Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Tuarascáil Bhliantúil 2016

Tuarascáil Bhliantúil 2016

 

Réamhrá leis an bPríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

 


Brendan Ryan
Príomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin

Choinnigh an tSeirbhís Chúirteanna uirthi ag baint tairbhe as an bhfeabhsú san aeráid eacnamaíoch sa bhliain 2016, le méadú inár leithdháileadh buiséadach don dara bliain as a chéile.

Bhaineamar leas as an méadú chun cáilíocht ár seirbhísí a fheabhsú – go háirithe i limistéir theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (TFC) agus an fhoirnithe. Bhain ríthábhacht le €1 milliún breise don TFC d'fhorbairt an bhonneagair riachtanaigh do roinnt mórthionscadal. D’ainneoin an easnaimh sa chistiú le blianta beaga anuas, táimid fós tiomanta chun cumas na teicneolaíochta a thaiscéaladh, óir go dtairgtear léi an réiteach is fearr chun ár seirbhísí do chustaiméirí a fheabhsú, agus chun luach ar airgead feabhsaithe a sheachadadh.

Is díreach chomh tábhachtach céanna ár dtiomantas chun tacú lenár bhfoireann agus chun iad a fhorbairt. Cuireadh ar ár gcumas agus ar 33 dár líon foirne le €1.25 milliún breise dár mbuiséad pá, agus chun folúntais a líonadh in oifigí túslíne agus tacaíochta. Is tosaíocht dúinne é athchur agus uas-sciliú ár bhfoirne i bhfianaise aoisphróifíl ár bhfoirne agus caillteanas an eolais institiúidigh shuntasaigh de réir mar a théann siad ar scor. Feidhmímid i gcomhshaol polaitiúil, gnó agus idirnáisiúnta atá ag éirí níos casta; agus caithfimid pleanáil do thodhchaí éiginnte ar dócha go mbainfidh éilimh níos mó ná riamh léi d’fhuílleach ár bhfoirne. Is ríthábhachtach dá réir go dtugaimid faoi phleanáil don lucht saothair chun easnaimh oilteacchtaí a shainaithint agus chun ullmhú i gcomhair na mblianta amach romhainn. Sainaithnítear inár bPlean don Lucht Saothair saincheisteanna soláthair agus éilimh ríthábhachtach sna trí bliana anuas go dtí an bhliain 2017, agus chuireamar tús leis an saothar ar athbhreithniú an Phlean i rith na bliana chun ullmhú i gcomhair na dtrí bliana síos go dtí an bhliain 2020.

Ceadaíodh le cistiú breise do chlár forlíontach saothair um sholáthar saoráidí fís-chomhdhála, ar rannchur tábhachtach iad do reáchtáil éifeachtúil na gcásanna sibhialta agus coiriúla inár gcúirteanna. Coinnímid orainn ag saothrú leis an tSeirbhís Phríosúin chun deiseanna fís-chomhdhála idir cúirteanna agus láithreacha príosúin a mhéadú chun tairbhe gach duine a bhaineann leis an gcóras ceartais choiriúil.

Léirítear inár mbéim ar fheabhsú na seirbhísí ár dtiomantas chun tacú le beartas an Rialtais. Is mar chuid de phobal níos leithne eagrais na Seirbhíse Poiblí a thacaímid le comhaontuithe agus le tionscnaimh Rialtais ina bhféachtar chun éifeachtúlachtaí a fheabhsú agus chun luach níos fearr ar airgead a sholáthar.

Léirítear lenár n-iarrachtaí nuachóirithe na cinn a sainaithníodh sa Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí 2014-2016. Leagamar amach eochairspriocanna agus bearta inár rannchur leis an bPlean Comhtháite um Athchóiriú agus Seachadadh d’Earnáil an Cheartais i dtaca le roinnt tionscadal tábhachtach i rith na bliana 2016, a luaitear síos tríd an tuarascáil seo.

Áirítear leo:

» ár dtionscadal tógála mór lena seachadfar seacht dteach cúirte nua nó athchóirithe timpeall na tíre sa bhliain 2017.

» ár n-ionad cúirteanna nua molta i mBaile Átha Cliath lena soláthrófar foirgneamh saintiomanta don dlí teaghlaigh agus do chúirt na leanaí, suíomh nua don Chúirt Uachtarach agus an chóiríocht oifige nua don tSeirbhís féin

» tionscadail teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide lena n-éascófar d’íoc fíneálacha i dtráthchodanna agus taisceadh iarratas ceadúnaithe ar líne

» ár dtionscadal chun foghlaim agus forbairt foirne a fheabhsú, lena bhéim athnuaite ar an gcóitseáil, ar an meantóireacht agus ar an oiliúint agus

» ár rannpháirtíocht agus ár rannchur le tionscnaimh athchóirithe ar fud earnáil an cheartais.

Dírítear na bearta a leagtar amach i bPlean Athnuachana Státseirbhíse an Rialtais ar sheachadadh na n-athruithe praiticiúla. Is le fada atáimid tar éis an t-athrú sin a shainaithint mar bheart ríthábhachtach dár seirbhísí. B’fhianaise a bhí inár dtionscadal chun oifigí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche a theaglamú le chéile dár dtiomantas chun ár seirbhís a chuíchóiriú agus chun coinníollacha agus deiseanna a fheabhsú dár bhfoireann. Is leis an mbunús leanúnach do thabhairt isteach bealaí níos éifeachtúla chun gnó a dhéanamh thar ár n-oifigí go léir. Coinnímid orainn ag baint leasa as cur chuige LEAN chun próisis a athbhreithniú, agus bímid de shíor ag scrúdú na mbealaí ina mbeartaímid cúrsaí chun cleachtais neamhriachtanacha a dhíothú.

Bhunaíomar Oifig um Bainistiú Athraithe chun cur leis an bhfuinneamh a gnóthaíodh trínár dtionscnaimh nuachóirithe agus chun ár dtionscadail éagsúla um athrú a stiúradh chun cinn. Agus tar éis roinnt blianta den infheistíocht theoranta, d’athnuamar ár mbéim ar fhoghlaim agus forbairt foirne ach béim shuntasach a leagan ar an gcóitseáil agus ar an meantóireacht i dteannta leis an gcur chuige níos traidisiúnta don oiliúint.

Rinneadh dul chun cinn iontach lenár seacht dtionscadal um thógáil tithe cúirte, agus tá siad réidh chun bheith críochnaithe i mbailte agus i gcathracha ar fud na tíre i rith na bliana 2017. Is i dteannta lenár bpleananna chun ionad mór cathartha a thógáil do chásanna dlí teaghlaigh agus na cúirte leanaí agus don Chúirt Uachtarach ar féidir linn dul ar aghaidh go muiníneach go dtapóidh na húsáideoirí cúirte na saoráidí is fearr ar féidir linn a sholáthar.

Coinnímid orainn ag glacadh céimeanna chun prionsabail an dea-rialachais a leabú inár n-oibríochtaí. Tagann ár gcreatcháipéis rialachais leasaithe a foilsíodh i mí Aibreáin na bliana 2016 leis an gcaighdeán leasaithe um an Rialachas Corparáideach a d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe thiar sa bhliain 2015. D’fhoilsíomar freisin Beartas um Nochtuithe Cosanta chun ár dtiomantas chun tacú leis an bhfoireann ar mian leo saincheisteanna éagóra, nó éagóra féideartha sa láthair oibre a thabhairt aníos.

Ba chúis mórtais dúinn chun páirt a ghlacadh le comóradh an Stáit ar na himeachtaí a tharla i rith na bliana 1916. Chonacthas le cineál cuimsitheach an tionscnaimh chéad bliain aitheantas á thabhairt d’Éirí Amach na Cásca agus do Chath an Somme araon le go leor imeachtaí ómóis oiriúnacha. Chuaigh na céadta daoine linne ag imeachtaí sna Ceithre Cúirteanna agus timpeall na tíre chun cuimhneamh orthu siúd a throid agus a fuair bás. Labhair an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn go fonnmhar faoin gcumas a bhaineann leis an láthair nua ag Príosún Chill Mhaighneann a mbeidh tóir ag cuairteoirí uirthi nuair a d’oscail sé an chomhshaoráid príosúin agus teach cúirte go hoifigiúil i mí an Mhárta. Is deas an rud gur tháinig ionad chomh hiontach sin ó thabhairt ar ais an tí chúirte stairiúil úd chuig Oifig na nOibreacha Poiblí.

Teastaíonn tacaíocht agus comhoibriú ó réimse leathan grúpaí, gníomhaireachtaí agus ranna ar fud na tíre ó oibriú éifeachtúil an chórais chúirteanna. Níl sa tSeirbhís ach cuid amháin de leasphobal níos mó a shaothraíonn chun rochtain do gach úsáideoir cúirte a chinntiú. Gabhaim mo bhuíochas le foireann na Seirbhíse as a ndúthracht dhochloíte chun seirbhís d’ardchaighdeán a sheachadadh ar fud gach dlínse cúirte agus in éagsúlacht limistéar tacaíochta. Is ionann iad go fóill agus ár n-acmhainn is mó, agus gheobhaidh siad tacaíocht gan staonadh uaim gan amhras, agus ó mo chomhghleacaithe san Fhoireann Bhainistíochta Shinsearach, as a saothar. Gabhaim buíochas leis an bPríomh-Bhreitheamh agus le comhaltaí Boird na Seirbhíse agus le comhaltaí eile de na breithiúna as a ndlúthbhaint agus a leas leanúnach inár dtionscadail éagsúla. Is tacaíocht thábhachtach dúinne freisin í tacaíocht an Aire Dlí agus Cirt & Comhionannais, ó fhoireann a Roinne, agus ó dhaoine eile in éagsúlacht ranna rialtais eile. Is amhlaidh freisin a sholáthraíonn eagrais chomhghleacaithe lena n-áirítear An Garda Síochána, Barra na hÉireann, Dlí-Chumann na hÉireann, an tSeirbhís Phríosúin, an tSeirbhís Phromhaidh, agus Oifig na nOibreacha Poiblí, agus eagrais nach iad a thacaíonn le híospartaigh agus le daoine eile; agus cuirimid luach mór léi agus gabhaim buíochas ó chroí leo.

Léifidh tú síos tríd an tuarascáil seo faoi na hiarrachtaí a rinneadh i rith na bliana 2016 chun ár sainchúraimí a sheachadadh – bainistiú na gcúirteanna, tacaíocht a thabhairt do na breithiúna, faisnéis a sholáthar i leith an chórais chúirteanna don phobal, foirgnimh chúirte a sholáthar, agus saoráidía sholáthar d’úsáideoirí cúirte.

Brendan Ryan