Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Seicliosta seiceadóra: deonú probháide - iarratas aturnae

Seicliosta seiceadóra (lena n-áirítear probháid dhúbailte)

• Déan athbhreithniú iomlán ar d’iarratas sula seolann tú ar aghaidh é.
• Seiceáil d'iarratais dhiúltaithe: na cúiseanna is coitianta lena chinntiú nach ndiúltófar d’iarratas.
• Úsáid an seicliosta thíos lena chinntiú go bhfuil agat na cáipéisí go léir.
• Eagraigh do chuid páipéar san ord ina bhfuil siad sa liosta thíos (cibé acu má tá páipéir á seoladh ar aghaidh agat tríd an bpost nó ag an gcuntar).
• I gcás iarratais dhúbailte phrobháide, úsáid an seicliosta seo (sonraítear thíos na héagsúlachtaí).

Cáipéisí atá le seoladh ar aghaidh:

1. Foirm S1 (foirm iarratais poist)

Ní mór Foirm S1 arna comhlánú le gach iarratas a sheoltar ar aghaidh sa phost.

2. Táillí

Féach an mhír táillí le teacht ar a thuilleadh faisnéise.

3. An bhunuacht agus an bhunchodaisíl (más infheidhme) móide dhá chóip

Le marcáil ag an iarratasóir agus ag an gcoimisinéir ar mionnaíodh an mionn roimhe/roimpi.

Sa chás gur cruthaíodh an uacht/an chodaisíl cheana féin i ndlínse eile, teastaíonn cóip den uacht/chodaisíl atá séalaithe agus deimhnithe ag an gcúirt inar cruthaíodh agus marcáladh í. Ba cheart cóip shéalaithe agus dheimhnithe den deonú a eisíodh sa dlínse sin a sheoladh ar aghaidh.

4. Teastas báis

Glacfar le teastas eatramhach báis ó phríomhscrúdaitheoir leighis sa chás nár eisíodh an teastas deiridh báis go fóill.

5. Léirscríbhinn na huachta/na codaisíle

Fótachóip den uacht/chodaisíl nó léirscríbhinn chlóite arna deimhniú ag aturnae bheith ina fíor-chóip. Féach Caibidil 3 Probate Practice in a Nutshell le hÉamonn G. Mongey chun teacht ar thuilleadh faisnéise.

6. Mionn don seiceadóir (Foirm 3, Aguisín Q, Rialacha na nUaschúirteanna).

Féach anseo le haghaidh mionn. Teideal le saghas an mhionna, ainm an mhairbh agus gach leagan den chéanna, seoladh deiridh an mhairbh agus aon seoladh roimhe seo a bhí ag an marbh dá dtagraítear san uacht, gairm an mhairbh agus an iarratasóra, a chomhlíonann an clásal. Soláthair an bhunuacht/an bhunchodaisíl/cóip shéalaithe agus dheimhnithe den uacht/chodaisíl/cóip oifigiúil de réir mar is cuí.

Iontráil luach dháta báis na nOllsócmhainní Éireannacha amhail atá siad sa Mionnscríbhinn um Ioncam Intíre.

I gcás probháid dhúbailte

Tagair don chéad deonú sa mhionn; Soláthair cóip oifigiúil/shéalaithe agus dheimhnithe den uacht [agus den chodaisíl/de na codaisíleacha] (in ionad na bunchóipe)

7. Cóip den mhionn (x 2)

8. Diúltú (más infheidhme)

Le soláthar agus le marcáil ag an iarratasóir agus ag an gcoimisinéir ar mionnaíodh an mionn roimhe/roimpi.
Féach Rialacha na nUaschúirteanna, Aguisín Q, Foirm 18  le teacht ar an bhfoirm dhiúltaithe.

9. Mionnscríbhinn um ioncam intíre

Níor cheart cóipeanna de cháipéisí rite a chur san áireamh seachas sa chás go bhfreagraítear aon cheist le ‘féach ar ceangal’ a lua. Ba cheart cóip den mhéid atá 'ar ceangal’ a sheoladh ar aghaidh;

a. Le haghaidh básanna an 5/12/2001 nó ina dhiaidh sin

Úsáid Foirm CA24. Léigh an Guide to completing an Inland Revenue Affidavit (CA24) sula gcomhlánaíonn tú CA24.

Déan bunchóip amháin faoi mhionn agus cóip dheimhnithe amháin den CA24 a thaisceadh.

Caithfear a lua sa deimhniúchán ar an gcóip gur fíorchóip agus bunchóip é den CA24 atá á chur i láthair agus caithfear ainm agus síniú an aturnae a láimhseáil an t-iarratas a bheith san áireamh.

b. i gcás básanna roimh an 5/12/2001

Seiceáil www.revenue.ie chun teacht ar na foirmeacha cuí. Ní mór na foirmeacha seo a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus ní mór Deimhniú don Ard-Chúirt a fháil chomh maith.

10. Sceideal na dtailte (CA6 nó Cuid 6 de CA24 ag brath ar an leagan)

Teastaíonn seo i gcás básanna roimh an 5/12/2001 más ann do mhaoin san eastát. Ní mór luach dháta an bháis agus tionacht a chur isteach.

11. Mionnscríbhinn finné fianaithe (má theastaíonn sí)

Féach an mionnscríbhinn finné fianaithe chun teacht ar threoirlínte ar cathain a theastaíonn na mionnscríbhinní seo.

12. Mionnscríbhinn staide agus riochta (má theastaíonn sí)

Teastaíonn seo sa chás go bhfuil poill sna foirmeacha ag bioranna/marcanna ag fáiscíní páipéir orthu, agus nuair atá taobhanna na bhfoirmeacha stróicthe etc. Ba cheart an mhionnscríbhinn a mhionnú ag an duine atá freagrach as an marc/stróiceadh etc. Féach Caibidil 3 agus Aguisín 1(e) de chuid Probate Practice in a Nutshell le hÉamonn G. Mongey.

13. Mionnscríbhinn um inniúlacht tiomnaithe

Féach na mionnscríbhinní fasaigh in Aguisín 23 agus 24 de chuid Probate Practice in a Nutshell le hÉamonn G. Mongey. Teastaíonn seo nuair a bhíodh an marbh ina c(h)oimircí cúirte agus nuair a fuair sé/sí bás in institiúid mheabhrach nó nuair a bhí sé/sí thíos le galar meabhrach. Le mionnú ag an tiomnóir a bhí ag freastal ar dhochtúir tráth comhlíonta uachta. Mura raibh an marbh ag freastal ar dhochtúir ag an tráth sin, nó má fuair an dochtúir bás, féadfaidh an t-aturnae a réitigh an uacht an mhionnscríbhinn a mhionnú.  Má dhéanann an t-aturnae an mhionnscríbhinn sin, ba cheart tagairt a dhéanamh don chúis nach bhfuil an céanna á dhéanamh ag an dochtúir. Féach an mhír inniúlacht tiomnaithe chun teacht ar thuilleadh faisnéise.

14. Foirm um Thiomnacht Charthanúil (Foirm PAS3)

Teastaíonn seo nuair is ann do thiomnachtaí carthanúla san uacht lena mbaineann carthanachtaí Éireannacha. Ba cheart an t-airgead a tiomnaíodh d’Aifrinn a chur isteach. Ní mór an fhoclaíocht chruinn chéanna a chur isteach, faoi mar a shonraítear í ar an uacht.

15. Orduithe cúirte (más infheidhme)

Teastaíonn cóipeanna fianaithe