Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Cúrsaí ginearálta na hArd-Chúirte

De réir Alt 34.3.1 de Bhunreacht na hÉireann, tá tú i dteideal imeachtaí a thionscnamh san Ard-Chúirt le dul chun dlí faoi aon cheist dlí nó fíorais, bíodh sí coiriúil nó síbhialta. 

Tá dlínse theoranta áitiúil ag na Cúirteanna Dúiche agus Cuarda, áfach, agus má théann tú chun na hArd-Chúirte agus más lú an méid a dhámhann an breitheamh ort ná uasmhéid na Cúirte Cuarda (€75,000) nó uasmhéid na Cúirte Dúiche (€15,000) d'fhéadfadh an Ard-Chúirt pionós a ghearradh ort de bharr na gcostas breise a tabhaíodh toisc nár thóg tú do chás go cúirt ní b'ísle.

Ar an gcaoi chéanna d'fhéadfaí pionóis den chineál céanna a ghearradh ort má thógann tú cás a bhaineann le talamh chun na hArd-Chúirte, agus más lú ná €254.00 ráta luachála mar thalamh, mar ba chóir cásanna faoi bhun an mhéid sin a thabhairt chun na Cúirte Cuarda.

Dlínse na Cúirte Cuarda
Dlínse na Cúirte Dúiche

Is í an Ard-Chúirt amháin ar féidir léi  plé leis na réimsí seo a leanas:

 1. Agóidí Bunreachtúla ina aghaidh reachtaíochta
 2. Foirceannadh cuideachtaí
 3. Scrúdaitheoirí a cheapadh do chuideachtaí
 4. Cúrsaí féimheachta
 5. Cúrsaí Coimircíochta (i gcás Mionaoiseach agus Daoine Mímheabhracha)
 6. Agóidí in aghaidh bailíochta toghcháin Oireachtais nó toradh reifrinn
 7. Iarratais faoi Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978
 8. Iarratais faoi Acht na nAltraí, 1985
 9. Iarratais faoi Acht na bhFiaclóirí, 1985
 10. Iarratais faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 - 1994
 11. Iarratais ar bhannaí i gcásanna dúnmharaithe agus eiseachadta
 12. Iarratais ar Thearmann

 

Ní thionscnaítear imeachtaí sa Phríomh-Oifig maidir leis na cineálacha cásanna seo a leanas ach i dtrí oifig eile na hArd-Chúirte:-

An Oifig Phrobháide - tairiscintí probháide

Oifig na gCoimircithe Cúirte - achainíocha agus tairiscintí coimirce

Oifig an Scrúdaitheora na hArd-Chúirte - toghairmeacha agus tairiscintí féimheachta

An Chúirt Tráchtála

Bunaíodh rannóg tráchtála na hArd-Chúirte sa bhliain 2004 le cásanna glanfhiúchas ard (níos mó ná aon mhilliún euro) agus imeachtaí maidir le maoin intleachtúil a thabhairt chun tosaigh go mear. Tá sé rialaithe ag Ordú 63A de Rialacha na nUaschúirteanna agus cuimsíonn sé

 • Imeachtaí cúirte nach lú luach an éilimh ná €1 milliún i leith éileamh i gconradh nó tort a eascraíonn as idirbhearta gnó agus cineálacha áirithe éileamh eadrána

 • Imeachtaí lena mbaineann maoin intleachtúil (lena n-áirítear bréagthairiscint), níl siad sin teoranta ó thaobh luach an éilimh

 • Achomhairc ó, nó iarratais ar athbhreithniú breithiúnach i ndáil le, haon chomhlacht reachtúil sa chás ina measann an breitheamh atá ag bainistiú an liosta, agus aird ar an ngné trachtála nó ar aon ghné eile d’iarratas den sórt sin, go bhfuil sé oiriúnach chun dul isteach ar an liosta tráchtála.

Déantar iarratais, maidir le hiontráil ar an liosta i bhfoirm Fógra Foriarratais bunaithe ar dheimhniú an aturnae thar ceann an iarratasóra. Deimhneofar leis an deimhniú, arna shíniú ag an aturnae go pearsanta, thar ceann an ghnólachta ar taifead go dtagann na himeachtaí faoin sainmhíniú ar 'imeachtaí tráchtála' sna rialacha cúirte agus go ndéanann siad gach dícheall chun comhlíonadh an chliaint leis na treoracha a dhaingniú.

Le héifeacht ón 12 Aibreán 2019, ceanglaítear ar chleachtóirí sonraí staitistiúla áirithe a chur ar fáil do commercialdata@courts.ie nuair atá an cás i gceist tugtha chun críche. Ag seo thíos, tá nasc curtha leis an scarbhileog atá le bheith comhlánaithe chun na críche sin. Féach Treoir Chleachtais HC85.

Úsáideann an chúirt córas bainistithe cásanna atá deartha chun ullmhúchán le haghaidh trialach a shruthlíniú, chun costais nach gá a bhaint agus chun nochtadh iomlán réamhthrialach a chinntiú. Is féidir imeachtaí a chur ar atráth ar feadh tréimhse ghearr chun réiteach a fháil ar an díospóid trí chineál éigin réiteach malartach ar dhíospóidí, cosúil le hidirghabháil, idir-réiteach nó eadráin, a cheadú.

Níl aon chead iontrála uathoibríoch chuig liosta tráchtála na hArd-Chúirte. Tugtar éisteacht d’iarratais iontrála chuig an liosta tráchtála gach Luan sa téarma.

Tá an Fógra Foriarratais faoi réir táille cúirte €5,000 atá inaisíoctha sa chás ina ndiúlaítear don iarratas.

Príomh-Oifig na hArdchúirte

Is féidir tús a chur le do chás nó doiciméid a chomhdú i bPríomh-Oifig na hArdchúirte i bpearsa nó trí phost, is é seo an seoladh:

Príomh-Oifig na hArdchúirte
Na Ceithre Cúirteanna
Cé na gCúirteanna
Baile Átha Cliath 7

Nuair a rachaidh tú go dtí an oifig, ba cheart duit ticéad a thógáil agus fan go dtí go nglaofar ort. Déileálann an oifig le cúrsaí uile na hArdchúirte agus d'fhéadfadh an scuaine a bheith fada, mar sin ba cheart duit am a chur ar fáil dó sin.

Chun a chinntiú go nglacfar le do dhoiciméad seiceáil an méid a leanas:

1. Gur íocadh an táille cúirte cheart agus go bhfuil stampa ar an doiciméad atá á chomhdú.
2. Gur síníodh an doiciméad, nó i gcás mionscríbhinne, go bhfuil sí mionnaithe i gceart.
3. Go bhfuil cóipeanna den doiciméad agat le tabhairt ar ais duit.
4. Más rud é go bhfuil tú ag comhdú an doiciméad trí phost, ní mór clúdach faoi stampa is seoladh a áireamh.
5. Más rud é go bhfuil mionscríbhinn á comhdú agat, ní mór duit a lua ag deireadh na mionscríbhinne cibé an bhfuil sí á 'comhdú ar son an ghearánaí/an chosantóra, an iarratasóra/an fhreagraí ag...' agus dáta an chomhdaithe a áireamh.
6. Ba cheart duit a áirithiú go bhfuil uimhir taifid an cháis ag barr an doiciméid sa chúinne ar dheis, mar shampla 2014 / 0000 P nó 2013 / 0000 S.

Más rud é go bhfuil tú ag lorg cóip d'ord ó do chomhad;

 • Más rud é go bhfuil tú ag déanamh ionadaíochta ar do shon féin, is féidir leat an cóip a iarraidh. Más rud é go bhfuil aturnae ag déanamh ionadaíochta ort, ní mór don aturnae an t-iarratas a dhéanamh.

 • Déantar iarratais ar oird gnáthchóipe trí rphost chuig an bPríomh-Oifig ag: highcourtbespeaks@courts.ie
  Nóta: seo gnáthchóip agus níl sé fianaithe.

 • D'fhéadfadh cóip d'ord fianaithe a bheith de dhíth le haghaidh cúise oifigiúil nó le haghaidh achomhairc. Más ea, cuir rphost chuig highcourtattestedorders@courts.ie.
  Ní mór é sin a bhailiú i bpearsa ón oifig leis an táille cúirte ábhartha, arna íoc le cárta táille ón Oifig Stampála.

 

Más rud é go bhfuil tú ag lorg cóip de dhoiciméad ó do chomhad;

 • Más rud é go bhfuil tú ag déanamh ionadaíochta ar do shon féin, is féidir leat an cóip a iarraidh. Más rud é go bhfuil aturnae ag déanamh ionadaíochta ort, ní mór don aturnae an t-iarratas a dhéanamh.

 • Ba cheart an t-iarratas ar chóip de dhoiciméad a dhéanamh i bpearsa ag an oifig.

 • Is féidir an comhad a iarraidh do 10.30 a.m nó 2.30 p.m. Ba cheart duit dul go dtí an oifig 15 nóiméad roimh na huaireanta sin.

 • Cuir an cárta táille cúirte agus an 'duillín ordaithe' (ar fáil san oifig) i gceangal leis an doiciméad.

 • Tabhair an comhad leis an gcárta táille cúirte agus leis an 'duillín ordaithe' do bhall den fhoireann.

 • Ní mór duit dul go dtí an oifig chun do dhoiciméad/dhoiciméid a bhailiú.
  Nóta: d'fhéadfaidh sé 2 go 3 lá oibre a thógáil chun an cóip den doiciméad a phróiseáil.

 

Más rud é go bhfuil tú ag lorg cóip de chóip fhianaithe de Bhreithiúnas ón Ardchúirt;

 

Más maith leat dul i dteagmháil leis an gcláraitheoir a bhí sa chúirt do do chás;

 1. Breathnaigh ar do chás ar Cuardach na hArdchúirte. Sa radharc 'Order Details', beidh túslitreacha an chláraitheora le feiceáil faoin gceannteideal 'Registrar'.

 2. Cuir rphost le haghaidh aird an chláraitheora chuig: highcourtcentraloffice@courts.ie

 3. Féadtar do cheist nó iarratas ar leith a chur isteach i gcorp an rphoist.

 

 

_____________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 5 Aibreán 2017