Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

An Dlí Teaghlaigh sa Chúirt Dúiche


Naisc ghaolmhara
Oifig Dúiche um Dlí Teaghlaigh - Dúiche Limistéar Chathair BÁC
Oifigí na Cúirte Dhúiche

 

  • eisiúint imeachtaí
  • ullmhú agus bainistiú na liostaí cúirte
  • seiceáil agus eisiúint orduithe cúirte
  • fáltais agus eisíoc íocaíochtaí cothabhála i gcás ordaithe ón gcúirt
  • tacaíocht a chur ar fáil don bhreitheamh
  • déileáil le fiosrúcháin agus iarratais phoiblí

Imeachtaí

Is ar shlí seachas éisteacht phoiblí a éistear le himeachtaí faoi na hAchtanna éagsúla faoi dhlínse na Cúirte Dúiche agus ní cheadófar ach d'oifigigh na cúirte, na páirtithe agus a n-ionadaithe dlí, finnéithe agus cibé duine eile a cheadóidh an breitheamh faoina rogha, a bheith i láthair ag an éisteacht.

Tá imeachtaí faoi na hAchtanna um an Dlí Teaghlaigh díolmhaithe ó tháillí cúirte

Is cur síos gearr é seo a leanas ar na cineálacha éagsúla gnó Dlí Teaghlaigh sa Chúirt Dúiche a bpléitear leis:-

Foréigean Teaghlaigh

Imeachtaí i ndáil le hOrduithe urchoisc, Orduithe sábháilteachta agus Orduithe cosanta faoin Acht um Fhoréigean Baile 1996.

Saincheisteanna caomhnóireachta, coimeádta agus rochtana

Tá dlínse chomhthráthach ag an gCúirt Dúiche leis an gCúirt Chuarda chun orduithe a dhéanamh faoi chuid ii (Caomhnóireacht) agus cuid iii (Ceart Coimeádta a Chur i bhFeidhm) d'Acht na bliana 1964.

Is í caomhnóireacht an téarma a úsáidtear chun bailiúcháin ceart agus dualgas a léiriú i leith tógála naíonáin, m.sh. cothabháil, oideachas, sláinte, reiligiún agus leas ginearálta.

Féadfaidh an chúirt breithniú a dhéanamh chomh maith maidir leis na hábhair go léir a bhaineann le coimeád agus rochtain i ndáil le naíonán. I gcás go bhfuil tuismitheoirí naíonáin pósta le chéile, tugtar cearta caomhnóireachta don bheirt acu go huathoibríoch. I gcás nach bhfuil siad pósta, bíonn máthair an naíonáin ina caomhnóir aonair dhlíthiúil de réir an dlí. Bíonn sé suas d'athair an naíonáin sa chás sin iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt ar ordú a dhéanfaidh é a cheapadh mar chomhchaomhnóir in éineacht leis an máthair agus déanfaidh an chúirt cinneadh ina leith, bunaithe ar an bhfiúntas a bhaineann leis. I gcás go gcomhaontaíonn an mháthair le ceapachán an athar mar chomhchaomhnóir, féadtar é sin a dhéanamh anois, gan aon ghá le dul chuig an gcúirt.

Iarratais ar phas

Éilíonn oifig na bpasanna síniú an bheirt chaomhnóirí ar fhoirmeacha iarratais nuair a bhíonn pasanna á n-eisiúint do leanaí faoi aois. I gcás go ndiúltaíonn duine amháin de na caomhnóirí an fhoirm iarratais sin a shíniú nó fiú, mura bhfios a suíomh, ní mór don tuismitheoir iarratas a dhéanamh ar ordú chuig an gcúirt chun fáil réidh lena síniú.

Moltar do thuismitheoirí iarratas a dhéanamh ar ordú den sórt sin i bhfad roimh aon turas molta.

Caomhnóireacht (seantuismitheoirí)

Féadfaidh seantuismitheoirí dá ndiúltaítear rochtain ar a ngarleanaí, rochtain a lorg anois trí ordú cúirte. Tá mionsonraí iomlána maidir le próiseáil an iarratais ar fáil ar iarratas ón Oifig Dlí Teaghlaigh.

Tástálacha fola (tuismíocht)

I gcás go bhfuil díospóid maidir le tuismíocht ann, leagtar amach sna Rialacháin, arna ndéanamh ag an Aire Dlí agus Cirt, a tháinig i bhfeidhm an 5 Meán Fómhair 1988, amach na nósanna imeachta le leanúint um úsáid tástálacha fola chun tuismíocht a chinneadh in Imeachtaí Sibhialta.

Imeachtaí cothabhála

Cothabháil

Tá dlínse chomhthráthach ag an gCúirt Dúiche leis an gCúirt Chuarda chun éisteacht le himeachtaí faoi Acht na bliana 1976, arna leasú, agus cinneadh a dhéanamh ina leith. Baineann teorainn ráta nach mó ná €500 in aghaidh na seachtaine le dlínse na Cúirte Dúiche i dtéarmaí na cothabhála ar féidir léi a dhámhachtain le haghaidh tacaíochta céile nó baineann teorainn €150 in aghaidh na seachtaine léi le haghaidh tacaíochta linbh.

Cnapshuim um speansais bhreithe/sochraide

Féadfaidh an Chúirt Dúiche ordú cnapshuime a dhéanamh nach mó ná €952.00 i ndáil le speansais bhreithe linbh spleáigh agus €952.00 i ndáil le speansais sochraide linbh spleáigh.

Ordú cothabhála cnapshuime

Féadfaidh an Chúirt Dúiche ordú cothabhála cnapshuime a dhéanamh sa bhreis ar ordú nó ina ionad le haghaidh íocaíochtaí tréimhsiúla, ach ní bheidh níos mó ná €15,000 i gceist leis an tsuim ná comhiomlán íocaíochta cnapshuime a ndéantar foráil di in ordú de chuid na Cúirte Dúiche .i. Dlínse Shibhialta na Cúirte Dúiche.

Íoc ordaithe chothabhála

Féadfaidh an Chúirt Dúiche a ordú, agus ordú cothabhála á dhéanamh aici, go ndéanfaí an íocaíocht faoin ordú le Cléireach na Cúirte Dúiche, mura n-iarrann an creidiúnaí cothabhála gan é sin a dhéanamh agus mura measann an chúirt nach mbeadh sé cuí é sin a dhéanamh. Féadfaidh an Chúirt Chuarda a ordú, mar chuid dá hordú, go mbeidh ordú cothabhála iníoctha tríd an gCúirt Dúiche. Tá córas lánríomhairithe íocaíochtaí sa Chúirt Dúiche um íocaíochtaí a fháil agus aistriú na n-íocaíochtaí a fuarthas. Cuirtear na híocaíochtaí go léir a fuarthas ar aghaidh láithreach chuig an gcreidiúnaí ar an lá a fhaightear iad. Tá leathanach priontáilte lánríomhairithe de na híocaíochtaí go léir ar fáil don chreidiúnaí nó don fhéichiúnaí ar iarratas.

Nósanna imeachta forghníomhúcháin

Sa chás go bhfuil an céile mainnitheora i riaráistí cothabhála, féadfaidh an céile atá ag déanamh iarratais a lorg go gcuirfí ordú cothabhála i bhfeidhm tríd an gCúirt Dúiche.

Tá roinnt leigheasanna éagsúla ar oscailt don chúirt. Féadfaidh an chúirt ordú astaithe a dhéanamh i gcoinne thuarastal nó phinsean an mhainnitheora, féadfaidh sí an mainnitheoir a thabhairt ar ais os comhair na cúirte trí thoghairm nó barántas um ghabháil agus féadfaidh sí ansin ordú cimithe chun príosúin a dhéanamh i gcomhair tréimhse nach faide ná trí mhí nó go dtí go n-íocfar an tsuim neamhíoctha.

Aisghabháil chothabhála lasmuigh de dhlínse an Stáit

Tá Achtanna éagsúla ann a dhéanann éascaíocht d'aisghabháil chothabhála lasmuigh de dhlínse an Stáit; mar shampla, clúdaíonn an tAcht um Orduithe Cothabhála 1974 gach ceantar sa Ríocht Aontaithe.

Reáchtáladh roinnt coinbhinsiún éagsúla idirnáisiúnta, ar páirtí conarthóireachta í Éire ina leith, arna dhaingniú ag roinnt tíortha eile agus a dhéanann éascaíocht do dhaoine ina gcónaí i dtír faoi leith chun cothabháil a aisghabháil ó dhuine a bhfuil cónaí orthu i dtír a dhaingnigh an coinbhinsiún sin.

Déanann an tAcht um Orduithe Cothabhála 1974 foráil d'éagsúlú a dhéanamh agus orduithe cothabhála a chur i gcoinne freagróra a bhfuil cónaí orthu i ndlínse chomhbhuailteach 'Thuaisceart Éireann, Shasana, na Breataine Bige agus na hAlban.' Déanann an tAcht foráil d'fhorfheidhmiú ordaithe chothabhála laistigh den Stát, a ndearnadh sa Ríocht Aontaithe é agus a bhfuil ordú dá fhorfheidhmiú déanta ag máistir na hArd-Chúirte sa Stát seo ina leith.

Féadfaidh an Chúirt Dúiche orduithe cothabhála a dhéantar i Stát ar páirtí conarthóireachta é le Coinbhinsiún Bhruiséil nó le Coinbhinsiún Lugano a chur i bhfeidhm sa Stát chomh maith, i gcás go bhfuil ordú forfheidhmithe ag máistir na hArd-Chúirte. Tá sceideal Tíortha ann a dhaingnigh na coinbhinsiúin sin. Is iad na hAchtanna um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas 1993 an reachtaíocht a chuir ar chumas na hÉireann na coinbhinsiúin sin a dhaingniú.

Chuir an tAcht Cothabhála 1994 a tháinig i bhfeidhm an 25 Samhain 1995 ar chumas an Stáit dhá choinbhinsiúin idirnáisiúnta eile a dhaingniú. Rinne na coinbhinsiúin sin, (na Róimhe agus Nua-Eabhrac), éascaíocht do dhaoine a raibh cónaí orthu i dtír cheann de na páirtithe leis na coinbhinsiúin cothabháil a aisghabháil ó dhaoine ina gcónaí i dtír páirtí eile.

Srianta ar dhiúscairt airnéise teaghlaigh

Sa chás gur léir don chúirt, ar iarratas céile, go bhfuil forais réasúnacha ann le creidiúint go bhfuil sé beartaithe ag an gcéile eile cibé líon nó comhréir d'airnéis teaghlaigh i dteach Teaghlaigh a dhíol, a chur ar léas, a gheallúint, muirir a ghearradh orthu, nó a dhiúscairt nó a bhaint ar shlí éigin eile, agus a d'fhéadfadh deacrachtaí a chruthú don chéile atá ag déanamh iarratais nó do leanbh spleách sa teaghlach cur fúthu sa teach teaghlaigh gan cruatan míchuí, féadfaidh an chúirt toirmeasc a chur, trí ordú, de réir cibé téarmaí a mheasfaidh sí a bheith cuí, ar an gcéile eile an diúscairt nó baint bheartaithe sin a dhéanamh.  Bíonn feidhm ag an srian thuas, chomh maith, i gcás go bhfuil ceachtar céile tar éis imeachtaí pósta a thionscnamh agus bíonn feidhm aige go dtí go bhfuil cinneadh deiridh déanta i leith na n-imeachtaí mura gcomhaontaíonn an céile nó go dtugann an chúirt cead é sin a dhéanamh.

Rialacha Ábhartha na Cúirte agus na nAchtanna

Rialacha na Cúirte Dúiche 1997

Chun críche Ghnó an Dlí Teaghlaigh, cuimsíonn Cuid (iii) de na horduithe cuimsitheacha Imeachtaí Sibhialta 54 go dtí 62 gach gné a bhaineann le hImeachtaí an Dlí Teaghlaigh.

Achtanna um an Dlí Teaghlaigh:

An tAcht um Stádas Ban Pósta 1957, Uimhir 5 de 1957
An tAcht um Chaomhnóireacht Naíon 1964 Uimhir 7 de 1964
Acht na bPóstaí 1972  Uimhir 30 de 1972)
An tAcht um Orduithe Cothabhála 1974  Uimhir 16 de 1974
Ordú um an tAcht um Orduithe Cothabhála, (Tosach Feidhme)1975 I.R. Uimhir 23 de 1975
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí) 1976 Uimhir 11 de 1976
An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh 1976 Uimhir 27 de 1976
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1981 Uimhir 22 de 1981
Rialacha na Cúirte Cuarda (Uimh. 3) 1982 (An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Céilí agus Leanaí a Chosaint) 1982 I.R. Uimhir 152 de 1982
Rialacha na Cúirte Cuarda (Uimh. 6) Ordú 68 An tAcht um Stádas Ban Pósta 1957 s. 12. An tAcht um Chaomhnóireacht Naíon 1964 An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí) 1976 Leanaí Tabhartha (Orduithe Athairíochta) agus Ordú 69. Matrimonial Causes and Marriage Law (Ireland) Amendment Act, 1870. 1982.  I.R. Uimhir 158 de 1982
Rialacha na Cúirte Cuarda (Uimh. 7) An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh 1976, 1982  I.R. 244 de 1982
- An tAcht um Shainchónaí agus Aithint Colscarthaí Coigríche 1986 (Uimhir Uimhir 24 de 1986
An tAcht um Stádas Leanaí 1987 Uimhir 26 de 1987
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1988 Uimhir 31 de 1988
Rialacháin um Thástálacha Fola (Tuismíocht) 1988 I.R. Uimhir 215 de 1988
An tAcht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh 1989 (Uimhir Uimhir 6 de 1989
Rialacha na nUaschúirteanna 1) Leasuithe ar Orduithe 2 agus 70. Imeachtaí an Dlí Teaghlaigh 1990 I.R. Uimhir 97 de 1990
Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act, 1991 Uimhir 6 de 1991

An tAcht um Chúram Leanaí 1991 Uimhir 17 de 1991
Rialacháin um Scéimeanna Pinsean Ceirde (Faisnéis a Nochtadh) 1991 I.R. Uimhir 215 de 1991
An tAcht Cothabhála 1994 Uimhir 28 de 1994
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1995 Uimhir 26 de 1995
An tAcht um Fhoréigean Baile 1996 Uimhir 1 de 1996
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996 Uimhir 33 de 1996
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997 Uimhir 18 de 1997
Acht na Leanaí 1997 Uimhir 40 de 1997


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.