Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

An Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga

Réamhrá.

Is bealach malartach é an nós imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga chun tús a chur le hábhair shibhialta agus thráchtála maidir le héileamh beag i gcásanna trasteorann agus déileáil leis na hábhair sin. Tá foráil dó i Regulation (EC) No. 861/2007 agus déantar tagairt dó i Rules of the District Court 1997 - 2014 - Order 53B.

Is éard is cás trasteorann ann ná cás ina bhfuil páirtí amháin ar a laghad ina chónaí i mBallstát den Aontas Eorpach (seachas an Danmhairg) seachas Ballstát de chuid na Cúirte atá ag déileáil leis an éileamh.

Is é cléireach na Cúirte Dúiche, ar a dtugtar an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga ('an cláraitheoir') a chuirfidh an tseirbhís ar fáil in Éirinn tríd an gCúirt Dúiche. Ní féidir leat Éileamh Beag Eorpach a dhéanamh ar líne. Déileálfar leis an nós imeachta den chuid is mó trí chomhfhreagras cé gur féidir éisteacht os comhair cúirte a thionól má cheapann an chúirt go bhfuil gá leis.

Rachaidh an cláraitheoir i mbun idirbheartaíochta le teacht ar réiteach, más féidir é, ionas nach mbeidh gá le héisteacht chúirte.  Ní gá duit aturnae a fháil.

Is féidir leat éilimh suas le €5,000 a thabhairt maidir le hábhair shibhialta agus thráchtála.

Ní chuirtear na héilimh seo a leanas san áireamh faoin nós imeachta:

 • cúrsaí ioncaim, custaim ná riaracháin.
 • cúrsaí a bhaineann le dliteanas an Stáit as gníomhartha nó neamhghníomhartha a bhaineann le feidhmiú údarás an Stáit.
 • stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha.
 • cearta maidir le réadmhaoin a eascraíonn as caidreamh pósta, oibleagáidí cothabhála, uachtanna agus comharbas.
 • imeachtaí féimheachta a bhaineann le cuideachtaí dócmhainneacha a fhoirceannadh nó le daoine dlíthiúla eile, socruithe breithiúnacha, imshocraíochtaí agus imeachtaí den chineál sin.
 • leas sóisialta.
 • eadráin.
 • dlí na fostaíochta.
 • tionóntachtaí réadmhaoine do-aistrithe, ach amháin caingean maidir le héilimh airgeadaíochta.
 • sáruithe príobháideachta.
 • clúmhilleadh.


Focal foláirimh.

Tusa amháin a bheartaíonn éileamh a dhéanamh nó an scéal a fhágáil mar atá agus caithfidh tú féin do bhreith a thabhairt air sin.

Má tá éileamh á dhéanamh agat ní mór duit a bheith cinnte d'ainm agus seoladh an duine nó an chomhlachta a bhfuil tú ag déanamh an éilimh ina choinne.  Caithfidh na sonraí seo a bheith cruinn le gur féidir forghníomhú a dhéanamh ar an ordú cúirte (breithiúnas).

Éileamh a dhéanamh.

Déan teagmháil le hOifig na Cúirte Dúiche sa cheantar ina bhfuil an duine/páirtí a bhfuil tú ag déanamh éilimh ina choinne (ar a dtugtar 'an freagróir') ina chónaí nó i mbun gnó.

Is féidir le tomhaltóir tús a chur le hÉileamh Beag Eorpach sa cheantar Chúirt Dúiche ina bhfuil an tomhaltóir ina ghnáthchónaí nó ag tabhairt faoi ghairm, ghnó nó cheird ar bith.

Tabharfaidh an cláraitheoir foirm iarratais duit nó féadfaidh tú European Small Claims Application Form a íoslódáil anseo.

Ba chóir an fhoirm iarratais chomhlánaithe agus an táille €25 a lóisteáil leis an gcláraitheoir.

Seolfaidh an cláraitheoir cóip den fhoirm iarratais chomhlánaithe chuig an bhfreagróir.

Coinneofar an bhunfhoirm iarratais in oifig an chláraitheora.

Mura ndéantar díospóid faoi d'éileamh.

Má admhaíonn an freagróir go bhfuil an ceart agat ní mór dó nó dié sin a chur in iúl d'oifig an chláraitheora trí Foirm Freagraí a sheoladh ar ais le híocaíocht den tsuim atá á éileamh.  Cuirfidh an cláraitheoir an íocaíocht ar aghaidh chugat ansin.

Mura bhfreagraíonn an Freagróir.

Mura bhfaightear freagra tabharfaidh an Chúirt breithiúnas.

Má dhéantar díospóid faoi d'éileamh.

Má fhaigheann an cláraitheoir fógra ón bhfreagróir ag déanamh díospóide faoi d'éileamh nó ag déanamh frithéilimh i do choinne, déanfaidh an cláraitheoir teagmháil leat agus tabharfaidh sé nó sí cóip d'fhreagra an fhreagróra duit.  Nuair nach féidir teacht ar réiteach cuirfear an t-ábhar chun cúirte.

Frithéileamh.

Is éard atá i bhfrithéileamh ná éileamh a dhéanann an freagróir i do choinne.
Is féidir go n-iarrfar doiciméid a aistriú.

Is féidir leis an gcláraitheoir iarraidh ar pháirtí aistriúchán a chur ar fáil de dhoiciméad ar bith a bhaineann leis an éileamh;

sa chás nach nglacann páirtí eile leis an doiciméad sin mar gheall nach bhfuil sé i dteanga a thuigeann an páirtí sin,

nó,
nuair atá sé ag teastáil chun breithiúnas a thabhairt.

Nóta: Tá teorainneacha ama dochta ar fáil in Airteagail 5 & 7 de Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 maidir le himeachtaí a chur ar bun agus a chur i gcrích.

Athbhreithniú ar bhreithiúnas.

Beidh freagróir i dteideal athbhreithnithe ar bhreithiúnas a thugtar faoin nós imeachta nuair;

(a) (i) nach ndearnadh an t-éileamh nó an toghairm a sheirbheáil i gceart, agus

(ii) nár seirbheáladh é le dóthain ama chun cur ar chumas an chosantóra socrú a dhéanamh dá c(h)osaint,

(b) nuair a cuireadh cosc ar an gcosantóir agóid a dhéanamh i gcoinne an éilimh ar chúiseanna force majeure nó de bharr cúinsí eisceachtúla.

Aitheantas agus Forghníomhú.

Déanfar breithiúnas a thugtar i mBallstát faoin Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga a aithint agus a fhorghníomhú i mBallstát eile agus beidh an nós imeachta forghníomhaithe rialaithe ag dlí an Bhallstáit ina bhfuil forghníomhú le déanamh ar an mbreithiúnas.

Ar iarratas ó dhuine de na páirtithe, eiseoidh an chúirt teastas a bhaineann le breithiúnas faoin Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga gan aon chostas breise.

Is iad na cláraitheoirí contae na húdaráis oiriúnacha i leith breithiúnais atá le forghníomhú in Éirinn, ach amháin i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh, áit a bhfuil údarás ag an sirriam. Ba chóir duit cóip den bhreithiúnas agus cóip den teastas a d'eisigh an chúirt, chomh maith le haistriúchán ar an teastas nuair is cuí, a sheoladh chuig an gcláraitheoir contae/sirriam cuí lena fhorghníomhú.