhaisnéis go léir i dtaca le pinsean/pinsin is feasach dom agus is iomchuí maidir leis na himeachtaí seo leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis seo. [I gcás go bhfuarthas faisnéis ó iontaobhaithe na scéime pinsean lena mbaineann faoi Acht na bPinsean, 1990, ba chóir an fhaisnéis sin a thaispeáint agus i gcás nach bhfuarthas faisnéis den sórt sin, ba chóir don Teisteoir an chúis nó na cúiseanna nach bhfuarthas faisnéis den sórt sin a theistiú].


AN CHÉAD SCEIDEAL

[Leag amach anseo i míreanna uimhrithe na sócmhainní ar fad, cibé acu a shealbhaítear iad in ainm an Iarratasóra/an Fhreagróra amháin nó i gcomhpháirt le duine eile, cibé acu a shealbhaítear iad le dlí nó go tairbhiúil, an modh ar a sealbhaítear na sócmhainní, cibé acu an bhfuil siad faoi réir morgáiste nó liain nó muirear eile agus cibé mionsonraí breise agus mionsonraí eile is cuí].

AN DARA SCEIDEAL

[Leag amach anseo i míreanna uimhrithe an t-ioncam ar fad ó cibé foinse nó foinsí].

AN TRÍÚ SCEIDEAL

[Leag amach anseo i míreanna uimhrithe na fiacha agus/nó na dliteanais go léir agus na daoine/na forais a bhfuil na fiacha agus na dliteanais sin dlite dóibh].

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

[Leag amach anseo mionsonraí iomlána i dtaobh eisíocaíochtaí pearsanta seachtainiúla].

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

[Ba chóir mionsonraí iomlána i dtaobh chineál na scéime pinsean, na sochair is iníoctha fúithi, gnáthaois inphinsin agus tréimhse seirbhíse ináirithe a liostú de réir mar is fearr is eol don Teisteoir, mar a cuireadh i bhfios dó nó di agus mar a chreideann sé nó sí].

ARNA MHIONNÚ, etc.


_____________

Uimh. 6

AN ARD-CHÚIRT AN DLÍ TEAGHLAIGH

[Cuir isteach de réir mar is cuí]

MAIDIR LEIS AN ACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989

MAIDIR LE hACHT AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1995

MAIDIR LEIS AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COLSCARADH), 1996


IDIR

/ A.B.

An tIarratasóir agus

C.D.

An Freagróir


MIONNSCRÍBHINN LEASA

MIONNAÍMSE, ......., ......... [cuir isteach slí bheatha] as ......., atá 18 mbliana d’aois agus os a chionn agus deirim mar a leanas:—

1. Deirim gur mise an tIarratasóir/an Freagróir [Scrios de réir mar is cuí] sna himeachtaí a bhfuil an teideal thuas orthu agus déanaim an Mhionnscríbhinn seo de bhun fíorais is feasach dom féin ach amháin nuair is léir a mhalairt agus nuair is léir amhlaidh creidim an céanna a bheith fíor.

2. Deirim agus creidim gur fíor na fíorais atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo.

[In imthosca nach ndíospóideann an Freagróir na fíorais arna dteistiú ag an Iarratasóir ina Mhionnscríbhinn/Mionnscríbhinn Leasa, áireofar an deimhneasc seo a leanas, á chur in ionad mhír 2 den mhionnscríbhinn seo, agus sna himthosca sin, ní chomhlánóidh an Freagróir an Sceideal:

2. Deirim go bhfuilim ag teacht go hiomlán leis na fíorais arna ndeimhneasc ag an Iarratasóir ina Mhionnscríbhinn/Mionnscríbhinn Leasa arna mionnú san imeacht seo an ....... lá de ........ 20 ..... agus deirim agus creidim gur fíor na fíorais atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo].


AN SCEIDEAL

Cuid 1 — Mionsonraí i dtaobh leanaí


1. Mionsonraí i dtaobh leanaí a rugadh don Iarratasóir agus don Fhreagróir nó a d’uchtaigh an t-Iarratasóir agus an Freagróir araon.

Túsainmneacha ..... Sloinne .......... Dáta Breithe ............

2. Mionsonraí i dtaobh leanaí eile den teaghlach nó i dtaobh leanaí eile a bhfuil na tuismitheoirí nó ceachtar acu in loco parentis maidir leo.

Túsainmneacha ........ Sloinne .......... Dáta Breithe ....

Gaol leis an Iarratasóir/leis an bhFreagróir


Cuid II — Socruithe i gcomhair leanaí an teaghlaigh

3. Mionsonraí baile
   (a) An seoladh nó na seoltaí ag a gcónaíonn na leanaí anois.

   (b) Tabhair mionsonraí i dtaobh líon na seomraí cónaithe, na seomraí codlata etc. ag na seoltaí ag (a) thuas.

   (c) An bhfuil an teach ar cíos nó ar úinéireacht agus, má tá, ainmnigh an tionónta nó na tionóntaí nó an t-úinéir nó na húinéirí.

   (d) An bhfuil an cíos nó an morgáiste á íoc go rialta agus, má tá, cé atá á íoc-

   (e) Tabhair ainmneacha na ndaoine eile go léir atá ina gcónaí leis na leanaí ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha agus luaigh an gaol atá acu leis na leanaí, más ann.

   (f) An dtiocfaidh aon athrú ar na socruithe sin agus, más amhlaidh go dtiocfaidh, tabhair mionsonraí.

Cuid III — Mionsonraí oideachais agus oiliúna
   (a) Tabhair ainmneacha na scoile, an choláiste nó an ionaid oiliúna ar a bhfuil gach leanbh ag freastal.

   (b) An bhfuil aon riachtanais speisialta oideachais ag na leanaí. Má tá, sonraigh, le do thoil.

   (c) An scoil táille, coláiste táille nó ionad oiliúna táille an scoil, an coláiste nó an t-ionad oiliúna. Más ea, tabhair mionsonraí faoi mhéid na dtáillí in aghaidh gach téarma/bliana. An íoctar táillí go rialta agus, má íoctar, cén duine a íocann iad-

   (d) An dtiocfaidh aon athrú ar na himthosca sin. Más amhlaidh go dtiocfaidh, tabhair mionsonraí le do thoil.

Cuid IV — Mionsonraí i dtaobh cúram leanaí
   (a) Cé acu tuismitheoir a thugann aire do na leanaí ó lá go lá- Má roinntear an fhreagracht, tabhair mionsonraí, le do thoil.

   (b) Tabhair mionsonraí faoi oibleagáidí oibre na beirte tuismitheoirí.

   (c) An dtugann duine éigin aire do na leanaí nuair nach mbíonn an tuismitheoir ann- Má thugann, tabhair mionsonraí.

   (d) Cé a thugann aire do na leanaí le linn laethanta saoire scoile-

   (e) An dtiocfaidh aon athrú ar na socruithe sin- Más amhlaidh go dtiocfaidh, tabhair mionsonraí.

Cuid V — Cothabháil
   (a) An íocann an tIarratasóir/an Freagróir faoi chomhair chothabháil na leanaí- Má íocann, tabhair mionsonraí. Sonraigh, le do thoil, aon fhoinse cothabhála eile.

   (b) An íoctar an chothabháil dá dtagraítear in (a) thuas faoi ordú cúirte- Má íoctar, tabhair mionsonraí.

   (c) Ar comhaontaíodh cothabháil i gcomhair na leanaí- Má comhaontaíodh, tabhair mionsonraí.

   (d) Murar comhaontaíodh, an mbeidh iarratas á dhéanamh agat ar ordú cothabhála ón gCúirt-

Cuid VI — Mionsonraí i dtaobh teagmháil leis na leanaí

(a) An bhfeiceann na leanaí an tIarratasóir/an Freagróir- Tabhair mionsonraí, le do thoil.

(b) An bhfanann na leanaí thar oíche agus/nó an mbíonn cuairteanna saoire ag na leanaí leis an Iarratasóir/leis an bhFreagróir- Tabhair mionsonraí, le do thoil.

(c) An dtiocfaidh aon athrú ar na socruithe sin- Más amhlaidh go dtiocfaidh, tabhair mionsonraí, le do thoil.


Cuid VII — Mionsonraí i dtaobh sláinte
   (a) An bhfuil na leanaí ina sláinte go ginearálta- Tabhair mionsonraí, le do thoil, faoi aon mhíchumas tromaí nó aon tinneas ainsealach atá ar aon duine de na leanaí.

   (b) An bhfuil aon riachtanais speisialta sláinte ag na leanaí nó ag aon duine díobh- Tabhair mionsonraí, le do thoil, faoin gcúram atá ag teastáil agus conas a chuirfear ar fáil é.

   (c) An bhfuil an tIarratasóir nó an Freagróir ina sláinte go ginearálta- Mura bhfuil, tabhair mionsonraí, le do thoil.

Cuid VIII — Mionsonraí i dtaobh cúraim agus imeachtaí eile cúirte
   (a) An bhfuil na leanaí nó aon duine acu faoi chúram bord sláinte nó faoi mhaoirseacht oibrí sóisialach nó oifigeach promhaidh- Má tá, sonraigh, le do thoil.

   (b) An bhfuil nó an raibh aon imeachtaí in aon Chúirt a bhfuil nó a raibh baint acu leis na leanaí nó le haon duine acu? Má tá, nó má bhí, sonraigh, le do thoil. (Ba cheart na horduithe cúirte iomchuí go léir a bhaineann leis na leanaí nó le haon duine acu a bheith i gceangal leis seo).

CUID IX — Dearbhú

Dearbhaímse, ............ , Iarratasóir/Freagróir [scrios de réir mar is cuí], go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam anseo cruinn iomlán de réir mar is fearr is eol dom.

Arna shíniú: .........

Iarratasóir/Freagróir

Arna fhianú: .............

Dáta: ..........


Cuid X — Comhaontú an Fhreagróra (más infheidhme)

Dearbhaímse, ........... , Freagróir, go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha ag an Iarratasóir anseo cruinn iomlán de réir mar is fearr is eol dom agus comhaontaím leis na comhaontuithe agus na tograí atá ann.

Arna shíniú: .............

Freagróir

Arna fhianú: ...............

Dáta: ...............


____________________

Uimh. 7

AN ARD-CHÚIRT AN DLÍ TEAGHLAIGH

[Cuir isteach de réir mar is cuí]

MAIDIR LEIS AN ACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989

MAIDIR LE hACHT AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1995

MAIDIR LEIS AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COLSCARADH), 1996


IDIR/

A.B.

An tIarratasóir agus

C.D.

An Freagróir

FÓGRA D'IONTAOBHAITHE

BÍODH SEO INA FHÓGRA gur éiligh an tIarratasóir/an Freagróir faoiseamh sna himeachtaí a bhfuil an teideal thuas orthu de bhun a(i)lt 12 agus/nó 13 den Acht um an Dlí Teaghlaigh, 1995, nó de bhun alt 17 den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996, nó alt 8B den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí), 1976 agus go háirithe i ndáil le ............. [cuir isteach mionsonraí anseo faoin bpinsean a bhfuil faoiseamh á éileamh ina leith].

AGUS BÍODH SEO INA FHÓGRA THAIRIS SIN maidir le haon uiríll a dhéanfar chuig an gCúirt de bhun alt 12(18) nó alt 13(2) d’Acht 1995 nó alt 17(18) d’Acht 1996, go bhféadfar iad a dhéanamh ar mhodh Mionnscríbhinn Uiríll a chomhdófar agus a sheirbheálfar ar gach páirtí anseo laistigh de 28 lá ón dáta a seirbheáladh an Fógra seo ort.

Arna dhátú an ..... lá de ..... 20......

Arna shíniú ...............

Aturnaetha thar ceann an Iarratasóra/an Fhreagróra

Chuig: An Príomh-Chláraitheoir

agus

Chuig: Iontaobhaithe na scéime pinsean lena mbaineann

agus

Chuig: Iarratasóir/Freagróir [nó aturnaetha más iomchuí]


___________________

Uimh. 8

O. 70A

r. 29

AN ARD-CHÚIRT

AN DLÍ TEAGHLAIGH


Maidir le hAcht/leis an Acht ............., 19.. (de réir mar a bheidh)

Agus maidir le halt 40(5), An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004

Idir

A.B.

an tIarratasóir agus

C.D.

an Freagróir

Iarraidh ar chead ón gCúirt go bhféadfaidh duine a bheith i dteannta duine ag éisteacht imeachtaí

1. Ainm an pháirtí atá ag déanamh iarratas ar dhuine a bheith i dteannta leis nó léi ag éisteacht ......... *An tIarratasóir/An Freagróir

2. Ainm agus seoladh an duine a mbeartaítear go mbeidh sé nó sí i dteannta an *Iarratasóra/an Fhreagróra

3. An gaol nó an bhaint atá ag an duine dá dtagraítear i mír 2 leis an * Iarratasóir/leis an bhFreagróir ........... (e.g. tuismitheoir, deartháir/deirfiúr/cara leis an teaghlach etc) ........

4. *tá/*níl cead faighte aige nó aici ón gCúirt duine a bheith i dteannta leis nó léi ag éisteacht na n-imeachtaí seo. (Más rud é gur tugadh cead roimhe seo, tabhair mionsonraí maidir leis an duine a ceadaíodh dul i do theannta) .......

Arna dhátú: ............... 20....

Arna shíniú: ...................

An tIarratasóir/An Freagróir