Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Tuarascáil Bhliantúil 2016

Tuarascáil Bhliantúil 2016

 

 

Brollach leis an bPríomh-Bhreitheamh agus Cathaoirleach an Bhoird

 


An Breitheamh Onórach
Susan Denham
Cathaoirleach
Príomh-Bhreitheamh na hÉireann
 

Thacaigh an tSeirbhís Chúirteanna le breis agus 24,000 suí de chuid na gcúirteanna ar fud na tíre anuraidh. Thacaigh na 976 comhalta foirne dá cuid lena mhéid le 170 breitheamh a shuigh i ngach contae agus i ngach dlínse chúirte. Níor cuireadh aon am cúirte amú mar gheall nár thug an fhoireann tacaíocht nó mar gheall nach raibh saoráidí ar fáil.

Níor cheart go mbeadh an t-alt thuas ina ábhar iontais, ach is ábhar sásaimh agus bróid domsa, cathaoirleach Bhord na Seirbhíse, é a thabhairt le fios. Tá eagraíocht nua-aimseartha agus éifeachtúil riaracháin againn chun tacú le hoibriú ár gcúirteanna ar theastaigh olliarracht uaithi lena dearadh agus lena forbairt, agus a thug a cosa slán ón gcúlú mór eacnamaíochta a thit amach tamall de bhlianta ó shin.

Cinntíonn socruithe tréana rialachais ar leibhéal eagraíochta agus Boird araon cuntasacht, cothroime agus trédhearcacht i measc réimse gníomhaíochtaí na Seirbhíse. Baineann ríthábhacht leis seo chun treo agus soiléireacht a sholáthar agus le bainistíocht cheart a chinntiú i ngach limistéar.

Oibriú le daoine eile

Is ann don tSeirbhís mar acmhainn do na Breithiúna, do gach duine sa phobal ceartais, agus dóibh siúd a bhraitheann ar na cúirteanna le haghaidh sásaimh, caingne, cosanta, breithiúnais agus réiteach.  Léirítear sa tuarascáil bhliantúil seo a mhéid a idirghníomhaíonn agus a fhreastalaíonn an tSeirbhís ar ghrúpaí eile. Mar shampla, ghlac 70 duine dár gcomhaltaí foirne túslíne, a oibríonn le grúpaí agus gníomhaireachtaí íospartach, páirt in oiliúint agus i gceardlanna i gcomhoibriú leis na grúpaí seo in 2016.

Cuireadh oiliúint ar go leor dár bhfoireann, chomh maith, chun déileáil le finnéithe leochaileacha agus sa phróiseas lena mbaineann fianaise a thabhairt trí nasc físe. Chabhraigh Lár-Oifig na hArd-Chúirte le hoiliúint a chur ar 70 aturnae nua chun rochtain a fháil ar an gcóras cúirteanna agus chun a mbealach a dhéanamh tríd. Titeann seirbhísí idirghabhála amach le grúpaí eile trí oifigí cúirte, d’fhonn gur seachnaíodh éisteachtaí cúirte i limistéir ar nós cúrsaí teaghlaigh, maoine, torainn, núise, peataí agus díospóidí faoi theorainneacha.

Déantar iarrachtaí idirchaidrimh i seirbhísí idirghabhála agus tacaíochta le grúpaí eile i limistéar an dlí teaghlaigh, foréigean teaghlaigh agus leanaí, i mBaile Átha Cliath, Port Laoise, Cill Chainnigh, agus Bré. Leantar ar aghaidh le for-rochtain a sholáthar do ghrúpaí pobail, coláistí, mic léinn dlí, iriseoireachta agus eolaíochtaí sóisialta trí thurais, cainteanna, seimineáir, trialacha bréagacha agus cláir éagsúla ar fud an chórais chúirteanna.

Dul chun cinn sa seomra cúirte

Comhlíonann an tSeirbhís ról mór chun tacú le hiarrachtaí na mBreithiúna i dtaobh riar an cheartais a dhéanamh níos éifeachtúla. Sa Chúirt Uachtarach – áit ar thugamar méadú 58% faoi deara ar líonta na n-iarratas nua ar chead chun achomharc a dhéanamh – chabhraigh éifeachtúlachtaí na Seirbhíse leis an gcúirt iarratais nua a dheimhniú laistigh de thréimhse trí sheachtain, ar an meán, agus chun déileáil le hachomhairc ar chásanna iomlána laistigh de 6 mhí. Chomh maith leis sin, tugadh tromlach mór na n-achomharc leagáide ón tsean-Chúirt Uachtarach chun críche.

Chruthaigh cleachtais nua sa Chúirt Achomhairc éifeachtúlachtaí in am na cúirte. Cuireann an cleachtas ina n-iarrtar ar dhlíthithe chun glan-saincheisteanna a shainaithint in achomhairc an úsáid is fearr a bhaint as an am a leithdháiltear d’argóint ó bhéal, anuas ar chásanna a thabhairt le chéile a bhfuil a mhacasamhail de phrionsabail dhlíthiúla acu, ar chumas chun breithiúnas a thabhairt in go leor cásanna ar an lá céanna leis an éisteacht.

D’oibrigh an tSeirbhís go dian chun cabhrú leis an gCúirt Choiriúil Speisialta a bhunú, ónar eascair laghdú ar amanna feithimh anuas ó dhá bhliain go dtí 15 mhí. Chomh maith leis sin, san Ard-Chúirt, chabhraigh iarrachtaí na foirne leis na Breithiúna chun amanna feithimh a choimeád a ísle le sé seachtaine le haghaidh fhormhór na limistéar oibre – ón am a bhíonn cásanna réidh le haghaidh éisteachta go dtí an dáta ina mbíonn siad ar fáil. Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, laghdaíodh amanna feithimh anuas go dtí 11 mhí, a bhuíochas le hiarrachtaí na mbreithiúna agus na foirne, agus leithdháileadh acmhainní breise ag Uachtarán na hArd-Chúirte agus ag Príomhfheidhmeannach na Seirbhíse.
Tá athbhreithniú ar sheirbhísí promhaidh ag lorg chun feabhas a chur ar an limistéar tábhachtach seo agus é a nuachóiriú do neasghaolta na ndaoine siúd a fuair bás le déanaí, agus tá fiosrú á dhéanamh ar sheirbhís ar líne a sholáthar.

Tá obair iontach ar bun sa Chúirt Chuarda agus sa Chúirt Dúiche. Léifidh tú faoin iliomad gníomhaíochta agus iarrachta a rinne na cúirteanna seo, agus an fhoireann a bhaineann leis na cúirteanna seo, a dhéileálann leis an méid is mó de chásanna inár gcóras.

Buíochas

Táim buíoch d’iarrachtaí gach duine a éascaíonn oibriú na gcúirteanna agus a chuireann ar chumas na Seirbhíse sármhaitheas a bhaint amach. Gabhaim buíochas le Príomhfheidhmeannach na Seirbhíse, Brendan Ryan, a chomhghleacaithe san Fhoireann Bhainistíochta Sinsearaí, agus na bainisteoirí agus an fhoireann ar fud na limistéar oibre go léir. Gabhaim buíochas le mo chomh-chomhaltaí Boird agus leis na Breithiúna don tacaíocht dhaingean a thug siad le go leor blianta anuas.
Gabhaim buíochas leis an Aire agus lena comhghleacaithe sa Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí do na hiarrachtaí a rinne siad ar ár son san oiread sin limistéar.
Ba mhaith liom buíochas agus a aitheantas a thabhairt don phobal ceartais níos fairsinge – Comhairle Bharra na hÉireann, an Dlí-Chumann, an Garda Síochána, Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí, an Príomh-Aturnae Stáit, grúpaí ionadaíocha úsáideoirí cúirte, Seirbhís Phríosúin na hÉireann, a gcomhlíonann gach ceann díobh ról ríthábhachtach chun tacú le riar an cheartais.

Tugtar léargas ginearálta sa tuarascáil seo ar iarracht, athrú, agus ar inoiriúnaitheacht na Seirbhíse. Tugtar sa tuarascáil léargas ar chora crua ár sochaí, agus tugtar an deis chun léamh faoi chineál agus faoi mhéid ár gcórais chúirteanna

Susan Denham