Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Seicliosta riarachán díthiomnóra - iarratas aturnae

• Déan athbhreithniú iomlán ar d’iarratas sula seolann tú ar aghaidh é.
Seiceáil d'iarratais dhiúltaithe: na cúiseanna is coitianta lena chinntiú nach ndiúltófar d’iarratas.
• Úsáid an seicliosta thíos lena chinntiú go bhfuil agat na cáipéisí go léir.
• Eagraigh do chuid páipéar san ord ina bhfuil siad sa liosta thíos (cibé acu má tá páipéir á seoladh ar aghaidh agat tríd an bpost nó ag an gcuntar).

Cáipéisí atá le seoladh ar aghaidh:

1. Foirm S1 (foirm iarratais poist)

Ní mór Foirm S1 arna comhlánú le gach iarratas a sheoltar ar aghaidh sa phost.

2. Táillí

Féach an mhír táillí le teacht ar a thuilleadh faisnéise.

3. Teastas báis

Glacfar le teastas eatramhach báis ó phríomhscrúdaitheoir leighis sa chás nár eisíodh an teastas deiridh báis go fóill.

4. Mionn don riarthóir

Foirm Uimh. 5 Aguisín Q Rialacha na nUaschúirteanna 

Teideal le saghas an mhionna, ainm an mhairbh agus gach leagan den chéanna, seoladh deiridh an mhairbh, gairm an mhairbh agus an iarratasóra, an clásal iomlán comhdúcháin a chur san áireamh.

Cuir isteach an teideal sa mhionn agus bain gach duine a raibh teidlíocht acu roimhe seo [féach Ordú 79, Riail 5, Rialacha na nUaschúirteanna agus teidil shamplacha a leagtar amach in Aguisín 16 Probate Practice in a Nutshell le hÉamonn G. Mongey].

An t-eastát le roinnt ina eastát neamhriartha réadach agus pearsanta. Tá maoin na léasachta le léiriú mar eastát neamhriartha pearsanta agus murab ann d’aon mhaoin neamhriartha ruílse, ní mór a lua, ‘Ní ann d’aon eastát neamhriartha réadach’.

Luach reatha na maoine neamhriartha do-aistrithe amhail an luacháil le lua.

5. Cóip den mhionn (x 2)

6. Diúltú an duine ag a raibh teidlíocht roimhe seo i leith an iarratasóra (más infheidhme)

Le soláthar le dáta an chéanna a athlua agus le marcáil ag an iarratasóir agus ag an gcoimisinéir ar mionnaíodh an mionn roimhe/roimpi.

Foirm Uimh. 19 Aguisín Q Rialacha na nUaschúirteanna 

7. Cumhacht aturnae (más infheidhme)

Le soláthar le dáta an chéanna a athlua agus le marcáil ag an iarratasóir agus ag an gcoimisinéir ar mionnaíodh an mionn roimhe/roimpi.

8. Fianaise i leith luach reatha margaidh mhaoine

Is leor deimhniú luachála ó cheantálaí sa chás gur teach cónaithe an mhaoin ar níos lú ná acra amháin.

Teastaíonn mionnscríbhinn luach reatha margaidh mura n-úsáidtear an mhaoin mar theach cónaithe nó má tá breis agus acra amháin thart ar an teach.

Féach Aguisín 8, Probate Practice in a Nutshell le hÉamonn G. Mongey le teacht ar mhionnscríbhinn fasaigh luach margaidh.

9. Mionnscríbhinn um ioncam intíre

Níor cheart cóipeanna de cháipéisí rite a chur san áireamh seachas sa chás go bhfreagraítear aon cheist le ‘féach ar ceangal’ a lua. Ba cheart cóip den mhéid atá 'ar ceangal’ a sheoladh ar aghaidh;

a. i gcásanna básanna an 5/12/2001 nó ina dhiaidh sin

Úsáid Foirm CA24. Léigh an Guide to completing an Inland Revenue Affidavit (CA24) sula gcomhlánaíonn tú CA24.

Déan bunchóip amháin faoi mhionn agus cóip dheimhnithe amháin den CA24 a thaisceadh.

Caithfear a lua sa deimhniúchán ar an gcóip gur fíorchóip agus bunchóip é den CA24 atá á chur i láthair agus caithfear ainm agus síniú an aturnae a láimhseáil an t-iarratas a bheith san áireamh.

b. i gcás básanna roimh an 5/12/2001

Seiceáil www.revenue.ie chun teacht ar nafoirmeacha cuí. Ní mór na foirmeacha seo a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus ní mór Deimhniú don Ard-Chúirt a fháil chomh maith.

10. Sceideal na dtailte (CA6 nó Cuid 6 de CA24 ag brath ar an leagan)

Teastaíonn seo i gcás básanna roimh an 5/12/2001 más ann do mhaoin san eastát. Ní mór luach dháta an bháis agus tionacht a chur isteach.

11. Banna

Ordú 79, Riail 29, Rialacha na nUaschúirteanna.

Úsáid an fhoirm chuí bhanna de réir dháta an bháis atá curtha in oiriúint go hoiriúnach i bhfoirm shingil más cuí. Tá fáil ar fhoirmeacha anseo. Tá 3 fhoirm ann: ceann amháin le haghaidh básanna an 1/1/1967 nó ina dhiaidh sin, ceann amháin le haghaidh básanna idir an 1/6/1959 agus an 31/12/1966 agus ceann amháin le haghaidh básanna roimh an 1/6/1959.

Cuir isteach an phiansuim le híoc as dúbailt na n-ollsócmhainní (lena n-áirítear dúbailt luach reatha na maoine do-aistrithe) .

Ba cheart don iarratasóir an banna a chomhlíonadh roimh an gcoimisinéir céanna ar mionnaíodh an mionn roimhe/roimpi (Ordú 79, Riail 29, Rialacha na nUaschúirteanna)

Ní féidir an banna a chomhlíonadh roimh aturnae nó gníomhaire an pháirtí a chomhlíonann é (Ordú 79, Riail 29, Rialacha na nUaschúirteanna)

12. Fírinniú an urra (má theastaíonn sé)

Foirm Uimh. 16, Aguisín Q, Rialacha na nUaschúirteanna. Teastaíonn seo má ghníomhaíonn duine mar urra le banna (Ní theastaíonn urraí níos mó mura n-ordaíonn an tOifigeach Probháide go dteastaíonn. Más ann d'urra leis an mbanna, áfach, teastaíonn fírinniú urra).

Ní féidir le duine a dhéanann mionnscríbhinn luach margaidh a mhionnú gníomhú mar urra.

Ní féidir le haturnae nó cléireach nó aturnae printísigh cleachtach gníomhú mar urra gan cead ón gcúirt nó ón Oifigeach Probháide - Ordú 79, Riail 73).

13. Orduithe cúirte (más infheidhme)

Teastaíonn cóipeanna fianaithe