Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Tuarascáil Bhliantúil 2018

Tuarascáil Bhliantúil 2018

 

Réamhrá leis an bPríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

Brendan Ryan

Brendan Ryan
Príomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin

Déanaimid ár gcuid oibre i dtimpeallacht a bhíonn ag athrú i gcónaí, áit a n-éilíonn dúshláin, go hinmheánach agus go seachtrach, agus bíonn orainn athmheasúnú a dhéanamh i gcónaí ar an mbealach a sheachadtar ár seirbhísí.

Le linn 2018, rinneamar machnamh ar an gcaoi ar féidir linn ár gclár nuachóirithe agus athchóirithe a thiomáint níos éifeachtaí.  Chuireamar tús le próiseas a chuirfidh fís fhadtéarmach ar fáil sa deireadh thiar maidir leis an méid a theastaíonn uainn a bhaint amach. Ciallóidh sé athrú agus athchóiriú suntasach agus áireofar ann scrúdú ar chúrsaí lena n-áirítear conas a earcaimid agus a choinníonn muid ár bhfoireann, conas a dhéanaimid bainistiú ar mhórchláir agus conas a phleanáilimid do riachtanais sa todhchaí. Tá an cur chuige seo ríthábhachtach má táimid chun ár gcuid oibre agus ár n-acmhainní a bhainistiú go héifeachtach agus go héifeachtúil.

Ní mór dúinn athmheasúnú leanúnach a dhéanamh ar ár gcur chuige maidir leis an méid a dhéanaimid, conas a dhéanaimid é, agus conas a mhaoinímid é. I rith na bliana leanamar ag forbairt clár athraithe, a bhí nasctha le straitéis foghlama agus forbartha foirne. Scrúdaíomar ár struchtúr bainistíochta sinsearaí agus chuireamar tús le hobair ar straitéis TFC nua agus ar straitéis acmhainní daonna.  Sainaithníonn ár bplean straitéiseach is déanaí ár gcuspóirí agus leagann sé síos an cúrsa atá á dhéanamh againn chun iad a bhaint amach sna trí bliana go dtí 2020. Sainaithníodh ár dtionscadail ar tugadh aird orthu in 2018 inár bplean corparáideach don bhliain.

Léiríonn ár bpleananna ár dtiomantas tacú le cuspóirí Chlár Athchóirithe na hEarnála Poiblí lena bhéim ar chomhoibriú trasghníomhaireachta agus ar fhorbairt seirbhísí digiteacha. Ar iarratas ó Bhord Bainistíochta na Státseirbhíse bhíomar rannpháirteach in athbhreithniú eagraíochtúil chun ár gcumas a mheas chun ár gcuspóirí a bhaint amach. D'admhaigh an tuarascáil a tháinig as sin na dúshláin a bhí romhainn sna blianta tar éis an choir chun donais eacnamaíoch agus molaimid ár dtiomantas agus ár n-athléimneacht i gcinntiú go gcothaítear suíonna agus seirbhísí cúirte. D'aithin sé ár rathúlacht maidir le foirgnimh cúirte a fheabhsú agus lenár n-iarrachtaí beartais agus straitéisí a fhorbairt chun ár bhfeidhm acmhainní daonna agus foghlama agus forbartha a nuachóiriú. Chuir muid plean gníomhaíochta i gcrích i dtreo dheireadh na bliana chun na moltaí sa tuarascáil a chur i bhfeidhm.

Tá sé an-tábhachtach i bhforbairt ár straitéisí ná feasacht ar chúrsaí, go háirithe moltaí reachtaíochta, ar dóigh dóibh tionchar a imirt ar obair na gcúirteanna agus / nó na Seirbhíse. Bhunaíomar prótacal le haghaidh cumarsáide idir ranna rialtais a chuireann tograí reachtacha chun cinn a mbíonn tionchar acu ar dhlínse cúirte agus / nó ar oibríochtaí agus ar an tSeirbhís. Beidh sé seo ina bhuntáiste ar leith i bhforbairt ár Straitéise TFC, áit ar féidir le héilimh iomaíocha, cuid acu a spreagann riachtanais reachtaíochta, idirghabháil a dhéanamh chun sinn a dhíchur ónár gcúrsa luaite leis an ngá atá ann dá bharr sin tionscadail phleanáilte a atheagrú.

Chun ár gcuid straitéisí a sheachadadh ní mór dúinn acmhainní cuí a fháil. Braitheann seachadadh ár sainorduithe ar sholáthar maoinithe agus acmhainní riachtanacha ón rialtas láir. Maidir leis seo, táimid ag iomaíocht le héilimh ó gach eagraíocht san earnáil phoiblí mar chuid de phróiseas buiséid an rialtais. Mar sin, bhí sé spreagúil gur lean ár staid bhuiséadach ag feabhsú. B'ionann ár mbuiséad in 2018 agus € 131.575m, méadú i dtéarmaí réadacha de 13% (seachas an caipiteal a tugadh ar aghaidh) agus nuair a chuirtear san áireamh an leithdháileadh aon uaire € 23.8m in 2017 le haghaidh íocaíocht CBL roimh ré i ndáil lenár dtionscadal tógála caipitil . Chonacthas méadú € 2.161m ar phárolla (4%), buiséad breise le haghaidh cothabháil tithe cúirte de € 1m (4%) agus € 0.845m breise do TFC.

D'oibríomar chun ár gcumas TFC a fheabhsú, ar thaobh an bhonneagair agus ar thaobh na forbartha araon, agus chuireamar tús le hobair ar ár láithreán gréasáin a fheabhsú. D'admhaigh muid le fada go gcaithfidh ár dtionscnamh athraithe díriú ar sheirbhísí a sheachadadh ar líne agus glacadh le gach tairiscint teicneolaíochta. Tar éis tréimhse neamhinfheistíochta i dteicneolaíocht, tá fáilte curtha roimh an méadú le blianta beaga anuas. Agus cé go bhfuil dul chun cinn déanta againn maidir le próisis a chaighdeánú agus córais TFC a uasghrádú, tá go leor le déanamh fós sa réimse seo. Is dúshlán leanúnach é tionscadail TFC a chur in ord tosaíochta agus a chur chun cinn agus na córais agus na hoibríochtaí atá ann faoi láthair a chothabháil.

Chríochnaíomar obair ar roinnt foirgneamh cúirte ag tabhairt chun críche an tionscadal tógála cúirte is fairsinge i stair an Stáit. Chuir oscailtí oifigiúla tithe cúirte i Leitir Ceanainn, Loch Garman, Luimneach, Corcaigh, Port Láirge agus an Muileann gCearr áiseanna nua-aimseartha ar fáil d'úsáideoirí na gcúirteanna agus chuir siad go mór le hoidhreacht ár dtíre. Leanaimid ag idirbheartú chun coimpléasc Cúirte Dlí Teaghlaigh a bhfuil géarghá leis a fhorbairt i mBaile Átha Cliath agus leanaimid ar aghaidh le saoráidí feabhsaithe a sholáthar do na bailte contae sin nach bhfuil tairbhe fós acu.

Is í ár n-acmhainn is luachmhaire ná ár bhfoireann i gcónaí. Le héilimh athraitheacha agus lucht saothair atá ag dul in aois ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh saineolas gairmiúil agus teicniúil ar fáil go leanúnach, lena n-áirítear saineolas dlíthiúil, i réimsí oibríochtúla agus tacaíochta araon. Tá ár gclár foghlama agus forbartha mar chuid ríthábhachtach dár bpleanáil amach anseo agus áirítear leis oiliúint fheabhsaithe ionduchtúcháin dóibh siúd a tháinig chugainn ó go leor réimsí den earnáil phoiblí agus phríobháideach. Tar éis feachtais earcaíochta spriocdhírithe, d'fháiltíomar roimh níos mó ná 40 cúntóir breithiúnach nua i rith na bliana chun seirbhísí taighde dlí agus cúnamh a sholáthar do na breithiúna. D'earcaíomar baill foirne freisin do réimsí speisialaithe dár gcuid oibre lena n-áirítear cistí cúirte, acmhainní daonna, bainisteoirí taighdeoirí dlí agus TFC a bhainistiú.

Táim an-bhuíoch d'fhoireann na Seirbhíse as a dtoilteanas leanúnach glacadh le tionscnaimh nua, cé gur féidir leo éifeachtúlachtaí a fheabhsú, cé gur féidir leo cur lena n-ualach oibre laethúil. Tá a dtiomantas do sheirbhís den scoth a sheachadadh eiseamláireach. Tugaim aitheantas do thacaíocht leanúnach an Phríomh-Bhreithimh, baill eile de Bhord na Seirbhíse Cúirteanna agus baill eile de na breithiúna as ár gcuid oibre. Comhoibrímid le gníomhaireachtaí ar fud na hearnála ceartais lena n-áirítear An Garda Síochána, an tSeirbhís Phríosúin, an tSeirbhís Phromhaidh, Dlí-Chumann na hÉireann, Barra na hÉireann agus go leor grúpaí tacaíochta. Gabhaim buíochas leo as a bheith ag obair linn chun seirbhísí a fheabhsú do gach duine a úsáideann ár gcóras cúirte. Táimid faoi chomaoin freisin ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus ag foireann a Roinne as a gcomhoibriú thar a lán réimsí.

Agus muid ag dul isteach sa 20ú bliain táim bródúil as an méid atá bainte amach ag an tSeirbhís agus táim muiníneach go bhfuilimid in ann seirbhís níos nua-aimseartha a sheachadadh do gach duine a úsáideann ár gcúirteanna.

Brendan Ryan