Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Gairmeacha beatha

Abhcóide
Aturnae
Feidhmeannach Dlíthiúil

An tSeirbhís Chúirteanna

Tá oifigí ag an tSeirbhís Chúirteanna i gcathair agus i gcontae Bhaile Átha Cliath agus i mbreis agus 60 ionad i ngach aon chontae ar fud na tíre. Is i ngráid na Státseirbhíse atá ár bhfoireann fostaithe agus tá a lán deiseanna acu maidir le harduithe céime a fháil agus forbairt gairme a dhéanamh. Táimid tiomanta do riachtanais traenála gach duine a aithint agus plean traenála agus forbairt phearsanta a chur ar fáil do gach aon duine a bheidh curtha in oiriúint dóibh. Gríosóimid an fhoireann iad féin a fhorbairt. Tugtar tacaíocht don fhoireann staidéar páirtaimseartha a dhéanamh trí aisíoc a dhéanamh ar tháillí na gcúrsaí a bhfuil baint acu leis an bpost atá acu agus trí shaoire staidéir agus scrúdaithe a thabhairt dóibh.

Bíonn uaireanta solúbtha oibre á dtairiscint againn mar aon le socruithe comhroinnte oibre. Is féidir lenár bhfoireann leas a bhaint as socruithe comhroinnte oibre agus áiseanna eile ar mhaithe le cúrsaí oideachais nó ar chúiseanna pearsanta. Lena chois sin is féidir le duine cur isteach ar shos gairme tar éis tréimhse áirithe a chaitheamh ag obair linn. Cuireann sé seo ar a gcumas saoire gan pá a bheith acu ar feadh tréimhse idir sé mhí agus cúig bliana agus an rogha a bheith fós acu filleadh ar an tSeirbhís Chúirteanna ag deireadh na tréimhse sin.

Bíonn deiseanna iontacha ag duine a théann ag obair leis an tSeirbhís Chúirteanna páirt a ghlacadh i bhfeidhmiú ginearálta chóras na gcúirteanna in Éirinn. Bíonn réimse leathan oibre ar siúl againn óna bheith ag obair i seomra na cúirte mar chláraitheoir go hobair in oifigí cúirte ag ullmhú cásanna don chúirt. B'fhéidir gur mhaith leat bheith ag obair go díreach leis an bpobal nó b'fhéidir go mbeifeá níos sona ag obair i gceann de na ranna a thugann tacaíocht d'obair na cúirte, ranna ar nós acmhainní daonna, airgeadas, teicneolaíocht faisnéise nó athchóiriú agus cothabháil foirgneamh cúirte. Tá gach aon seans ann go bhfuil a lán post sa tSeirbhís Cúirteanna a thaitneoidh leat, is cuma faoi na rudaí a gcuireann tú spéis iontu.

Teacht isteach sa tSeirbhís Cúirteanna

Is í oifig na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a earcaíonn foireann don tSeirbhís Chúirteanna. Earcaíonn siad daoine le haghaidh a lán grád sa Státseirbhís, oifigigh chléireachais agus feidhmeannaigh ina measc.

Féadfaidh tú an spéis atá agat i gcineálacha éagsúla post a léiriú trí leas a bhaint as an leathanach idirghníomhach gréasáin do phoist www.publicjobs.ie. Gheobhaidh tú gach eolas faoin gcóras earcaíochta ar an láithreán sin mar aon le fógraí maidir le poist. Déantar na poist a fhógairt ar nuachtáin náisiúnta na hÉireann. Ba chóir duit an láithreán a sheiceáil le haghaidh na poist a gcuirfeá spéis iontu.

Tá leabhrán eolais ar fáil a mhíníonn na tástálacha roghnaithe a úsáidtear sa chóras earcaíochta agus tá páipéir shamplacha ann freisin.

Sonraí Teagmhála:
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Chapter House
26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach
Baile Átha Cliath 1

Teil: + 353 1 858 7400
Lóghlao: 1890 449 999
Ríomhphost: info@publicjobs.ie 
Láithreán Gréasáin:  www.publicjobs.ie

 

Abhcóide

Is é an chéad rud atá le déanamh ag duine ar mian leis nó léi bheith ina (h)abhcóide ná clárú san Honourable Society of King's Inns i mBaile Átha Cliath le staidéar chun chéim abhcóide dlí a bhaint amach. Níl cead ag aon duine páirt a ghlacadh sa chúrsa céime seo ach amháin (1) daoine a bhfuil céim dlí acu cheana féin, agus (2) daoin e ar éirigh leo an cúrsa teastais i staidéir dlí a chríochnú go rathúil. Is é King's Inns féin a eagraíonn é seo. Ní mór d'iarrthóirí pas a fháil i scrúdú iontrála a eagraíonn an Honourable Society. Bíonn sé seo ar siúl i Meán Fómhair de ghnáth.

Cúrsa lánaimseartha aon bhliain atá ann ina ndéanann na mic léinn staidéar ar ábhair mar Thíolacadh, Cúrsaí Cánach, Dlí Riaracháin agus Pleanála, an Dlí Tráchtála, Gnás agus Nós Imeachta, an Dlí Iomaíochta, Abhcóideacht, agus Fianaise.

Ní mór do mhic léinn King's Inns a bheith in ann cás a stiúradh as Gaeilge agus ar an ábhar sin ní mór dóibh scrúdú scríofa agus béalscrúdú a dhéanamh sa teanga. Mar aon le pas a fháil sna scrúduithe riachtanacha ní mór do na mic léinn proinn a ghlacadh deich n-uaire in aghaidh na bliana acadúla i mBialann King's Inns. "Keeping Commons" a thugtar air seo. Nuair a bhaineann an mac léinn King's Inns céim aturnae dlí amach glaoitear orthu chun an bharra. Searmanas foirmiúil é seo ina gceadaítear do chéimí a (h)áit a ghlacadh sa chúirt agus gníomhú mar abhcóide sóisearach.

Ní mór don abhcóide nuacháilithe bliain dhlíthiúil amháin ar a laghad a chaitheamh mar dhalta ag abhcóide a bhfuil taithí mhaith aige nó aici. "Devil" a thugtar ar an dalta, , "devilling" a thugtar an tréimhse seo , ach "the master" a thugtar ar an abhcóide le taithí. Fad atá sé nó sí ina d(h)alta ní mór don "devil" cúnamh a thabhairt dá m(h)áistir maidir le gach rud a bhaineann lena c(h)leachtas, lena n-áirítear obair cúirte, dréachtú cáipéisí cúirte agus iarratais cúirte a dhéanamh thar ceann chliaint an mháistir.

Saol an abhcóide:

Dlíodóirí gairmiúla iad abhcóidí a bhíonn ag déileáil le hobair cúirte ar gach leibhéal den chóras dlíthiúil. Bíonn saineolas faoi leith acu de ghnáth ar ghnéithe áirithe den dlí. Caithfidh siad oibriú mar chleachtóirí neamhspleácha, agus bíonn siad ag brath orthu féin go hiomlán maidir le hobair a fháil agus ioncam a thuilleamh. Is í seo an bhundifríocht idir saol ag barra na cúirte agus saol in oifig aturnae, bíodh is go meastar go coitianta gurb é ról an aturnae mar dhlíodóir cúirte an phríomhdhifríocht idir an dá ghairm. Is iad an Honourable Society of the King's Inns agus Comhairle Ghinearálta Barra na hÉireann a rialaíonn na habhcóidí.

Níl cead ag abhcóidí treoracha a thógáil go díreach ó chliaint tuata, ach i gcás cúrsaí conspóideacha féadfaidh siad na réamh-chomhairliúcháin a bheith acu leo ach aturnae a bheith i láthair. Braitheann abhcóidí cuid maith ar aturnaetha chun obair a fháil dóibh. De réir Chód Cleachtais Comhairle an Bharra ní mór d'abhcóide leas a c(h)liant a dhéanamh beag beann ar a leas féin agus ar aon tionchar a bheadh aige sin air nó uirthi féin nó ar aon duine eile. Lena chois sin is cumarsáid faoi phribhléid dlí aon chumarsáid i scríbhinn nó ó bhéal idir an t-abhcóide /t-aturnae agus an cliant má dhéantar í i gcomhthéacs dlíthíochta a bhfuiltear ag machnamh uirthi nó atá ar feitheamh.

Nuair a bhíonn cúpla bliain caite ag duine ag obair mar abhcóide sóisearach, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chuig an bPríomh-Bhreitheamh agus chuig an Ard-Aighne le cead a fháil dul go Barra na Sinsear agus bheith ina (h)abhcóide sinsearach. Is é Príomh-Bhreitheamh na Cúirte Uachtaraí a ghlaonn abhcóide chuig Barra na Sinsear agus é sin le faomhadh an Rialtais. Tugann an Rialtas litreacha paitinne don abhcóide nuair a ghlactar leis nó léi chuig Barra na Sinsear. "Glacadh an tsíoda" a thugtar ar seo. Bíonn tús áite ag abhcóide sinsear ar abhcóide sóisear i gcúirt agus bíonn cead aige nó aici fallaing shíoda a chaitheamh.

Difríocht eile atá eatarthu is ea an íocaíocht a fhaigheann siad. Ní bhíonn an táille atá ag dul d'abhcóide sóisir ach dhá dtrian chomh mór le táille abhcóide sinsir ach amháin nuair a íoctar táille faoi leith le habhcóide sinsir de bharr faid nó deacrachta cáis faoi leith. Tá siad i dteideal breis íocaíochta a fháil sa chás sin.

Sonraí teagmhála:
The Honorable Society of King's Inns
Sráid Henrietta
Baile Átha Cliath 1
Teil: + 353 1 874 484 0
ríomhphost: info@kingsinns.ie
Láithreán Gréasáin: www.kingsinns.ie

 

Aturnae

Is é Dlí-Chumann na hÉireann atá freagrach as oideachas na n-ábhar aturnaetha. Bíonn orthu siúd scrúdú iontrála a dhéanamh. Tá eolas ar na hábhair seo a leanas lánriachtanach chun pas a fháil sna scrúduithe seo: Dlí Tortanna, Dlí Conarthaí, Dlí an Aontais Eorpaigh, Dlí Maoine, Cothromas, Dlí Bunreachtúil, Dlí Coiriúil agus Dlí Cuideachtaí. Is féidir le céimithe nach céimithe dlí iad cáilíocht a bhaint amach mar aturnaetha ach pas a fháil sna scrúduithe iontrála iomchuí.

Ní mór d'ábhar aturnae post a fháil le comhlacht chun traenáil a fháil nuair a bhíonn pas faighte acu sna scrúduithe iontrála. Íoctar an pá íosta seachtainiúil leis an bprintíseach le linn na tréimhse traenála (nó printíseachta) seo. Bíonn a lán comhpháirtithe i roinnt gnólachtaí móra agus bíonn siad ag obair d'eagraíochtaí poiblí nó tráchtála den chuid is mó in áit a bheith ag obair ar son daoine aonair. Tugann a lán de na comhlachtaí seo cuairt ar na hollscoileanna agus ní mór cúlra acadúil den scoth a bheith ag daoine sula nglacfaidh siad leo. Éiríonn lena lán ábhar aturnaetha printíseacht a fháil le comhlachtaí a bhíonn ag obair do chliaint aonair agus iad ag breathnú i ndiaidh cúrsaí tíolactha, uachtanna agus probháide, obair cánach, coireanna, colscaradh agus conspóidí teaghlaigh. Rud tábhachtach ar cóir do phrintíseach machnamh a dhéanamh air is ea caighdeán na traenála a chuireann cuideachta ar fáil.

Iarrann an t-aturnae faoi oiliúint ar Uachtarán na hArd-Chúirte glacadh leis nó léi mar aturnae nuair a bhíonn pas faighte aige nó aici sna na scrúduithe iomchuí agus an phrintíseacht déanta. Déantar é seo ag searmanas ina mbronnann Uachtarán na hArd-Chúirte pár aturnae ar an iarratasóir. Mar chéim scoir ar bhóthar fada na cáilíochta bronntar deimhniú cleachtais ar an aturnae.

Saol an aturnae

Is ón 16ú agus an 17ú Céad a thagann an téarma Béarla 'solicitor' agus thugtaí é ar oifigeach a sheasadh thar cheann cliant tuata ag luathchéiméanna dlíthíochta is a d'ullmhaíodh cásanna don abhcóide gairmiúil. Má táthar le glacadh leat mar aturnae ní mór duit 21 bliain a bheith slán agat, do phrintíseacht a bheith déanta agat agus pas faighte agat sna scrúduithe iomchuí, lena n-áirítear scrúduithe Gaeilge. Caithfidh Dlí-Chumann na hÉireann a bheith sásta freisin gur duine oiriúnach ceart tú le bheith i d'aturnae. Tá ceart aithisc i ngach cúirt ag aturnaetha ó na 1970í i leith, ach i ndáiríre, ní gnách dóibh labhairt sna cúirteanna is airde, áit a ndéanann abhcóidí mórchuid na hoibre fós.

Sonraí teagmhála:
Dlí-Chumann Corpraithe na hÉireann
Plás Blackhall
Baile Átha Cliath
Teil: +353 1 672 4800
Láithreán Gréasáin:  www.lawsociety.ie

Má tá spéis agat i ngairm dlí i SAM, agus má tá céim dlí bainte amach agat in Éirinn is féidir leat scrúdú an New York Bar a dhéanamh i mBaile Átha Cliath. Le breis eolais a fháil, téigh i dteagmháil le:
American Bar Association
1155 East 60th Street
Chicago, Illinois 60637
nó,
New York State Bar Association
One Elk Street
Albany, New York 1220

 

Feidhmeannach Dlíthiúil

Is duine gairmiúil é feidhmeannach dlí a chabhraíonn le habhcóidí agus le haturnaetha maidir le feidhmiú cúrsaí ginearálta agus cúrsaí saineolais dlí, agus maidir le gnéithe eile de chleachtas tráchtála agus dlí. Tá feidhmeannaigh dhlí ina mbaill d'Institiúid Fheidhmeannach Dlí na hÉireann.

Bunaíodh an Institiúid i 1987 agus corpraíodh í i 1992. Tá sé d'aidhm aici córas traenála agus scrúdaithe a chur ar fáil mar aon le cáilíocht aitheanta ghairmiú il dóibh siúd atá i mbun oibre dlíthiúla. Tá baill na hinstitiúide fostaithe i gcleachtais phríobháideacha, i rannóga dlí de chuid na mbanc, leis na húdaráis phoiblí agus áitiúla agus le lucht tionscail agus tráchtála.

Oideachas

Tá cúrsa faoi leith forbartha ag an Institiúid i gcomhar le Griffith College i mBaile Átha Cliath le aghaidh feidhmeannach dlí. Cúrsa dhá bhliain atá ann don The Diploma in Legal Studies and Practice (Hetac Level 7) agus tá sé d'aidhm aige na scileanna acadúla agus praiticiúla atá riachtanach d'obair in oifig dlí a mhúineadh d'fheidhmeannaigh dhlí. Tá leibhéil éagsúla ballraíochta san Institiúid. Is féidir le baill na hinstitiúide "feidhmeannaigh dhlí" a thabhairt orthu féin nó na ceannlitreacha cuí a úsáid chomh fada is atá Deimhniú Cleachtais na bliana reatha acu.

Sonraí teagmhála:
Institiúid Fheidhmeannaigh Dhlíthiúla na hÉireann
Urlár na Talún
22 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2.
Teil: + 353 1 890 4278
Ríomhphost: info@irisihinstituteoflegalexecutives.com
Láithreán Gréasáin:  irish instituteoflegalexecutives.com

fill ar an mbarr