Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Tuarascáil Bhliantúil 2017

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2017

 

Réamhrá leis an bPríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

 


Brendan Ryan
Príomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin

Lean fócas ag ár gcuid gníomhaíochta le linn 2017 ag tabhairt infreastruchtúir éifeachtaigh nua-aoiseach chun tacú le riar cirt. Tá áit tosaíochta againn d’obair na gcúirteanna, ag tabhairt foirne oilte, oiriúint nua-aoiseach agus an teicneolaíocht is déanaí.  Maidir leis sin, chuireamar béim nua ar thógáil agus forbairt - i go leor bealaí.

Bhíomar ag tógáil sa tslí fhisiceach mar a raibh réimse tionscadail theach cúirte móra críochnaithe i mbailte timpeall na tíre. Bhí na foirgnimh iontacha i nDroichead Átha, i Leitir Ceanainn agus i Loch Garman ar an gcéad trí cinn le bheith críochnaithe i mbliana as seacht dteach cúirte ar iomlán sa tionscadal le bheith críochnaithe faoi shocrúcháin ar chomhpháirtíocht phríobháideach phoiblí.  Chomh maith le háiseanna feabhsaithe go mór a sholáthair d’úsáideoirí na cúirte, tugann na foirgnimh sin cúnamh tábhachtach d’oidhreacht na tíre. 

Bhíomar ag cur leis go mór i réimse na forbartha foirne, ag cur bunchlocha do na blianta le teacht, chuireamar fáilte roimh baill foirne nua agus d’ullmhaigh muid chun go leor blianta a chailleadh le taithí an-luachmhar. Rinneamar infheistíocht shuntasach i bhfoghlaim agus traenáil foirne agus athbhreithniú ar riachtanais ár bhfoirne, agus muid ag comhlíonadh Plean Fórsa Oibre do na trí bliana go dtí 2019.  Léirigh ár gcuid rannpháirtíochta sa tionscnamh Integrity at Work de chuid Transparency International Ireland ár dtiomantas chun láthair oibre eiticiúil a chruthú, ina bhféidir leis an bhfoireann a bheith ar a gcompord labhairt faoi aon éagóir.

Agus muid ag cur le rath ár gcórais chumarsáide agus faisnéise, chuireamar feabhas ar an teicneolaíocht atá ar fáil i seomraí na cúirte, rinneamar sruthlíniú ar chrua-earra dár gcuid foirne agus do bhreithiúna agus táimid ag obair chun seirbhísí feabhsaithe a sheachadadh, go háirithe sa réimse digiteach. Ceadaíonn ár dtionscadal Seirbhíse Cúirte Ar Líne (CSOL) do chleachtóirí dócmhainneachta agus iarrthóirí éilimh bheaga idirghníomhú linn go cianda agus cuireann sé seirbhís feabhsaithe ar fáil do chustaiméirí ceadúnaithe.  Chuireamar tús leis an obair ar an ath-fhorbairt ar ár suíomh gréasáin agus ag forbairt córais chun iarratais ar líne a éascú ar chead chun achomhairc chuig an gCúirt Uachtarach agus an Oifig nua molta ag an Moltóir Costais Dlíthiúla.  D’oibrigh muid freisin ar fhorbairt cláir clisiúnais. 

Cuireadh leis ár n-iarrachtaí chun tógáil a dhéanamh agus chun forbartha leis an gcionnroinnt bhuiséid a leithdháileadh dúinn. Ba é €140,080 an glanmhaoiniú iomlán don tSeirbhís i 2017.  Nuair a bhíonn sé coigeartaithe chun an maoiniú aonair a chur san áireamh, tugtha ag ár seacht dtionscadail mhóra tógála, b'ardú mór é sin ar €4.0m nó 5% den chionnroinnt do 2016.  Mar gheall ar arduithe párolla, bhíomar in ann folúntais foirne a chomhlíonadh agus d’eagraíomar go leor comórtais foirne ar eascraigh in ardú céime do os cionn 70 ball foirne.

Cuireann cáipéisí corparáideacha taca faoinár gcuid oibre go leanúnach. Ba é sin an tríú bliain agus an bhliain deiridh dár bPlean Straitéiseach Reatha, agus cé is moite de na dúshláin ag an téarma seo, bhíomar in ann machnamh ar a bhfuil bainte amach againn ó 2014.  Tá clár uaillmhianach cairte ag ár bPlean Corparáideach 2017 don obair an bhliain seo.  Lean muid linn ag leabú dea-phrionsabail rialachais inár gcuid oibriúcháin agus ag déanamh gach iarrachta chun rioscaí a aithint agus a ísliú nuair ab fhéidir.

Bhíomar ag forbairt pleananna don todhchaí, agus léiríodh é sin nuair a cuireadh críoch ar ár bPlean Straitéisigh 2017-2020. Leagann an plean sin amach ár dtosaíocht agus beartais do na trí bliana atá amach romhainn.  Bhí sé forbartha ag leanúint comhairliúcháin le foireann trí sraith cheardlann agus le páirtithe leasmhara seachtracha a fuair cuireadh chun iarratais a sheoladh ar ár dtosaíocht don todhchaí.  Faoin am a mbeidh ár bplean nua socraithe againn, beimid fós ag dul i ngleic le dúshláin agus ag cur fáilte roimh dheiseanna chun ár seirbhísí a fheabhsú. 

Lean muid ag forbairt cur chuige úire chun seachadta seirbhísí lenár n-athbhreithniú ar oibriúchán ár n-oifigí chúirte comhcheangailte lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.

Táimid i gcónaí tiomanta ag tacú le polasaí an Rialtais. Tá ár n-iarrachtaí chun treo nua a thabhairt do bhainistíochta na gcúirteanna i gcomhréir le Plean Athnuachana na Státseirbhíse.  Bhí an tSeirbhís roghnaithe ag Bord Bainistíochta na Státseirbhíse chun dul faoi athbhreithniú eagraíochta agus ár gcumas a mheasúnú chun ár n-aidhmeanna a bhaint amach.  Thugamar cúnamh d’fhoireann athbhreithnithe le linn na bliana agus táimid ag fanacht ar a dtuairisc i 2018.  Chuaigh an fhoireann freisin chuig cruinnithe an halla i go leor láithreacha mar chuig den tionscnamh athnuachan ginearálta agus ghlac siad páirt sa Suirbhé Rannpháirtíochta Fhostaí Státseirbhíse i mí Mheán Fómhair.

Déanann aidhmeanna agus spriocanna ár bpleananna straitéiseacha aithris ar go leor dóibh sin a dtugtar breac-chuntas orthu i bpleananna straitéiseacha an Rialtais. Maidir leis sin, táimid i gcónaí tiomanta chun ár seirbhísí a fheabhsú agus luach a thabhairt chun críche ar airgead, ag cur feabhais ar sheirbhísí ar líne agus ag obair chun fostóir iontach a dhéanamh as an státseirbhís.  Roinnimid na haidhmeanna atá ag an Straitéis Ríomhsheirbhísí Rialtais 2017-2020 seolta i mí Iúil; Straitéis Phobail don Státseirbhís 2017-2020 seolta i mí Dheireadh Fómhair agus an creat nua seirbhíse chun tuilleadh forbartha agus nuálaíochta inár Státseirbhís 2020 seolta i mí na Nollag.

D’fhág an Príomh-Bhreitheamh agus Cathaoirleach Bhoird na Seirbhíse Cúirteanna an Breitheamh Susan Denham leagáid dochreidte taobh thiar di nuair a chuaigh sí ar scor i mí Iúil. Is fada an lá sula ndéanfar dearmad ar an méid a rinne sí chun cur leis an  obair a dhéantar sa tSeirbhís.  Chuireamar fáilte roimh a comharba, an Príomh-Bhreitheamh Frank Clarke agus táimid ag obair leis chun leanúint ar aghaidh le nua-aoisiú na gcúirteanna.  Faighimid tacaíocht maidir leis sin ó bhaill eile an Bhoird.

Mar i gcónaí, táim fíorbhuíoch as foireann na Seirbhíse as a dtiomantas leanúnach. Molaim a ndíograis agus táim fíorshásta lena n-iarrachtaí chun seirbhís den scoth a thabhairt do gach duine a úsáideann na cúirteanna.  Léirím mo bhuíochas do na breithiúna as a dtacaíocht agus aithním an cúnamh a fhaighimid ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus ó fhoireann na Roinne.  Táim buíoch as an tacaíocht ónár gcomhoibrithe sa phobal cirt leathan, lena n-áirítear An Garda Síochána, an tSeirbhís Promhaidh, an tSeirbhís Príosún, Barra na hÉireann, Dlí-Chumann na hÉireann, Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus Príomh-Aturnae an Stáit.   Beimid ag leanúint ar aghaidh ag obair le grúpaí a thacaíonn le híospartaigh agus le daoine eile a bhaineann úsáid as ár gcúirteanna freisin.

Sa tuarascáil seo againne, léirítear bliain rathúil eile inar éirigh linn ár sainorduithe a chomhlíonadh. Leanann muid ag athshlánú ó na blianta crua a bhí ann le déanaí i dtreo na todhchaí le dóchas faicheallach go dtiocfaidh forbairt ar sheirbhís nua-aoiseach do na cúirteanna dóibh siúd a úsáideann ár gcúirteanna má chuirimid leis an taithí atá againn go dtí seo.

Brendan Ryan