Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : Y

Imeachtai Iomaíochta : I.R. Uimh. 130 de 2005


Foirmeacha:
Uimh.1 ¦ Uimh.2 ¦ Uimh.3

Uimh. 1


O.63B r. 9

AGARCHEISTEANNA.

AN ARD-CHÚIRT IOMAÍOCHT

[Teideal na n-imeachtaí].


Agarcheisteanna thar ceann [an ghearánaí nó an chosantóra, an iarratasóra nó an fhreagróra] chun [an cosantóir nó an gearánaí, an freagróir nó an t-achomharcóir] a cheistiú.

1. Nach ndearna agus c.,?

2. Nach bhfuil, agus c.,?

agus c., agus c.,


________________

go bharr

Uimh. 2


O.63B r. 11

FREAGRA AR AGARCHEISTEANNA.

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1]

[Teideal na nImeachtaí]


An freagra ón...... ar na hagarcheisteanna maidir lena cheistiú ag an......

Mar fhreagra ar na hagarcheisteanna sin, tugaimse, an C.D. thuasainmnithe, mionn agus fógraím mar a leanas:—


_____________

go bharr

Uimh. 3


O.63B, r. 16

CEISTIÚCHÁN RÉAMHTHRIALACH

[Ceannteideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1]

[Teideal na n-imeachtaí]

Roinn A: Nósanna Imeachta Réamhthrialach


1. Pléadálacha agus Cruthúnais

(Scrios murab infheidhme)

   (a) An bhfuil na Pléadálacha uile malartaithe?

   tá/níl

   Mura bhfuil, céard í an phléadáil ba dhéanaí a malartaíodh?

   (b) An bhfuil comhairle curtha maidir le cruthúnais?

   tá/níl

   (c) Mura bhfuil comhairle curtha maidir le cruthúnais, daingnigh cibé acu an ndéanfar nó nach ndéanfar an céanna a lorg agus comhairle a chur maidir leo roimh an gcomhdháil réamhthrialach.

   déanfar/ní dhéanfar

   (d) Má cuireadh comhairle maidir le cruthúnais, daingnigh go bhfuil tú in ann iad a chomhlíonadh.

   tá/níl

2. Ar comhlíonadh na nósanna imeachta réamhthrialach go léir go hiomlán, lena n-áirítear:—

(Scrios murab infheidhme)

   (a) Follasú?

   comhlíonadh/níor comhlíonadh

   (b) Admhálacha; Fógraí chun fíorais a admháil?

   comhlíonadh/níor comhlíonadh

   (c) Agarcheisteanna?

   comhlíonadh/níor comhlíonadh

   (d) Saincheisteanna a shocrú?

   comhlíonadh/níor comhlíonadh

   (e) Aon ordacháin eile arna dtabhairt ag an mBreitheamh?

   comhlíonadh/níor comhlíonadh

3. Má fhágtar aon ní dá dtagraítear i míreanna 1-2 thuas gan déanamh, leag amach na cúiseanna leis an gcéanna.

4. An bhfuil gá le haon ordacháin eile chun an cás a ullmhú le haghaidh trialach?

   tá/níl

   Má tá, mínigh na hordacháin a bhfuil gá leo agus tabhair cúiseanna. ......

Roinn B: An Triail

1. Leag amach do mheastachán ar fhad dóchúil na trialach.

2. Déan cróineolaíocht na dteagmhas iomchuí ar dóigh go ndéanfar tagairt dóibh i gcúrsa na héisteachta a chur i gceangal leis seo. Ar comhaontaíodh í seo leis na páirtithe eile, agus murar comhaontaíodh, cén fáth nár comhaontaíodh?

3. Tabhair ráiteas comhaontaithe ar na saincheisteanna a bheidh le cinneadh i dtriail nó, a mhéid nach bhféadfar na saincheisteanna sin a chomhaontú, ráiteas gearr orthu de réir mar a bhraitheann tusa iad.

4. An ndearna an Breitheamh an gá atá leis an leabhrán trialach nó an achoimre cáis a thaisceadh mar a cheanglaítear le hOrdú 63B, riail 20, a ligean thar ceal?

   rinne/ní dhearna

   Mura ndearna, daingnigh go ndéanfar an céanna a thaisceadh leis an gCláraitheoir tráth nach giorra ná ceithre lá iomlána roimh an dáta a shocrófar le haghaidh trialach.

   déanfar/ní dhéanfar

5. An bhfuil sé beartaithe ag na páirtithe trascríbhinní thar oíche a bheith acu?
   tá/níl
Roinn C: Finnéithe Saineolacha agus Finnéithe Eile

1. Liostaigh na finnéithe a mbeartaíonn tú glaoch orthu, agus cuir in iúl cé acu de na finnéithe sin is finnéithe saineolacha.

2. An ndearna na páirtithe iarracht tuarascálacha finnéithe saineolacha a mhalartú leis an taobh eile?

   rinne/ní dhearna
Mura ndearna, cén fáth nach ndearna? ............

3. An bhfuil gá le saoráidí speisialta sa seomra cúirte chun gur fusa aon fhianaise shaineolach a thabhairt?

   Má tá, tabhair mionsonraí .........
4. An bhfuil gá ag aon fhinné le saoráidí speisialta?
   tá/níl

   Má tá, tabhair mionsonraí..........

5. An bhfuil gá ag aon fhinné le hateangaire?
   tá/níl

   Má tá, tabhair mionsonraí......

6. An bhfuil gá le haon saoráidí speisialta i dtaca le teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (e.g. glórthaifeadadh digiteach fuaime, físchomhdháiliú) sa seomra cúirte chun triail an cháis a éascú?
   tá/níl

   Má tá, tabhair mionsonraí.......

3. Forléireofar na rialacha seo i dteannta Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 go 2005, agus féadfar Rialacha na nUaschúirteanna (Imeachtaí Iomaíochta), 2005 a ghairm díobh.