Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Íoc táillí cúirte agus dleacht mháil

Naisc gaolmhara
An beartas um aisíoc táillí cúirte
Beartas stampáil doiciméad
Ceadúnú Cúirte Dúiche agus iarratais eile - cairt bhalla

Táillí cúirte

Ní mór do dhaoine a úsáideann na cúirteanna táillí cúirte a íoc as an-chuid de na hoibríochtaí a dhéanann gach oifig cúirte. Socraíonn an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais na táillí sin le comhaontú an tAire Airgeadais agus foilsítear i gcáipéisí iad, ar a dtugtar Orduithe Táillí Cúirte.

Íoctar táillí cúirte i bhfoirm dhleacht stampa a dhéantar a stampáil ar an gcáipéis chuí chúirte. Féadtar iad a íoc in oifigí cúirte réigiúnacha.

I Limistéar Chathair Bhaile Átha Cliath tá áiseanna stampála ar fáil in Oifig Stampála na gCúirteanna.

Leagtar na táillí reatha cúirte amach san tOrdú um an gCúirt Dúiche (Táillí), san tOrdú um an gCúirte Cuarda (Táillí) agus san tOrdú um an gCúirte Uachtarach, na gCúirt Achomhairc agus an Ardchúirt (Táillí)

Dleacht mháil

Tá cásanna ann ina bhfuil dleacht mháil iníoctha chomh maith le táillí cúirte. Is cánacha iad dleachtanna máil a ghearrtar in Achtanna Airgeadais éagsúla.  Bailíonn an tSeirbhís Chúirteanna cineálacha áirithe dleachtanna máil do na Coimisinéirí Ioncaim agus thar a gceann. Sa chás go bhfuil dleacht mháil iníoctha, greamaítear an tsuim iomlán atá dlite, lena n-áirítear an táille cúirte, ar an gcáipéis mar shuim shingil amháin.

Féadtar faisnéis i ndáil le dleacht mháil a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Tá dleacht mháil iníoctha trí mheán airgid tirim, dréacht bainc, ordú airgid phoist agus/nó seic.

Ba chóir íocaíocht le seic, dréacht bainc nó ordú airgid phoist a bheith iníoctha le Príomh-Chléireach na hOifige ábhartha Cúirte Dúiche. Ba chóir íocaíochtaí le hoifig Chúirt Chuarda Chill Mhantáin a dhéanamh leis an gCláraitheoir Contae.

Féadtar dleacht stampa a íoc, chomhmaith, tríd an bpost trí na céimeanna seo a leanas a leanúint:

 

  1. cuir an cháipéis agus táille ábhartha faoi iamh
  2. cinntigh go gcuirtear an cháipéis agus an táille sa phost i ndóthain ama ionas go bhféadfar ía chur ar ais, go háirithe i gcásanna ina bhfuil srianta ama i bhfeidhm um lóisteáil cháipéisí
  3. cuir uimhir theileafóin ar fáil le d'iarratas
  4. ní mór go mbeadh an íocaíocht i ndréacht bainc, ordú airgid phoist nó seic

 

Le héifeacht ón 1 Eanáir 2014, ní dhéanfar táillí a aisíoc ach amháin sna cúinsí seo a leanas;

1. níl táille ag teastáil faoi na hOrduithe Táille don cháipéis a n-íocadh an táille ina leith
2. bhí an táille a íocadh de bhreis ar a raibh le híoc faoin Ordú Táillí
3. stampáladh cóip eile den doiciméad sin cheana féin i ndáil leis an gcás céanna
4. bhí earráid ar aghaidh an doiciméid agus cuireadh doiciméad leasaithe faoi bhráid na hoifige cúirte cuí
5. d’íoc páirtí eile an táille cheana féin i ndáil leis an gcás céanna


Ní féidir táille a aisíoc sna cásanna seo a leanas:

1.  Tar éis an táille cúirte a íoc, rinneadh cinneadh gan dul ar aghaidh leis an iarratas
2.  Deonaíodh díolúine limistéir sula ndearnadh an t-iarratas ceadúnaithe ar Dhíolúine Speisialta sa limistéar céanna agus le linn na tréimhse céanna.

Tuilleadh faisnéise:

Ní dheonófar aisíocaíocht i gcásanna inar stampáladh an táille níos mó ná 6 bliana sula ndearnadh iarratas aisíocaíochta.
Ní féidir stampa nár úsáideadh a aistriú lena úsáid le haghaidh iarratas eile amach anseo.

D'fhonn aisíoch a éileamh:

D'fhonn aisíoc a éileamh, ba chóir do chustaiméirí an fhoirm iarratais um Aisíoc Táille Cúirte a chomhlánú, ar féidir é a fháil ó oifig chúirte ar bith nó ón Rannóg Airgeadais, An tSeirbhís Chúirteanna, Teach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7. Teil. (01) 888 6022.

Ba chóir an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur chuig an Rannóg Airgeadais ag an seoladh thuas, chomh maith leis an gcáipéis ar a n-éilítear an t-aisíoc.

Beidh feidhm ag an mbeartas le gach cáipéis a fhrainceáiltear le dáta tar éis 1 Eanáir 2014. Pléifear le gach cáipéis a fhrainceáiltear le dáta roimh an 1 Eanáir 2014 faoin mbeartas a bhí ann roimh an dáta sin.

Ní bheidh feidhm ag an mbeartas seo maidir le haisíocaíochtaí dleacht mháil, a leanfar ar aghaidh ag plé leo ar an ngnáthbhealach - is é sin gur chóir do na chustaiméirí an cháipéis ábhartha a fháil dearbhaithe san oifig chúirte inar cuireadh stampa ar an gcáipéis agus gur chóir é a chur ansin chuig an Stiúrthóireacht Airgeadais ag an seoladh thuas.

Beartas stampáil doiciméad.

Le héifeacht ó 1 Eanáir 2010;

  1. Ní mór gach doiciméad a stampáil ar an leathanach tosaigh amháin. Ní chóir doiciméid a stampáil in aon áit eile. Sa chás go dteastóidh stampáil ó dhoiciméad ar aon leathanach eile seachas an leathanach tosaigh nó gur stampáladh é roimhe seo ar aon leathanach eile, ba chóir don Oifigeach cúirte a (h)inisealacha  a chur leis agus é a dhátú.
  2. Ba chóir go mbeadh teideal na caingne m.sh. ainmneacha an chosantóra / ghearánaí ar gach doiciméad a chuirtear i láthair i gcomhair stampála. Níor chóir doiciméid bhána a stampáil in imthosca ar bith.
  3. Níor chóir doiciméid taiscthe stampáilte a sheoladh ar ais chuig aon chleachtóir ach amháin sna cásanna sin a fhoráiltear faoi Rialacha Cúirte.

 

Diúltaítear aon iarratais ó chleachtóirí a thagann salach ar an mbeartas thuas.