Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Aicmí taifead

Déantar na taifid a rangú sna trí mhír a leanas:

1. Aicmí taifead atá ar fáil lasmuigh den Acht um Shaoráil Faisnéise
2. Aicmí taifead a d’fhéadfadh bheith faoi réir scaoilte faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
3. Taifid chúirte atá díolmhaithe ó scaoileadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise

1. Aicmí taifead atá ar fáil lasmuigh de Shaoráil Faisnéise

Tá dualgas ar an tSeirbhís Chúirteanna, faoin reachtaíocht, chun aicmí áirithe de thaifid a chur ar fáil do chigireachtaí poiblí. Tá an saghas seo faisnéise ar fáil gan an gá a bheith ann chun iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

An Stiúrthóireacht um Oibríochtaí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte

Oifig na Cúirte Uachtaraí

• Clár na mbreithiúnas forchoimeádta
• Innéacs na mbreithiúnas a tugadh
• Liosta na Nótairí Poiblí agus na gCoimisinéirí Mionnaí a cheap an Chúirt Uachtarach
• Liosta sínithe daoine a rinneadh a ghairm chuig an mbarra seachtrach agus inmheánach

Príomh-Oifig na hArd-Chúirte

• Clár na mbreithiúnas forchoimeádta
• Bunachar sonraí leictreonach ina gcuimsítear taifid cháis, ina measc uimhreacha taifid, ainmneacha páirtithe, ainmneacha aturnaetha, na cáipéisí a comhdaíodh, na dátaí liostaithe, na horduithe a rinneadh agus na breithiúnais a tugadh maidir le cásanna sibhialta (seachas iad siúd ar éisteadh leo in camera)
• Leabhair chúiseanna ina gcuimsítear faisnéis idir 1970 agus 1993
• Clár na mbreithiúnas
• Clár lis pendens
• Clár na mbillí díola
• Gníomhais ilghnéitheacha

Oifig an Mháistir Fómhais

• Bille costas sula gcríochnaítear cánachas agus i ndiaidh go gcríochnaítear cánachas (féadfaidh na páirtithe a bhfuil baint acu cigireacht a dhéanamh ar chomhaid)

An Oifig Phrobháide

• Cóipeanna de bhunuachtanna a rinneadh a phromhadh san Oifig Phrobháide
• Cóipeanna de bhunuachtanna a rinneadh a phromhadh sna Clárlanna Probháide Ceantair
• Cóipeanna de dheonuithe probháide agus de litreacha riaracháin agus cáipéisíocht tacaíochta a bhaineann leis an iarratas ar dheonú
• An Clár Probháide – is féidir le muintir an phobail cuairt i bpearsan a thabhairt ar an Oifig Phrobháide agus an Clár Probháide a chuardach i ndiaidh an táille chuardaigh €10 a íoc, mar rogha air sin, féadtar iarraidh sa phost go ndéanfar cuardach. Gearrtar táille €15 air seo

Oifig an Scrúdaitheora na hArd-Chúirte

• An tInnéacs Cuardaigh Féimheachta (gearrtar táille €10 an cuardach)
• Innéacs Cuardaigh Féichiúnaithe Socraithe (gearrtar táille €10 an cuardach)
• Leabhar éileamh (maidir le hagraí dlí morgáiste agus agraí dlí riaracháin) (ní ghearrtar aon táille)

An Stiúrthóireacht um Oibríochtaí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche

Oifigí na Cúirte Cuarda

• Clár cúnaimh dlí aturnaetha

Oifigí na Cúirte Cuarda a bhfuil Clárlann Phrobháide acu

• Cóipeanna de dheonuithe probháide agus de litreacha riaracháin agus cáipéisíocht tacaíochta a bhaineann leis an iarratas ar dheonú
• Cóipeanna de bhunuachtanna

Oifigí na Cúirte Dúiche

• Clár na gceadúnas deochanna meisciúla.
• Clár na gceadúnas cumainn.
• Clár cúnaimh dlí aturnaetha

2. Aicmí taifead a d’fhéadfadh bheith faoi réir scaoilte faoi Shaoráil Faisnéise

Taifid ghinearálta atá i gcoiteann i ngach oifig

• Comhfhreagras agus ríomhphoist sheachtracha agus inmheánacha a bhaineann le riar na hoifige
• Taifid foirne
• Taifid ghinearálta riaracháin
• Taifid a bhaineann le hearraí agus seirbhísí a cheannach agus a sholáthar

Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh

• Tuarascálacha a ullmhaíodh do Bhord na Seirbhíse Cúirteanna agus do choistí an Bhoird agus miontuairiscí cruinnithe
• Clár chinntí séalaithe Bhord na Seirbhíse Cúirteanna
• Breathnóireacht na Seirbhíse Cúirteanna ar fhorbairt beartais
• Taifid a bhaineann le ceisteanna parlaiminteacha
• Comhfhreagras le comhlachtaí éagsúla agus leis an bpobal i gcoitinne
• Taifid a bhaineann le Saoráil Faisnéise agus le Cosaint Sonraí

An tAonad um Thacaíocht Bhreithiúnach

• Cáipéisíocht maidir leis an tacaíocht leanúnach a sholáthraítear do na breithiúna

An tAonad Iniúchóireachta Inmheánaí

• Comhaid iniúchta
• Tuarascálacha a cuireadh faoi bhráid Choiste Iniúchóireachta Bhord na Seirbhíse Cúirteanna

An Stiúrthóireacht um Oibríochtaí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte

Oifig na Stiúrthóireachta um Oibríochtaí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte

• Comhfhreagras maidir le hoibriú oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte
• Staitisticí ar oibriú na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte

An Stiúrthóireacht um Oibríochtaí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche

Oifig na Stiúrthóireachta um Oibríochtaí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche

• Comhfhreagras ar oibriú oifigí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
• Staitisticí ar oibriú na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
• Clár ateangairí agus comhfhreagras gaolmhar

An Stiúrthóireacht um Bainistíocht Acmhainní

An tAonad Bainistíochta Airgeadais

Taifid a choimeádtar maidir le cuntasaíocht airgeadais/bhainistíochta:
• Monatóireacht agus tuairisciú bainistíochta airgeadais
• Beartas agus nósanna imeachta airgeadais
• Cuntas leithreasa bliantúil
• Comhaontuithe leibhéal na seirbhíse leis an tSeirbhís Chomhroinnte Baincéireachta agus Bainistíochta, Cill Airne
• Meastacháin agus ábhair chistithe
• Ábhar na tuarascála bliantúla airgeadais
• Ábhar cruinniú faisnéise Choiste na gCuntas Poiblí
• Beartas agus nósanna imeachta soláthair
• Cáipéisí agus conarthaí tairisceana a bhaineann leis an Aonad
• Tuarascálacha an Choiste Airgeadais agus Iniúchóireachta
• Bainistíocht riosca - beartas agus clár
• Anailís ar ioncam
• Aisíocaíocht táillí cúirte
• Baincéireacht ar líne

Oifig Chuntasóir na Cúirte Breithiúnais agus Oifig Cuntas na Cúirte

• Bannaí ceantálaithe (leagáid)
• Mórleabhair le haghaidh idirbhearta airgeadais roimh Dheireadh Fómhair 2003
• Sceideal le horduithe cúirte nó cóip fhianaithe de mhionnscríbhinn a taisceadh san oifig
• Bundeimhnithe scaire agus deimhnithe, polasaithe árachais, leabhair chuntas bainc/ráitis chuntas bainc An Post
• Taifid airgeadais do chásanna na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
• Sonraí bainc do thairbhithe cúirte
• Sonraisc de láimh
• Tuairisceáin agus tuarascálacha míosúla/ráithiúla/bliantúla cuntasaíochta
• Tuairisceáin na gcuntas díomhaoin
• Ráitis bheartas infheistíochta
• Beartas agus nósanna imeachta ar idirbhearta airgeadais

An tAonad Foghlama agus Forbartha

• Comhaid ar gach tionscadal oiliúna a eagraíonn an tIonad Oiliúna
• Taifead do gach comhalta foirne a dhéanann iarratas ar aisíocaíocht táillí ar chúrsaí tríú leibhéal
• Taifead tinrimh ag cláir oiliúna
• Gnóthachtálacha oideachais na gcomhaltaí foirne aonair

An Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Bonneagair

An tAonad Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)

• Taifid a bhaineann le hoibriú ginearálta an Aonaid T.F.C.
• Taifid slándála TF
• Tuarascálacha teicniúla agus cáipéisíocht an chórais
• Forbairt tionscadail, cothabháil an chórais agus taifid bharrfheabhsaithe do chórais TF
• Taifid a bhaineann le comhfhreagras le Lárionad Forbartha na Státseirbhíse um Bainistíocht agus Eagrúchán (CMOD)
• Taifid tairisceana agus chonarthacha maidir le TF
• Clár na Sócmhainní
• Tréimhseacháin, tuarascálacha teicniúla, téacsleabhair agus foilseacháin éagsúla

An tAonad Acmhainní Daonna

• Comhad pearsanra agus saoire bhreoiteachta do gach comhalta foirne den tSeirbhís Chúirteanna
• Taifead ar threoracha maidir le Peoplepoint agus/Seirbhísí Comhroinnte Párolla chun íocaíocht a dhéanamh
• Taifid ar éilimh taistil agus chothabhála a rinne gráid áirithe
• Taifid maidir le hiomaíochtaí inmheánacha agus seachtracha um ardú céime
• Taifid ina gcuimsítear comhfhreagras idir an tAonad Acmhainní Daonna agus comhlachais/aontais foirne
• Taifid ar chruinnithe Idir-Réitigh agus Eadráin
• Taifid a bhaineann le beartas um sholáthar foirne
• Taifid a bhaineann le soláthar foirne
• Taifid a bhaineann leis an bpróiseas inmheánach comhpháirtíochta

An tAonad um Bainistíocht Eastáit

• Taifid a bhaineann le tionscadail chaipitil faoinar thug an tSeirbhís Chúirteanna ar fud na tíre
• Taifid a bhaineann le háitribh atá á ligean ar léas ag an tSeirbhís Chúirteanna
• Taifid a bhaineann le hidirbhearta maoine, ina measc tithe cúirte a dhílsiú ó údaráis áitiúla agus ó Oifig na nOibreacha Poiblí (an OPW)
• Taifid a bhaineann le socruithe éagsúla seirbhíse um bainistíocht áiseanna atá i bhfeidhm in ionaid i mBaile Átha Claith
• Taifid a bhaineann le Coiste Foirgneamh na Seirbhíse Cúirteanna
• Saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le foirgnimh chúirte
• Iarratais maidir le cártaí rochtana aitheantais do gach foirgneamh cúirte i mBaile Átha Cliath, gan na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla a áireamh

An Oifig Faisnéise

• Ábhar a foilsíodh (mar shampla, bileoga, leabhráin, tuarascálacha bliantúla)
• Staitisticí
• Tairiscintí a bhaineann le hobair na hoifige
• Grianghraif

An Stiúrthóireacht um Athchóiriú agus Forbairt

Oifig na Stiúrthóireachta um Athchóiriú agus Forbairt

• Taifid a bhaineann le Coistí Rialacha na nUaschúirteanna, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche a choimeádtar do na coistí siúd
• Taifid a bhaineann le ceisteanna beartais a dhéanann difear do na dlínsí éagsúla cúirte
• Taifid a bhaineann le staitisticí faoi oibriú na ndlínsí éagsúla cúirte
• Taifid a bhaineann le seirbhísí dlí a sholáthar don tSeirbhís Chúirteanna agus do na breithiúna
• Taifid a bhaineann leis an nGrúpa Oibre agus lena fhoghrúpaí
• Taifid a bhaineann le coistí agus le tionscadail inar ghlac an Stiúrthóireacht um Athchóiriú agus Forbairt páirt nó ina bhfuil páirt á glacadh aici iontu
• Taifid a bhaineann le maoirseacht a dhéanamh ar Leabharlann na mBreithiúna

An Leabharlannaí

• Taifid a bhaineann le riar na leabharlainne
• Taifid a bhaineann le stoc na leabharlainne a sholáthar, idir fhoinsí dlí cruachóipe agus leictreonacha
• Miontuairiscí Choiste Leabharlainne na mBreithiúna
• Taifid a bhaineann le foinsí faisnéis dlí
• Taifid a bhaineann le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí comhlachas gairmiúil

3. Taifid chúirte atá díolmhaithe ó scaoileadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise

Taifid Chúirte

Ní Bhaineann an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 le taifid chúirte agus, ar an ábhar sin, ní féidir rochtain ar thaifid chúirte a dheonú faoin Acht.

Meastar gurb ionann gach taifead a chruthaítear maidir le himeachtaí cúirte agus ‘taifid chúirte’.

Tá taifid chúirte faoi rialú na gcúirteanna, seachas faoi rialú na Seirbhíse Cúirteanna, i gcomhréir le hAlt 65 den Acht Oifigigh Cúirte, 1926, ina luaitear

‘Gach cruthúnas agus gach scríbhinn agus páipéar eile a lóisteálfar in aon chúirt nó a shínfear isteach chuici i dtaobh nó le linn éisteacht aon chúise dlí nó ní choimeádfar iad i seilbh nó faoi ordú agus faoi dhéileáil an bhreithimh nó sinsir na mbreithiúna ag á mbeidh nó gur ina láthair a bheidh an chúis nó an ní sin á éisteacht.’

Anuas air sin, cuirtear cosc in alt 43(a) (i) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 ar thaifid chúirte a scaoileadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, seachas taifead a bhaineann le riar ginearálta na gcúirteanna.

Luaitear an méid a leanas in alt 42 (a) (i):

'42. Ní bhaineann an tAcht seo le—

(a) taifead atá á choimeád ag—

(i) na cúirteanna, (…) agus a bhaineann le cúirt, nó le himeachtaí i gcúirt (…), seachas i gcás—

...

(II) taifid a bhaineann le riar ginearálta na gcúirte nó oifigí na gcúirteanna.'

Lasmuigh den Acht um Shaoráil Faisnéise, tá ceart rochtana ar thaifid chúirte ar cosaint, go ginearálta, do na páirtithe leis an gcás nó dá n-ionadaithe dlíthiúla.

Ba cheart iarratas a dhéanamh ar rochtain ar thaifid chúirte go díreach leis an gcúirt inar éisteadh leis an gcás. Ba cheart duit a mhéid faisnéise agus is féidir leat a sholáthar a bhaineann leis an gcás – ar nós ainm iomlán, dáta breithe, sonraí seolta ag tráth na héisteachta, an dáta a tháinig tú i láthair sa chúirt agus uimhreacha tagartha cúirte, má bhíonn fáil orthu.

Taifeadtaí cúirte

Tá nósanna imeachta speisialta i bhfeidhm d’aon pháirtí ar mian leis/léi iarratas a dhéanamh ar rochtain ar thaifeadadh imeachtaí cúirte.

Forordaítear na rialacha cúirte a rialaíonn an nós imeachta atá le leanúint nuair a lorgaítear rochtain ar aon taifeadadh ar imeachtaí cúirte agus ar na téarmaí agus ar a bhféadtar rochtain a cheadú sna hIonstraimí Reachtúla a leanas:

◦ I.R. Uimh. 99 de 2013 – Rialacha na Cúirte Dúiche (Imeachtaí a Thaifeadadh), 2013
◦ I.R. Uimh. 100 of 2013 - Rialacha na Cúirte Cuarda (Imeachtaí a Thaifeadadh), 2013
◦ I.R. Uimh. 101 of 2013 - Rialacha na nUaschúirteanna (Imeachtaí a Thaifeadadh), 2013 

Ní mór aon iarraidh ar rochtain ar an taifead imeachtaí cúirte a dhéanamh trí iarratas foirmiúil a dhéanamh ar bhreitheamh na trialach sna himeachtaí, agus i ndiaidh fógra a thabhairt don pháirtí nó do na páirtithe eile leis na himeachtaí.

Is faoin mbreitheamh a bheidh sé a chinneadh cé acu an soláthraítear nó soláthraítear rochtain ar an taifead agus cén fhormáid ina mbeidh an taifead. Níl aon fheidhm ag oifigigh na Seirbhíse Cúirte ná cláraitheoirí cúirte i gcinneadh a dhéanamh faoi cé acu an bhféadfaí nó nach bhféadfaí an rochtain sin a cheadú do dhuine.