Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

8 Iúil 2019

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Chúirteanna 2018

Leagtar i dtuarascáil na Seirbhíse Cúirteanna 2018 béim ar mhéadú ar ghearáin maidir le foréigean teaghlaigh, pianbhreitheanna láidre i gcásanna éignithe, laghdú ar na suimeanna a dámhadh i gcásanna mórdhíobhála pearsanta, agus an Chúirt Achomhairc ag réiteach go maith chun dul i ngleic le hagaí feithimh stairiúla agus éifeachtúlachtaí a thabhairt isteach.

Thapaigh an Príomh-Bhreitheamh Frank Clarke ag deis ag seoladh na tuarascála chun tionscnaimh a léiriú chun láithreacht níos láidre ar líne a chruthú do na cúirteanna agus chun éifeachtúlachtaí nós imeachta nua a chruthú. Dúirt sé gur chuir an leithdháileadh acmhainní breise ríthábhachtacha le blianta beaga anuas ar chumas na Seirbhíse Cúirteanna a lán tionscadal a bhí faoi bhreithniú le fada an lá a chur chun cinn. Díríodh go leor iarrachtaí i rith 2018 ar na hathruithe a bhfuil géarghá leo le tamall anuas a aithint agus a phleanáil”. Ba é € 135 milliún an buiséad do na cúirteanna in 2018. Thiomsaigh na cúirteanna beagnach € 50 milliún in ioncam trí tháillí agus ba é €85 billiún an glanchostas a bhain le feidhmiú na gcúirteanna.

Dúirt an Príomh-Bhreitheamh “táthar ag súil go dtiocfaidh feabhas suntasach ar an dóigh a n-oibrímid agus a seachadaimid seirbhísí don phobal mar gheall ar thionscadail lena n-áirítear doiciméid a chomhdú go leictreonach, rochtain ar chláir chúirte ar líne, agus córais chun íocaíocht ar líne a chumasú”. Dúirt sé freisin, “sa ndomhan seo atá ag athrú caithfimid a chinntiú go leanann cúirteanna na hÉireann ar aghaidh ag coimeád an chlú atá orainn as inniúlacht agus éifeachtúlacht agus muid ag déileáil le breis agus 400,000 ábhar choiriúla, agus 200,000 ábhar shibhialta gach bliain”.

I measc na dtionscnaimh trasghníomhaireachta sa réimse TFC bhí obair mar chuid de ‘Mhol Oibríochtúil Ceartais Choiriúil’, tionscadal chun comhroinnt leictreonach faisnéise ar fud na hearnála Dlí agus Cirt a fhorbairt chun caighdeán agus tráthúlacht na faisnéise atá ar fáil a fheabhsú agus iontráil sonraí dúblach a laghdú. Ag deireadh na bliana bhí moltaí á n-ullmhú faoin fhéidearthacht bileoga muirir a thaisceadh go leictreonach leis na cúirteanna, comhroinnt liostaí cúirte go leictreonach leis an tSeirbhís Phríosúin, agus soláthar na dtorthaí cúirte go leictreonach chuig na gníomhaireachtaí mol. Baineadh úsáid as nasc físe chun an gá le príosúnaigh a thionlacan chuig cúirteanna a sheachaint ar 3,362 ócáid.

Tá córas ríomh-cheadúnaithe leathnaithe do thithe tábhairne, caiféanna, clubanna agus óstáin á chur i bhfeidhm ar bhonn céimneach.

Chuir an Príomh-Bhreitheamh béim ar éifeachtúlachtaí agus athruithe eile in 2018, lena n-áirítear:

  • prótacal a bhunú chun cumarsáid a dhéanamh le rannóga rialtais agus béim á leagan ar an tionchar a bhíonn ag moltaí reachtaíochta a théann i bhfeidhm ar dhlínse cúirte agus / nó ar oibríochtaí ar an tSeirbhís Chúirteanna

  • infheistiú in ardán TFC nua chun achomhairc a chomhdú chuig an gCúirt Uachtarach mar phointe tosaigh le haghaidh comhdú ar líne go ginearálta amach anseo

  • próisis athbhreithnithe, treoracha cleachtais agus rialacha chun seirbhísí ar líne a chomhlánú

  • próiseas nua aon chéime chun dátaí a leithdháileadh sa Chúirt Achomhairc a shruthlíníonn an próiseas riaracháin agus atá níos costéifeachtaí do pháirtithe

  • éifeachtúlachtaí feabhsaithe a sheachadadh san Ard-Chúirt trí rannpháirtíocht mhéadaithe chláraitheoirí na hArd-Chúirte in obair gar-bhreithiúnach mar aon le treoracha cleachtais nua

  • athrú a sheachadadh d'oibriú oifigí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche ar fud na tíre tar éis tionscadal athbhreithnithe oifige cúirte i ndiaidh athbhreithniú ar oifig chúirte.

Ar na hathruithe eile sa bhliain bhí:

  • rochtain ar dhoiciméid chúirte do chomhaltaí bona fide sa phreas

  • oscailt sé fhoirgneamh cúirte nua ar fud na tíre

  • ceapadh 40 cúntóir breithiúnach nua chun tacú leis na breithiúna lena gcuid oibre

  • infhaighteacht seomraí speisialta d'íospartaigh agus d'fhinnéithe leochaileacha i mbreis agus 50 teach cúirte.

Tá eadráin ar fáil anois in ocht láthair sa tír i ndíospóidí dlí teaghlaigh mar mhalairt ar éisteacht iomlán cúirte agus ar réiteach a fhorchuirtear sa chúirt. Chuaigh 576 lánúin in eadráin agus shroich 365 acu seo comhaontuithe a bhí ceadaithe ag an gcúirt.

Bhí méadú 26% ar chostais ateangairí an bhliain roimhe sin, ag €1.3 milliún anois, le breis agus 9,000 cás bainteach le hateangaire. Tá sé seo fós 60% níos lú ná mar a bhí sé agus borradh eacnamaíoch i mbarr a réime. Is iad na teangacha coitianta Polainnis, Rómáinis, Liotuáinis, Rúisis, Laitvis, Mandairínis agus Portaingéilis.

Sna Cúirteanna Coiriúla bhí méadú 5% ar líon na n-ábhar a pléadh, rud a léiríonn go bhfuil socruithe nua maidir le riarachán ag cuidiú le héifeachtúlacht. Bhí méadú sa Chúirt Chuarda de 27% ar a tréchur cásanna coiriúla - suas le 60,556 ó 47,716. Cuireadh 407,571 ábhar / cion choiriúla nua isteach sna cúirteanna anuraidh. Seo a leanas pianbhreitheanna i gcásanna éignithe:

Fad na Pianbhreithe Líon na gCionta Céadatán de Chionta Iomlána
Faoi 2 bhliain 0  
2-5 bliana 12 4.25%
5-10 bliana 148 52.48%
Thar 10 mbliana 122 43.26%

 

Bhí laghdú suntasach ar dhámhachtainí díobhála pearsanta gan aon mhéadú ar líon na gcásanna nua díobhála pearsanta os comhair na gcúirteanna anuraidh. Tá 8,900 cás nua faoi láthair.

Laghdaíodh dámhachtainí i gcásanna faillí leighis san Ard-Chúirt ó € 99 milliún in 2017 go € 91.4m in 2018. Laghdaíodh an meán-dámhachtain in aghaidh an cháis ó € 1,976,088 go € 1,038,840 - titim de bhreis ar 47% ar leibhéil na ndámhachtainí an bhliain roimhe sin. I gcásanna díobhála pearsanta eile bhí laghdú beagnach 19% ar na méideanna iomlána a bronnadh agus laghdú 23% ar an meánmhéid a dámhadh i ngach cás - ó 457,854 go 351,263.
Bhí laghdú 52% ar chásanna nua seilbhe bliain i ndiaidh bliana - laghdú go 1,607 ó 3,356 in 2017 - agus laghdú 20% ar orduithe seilbhe déanta. Bhí laghdú 16% ar iarratais ar fhéimheacht le cásanna chun aisghabháil fiach a lorg síos 12.5% go 23,318. Tháinig laghdú 62% go 909 ar iarratais dócmhainneachta pearsanta, ó 2,385 in 2017.

Tháinig méadú ar chásanna tearmainn ar déileáladh leo le 75% go 494 agus réitíodh 53% de Bharántais Ghabhála na hEorpa.

Bhí méadú 16% ar iarratais ar fhoréigean teaghlaigh - ag 18,672 anois. Áiríodh leis seo méadú 38% ar an éigeandáil agus méadú 28% ar iarratais ar ordú urchoisc níos fadtéarmaí.

Bhí méadú 10.5% ar iarratais ar mhaoirseacht leanaí agus ar orduithe cúraim thar 2017. Is méadú 32% é seo - nó trian - le dhá bhliain anuas.