Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : GG

An tAcht um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002 : I.R. Uimh 529 de 2008

Foirmeacha:
Uimh. 1 ¦ Uimh. 2 ¦ Uimh. 3


O. 134A, r. 3

Uimh. 1

AN ARD-CHÚIRT

MAIDIR LE hALT 13(14) DEN ACHT UM SHÁSAMH I LEITH FORAS CÓNAITHE, 2002

AGUS MAIDIR LE hIARRATAS ÓN mBORD UM SHÁSAMH I LEITH FORAS CÓNAITHE

FÓGRA FORIARRATAIS TIONSCNAIMH


Is é is cuspóir don doicimé ad seo a chur in iúl duit go ndéanfaidh an Bord um Shásamh i leith Foras Cónaithe iarratas chun na hArd-Chúirte, sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath 7, an.....lá de ....... 200..... ar ....., ar Ordú go ndéanfar méid na dámhachtana (nó méid na dámhachtana atá fágtha) do gach duine a bhfuil a ainm nó a hainm leagtha amach sa sceideal a íoc isteach san Ard-Chúirt agus go ndéileálfaidh an Ard-Chúirt leis chun tairbhe an duine lena mbaineann an méid de réir ordacháin ón mBord (nó ón gCoiste Athbhreithnithe) ar na forais seo a leanas

*gur chomhaontaigh gach duine den sórt sin atáliostaithe i gCuid A den Sceideal faoi alt 13(8)(a) den Acht um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002 (“an tAcht”) go ndéanfar an dámhachtain i dtráthchodanna agus tá tusa liostaithe i gCuid A.

*nach bhfuil ar chumas gach duine den sórt sin atáliostaithe i gCuid B den Sceideal aon airgead a fhaightear faoi dhámhachtain a bhainistiú agus tá tusa liostaithe i gCuid B.

Is ar fhoras na mionnscríbhinne (i.e. ráiteas faoi mhionn) ó ........., duine atá údaraithe thar ceann an Bhoird, a bheidh an t-iarratas ó n mBord agus cuirtear cóip di leis an bhfógra seo.

Mar dhuine dá ndéantar difear, moltar duit comhairle dlí a ghlacadh maidir leis na doiciméid seo. Féadfaidh tú freagra a thabhairt ar an iarratas seo tríd an bhfoirm atá i gceangal leis an bhfógra seo a chomhlánú agus an fhoirm chomhlánaithe a chur chuig an seoladh a thaispeántar, seacht lá ar a laghad roimh an dáta thuasluaite. Fé adfaidh tú freisin fianaise a sheachadadh mar fhreagairt trí mhionnscríýbhinn nó , má cheadaíonn an Chúirt, ar mhodh eile, agus féadfaidh tú freastal i bpearsa nó féadfaidh d’ionadaí dlíthiúil freastal ar do shon, tráth é isteachta an iarratais.

Arna dhátú:

Arna shíniú: thar ceann an Bhoird/Aturnaetha an Bhoird

AN SCEIDEAL

* scrios mar is cuí


go bharr
______________

Uimh. 2


O. 134A, r. 6.

Chuig: Cláraitheoir
An Ard-Chúirt
Na Ceithre Chúirt
Baile Átha Cliath 7


MAIDIR LE hALT 13(14) DEN ACHT UM SHÁSAMH I LEITH FORAS CÓNAITHE, 2002

AGUS MAIDIR LE hIARRATAS ÓN mBORD UM SHÁSAMH I LEITH FORAS CÓNAITHE


Ainm an tairbhí:

Dáta an iarratais chun na hArd-Chúirte ón mBord um Shásamh i leith Foras Cónaithe:

*Níl aon agóid agam in aghaidh an iarratais ón mBord.

*Ní aontaím leis an iarratas ón mBord mar ní aontaím nach bhfuil ar mo chumas aon airgead a fhaightear faoi dhámhachtain a bhainistiú agus is mian liom go n-íocfar an dámhachtain iomlán liomsa.

*Aontaím leis an iarratas ón mBord go ndéanfar mo dhámhachtain a ghlacadh isteach sa chúirt, ach ní aontaím leis an ordachán ón mBord nó ón gCoiste Athbhreithnithe maidir leis an tslí inar cheart don Chúirt déileáil le mo dhámhachtain chun tairbhe dom agus ina ionad sin, d’iarrfainn go ndéileálfaí le mo dhámhachtain mar seo a leanas: ..............

Leag amach anseo aon fhaisnéis bhreise a chreideann tú gur ceart aird na Cúirte a tharraingt uirthi:

Dáta:

Arna shíniú:

* scrios mar is cuí


go bharr
______________

Uimh. 3


Fíorphríobháideach agus faoi rún
Chuig: [ainm agus seoladh an tairbhí]

O. 134A, r. 13.


MAIDIR LE hALT 13(14) DEN ACHT UM SHÁSAMH I LEITH FORAS CÓNAITHE, 2002

AGUS MAIDIR LE hIARRATAS ÓN mBORD UM SHÁSAMH I LEITH FORAS CÓNAITHE


A [Ainm an tairbhí], a chara:

Tá ordú déanta ag an Ard-Chúirt go ndéanfar an méid dámhachtana (nó cuid de dhámhachtain) arna dhéanamh ag an mBord duit faoin Acht a íoc isteach sa Chúirt

*go ndéanfar é a íoc leat i dtráthchodanna ar an modh seo a leanas .................

*go ndéileálfaidh an Chúirt leis chun tairbhe duitse ar an modh seo a leanas ...

Ó tharla go bhfuil do chuid airgid á shealbhú ag an gCúirt, tá sé tábhachtach go soláthróidh tú an fhaisnéis seo a leanas dom.

*Do chuntas bainc (más ann dó): .................

Ainm/ainmneacha agus seoladh/seoltaí do neasghaoil: .................

An bhfuil aon chumhacht aturnae mharthanach, uacht nó codaisíl déanta agat, agus má tá, cé aige nó aici a bhfuil sí ina choimeád nó ina coimeád— ................

Má athraíonn aon cheann de na mionsonraí seo, is ceart duit fógra a thabhairt dom láithreach.

Más rud é gur mian leat, tráth ar bith, iarraidh ar an gCúirt na socruithe a dhéanann difear don tslí ina ndéileáiltear le do dhámhachtain nó ina n-íoctar leat í a athrú (má athraíonn d’imthosca, mar shampla), is ceart duit scríobh chugam agus an fáth gur mian leat iarraidh ar an gCúirt na socruithe a athrú a mhíniú.

Cláraitheoir
An Ard-Chúirt
Na Ceithre Chúirt
Baile Átha Cliath 7

* scrios mar is cuí


_______

go bharr