Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Iarratais dhiúltaithe: na cúiseanna is coitianta:

Leagtar amach thíos na cúiseanna is coitianta go ndiúltaíonn an Oifig Phrobháide iarratais.

Sula seolann tú iarratas ar aghaidh le haghaidh deonú ionadaíochta chuig an Oifig Phrobháide, iarraimid ort dul i dtaithí ar ábhair an leathanaigh seo.

D’fhonn a chinntiú go gcuirfidh an Oifig Probháide seirbhís éifeachtúil agus éifeachtach ar fáil dá gcustaiméirí go léir, is ríthábhachtach go n-íoslaghdaítear an líon iarratas arna ndiúltú. D’iarrfaimis, ar an ábhar sin, ar do chomhoibriú ina leith seo.

Uimh.

An chúis leis an diúltú

Leideanna ar conas é seo a sheachaint

1

Teideal ar bith (nó níor tugadh an teideal le fios i gceart sa mhionn)

 1. Cinntigh gurb é/í an t-iarratasóir an duine cuí le hiarratas a dhéanamh ar an deonú sula seolann tú d'iarratas ar aghaidh.
 2. Cinntigh go leagtar amach go soiléir agus go hiomlán teideal an iarratasóra sa mhionn.
 3. Cásanna sainchónaí iasachta - cinntigh go léann tú an nóta faisnéise.
 4. Acmhainní úsáideacha: a.  Probate Practice in a Nutshell (le hÉamonn G. Mongey) – tá teidil iontacha shamplacha ar fáil sa leabhar seo. (Leathanach 94 Supra, an Dara hEagrán) . Ba cheart go leanfadh foclaíocht do chlásail imréitigh foclaíocht/formáid na dteideal samplach a leagtar amach in Mongey. b. Ordú 79, Riail 5(1) – leagtar amach inti seo an t-ord tosaíochta le haghaidh cásanna díthiomnachta (sa chás gurb é dáta an bháis an 1/1/67 nó ina dhiaidh sin) c. Ordú 79, Riail 5(6) – leagtar amach inti seo an t-ord tosaíocht le haghaidh cásanna maille le huacht (sa chás gurb é dáta an bháis an 1/1/1967 nó ina dhiaidh sin) d. An tAcht Comharbais, 1965 Ordú 79 go ginearálta.

2

Mionnscríbhinn finné fianaithe má theastaíonn sí

 1. Léigh an nóta faisnéise ar mhionnscríbhinn finné fhianaithe sula seolann tú d’iarratas ar aghaidh. Tugtar breac-chuntas sa nóta seo ar na príomhchúinsí ina dteastaíonn AAW.
 2. Déan athbhreithniú ar an uacht go hiomlán lena dheimhniú an bhféadfadh aon chúis bheith ann go dteastódh mionnscríbhinn finné fhianaithe.

3

Mionn: ní ceart do luach an eastáit sa mhionn

 1. Ba cheart gurbh ionann an figiúr sa mhionn agus an t-olleastát.
 2. Sa chás nach an seiceadóir agus an t-iarratasóir an duine céanna, ba cheart an t-eastát sa mhionn a roinnt idir eastát réadach agus pearsanta. (Nóta: réadmhaoin léasachta = eastát pearsanta)
 3. Sa chás nach an seiceadóir agus an t-iarratasóir an duine céanna, ba cheart go gcuimseofaí luach reatha margaidh an eastáit dho-aistrithe i luach an eastáit.
 4. Sa chás gurb é/í an seiceadóir agus an t-iarratasóir an duine céanna, cinntigh gurb ionann figiúr an olleastáit sa mhionnscríbhinn um ioncam intíre agus an t-olleastát sa mhionn.
 5. I gcásanna de bonis non, ba cheart luach reatha na sócmhainní do-aistrithe neamhriartha a thabhairt le fios sa mhionn (agus sa mhionnscríbhinn ioncaim).

4

Mionnscríbhinn ioncaim:  an mhionnscríbhinn mhícheart ioncaim arna mionnú

 1. Cinntigh go bhfuil cur amach agat ar na mionnscríbhinní éagsúla ioncaim agus ar na nósanna imeachta cearta. Seiceáil Guide to completing an Inland Revenue Affidavit
 2. Maidir le básanna an 5/12/2001 nó ina dhiaidh sin (deonuithe céaduaire), úsáid Foirm CA24.  Tá leagan ar fáil ag www.revenue.ie is féidir a chomhlánú ar ríomhaire. Maidir leis an gcatagóir seo cháis, seol an mhionnscríbhinn ioncaim faoi mhionn (x2) le d’iarratas probháide chuig an Oifig Phrobháide.
 3. Maidir le básanna roimh an 5/12/2001 (deonuithe céaduaire), caith súl ar www.revenue.ie leis an bhfoirm cheart a dheimhniú. Sna cásanna seo, ní mór an mhionnscríbhinn ioncaim, a luaithe a chuirtear faoi mhionn í, a sheoladh ar aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim sa chéad ásc. Tar éis duit an deimhniú ioncaim don Ard-Chúirt a fháil, is féidir leat d’iarratas probháide a sheoladh chuig an Oifig Phrobháide. Má tá amhras ort faoi cén fhoirm atá le húsáid, déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim.
 4. I gcás iarratais de bonis non, úsáid Foirm A3C sa chás gurb é an 5/12/2001 nó ina dhiaidh sin, dáta an bháis. Tá fáil ar leagan ar féidir é a chomhlánú ar an ríomhaire ag revenue.ie.
 5. I gcás iarratais de bonis non, sa chás gurb é an 5/12/2001 nó roimhe sin, caith súil ar www.revenue.ie chun teacht ar an bhfoirm cheart. Má tá amhras ort faoi cén fhoirm atá le húsáid, déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim.

5

Níl an mhionnscríbhinn ioncaim comhiomlán/níor comhlánaíodh i gceart í

 1. Cinntigh go bhfuil cur amach agat ar an Guide to completing an Inland Revenue Affidavit (CA24).
 2. Cinntigh go gcomhlánaíonn tú go hiomlán gach mír den mhionnscríbhinn ioncaim.
 3. Tabhair faoi deara na míreanna a leanas, ach go háirithe:
  a. CA24, Cuid 8: ní ghlactar le huimhreacha PSP alpha dhúbailte le haghaidh tairbhithe.
  b. CA24, Cuid 8: ní mór duit an cheist a fhreagairt maidir le sochair inchomhiomlánaithe le haghaidh gach tairsí do gach tairbhí a liostaítear.
  c. CA24, Cuid 6: má thugtar le fios go n-aistreofar réadmhaoin trí uacht nó trí dhíthiomnacht anseo, ba cheart í a chur san áireamh i gCuid 4 (is é sin, ba cheart go mbeadh sí mar chuid den eastát).
  d. Cinntigh go gcuirtear an CA24 faoi mhionn os comhair aturnae/coimisinéir mionnaí agus go bhfuil na deimhnithe ar mhionnscríbhinní arna gcomhlánú i gceart.
  e. Cinntigh go bhfuil an chóip den CA24 deimhnithe i gceart agus go sonraítear ar an gcóip ainm agus síniú an aturnae a láimhseáil an t-iarratas a bheith san áireamh.

6

Seol ar aghaidh mionnscríbhinn um inniúlacht tiomnaithe

 1. Athbhreithnigh an cás lena dheimhniú an n-eascraíonn aon cheann de na táscairí thíos:
  a. Tugann teastas báis an tiomnóra aon cheann de na cúiseanna báis a leanas le fios: galar Alzheimer, néaltrú, lagú cognaíoch. (Tabhair faoi deara, má luaitear ar an teastas báis ‘galar Alzheimer 2 bhliain’ agus má rinneadh an uacht 5 bliana roimh an mbás, tharlódh nach dteastódh  mionnscríbhinn um inniúlacht tiomnaithe).
  b. Fuair an tiomnóir bás in institiúid shíciatrach.
  c.  Fuair an tiomnóir bás agus é/í ina c(h)oimircí cúirte. Mar phrionsabal ginearálta, sa chás go dtagann na táscairí sin chun solais, d’fhéadfadh go mbeadh mionnscríbhinn um inniúlacht tiomnaithe ag teastáil ón Oifig Probháide.
 2. Léigh an nóta faisnéise ar inniúlacht tiomnaithe.
 3. Cinntigh go gcuireann an duine ceart an ATC faoi mhionn – an dochtúir atá ag freastal ar an tiomnóir, mar shampla, tráth comhlíonta na huachta. Mura bhfuil fáil air sin, d’fhéadfaí glacadh le mionnscríbhinn um inniúlacht tiomnaithe ón aturnae a dhréachtaigh an uacht (ba cheart míniú a chur san áireamh maidir leis an bhfáth nach bhfuil fianaise leighis le teacht).

(Féach Probate Practice in a Nutshell le Mongey, foirmeacha 23 agus 24 le haghaidh fasach)

7

Mionnscríbhinn staide agus riochta a sheoladh ar aghaidh

Athbhreithnigh an uacht sula seolann tú ar aghaidh í chuig an Oifig Phrobháide lena dheimhniú arb ann d’aon easnaimh, marcanna fáiscín agus faigh mionnscríbhinn staide agus riochta sula ndéanann tú iarratas ar an deonú.

8

Uacht [codaisíl(eacha)] – níor seoladh ar aghaidh an bhunchóip nó níor seoladh ar aghaidh líon dóthanach díobh.

 1. Cinntigh go seolann tú an bhunuacht ar aghaidh.
 2. Cinntigh go seolann tú 3 chóip A3 den uacht/chodaisíl/na codaisíleacha ar aghaidh – ba cheart cóip amháin a bheith deimhnithe.

9

Taispeántáin don mhionn: níor chuir an coimisinéir agus an t-iarratasóir marc orthu

Athbhreithnigh gach taispeántán don mhionn agus cinntigh go bhfuil siad marcáilte ag an iarratasóir agus ag an gcoimisinéir (amhail an bhunuacht, cóip shéalaithe agus dheimhnithe den uacht, iomardú, cumhacht aturnae, bunséanadh agus mar sin de).

10

Seol ar aghaidh an luacháil reatha

Murab an t-iarratasóir an seiceadóir, agus más ann do réadmhaoin dho-aistrithe, teastaíonn luacháil reatha do gach réadmhaoin. Más ionann an réadmhaoin agus 1 acra nó níos mó, mó más réadmhaoin de chineál cóiríochta í, ní mór go ndéanfar an luacháil trí mheán mionnscríbhinne.

11

Teastas báis – níor seoladh ar aghaidh é

Cinntigh go seolann tú teastas báis ar aghaidh le gach ceann de na hiarratais (glacfar le teastas eatramhach cróinéara sa chás nach bhfuil fáil ar theastas báis go fóill). Sa chás nach bhfuil fáil ar cheachtar díobh, téigh i gcomhairle leis an Oifigeach Probháide.

12

Seol foirm um thiomnacht charthanúil (CB) ar aghaidh

Athbhreithnigh an uacht lena dheimhniú arb ann d’aon tiomnacht charthanúil. Más ann dóibh, comhlánaigh Foirm PAS3 agus seol ar aghaidh í leis an iarratas.

13

Ní hionann Ainm agus/nó seoladh an mhairbh nó an iarratasóra san uacht agus sa mhionn

Cinntigh go gcuimsítear sa mhionn na hainmneacha éagsúla agus na hiarsheoltaí a luaitear san uacht.

14

Seol an bhunuacht/cóip den uacht ar aghaidh

Cinntigh go seolann tú an bhunuacht ar aghaidh agus dhá chóip di le d’iarratas.

15

Mionn: ní hionann dáta an bháis an dáta ar an teastas báis

Athbhreithnigh gach páipéar sula seolann tú ar aghaidh iad d’fhonn a dheimhniú go bhfuil an dáta céanna báis luaite ó thús deireadh.

16

Mionn: níl an deimhniú mionnscríbhinne comhlánaithe

Athbhreithnigh an deimhniú mionnscríbhinne sula seolann tú ar aghaidh é (Tabhair I.R. 95 de 2009 faoi deara).

17

Mionn: ní ann d’aon chlásal comhdaithe

Cinntigh go gcomhlánaíonn tú an clásal comhdaithe ar an mionn (is é sin, ainm agus seoladh na n-aturnaetha a sheolfaidh ar aghaidh é)

18

Níor seoladh an banna ar aghaidh nó seoladh an banna mícheart ar aghaidh

Sa chás nach ionann agus seiceadóir agus an t-iarratasóir, cinntigh go seolann tú banna ar aghaidh. Cinntigh go seolann tú an banna ceart ar aghaidh (is é an ceann is coitianta ceann do bhásanna an 1/1/1967 nó ina dhiaidh sin. Maidir le básanna roimh an dáta seo, cinntigh go n-úsáideann tú an banna ceart). Tá fáil ar bhannaí fasaigh ag Foirmeacha Cúirte.

19

Banna: ní leor an phiansuim

Cinntigh gur leor an phiansuim chun íoc as dúbailt fhigiúr na n-ollsócmhainní (sócmhainní réadacha agus pearsanta) a luaitear sa mhionn (a chorpraíonn an luach reatha margaidh).

20

Banna: coimisinéir éagsúil luaite ar an mionn agus ar an mbanna

Cinntigh go bhfuil síniú an choimisinéara chéanna le sonrú ar an mionn agus ar an mbanna. Ordú 79, Riail 29.