Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Seicliosta riaracháin maille le huacht de bonis non (agus probháid neamhriartha)

  • Déan athbhreithniú iomlán ar d’iarratas sula seolann tú ar aghaidh é.
  • Seiceáil d'iarratais dhiúltaithe: na cúiseanna is coitianta lena chinntiú nach ndiúltófar d’iarratas.
  • Úsáid an seicliosta thíos lena chinntiú go bhfuil agat na cáipéisí go léir.
  • Eagraigh do chuid páipéar san ord ina bhfuil siad sa liosta thíos (cibé acu má tá páipéir á seoladh ar aghaidh agat tríd an bpost nó ag an gcuntar).
  • Más ann do phrobháid neamhriartha, úsáid an seicliosta seo (tugtar éagsúlachtaí le fios thíos).

 

Cáipéisí atá le seoladh ar aghaidh:

1. Foirm S1 (foirm iarratais poist)

Ní mór Foirm S1 arna comhlánú le gach iarratas a sheoltar ar aghaidh sa phost.

2. Táillí

Féach an mhír táillí le teacht ar a thuilleadh faisnéise.

3. Bundeonú

Ní mór an bundeonú riartha nó cóip oifigiúil de a sheoladh ar aghaidh mura bhfuil fáil ar an mbundeonú. Má tá cóip oifigiúil á seoladh ar aghaidh, teastaíonn litir ghealltanais chun an bhunchóip a sheoladh ar aghaidh má thagtar uirthi agus nuair a thagtar uirthi.

I gcás probháid neamhriartha, seol cóip oifigiúil ar aghaidh.

4. Léirscríbhinn na huachta/na codaisíle

Fótachóip den uacht/chodaisíl nó léirscríbhinn chlóite arna deimhniú ag aturnae bheith ina fíor-chóip. Féach Caibidil 3  Probate Practice in a Nutshell le hÉamonn G. Mongey chun teacht ar thuilleadh faisnéise.

5. Mionn don riarthóir maille le huacht de bonis non

Foirm Uimh. 4, Aguisín Q, Rialacha na nUaschúirteanna arna n-oiriúnú go cuí chun ‘neamhriartha’ a bheith luaite i ndiaidh an fhocail ‘eastát’.

Teideal le saghas an mhionna, ainm an mhairbh agus gach leagan den chéanna, seoladh deiridh an mhairbh, gairm an mhairbh agus an iarratasóra, an clásal iomlán comhdúcháin a chur san áireamh.

Déan an bundeonú probháide nó cóip shéalaithe agus dheimhnithe, más infheidhme, a sholáthar.

Cuir isteach an teideal sa mhionn agus bain gach duine a raibh teidlíocht acu roimhe seo féach Ordú 79, Riail 5, Rialacha na nUaschúirteanna agus teidil shamplacha a leagtar amach in Aguisín 16, Probate Practice in a Nutshell le hÉamonn G. Mongey].

Ní mór dáta agus áit eisiúna an bhundeonaithe agus an chúis agus an dáta ar cuireadh deiridh leis a lua sa mhionn.

An t-eastát le roinnt ina eastát neamhriartha réadach agus pearsanta. Tá maoin na léasachta le léiriú mar eastát neamhriartha pearsanta agus murab ann d’aon mhaoin neamhriartha ruílse, ní mór a lua, ‘Ní ann d’aon eastát neamhriartha réadach’.

Luach reatha na maoine neamhriartha do-aistrithe amhail an luacháil le lua.

I gcás probháid neamhriartha:
Úsáid foirm um Mionn an tSeiceadóra arna hoiriúnú go cuí (is é sin, athraigh an tagairt don bhundeonú, athluaigh sonraí an chéid deonaithe [lena n-áirítear forchoimeád chearta an iarratasóra seo] agus conas a cuireadh deireadh leis [is é sin, bás an chéid seiceadóra], tagair d’eastát ‘neamhriartha’ gach áit san fhoirm agus cuir an luach margaidh isteach.)

6. Cóip den mhionn

7. Diúltú an duine ag a raibh teidlíocht roimhe seo i leith an iarratasóra (más infheidhme)

Le soláthar agus le marcáil ag an iarratasóir agus ag an gcoimisinéir ar mionnaíodh an mionn roimhe/roimpi. Féach Rialacha na nUaschúirteanna, Aguisín Q, Foirm 18 le teacht ar an bhfoirm dhiúltaithe.

8. Cumhacht aturnae (más infheidhme)

Le soláthar le dáta an chéanna a athlua agus le marcáil ag an iarratasóir agus ag an gcoimisinéir ar mionnaíodh an mionn roimhe/roimpi. Féach Aguisín 12, Probate Practice in a Nutshell le hÉamonn G. Mongey.

9. Fianaise i leith luach reatha margaidh mhaoine

Is leor deimhniú luachála ó cheantálaí sa chás gur teach cónaithe an mhaoin neamhriartha ar níos lú ná acra amháin.

Teastaíonn mionnscríbhinn luach reatha margaidh mura n-úsáidtear an mhaoin neamhriartha mar theach cónaithe nó má tá breis agus acra amháin thart ar an teach.

Féach Aguisín 8, Probate Practice in a Nutshell le hÉamonn G. Mongey.

I gcás probháid neamhriartha, ní gá litir nó mionnscríbhinn a sheoladh ar aghaidh i leith luach reatha margaidh.

10. Mionnscríbhinn um ioncam intíre

Níor cheart cóipeanna de cháipéisí rite a chur san áireamh seachas sa chás go bhfreagraítear aon cheist le ‘féach ar ceangal’ a lua. Ba cheart cóip den mhéid atá 'ar ceangal’ a sheoladh ar aghaidh;

a. i gcásanna básanna an 5/12/2001 nó ina dhiaidh sin

Úsáid Foirm A3. Seol ar aghaidh dhá bhun Fhoirm A3C atá comhlánaithe go hiomlán. (Ní gá na Foirmeacha A3 seo a sheoladh ar aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim ar dtús) . Cuir isteach na luachanna reatha margaidh. Ní mór leagan íoslódáilte A3C a chomhlánú ar ríomhaire. Ní mór an chruachóip a chomhlánú le peann gorm. Ní mór go mbeidh an dá chóip díreach mar an gcéanna.

b. i gcás básanna roimh an 5/12/2001

Seiceáil www.revenue.ie chun teacht ar na foirmeacha cuí. Ní mór na foirmeacha seo a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus ní mór Deimhniú don Ard-Chúirt a fháil chomh maith.

11. Sceideal na dtailte (CA6 nó D1)

Teastaíonn seo i gcás básanna roimh an 5/12/2001 más ann do mhaoin san eastát. Ní mór luach dháta an bháis agus tionacht a chur isteach.

12. Banna

Ordú 79, Riail 29, Rialacha na nUaschúirteanna.

Úsáid an fhoirm chuí bhanna de réir dháta an bháis atá curtha in oiriúint go cuí i bhfoirm shingil más cuí agus ina luaitear ‘neamhriartha’ i ndiaidh an fhocail ‘eastát’ gach áit san fhoirm.

Tá fáil ar fhoirmeacha anseo. Tá 3 fhoirm ann: ceann amháin le haghaidh básanna an 1/1/1967 nó ina dhiaidh sin, ceann amháin le haghaidh básanna idir an 1/6/1959 agus an 31/12/1966 agus ceann amháin le haghaidh básanna roimh an 1/6/1959.

Cuir isteach an phiansuim le híoc as dúbailt na n-ollsócmhainní (lena n-áirítear dúbailt luach reatha na maoine do-aistrithe) .

Scrios amach an mhír leathdheireanach mar gheall gurb ann d’uacht.

Ba cheart don iarratasóir an banna a chomhlíonadh roimh an gcoimisinéir céanna ar mionnaíodh an mionn roimhe/roimpi (Ordú 79, Riail 29, Rialacha na nUaschúirteanna)

Ní féidir an banna a chomhlíonadh roimh aturnae nó gníomhaire an pháirtí a chomhlíonann é (Ordú 79, Riail 29, Rialacha na nUaschúirteanna)

I gcás probháid neamhriartha, ní theastaíonn aon bhanna.

13. Fírinniú an urra (má theastaíonn sé)

Foirm Uimh. 16, Aguisín Q, Rialacha na nUaschúirteanna. Teastaíonn seo má ghníomhaíonn duine mar urra le banna (Ní theastaíonn urraí níos mó mura n-ordaíonn an tOifigeach Probháide go dteastaíonn. Más ann d'urra leis an mbanna, áfach, teastaíonn fírinniú urra).

Ní féidir le duine a dhéanann mionnscríbhinn luach margaidh a mhionnú gníomhú mar urra.

Ní féidir le haturnae nó cléireach nó aturnae printísigh cleachtach gníomhú mar urra gan cead ón gcúirt nó ón Oifigeach Probháide - Ordú 79, Riail 73, Rialacha na nUaschúirteanna).

I gcás probháid neamhriartha, níl fírinniú urra infheidhme.

14. Orduithe cúirte (más infheidhme)

Teastaíonn cóipeanna fianaithe